แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3
100% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแรงเสียดทาน
เฉลย

แรงเสียดทานไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุ