ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่11

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: LAMB609801

จำนวนข้อ

: 20 ข้อ

วิชา

: ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 12 มิ.ย. 56 เวลา 17:58 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/จำลอง , การอ่านจับใจความ

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน
00:00

1

ข้อที่ 1/20
คำถาม :

Scientists are excited about their latest deep sea discovery which could be of great importance to mankind. Recent exploration of life in the deepest parts of the South Pacific is revealing marine life …1…. The special equipment that permits the study of the sea bed …2…. creatures with such unusual feature …3…. scientists are not able to relate ….4…… to any known species. And this phenomenon is not restricted to …5… examples. Marine biologists who are involved in the exploration of the depths claim that …6… thousands of new species of fish and marine plant life to be discovered, many of …7…. might be of benefit to man….8…exciting new pharmaceutical products. However …9…. new forms of marine life are being discovered, other are being destroyed. The …10…. of coral reefs could be dangerous to the ecosystem.

2

ข้อที่ 2/20
คำถาม :

Scientists are excited about their latest deep sea discovery which could be of great importance to mankind. Recent exploration of life in the deepest parts of the South Pacific is revealing marine life …1…. The special equipment that permits the study of the sea bed …2…. creatures with such unusual feature …3…. scientists are not able to relate ….4…… to any known species. And this phenomenon is not restricted to …5… examples. Marine biologists who are involved in the exploration of the depths claim that …6… thousands of new species of fish and marine plant life to be discovered, many of …7…. might be of benefit to man….8…exciting new pharmaceutical products. However …9…. new forms of marine life are being discovered, other are being destroyed. The …10…. of coral reefs could be dangerous to the ecosystem.

3

ข้อที่ 3/20
คำถาม :

Scientists are excited about their latest deep sea discovery which could be of great importance to mankind. Recent exploration of life in the deepest parts of the South Pacific is revealing marine life …1…. The special equipment that permits the study of the sea bed …2…. creatures with such unusual feature …3…. scientists are not able to relate ….4…… to any known species. And this phenomenon is not restricted to …5… examples. Marine biologists who are involved in the exploration of the depths claim that …6… thousands of new species of fish and marine plant life to be discovered, many of …7…. might be of benefit to man….8…exciting new pharmaceutical products. However …9…. new forms of marine life are being discovered, other are being destroyed. The …10…. of coral reefs could be dangerous to the ecosystem.

4

ข้อที่ 4/20
คำถาม :

Scientists are excited about their latest deep sea discovery which could be of great importance to mankind. Recent exploration of life in the deepest parts of the South Pacific is revealing marine life …1…. The special equipment that permits the study of the sea bed …2…. creatures with such unusual feature …3…. scientists are not able to relate ….4…… to any known species. And this phenomenon is not restricted to …5… examples. Marine biologists who are involved in the exploration of the depths claim that …6… thousands of new species of fish and marine plant life to be discovered, many of …7…. might be of benefit to man….8…exciting new pharmaceutical products. However …9…. new forms of marine life are being discovered, other are being destroyed. The …10…. of coral reefs could be dangerous to the ecosystem.

5

ข้อที่ 5/20
คำถาม :

Scientists are excited about their latest deep sea discovery which could be of great importance to mankind. Recent exploration of life in the deepest parts of the South Pacific is revealing marine life …1…. The special equipment that permits the study of the sea bed …2…. creatures with such unusual feature …3…. scientists are not able to relate ….4…… to any known species. And this phenomenon is not restricted to …5… examples. Marine biologists who are involved in the exploration of the depths claim that …6… thousands of new species of fish and marine plant life to be discovered, many of …7…. might be of benefit to man….8…exciting new pharmaceutical products. However …9…. new forms of marine life are being discovered, other are being destroyed. The …10…. of coral reefs could be dangerous to the ecosystem.

6

ข้อที่ 6/20
คำถาม :

Scientists are excited about their latest deep sea discovery which could be of great importance to mankind. Recent exploration of life in the deepest parts of the South Pacific is revealing marine life …1…. The special equipment that permits the study of the sea bed …2…. creatures with such unusual feature …3…. scientists are not able to relate ….4…… to any known species. And this phenomenon is not restricted to …5… examples. Marine biologists who are involved in the exploration of the depths claim that …6… thousands of new species of fish and marine plant life to be discovered, many of …7…. might be of benefit to man….8…exciting new pharmaceutical products. However …9…. new forms of marine life are being discovered, other are being destroyed. The …10…. of coral reefs could be dangerous to the ecosystem.

7

ข้อที่ 7/20
คำถาม :

Scientists are excited about their latest deep sea discovery which could be of great importance to mankind. Recent exploration of life in the deepest parts of the South Pacific is revealing marine life …1…. The special equipment that permits the study of the sea bed …2…. creatures with such unusual feature …3…. scientists are not able to relate ….4…… to any known species. And this phenomenon is not restricted to …5… examples. Marine biologists who are involved in the exploration of the depths claim that …6… thousands of new species of fish and marine plant life to be discovered, many of …7…. might be of benefit to man….8…exciting new pharmaceutical products. However …9…. new forms of marine life are being discovered, other are being destroyed. The …10…. of coral reefs could be dangerous to the ecosystem.

8

ข้อที่ 8/20
คำถาม :

Scientists are excited about their latest deep sea discovery which could be of great importance to mankind. Recent exploration of life in the deepest parts of the South Pacific is revealing marine life …1…. The special equipment that permits the study of the sea bed …2…. creatures with such unusual feature …3…. scientists are not able to relate ….4…… to any known species. And this phenomenon is not restricted to …5… examples. Marine biologists who are involved in the exploration of the depths claim that …6… thousands of new species of fish and marine plant life to be discovered, many of …7…. might be of benefit to man….8…exciting new pharmaceutical products. However …9…. new forms of marine life are being discovered, other are being destroyed. The …10…. of coral reefs could be dangerous to the ecosystem.

9

ข้อที่ 9/20
คำถาม :

Scientists are excited about their latest deep sea discovery which could be of great importance to mankind. Recent exploration of life in the deepest parts of the South Pacific is revealing marine life …1…. The special equipment that permits the study of the sea bed …2…. creatures with such unusual feature …3…. scientists are not able to relate ….4…… to any known species. And this phenomenon is not restricted to …5… examples. Marine biologists who are involved in the exploration of the depths claim that …6… thousands of new species of fish and marine plant life to be discovered, many of …7…. might be of benefit to man….8…exciting new pharmaceutical products. However …9…. new forms of marine life are being discovered, other are being destroyed. The …10…. of coral reefs could be dangerous to the ecosystem.

10

ข้อที่ 10/20
คำถาม :

Scientists are excited about their latest deep sea discovery which could be of great importance to mankind. Recent exploration of life in the deepest parts of the South Pacific is revealing marine life …1…. The special equipment that permits the study of the sea bed …2…. creatures with such unusual feature …3…. scientists are not able to relate ….4…… to any known species. And this phenomenon is not restricted to …5… examples. Marine biologists who are involved in the exploration of the depths claim that …6… thousands of new species of fish and marine plant life to be discovered, many of …7…. might be of benefit to man….8…exciting new pharmaceutical products. However …9…. new forms of marine life are being discovered, other are being destroyed. The …10…. of coral reefs could be dangerous to the ecosystem.

11

ข้อที่ 11/20
คำถาม :

