แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 4
60% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. ล้อมีไว้สำหรับลดแรงเสียดทานระหว่างรถกับถนน 2. ผลของแรงเสียดทานอาจทำให้เกิดความร้อนและเสียงได้ 3. ในยานพาหนะจำเป็นจะต้องลดแรงเสียดทานในอุปกรณ์ทุกส่วน 4. ลวดลายบนพื้นผิวล้อจะยิ่งช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างล้อกับถนน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
เฉลย

ในบางส่วนของยานพาหนะต้องมีการเพิ่มแรงเสียดทาน เช่น เบรก ลวดลายของดอกยาง เป็นต้น ดังนั้น ข้อ 3 และ 4 ผิด