แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 4
95% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. ถ้าไม่มีแรงเสียดทานเลย การเดินของนักเรียนจะเป็นอย่างไร