ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB609778

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 11 มิ.ย. 56 เวลา 18:50 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :

รูปร่างโมเลกุลของ MG3 มีลักษณะใดรูปร่างโมเลกุลของ MG3 มีลักษณะใด

2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

กำหนดพลังงานพันธะเฉลี่ย (kJ/mol) ต่อไปนี้ C-C = 348 C-H = 413 C–O = 358 C=O = 745 O-H = 463 O=O = 498 ปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโพรพานอล (ในสถานะแก็ส) 1 โมล ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊ส CO2 และไอน้ำจะคายหรือดูดพลังงานกี่กิโลจูลต่อโมล

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

สาร A มีสูตรโมเลกุล C7H12 สาร A ฟอกสีโบรมีนได้อย่างรวดเร็ว ให้สาร B มีสูตร C7H12Br2 สาร A ทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ให้สาร C มีสูตร C7H14O2 สาร C ทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียม ให้แก๊สไฮโดรเจน แต่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต สาร A ควรเป็นสารในข้อใด ก. สารประกอบแอลคีนโซ่เปิดที่มีพันธะคู่ 2 พันธะ ข. สารประกอบแอลคีนที่มีโครงสร้างเป็นวง และมีพันธะคู่ 1 พันธะ ค. สารประกอบแอลไคน์ ง. สารประกอบอะโรมาติก ข้อใดถูกต้อง

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

สารคู่ใดมีสมบัติทางเคมีและกายภาพคล้ายคลึงกันมากที่สุด

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

จากผลการทดลองสารอินทรีย์ 4 ชนิด ได้ผลดังตารางจากผลการทดลองสารอินทรีย์ 4 ชนิด ได้ผลดังตาราง

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง สารคู่ใดต่อไปนี้ไม่สามารถใช้โลหะโซเดียมบอกความแตกต่างได้ข้อใดถูกต้อง
สารคู่ใดต่อไปนี้ไม่สามารถใช้โลหะโซเดียมบอกความแตกต่างได้

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

ของผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วยสาร ก ข และ ค (มีสูตรโครงสร้างดังแสดง) ละลายอยู่ในอีเทอร์ของผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วยสาร ก ข และ ค (มีสูตรโครงสร้างดังแสดง) ละลายอยู่ในอีเทอร์

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

นำสาร 4 ชนิดไปทำการทดสอบได้ผลดังตาราง สาร A, B, C และ D อาจเป็นสารในข้อใดนำสาร 4 ชนิดไปทำการทดสอบได้ผลดังตาราง
สาร A, B, C และ D อาจเป็นสารในข้อใด

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ข้อสรุปใดผิด ละลายน้ำมัน A, B, C และ D ในเฮกเซนให้มีความเข้มข้นเท่ากัน แล้วทดสอบการฟอกสีกับ Br2ข้อสรุปใดผิด
ละลายน้ำมัน A, B, C และ D ในเฮกเซนให้มีความเข้มข้นเท่ากัน แล้วทดสอบการฟอกสีกับ Br2

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

สารในข้อใดที่ไม่ใช่กรดอะมิโนจากโปรตีน

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

ปฏิกิริยาในข้อใดจัดเป็นปฏิกิริยาแอลคิเลชัน

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้ผิด ก. พอลิเอทิลีนเป็นเทอร์มอเซตที่โมเลกุลมีการเชื่อมโยงเป็นร่างแห ไม่สามารถนำมาหลอมใหม่ได้ ข. ภาชนะเมลามีนสามารถนำมารีไซเคิลหรือหลอมใช้ใหม่ได้ เพื่อลดสภาวะ ค. พลาสติกที่มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรง จะอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวเมื่อลดอุณหภูมิลง เรียกว่า เทอร์มอพลาสติก ง. เทฟลอนที่ใช้เคลือบภาชนะหุงต้มนั้นเป็นเทอร์มอเซต เนื่องจากทนความร้อนดีมากและไม่หลอมเหลว

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง ก. สารประกอบของอะลูมิเนียมชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ในการทำน้ำประปา มีสูตรเป็น Al2O3 2H2O ข. สารประกอบ Agl มีความสำคัญเพราะใช้เป็นส่วนผสมในเกลือสินเธาว์เพื่อเพิ่มไอโอไดต์ไอออนในการบริโภค ค. สารประกอบของฟอสฟอรัส จำพวกออร์แกโนฟอสเฟตที่ใช้เป็นสารฆ่าแมลงนั้นสลายได้ง่ายจึงมีพิษตกค้างน้อย

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

มลพิษในอากาศที่เกิดจากไฟไหม้ป่าพรุทางภาคใต้ของประเทศไทย และในประเทศอินโดนีเซียที่ส่งผลกระทบมายังประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ เกิดจากแก๊สในข้อใดมากที่สุด

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. แร่พลวงในธรรมชาติคือ Sb2S3 ก่อนนำไปถลุงต้องเปลี่ยนให้เป็นออกไซด์ก่อนเรียกกระบวนการนี้ว่าย่างแร่ (สมการ 1) ข. ออกไซด์ของพลวงถก CO รีดิวซ์เป็นพลวง (สมการ 3) ค. การเผาถ่านหินทุกครั้งจะได้ CO (สมการ 2) ง. ถ้าแร่พลวงไม่บริสุทธิ์ จะต้องใช้ Na2CO3 มาดึงเอาสารปนเปื้อนออกมาเป็นตะกอน ข้อใดถูกต้องพิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. แร่พลวงในธรรมชาติคือ Sb2S3 ก่อนนำไปถลุงต้องเปลี่ยนให้เป็นออกไซด์ก่อนเรียกกระบวนการนี้ว่าย่างแร่ (สมการ 1)
   ข. ออกไซด์ของพลวงถก CO รีดิวซ์เป็นพลวง (สมการ 3)
   ค. การเผาถ่านหินทุกครั้งจะได้ CO (สมการ 2)
   ง. ถ้าแร่พลวงไม่บริสุทธิ์ จะต้องใช้ Na2CO3 มาดึงเอาสารปนเปื้อนออกมาเป็นตะกอน
ข้อใดถูกต้อง

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

รูปร่างโมเลกุลของ MG3 มีลักษณะใดรูปร่างโมเลกุลของ MG3 มีลักษณะใด

17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

กำหนดพลังงานพันธะเฉลี่ย (kJ/mol) ต่อไปนี้ C-C = 348 C-H = 413 C–O = 358 C=O = 745 O-H = 463 O=O = 498 ปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโพรพานอล (ในสถานะแก็ส) 1 โมล ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊ส CO2 และไอน้ำจะคายหรือดูดพลังงานกี่กิโลจูลต่อโมล

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

สาร A มีสูตรโมเลกุล C7H12 สาร A ฟอกสีโบรมีนได้อย่างรวดเร็ว ให้สาร B มีสูตร C7H12Br2 สาร A ทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ให้สาร C มีสูตร C7H14O2 สาร C ทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียม ให้แก๊สไฮโดรเจน แต่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต สาร A ควรเป็นสารในข้อใด ก. สารประกอบแอลคีนโซ่เปิดที่มีพันธะคู่ 2 พันธะ ข. สารประกอบแอลคีนที่มีโครงสร้างเป็นวง และมีพันธะคู่ 1 พันธะ ค. สารประกอบแอลไคน์ ง. สารประกอบอะโรมาติก ข้อใดถูกต้อง

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

สารคู่ใดมีสมบัติทางเคมีและกายภาพคล้ายคลึงกันมากที่สุด

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

จากผลการทดลองสารอินทรีย์ 4 ชนิด ได้ผลดังตารางจากผลการทดลองสารอินทรีย์ 4 ชนิด ได้ผลดังตาราง

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง สารคู่ใดต่อไปนี้ไม่สามารถใช้โลหะโซเดียมบอกความแตกต่างได้ข้อใดถูกต้อง
สารคู่ใดต่อไปนี้ไม่สามารถใช้โลหะโซเดียมบอกความแตกต่างได้

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

ของผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วยสาร ก ข และ ค (มีสูตรโครงสร้างดังแสดง) ละลายอยู่ในอีเทอร์ของผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วยสาร ก ข และ ค (มีสูตรโครงสร้างดังแสดง) ละลายอยู่ในอีเทอร์

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

นำสาร 4 ชนิดไปทำการทดสอบได้ผลดังตาราง สาร A, B, C และ D อาจเป็นสารในข้อใดนำสาร 4 ชนิดไปทำการทดสอบได้ผลดังตาราง
สาร A, B, C และ D อาจเป็นสารในข้อใด

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

ข้อสรุปใดผิด ละลายน้ำมัน A, B, C และ D ในเฮกเซนให้มีความเข้มข้นเท่ากัน แล้วทดสอบการฟอกสีกับ Br2ข้อสรุปใดผิด
ละลายน้ำมัน A, B, C และ D ในเฮกเซนให้มีความเข้มข้นเท่ากัน แล้วทดสอบการฟอกสีกับ Br2

