การแปลงหน่วย
85% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. 40 ฟุต = ___ นิ้ว