ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 8
30% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. "ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น" ข้อความนี้ จัดอยู่ในประเภทใด
เฉลย

คำพูดที่เป็นคติ ถ้อยคำที่กล่าวดีแล้ว