ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 8
60% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. 1. บันทึกใจความสำคัญ ด้วยสำนวนภาษาของตนเอง 2. อ่านยกร่างอีกครั้ง จากนั้นแก้ไขให้สมบูรณ์ 3. อ่านเนื้อเรื่องที่จะย่อความให้จบอย่างน้อย 2 ครั้ง 4. เขียนยกร่างโดยใช้ภาษาและสำนวนที่สละสลวย เรียงลำดับขั้นตอนในการย่อความให้ถูกต้อง