Speed reading (Nos. 11-20) KITCHEN TIPS No more tears Onions : To peel them is an endeavor that requires patience and more time than seems fair. No more though. Soak your onions in water for an hour before you cut them and the skin will peel away wit ease. Try this with garlic as well. To prevent a flood in your tear ducts from the onion fumes, stick the onions in the freezer for a good half-hour or so before chopping them up. (www.asmen.com) Cookie tips To blend cookie ingredients evenly, bring all ingredients to room temperature before using, particularly fats such as butter, shortening, and eggs. To bake cookies evenly, rotate the baking sheet halfway through the baking time. If baking more than 1 sheet of cookies at a time, reverse the baking sheets top to bottom and front to back halfway through the baking time. Also, make sure that cookies are the same size. To make quick, even-size balls of dough, use a mall ice cream scoop, large melon baller, or measuring tablespoon. (www.cookietips.com) Storing cheese Store cheese in your refrigerator, which approximates the temperature of the rooms where the cheese is left to age. Keep it wrapped tightly in plastic, away from air. Air helps mould grow on cheese. If you get a little mould on the outside, just cut if off. The English say if mould doesn’t eat you cheddar, it can’t taste very good. (www.foodies.com) Neat pie slices To tidily extract the first slice of fruit pie of cobbler, make cuts for at least two slices. The extra wiggle room will help as you use a spatula to slide out the first slice. (COOK’S ILLUSTRATED MAGAZINE) Doing fish right Are you in doubt as to how done is done when cooking fish? The standard is to allow about 10 minutes per inch of thickness. This should result in fish that flakes easily when poked with a fork and appears opaque throughout. (THE WASHINGTON POST) Super soup If you ad too much salt to a soup or stew, drop in a raw potato and boil for 5 minutes. When you remove the potato, the overly salty taste will be gone. When making soup, to absorb the grease that settles to the top, place a leaf of lettuce on the top of soup while cooking. Remove when it has done its job. (THE CHEF) Pasta tricks Rinsing pasta stops the cooking process. Cold water cools the pasta, reduces the starch content slightly and can help prevent if from sticking; therefore, it you’re going to put the noodles aside to finish preparing later, or if you’re going to use them for a cold pasta salad, rinsing can be a god idea. If you are going to eat the hot pasta immediately, however, there’s no reason to rinse It. (www.cookgournet.com) The article contains advice about the best way to……pies.

12

ข้อที่ 12/20
คำถาม :

Speed reading (Nos. 11-20) KITCHEN TIPS No more tears Onions : To peel them is an endeavor that requires patience and more time than seems fair. No more though. Soak your onions in water for an hour before you cut them and the skin will peel away wit ease. Try this with garlic as well. To prevent a flood in your tear ducts from the onion fumes, stick the onions in the freezer for a good half-hour or so before chopping them up. (www.asmen.com) Cookie tips To blend cookie ingredients evenly, bring all ingredients to room temperature before using, particularly fats such as butter, shortening, and eggs. To bake cookies evenly, rotate the baking sheet halfway through the baking time. If baking more than 1 sheet of cookies at a time, reverse the baking sheets top to bottom and front to back halfway through the baking time. Also, make sure that cookies are the same size. To make quick, even-size balls of dough, use a mall ice cream scoop, large melon baller, or measuring tablespoon. (www.cookietips.com) Storing cheese Store cheese in your refrigerator, which approximates the temperature of the rooms where the cheese is left to age. Keep it wrapped tightly in plastic, away from air. Air helps mould grow on cheese. If you get a little mould on the outside, just cut if off. The English say if mould doesn’t eat you cheddar, it can’t taste very good. (www.foodies.com) Neat pie slices To tidily extract the first slice of fruit pie of cobbler, make cuts for at least two slices. The extra wiggle room will help as you use a spatula to slide out the first slice. (COOK’S ILLUSTRATED MAGAZINE) Doing fish right Are you in doubt as to how done is done when cooking fish? The standard is to allow about 10 minutes per inch of thickness. This should result in fish that flakes easily when poked with a fork and appears opaque throughout. (THE WASHINGTON POST) Super soup If you ad too much salt to a soup or stew, drop in a raw potato and boil for 5 minutes. When you remove the potato, the overly salty taste will be gone. When making soup, to absorb the grease that settles to the top, place a leaf of lettuce on the top of soup while cooking. Remove when it has done its job. (THE CHEF) Pasta tricks Rinsing pasta stops the cooking process. Cold water cools the pasta, reduces the starch content slightly and can help prevent if from sticking; therefore, it you’re going to put the noodles aside to finish preparing later, or if you’re going to use them for a cold pasta salad, rinsing can be a god idea. If you are going to eat the hot pasta immediately, however, there’s no reason to rinse It. (www.cookgournet.com) If your fish is two inches thick , you should cook it for…..minutes.

13

ข้อที่ 13/20
คำถาม :

Speed reading (Nos. 11-20) KITCHEN TIPS No more tears Onions : To peel them is an endeavor that requires patience and more time than seems fair. No more though. Soak your onions in water for an hour before you cut them and the skin will peel away wit ease. Try this with garlic as well. To prevent a flood in your tear ducts from the onion fumes, stick the onions in the freezer for a good half-hour or so before chopping them up. (www.asmen.com) Cookie tips To blend cookie ingredients evenly, bring all ingredients to room temperature before using, particularly fats such as butter, shortening, and eggs. To bake cookies evenly, rotate the baking sheet halfway through the baking time. If baking more than 1 sheet of cookies at a time, reverse the baking sheets top to bottom and front to back halfway through the baking time. Also, make sure that cookies are the same size. To make quick, even-size balls of dough, use a mall ice cream scoop, large melon baller, or measuring tablespoon. (www.cookietips.com) Storing cheese Store cheese in your refrigerator, which approximates the temperature of the rooms where the cheese is left to age. Keep it wrapped tightly in plastic, away from air. Air helps mould grow on cheese. If you get a little mould on the outside, just cut if off. The English say if mould doesn’t eat you cheddar, it can’t taste very good. (www.foodies.com) Neat pie slices To tidily extract the first slice of fruit pie of cobbler, make cuts for at least two slices. The extra wiggle room will help as you use a spatula to slide out the first slice. (COOK’S ILLUSTRATED MAGAZINE) Doing fish right Are you in doubt as to how done is done when cooking fish? The standard is to allow about 10 minutes per inch of thickness. This should result in fish that flakes easily when poked with a fork and appears opaque throughout. (THE WASHINGTON POST) Super soup If you ad too much salt to a soup or stew, drop in a raw potato and boil for 5 minutes. When you remove the potato, the overly salty taste will be gone. When making soup, to absorb the grease that settles to the top, place a leaf of lettuce on the top of soup while cooking. Remove when it has done its job. (THE CHEF) Pasta tricks Rinsing pasta stops the cooking process. Cold water cools the pasta, reduces the starch content slightly and can help prevent if from sticking; therefore, it you’re going to put the noodles aside to finish preparing later, or if you’re going to use them for a cold pasta salad, rinsing can be a god idea. If you are going to eat the hot pasta immediately, however, there’s no reason to rinse It. (www.cookgournet.com) You don’t have to rinse pasta……..

14

ข้อที่ 14/20
คำถาม :

Speed reading (Nos. 11-20) KITCHEN TIPS No more tears Onions : To peel them is an endeavor that requires patience and more time than seems fair. No more though. Soak your onions in water for an hour before you cut them and the skin will peel away wit ease. Try this with garlic as well. To prevent a flood in your tear ducts from the onion fumes, stick the onions in the freezer for a good half-hour or so before chopping them up. (www.asmen.com) Cookie tips To blend cookie ingredients evenly, bring all ingredients to room temperature before using, particularly fats such as butter, shortening, and eggs. To bake cookies evenly, rotate the baking sheet halfway through the baking time. If baking more than 1 sheet of cookies at a time, reverse the baking sheets top to bottom and front to back halfway through the baking time. Also, make sure that cookies are the same size. To make quick, even-size balls of dough, use a mall ice cream scoop, large melon baller, or measuring tablespoon. (www.cookietips.com) Storing cheese Store cheese in your refrigerator, which approximates the temperature of the rooms where the cheese is left to age. Keep it wrapped tightly in plastic, away from air. Air helps mould grow on cheese. If you get a little mould on the outside, just cut if off. The English say if mould doesn’t eat you cheddar, it can’t taste very good. (www.foodies.com) Neat pie slices To tidily extract the first slice of fruit pie of cobbler, make cuts for at least two slices. The extra wiggle room will help as you use a spatula to slide out the first slice. (COOK’S ILLUSTRATED MAGAZINE) Doing fish right Are you in doubt as to how done is done when cooking fish? The standard is to allow about 10 minutes per inch of thickness. This should result in fish that flakes easily when poked with a fork and appears opaque throughout. (THE WASHINGTON POST) Super soup If you ad too much salt to a soup or stew, drop in a raw potato and boil for 5 minutes. When you remove the potato, the overly salty taste will be gone. When making soup, to absorb the grease that settles to the top, place a leaf of lettuce on the top of soup while cooking. Remove when it has done its job. (THE CHEF) Pasta tricks Rinsing pasta stops the cooking process. Cold water cools the pasta, reduces the starch content slightly and can help prevent if from sticking; therefore, it you’re going to put the noodles aside to finish preparing later, or if you’re going to use them for a cold pasta salad, rinsing can be a god idea. If you are going to eat the hot pasta immediately, however, there’s no reason to rinse It. (www.cookgournet.com) Mould on cheese……….

15

ข้อที่ 15/20
คำถาม :

Speed reading (Nos. 11-20) KITCHEN TIPS No more tears Onions : To peel them is an endeavor that requires patience and more time than seems fair. No more though. Soak your onions in water for an hour before you cut them and the skin will peel away wit ease. Try this with garlic as well. To prevent a flood in your tear ducts from the onion fumes, stick the onions in the freezer for a good half-hour or so before chopping them up. (www.asmen.com) Cookie tips To blend cookie ingredients evenly, bring all ingredients to room temperature before using, particularly fats such as butter, shortening, and eggs. To bake cookies evenly, rotate the baking sheet halfway through the baking time. If baking more than 1 sheet of cookies at a time, reverse the baking sheets top to bottom and front to back halfway through the baking time. Also, make sure that cookies are the same size. To make quick, even-size balls of dough, use a mall ice cream scoop, large melon baller, or measuring tablespoon. (www.cookietips.com) Storing cheese Store cheese in your refrigerator, which approximates the temperature of the rooms where the cheese is left to age. Keep it wrapped tightly in plastic, away from air. Air helps mould grow on cheese. If you get a little mould on the outside, just cut if off. The English say if mould doesn’t eat you cheddar, it can’t taste very good. (www.foodies.com) Neat pie slices To tidily extract the first slice of fruit pie of cobbler, make cuts for at least two slices. The extra wiggle room will help as you use a spatula to slide out the first slice. (COOK’S ILLUSTRATED MAGAZINE) Doing fish right Are you in doubt as to how done is done when cooking fish? The standard is to allow about 10 minutes per inch of thickness. This should result in fish that flakes easily when poked with a fork and appears opaque throughout. (THE WASHINGTON POST) Super soup If you ad too much salt to a soup or stew, drop in a raw potato and boil for 5 minutes. When you remove the potato, the overly salty taste will be gone. When making soup, to absorb the grease that settles to the top, place a leaf of lettuce on the top of soup while cooking. Remove when it has done its job. (THE CHEF) Pasta tricks Rinsing pasta stops the cooking process. Cold water cools the pasta, reduces the starch content slightly and can help prevent if from sticking; therefore, it you’re going to put the noodles aside to finish preparing later, or if you’re going to use them for a cold pasta salad, rinsing can be a god idea. If you are going to eat the hot pasta immediately, however, there’s no reason to rinse It. (www.cookgournet.com) Putting onions in the freezer for 30 minutes before you chop them……

16

ข้อที่ 16/20
คำถาม :

Speed reading (Nos. 11-20) KITCHEN TIPS No more tears Onions : To peel them is an endeavor that requires patience and more time than seems fair. No more though. Soak your onions in water for an hour before you cut them and the skin will peel away wit ease. Try this with garlic as well. To prevent a flood in your tear ducts from the onion fumes, stick the onions in the freezer for a good half-hour or so before chopping them up. (www.asmen.com) Cookie tips To blend cookie ingredients evenly, bring all ingredients to room temperature before using, particularly fats such as butter, shortening, and eggs. To bake cookies evenly, rotate the baking sheet halfway through the baking time. If baking more than 1 sheet of cookies at a time, reverse the baking sheets top to bottom and front to back halfway through the baking time. Also, make sure that cookies are the same size. To make quick, even-size balls of dough, use a mall ice cream scoop, large melon baller, or measuring tablespoon. (www.cookietips.com) Storing cheese Store cheese in your refrigerator, which approximates the temperature of the rooms where the cheese is left to age. Keep it wrapped tightly in plastic, away from air. Air helps mould grow on cheese. If you get a little mould on the outside, just cut if off. The English say if mould doesn’t eat you cheddar, it can’t taste very good. (www.foodies.com) Neat pie slices To tidily extract the first slice of fruit pie of cobbler, make cuts for at least two slices. The extra wiggle room will help as you use a spatula to slide out the first slice. (COOK’S ILLUSTRATED MAGAZINE) Doing fish right Are you in doubt as to how done is done when cooking fish? The standard is to allow about 10 minutes per inch of thickness. This should result in fish that flakes easily when poked with a fork and appears opaque throughout. (THE WASHINGTON POST) Super soup If you ad too much salt to a soup or stew, drop in a raw potato and boil for 5 minutes. When you remove the potato, the overly salty taste will be gone. When making soup, to absorb the grease that settles to the top, place a leaf of lettuce on the top of soup while cooking. Remove when it has done its job. (THE CHEF) Pasta tricks Rinsing pasta stops the cooking process. Cold water cools the pasta, reduces the starch content slightly and can help prevent if from sticking; therefore, it you’re going to put the noodles aside to finish preparing later, or if you’re going to use them for a cold pasta salad, rinsing can be a god idea. If you are going to eat the hot pasta immediately, however, there’s no reason to rinse It. (www.cookgournet.com) According t the text, you can check to see if fish is cooked properly by……it.

17

ข้อที่ 17/20
คำถาม :

Speed reading (Nos. 11-20) KITCHEN TIPS No more tears Onions : To peel them is an endeavor that requires patience and more time than seems fair. No more though. Soak your onions in water for an hour before you cut them and the skin will peel away wit ease. Try this with garlic as well. To prevent a flood in your tear ducts from the onion fumes, stick the onions in the freezer for a good half-hour or so before chopping them up. (www.asmen.com) Cookie tips To blend cookie ingredients evenly, bring all ingredients to room temperature before using, particularly fats such as butter, shortening, and eggs. To bake cookies evenly, rotate the baking sheet halfway through the baking time. If baking more than 1 sheet of cookies at a time, reverse the baking sheets top to bottom and front to back halfway through the baking time. Also, make sure that cookies are the same size. To make quick, even-size balls of dough, use a mall ice cream scoop, large melon baller, or measuring tablespoon. (www.cookietips.com) Storing cheese Store cheese in your refrigerator, which approximates the temperature of the rooms where the cheese is left to age. Keep it wrapped tightly in plastic, away from air. Air helps mould grow on cheese. If you get a little mould on the outside, just cut if off. The English say if mould doesn’t eat you cheddar, it can’t taste very good. (www.foodies.com) Neat pie slices To tidily extract the first slice of fruit pie of cobbler, make cuts for at least two slices. The extra wiggle room will help as you use a spatula to slide out the first slice. (COOK’S ILLUSTRATED MAGAZINE) Doing fish right Are you in doubt as to how done is done when cooking fish? The standard is to allow about 10 minutes per inch of thickness. This should result in fish that flakes easily when poked with a fork and appears opaque throughout. (THE WASHINGTON POST) Super soup If you ad too much salt to a soup or stew, drop in a raw potato and boil for 5 minutes. When you remove the potato, the overly salty taste will be gone. When making soup, to absorb the grease that settles to the top, place a leaf of lettuce on the top of soup while cooking. Remove when it has done its job. (THE CHEF) Pasta tricks Rinsing pasta stops the cooking process. Cold water cools the pasta, reduces the starch content slightly and can help prevent if from sticking; therefore, it you’re going to put the noodles aside to finish preparing later, or if you’re going to use them for a cold pasta salad, rinsing can be a god idea. If you are going to eat the hot pasta immediately, however, there’s no reason to rinse It. (www.cookgournet.com) If you……, your pasta will contain less starch.

18

ข้อที่ 18/20
คำถาม :

Speed reading (Nos. 11-20) KITCHEN TIPS No more tears Onions : To peel them is an endeavor that requires patience and more time than seems fair. No more though. Soak your onions in water for an hour before you cut them and the skin will peel away wit ease. Try this with garlic as well. To prevent a flood in your tear ducts from the onion fumes, stick the onions in the freezer for a good half-hour or so before chopping them up. (www.asmen.com) Cookie tips To blend cookie ingredients evenly, bring all ingredients to room temperature before using, particularly fats such as butter, shortening, and eggs. To bake cookies evenly, rotate the baking sheet halfway through the baking time. If baking more than 1 sheet of cookies at a time, reverse the baking sheets top to bottom and front to back halfway through the baking time. Also, make sure that cookies are the same size. To make quick, even-size balls of dough, use a mall ice cream scoop, large melon baller, or measuring tablespoon. (www.cookietips.com) Storing cheese Store cheese in your refrigerator, which approximates the temperature of the rooms where the cheese is left to age. Keep it wrapped tightly in plastic, away from air. Air helps mould grow on cheese. If you get a little mould on the outside, just cut if off. The English say if mould doesn’t eat you cheddar, it can’t taste very good. (www.foodies.com) Neat pie slices To tidily extract the first slice of fruit pie of cobbler, make cuts for at least two slices. The extra wiggle room will help as you use a spatula to slide out the first slice. (COOK’S ILLUSTRATED MAGAZINE) Doing fish right Are you in doubt as to how done is done when cooking fish? The standard is to allow about 10 minutes per inch of thickness. This should result in fish that flakes easily when poked with a fork and appears opaque throughout. (THE WASHINGTON POST) Super soup If you ad too much salt to a soup or stew, drop in a raw potato and boil for 5 minutes. When you remove the potato, the overly salty taste will be gone. When making soup, to absorb the grease that settles to the top, place a leaf of lettuce on the top of soup while cooking. Remove when it has done its job. (THE CHEF) Pasta tricks Rinsing pasta stops the cooking process. Cold water cools the pasta, reduces the starch content slightly and can help prevent if from sticking; therefore, it you’re going to put the noodles aside to finish preparing later, or if you’re going to use them for a cold pasta salad, rinsing can be a god idea. If you are going to eat the hot pasta immediately, however, there’s no reason to rinse It. (www.cookgournet.com) Onions will be easier to peel if you……them first.

19

ข้อที่ 19/20
คำถาม :

Speed reading (Nos. 11-20) KITCHEN TIPS No more tears Onions : To peel them is an endeavor that requires patience and more time than seems fair. No more though. Soak your onions in water for an hour before you cut them and the skin will peel away wit ease. Try this with garlic as well. To prevent a flood in your tear ducts from the onion fumes, stick the onions in the freezer for a good half-hour or so before chopping them up. (www.asmen.com) Cookie tips To blend cookie ingredients evenly, bring all ingredients to room temperature before using, particularly fats such as butter, shortening, and eggs. To bake cookies evenly, rotate the baking sheet halfway through the baking time. If baking more than 1 sheet of cookies at a time, reverse the baking sheets top to bottom and front to back halfway through the baking time. Also, make sure that cookies are the same size. To make quick, even-size balls of dough, use a mall ice cream scoop, large melon baller, or measuring tablespoon. (www.cookietips.com) Storing cheese Store cheese in your refrigerator, which approximates the temperature of the rooms where the cheese is left to age. Keep it wrapped tightly in plastic, away from air. Air helps mould grow on cheese. If you get a little mould on the outside, just cut if off. The English say if mould doesn’t eat you cheddar, it can’t taste very good. (www.foodies.com) Neat pie slices To tidily extract the first slice of fruit pie of cobbler, make cuts for at least two slices. The extra wiggle room will help as you use a spatula to slide out the first slice. (COOK’S ILLUSTRATED MAGAZINE) Doing fish right Are you in doubt as to how done is done when cooking fish? The standard is to allow about 10 minutes per inch of thickness. This should result in fish that flakes easily when poked with a fork and appears opaque throughout. (THE WASHINGTON POST) Super soup If you ad too much salt to a soup or stew, drop in a raw potato and boil for 5 minutes. When you remove the potato, the overly salty taste will be gone. When making soup, to absorb the grease that settles to the top, place a leaf of lettuce on the top of soup while cooking. Remove when it has done its job. (THE CHEF) Pasta tricks Rinsing pasta stops the cooking process. Cold water cools the pasta, reduces the starch content slightly and can help prevent if from sticking; therefore, it you’re going to put the noodles aside to finish preparing later, or if you’re going to use them for a cold pasta salad, rinsing can be a god idea. If you are going to eat the hot pasta immediately, however, there’s no reason to rinse It. (www.cookgournet.com) The information about…..was not obtained from the Internet.

20

ข้อที่ 20/20
คำถาม :

Speed reading (Nos. 11-20) KITCHEN TIPS No more tears Onions : To peel them is an endeavor that requires patience and more time than seems fair. No more though. Soak your onions in water for an hour before you cut them and the skin will peel away wit ease. Try this with garlic as well. To prevent a flood in your tear ducts from the onion fumes, stick the onions in the freezer for a good half-hour or so before chopping them up. (www.asmen.com) Cookie tips To blend cookie ingredients evenly, bring all ingredients to room temperature before using, particularly fats such as butter, shortening, and eggs. To bake cookies evenly, rotate the baking sheet halfway through the baking time. If baking more than 1 sheet of cookies at a time, reverse the baking sheets top to bottom and front to back halfway through the baking time. Also, make sure that cookies are the same size. To make quick, even-size balls of dough, use a mall ice cream scoop, large melon baller, or measuring tablespoon. (www.cookietips.com) Storing cheese Store cheese in your refrigerator, which approximates the temperature of the rooms where the cheese is left to age. Keep it wrapped tightly in plastic, away from air. Air helps mould grow on cheese. If you get a little mould on the outside, just cut if off. The English say if mould doesn’t eat you cheddar, it can’t taste very good. (www.foodies.com) Neat pie slices To tidily extract the first slice of fruit pie of cobbler, make cuts for at least two slices. The extra wiggle room will help as you use a spatula to slide out the first slice. (COOK’S ILLUSTRATED MAGAZINE) Doing fish right Are you in doubt as to how done is done when cooking fish? The standard is to allow about 10 minutes per inch of thickness. This should result in fish that flakes easily when poked with a fork and appears opaque throughout. (THE WASHINGTON POST) Super soup If you ad too much salt to a soup or stew, drop in a raw potato and boil for 5 minutes. When you remove the potato, the overly salty taste will be gone. When making soup, to absorb the grease that settles to the top, place a leaf of lettuce on the top of soup while cooking. Remove when it has done its job. (THE CHEF) Pasta tricks Rinsing pasta stops the cooking process. Cold water cools the pasta, reduces the starch content slightly and can help prevent if from sticking; therefore, it you’re going to put the noodles aside to finish preparing later, or if you’re going to use them for a cold pasta salad, rinsing can be a god idea. If you are going to eat the hot pasta immediately, however, there’s no reason to rinse It. (www.cookgournet.com) If you want cheese to last for a long time, you should not……

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
4 ก.ค. 2556 LAMB610080 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่2 20 ข้อ 5,670 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.พ. 2554 LAMB603498 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2543) ชุดที่4 10 ข้อ 9,300 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
31 มี.ค. 2553 LAMA002277 ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ชุดที่ 19 20 ข้อ 23,476 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 ต.ค. 2554 LAMB605191 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่8 12 ข้อ 23,083 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มิ.ย. 2556 LAMB609782 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่7 20 ข้อ 2,579 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 ต.ค. 2554 LAMB605186 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2547) ชุดที่5 10 ข้อ 8,197 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
12 มิ.ย. 2556 LAMB609796 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2546) ชุดที่9 15 ข้อ 3,437 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 มี.ค. 2553 LAMA002259 ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ชุดที่ 10 20 ข้อ 20,223 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 เม.ย. 2553 LAMA002289 ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3 ชุดที่ 23 20 ข้อ 26,396 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ก.ค. 2556 LAMA110128 แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่3 20 ข้อ 23,600 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน