ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่1

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
14 ข้อ
เวลา
35 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