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

สารในข้อใดที่ไม่ใช่กรดอะมิโนจากโปรตีน

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

ปฏิกิริยาในข้อใดจัดเป็นปฏิกิริยาแอลคิเลชัน

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้ผิด ก. พอลิเอทิลีนเป็นเทอร์มอเซตที่โมเลกุลมีการเชื่อมโยงเป็นร่างแห ไม่สามารถนำมาหลอมใหม่ได้ ข. ภาชนะเมลามีนสามารถนำมารีไซเคิลหรือหลอมใช้ใหม่ได้ เพื่อลดสภาวะ ค. พลาสติกที่มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรง จะอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวเมื่อลดอุณหภูมิลง เรียกว่า เทอร์มอพลาสติก ง. เทฟลอนที่ใช้เคลือบภาชนะหุงต้มนั้นเป็นเทอร์มอเซต เนื่องจากทนความร้อนดีมากและไม่หลอมเหลว

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง ก. สารประกอบของอะลูมิเนียมชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ในการทำน้ำประปา มีสูตรเป็น Al2O3 2H2O ข. สารประกอบ Agl มีความสำคัญเพราะใช้เป็นส่วนผสมในเกลือสินเธาว์เพื่อเพิ่มไอโอไดต์ไอออนในการบริโภค ค. สารประกอบของฟอสฟอรัส จำพวกออร์แกโนฟอสเฟตที่ใช้เป็นสารฆ่าแมลงนั้นสลายได้ง่ายจึงมีพิษตกค้างน้อย

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

มลพิษในอากาศที่เกิดจากไฟไหม้ป่าพรุทางภาคใต้ของประเทศไทย และในประเทศอินโดนีเซียที่ส่งผลกระทบมายังประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ เกิดจากแก๊สในข้อใดมากที่สุด

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. แร่พลวงในธรรมชาติคือ Sb2S3 ก่อนนำไปถลุงต้องเปลี่ยนให้เป็นออกไซด์ก่อนเรียกกระบวนการนี้ว่าย่างแร่ (สมการ 1) ข. ออกไซด์ของพลวงถก CO รีดิวซ์เป็นพลวง (สมการ 3) ค. การเผาถ่านหินทุกครั้งจะได้ CO (สมการ 2) ง. ถ้าแร่พลวงไม่บริสุทธิ์ จะต้องใช้ Na2CO3 มาดึงเอาสารปนเปื้อนออกมาเป็นตะกอน ข้อใดถูกต้องพิจารณาข้อความต่อไปนี้
   ก. แร่พลวงในธรรมชาติคือ Sb2S3 ก่อนนำไปถลุงต้องเปลี่ยนให้เป็นออกไซด์ก่อนเรียกกระบวนการนี้ว่าย่างแร่ (สมการ 1)
   ข. ออกไซด์ของพลวงถก CO รีดิวซ์เป็นพลวง (สมการ 3)
   ค. การเผาถ่านหินทุกครั้งจะได้ CO (สมการ 2)
   ง. ถ้าแร่พลวงไม่บริสุทธิ์ จะต้องใช้ Na2CO3 มาดึงเอาสารปนเปื้อนออกมาเป็นตะกอน
ข้อใดถูกต้อง

ระบบกำลังประมวลผล

 • ข้อปัจจุบัน
 • ข้อที่ทำแล้ว
 • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
 • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
26 พ.ย. 2557 SCMB412349 แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่1 20 ข้อ 37,239 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 พ.ย. 2556 SCMB610998 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่3 20 ข้อ 10,159 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มิ.ย. 2556 SCMB609778 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่3 15 ข้อ 13,197 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607086 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่4 10 ข้อ 14,800 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2556 SCMB610218 ข้อสอบ O-NET เรื่องสารและสมบัติของสาร(2549) 20 ข้อ 28,733 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
6 ก.ย. 2555 SCMB608229 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 6 20 ข้อ 15,547 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2556 SCMB610055 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่2 20 ข้อ 12,076 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2556 SCMB610223 ข้อสอบ O-NET เคมี(2550) 20 ข้อ 166,563 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 พ.ย. 2552 SCMB000790 สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่1 20 ข้อ 35,943 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มิ.ย. 2556 SCMB609775 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่1 20 ข้อ 11,908 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน