ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2547) ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB609762

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 8 มิ.ย. 56 เวลา 18:41 น.

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดสอนผู้ที่จะเข้ารับราชการ

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นชาติได้เด่นชัดที่สุด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ความเชื่อในข้อใดมีลักษณะที่ต่างจากข้ออื่น

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 4-5 “ถ้าคิดในด้านดี การที่หนังต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย ประเทศไทยก็ได้ประโยชน์เหมือนกัน ที่เห็นได้ชัดก็คือเงินเป็นแสนถึงล้านบาทสำหรับหนังสารคดี เป็นสิบล้านถึงร้อยล้านบาทสำหรับหนังโรง เงินจำนวนดังกล่าวนี้คือค่าใช้จ่ายที่คณะถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละคณะใช้จ่ายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างบริษัทประสานงานค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณกันว่าในปีหนึ่งๆ ประเทศไทยได้เงินจากคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเหล่านี้มาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท นับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียว น่าสนใจจนทำให้รัฐบาลลืมด้านที่จะเสียประโยชน์ไปได้ในทันที” ข้อความข้างต้นนี้ผู้เขียนไม่ได้ใช้วิธีการนำเสนอตามข้อใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ผู้เขียนเห็นว่าการกระทำของรัฐบาลใกล้เคียงกับสำนวนใดมากที่สุด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำถามเชิงวาทศิลป์

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้จัดลำดับวรรคได้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดตามข้อใด ก. เขาตะคอกเพราะ “อิฉันมันยากไร้” ข. ขึ้นอำเภอวิตกอกหวั่นหวั่น ค. หญิงชราขาสั่นงันงันงก ง. ยกมือไหว้ปลกงกงกงัน

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เสื้อเก่าเก่าผ้าปะปะติดปะต่อ เห็นแล้วก่อสังเวชล้วนชวนสลด งอร่างคู้คุดร่างค้อมร่างคด กระเถิบกระถดยามลมหวีดกรีดผิวเนื้อ”

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ถูกต้องในเรื่องใด “โขดขุนเขาแทรกเงาไม้ไกลลิบลิบ แดดระยิบระยับเกินจะเดินข้าม อิงธารไหลเคี้ยวคดแต่งดงาม โอบไอเย็นจนค่ำยามอ่อนแรง”

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดใช้อุปลักษณ์

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้มีภาพพจน์ตามข้อใด “วางรากศิลารัก สลักด้วยดวงชีวิต ขอเพียงเราอยู่คู่กัน ผูกพันตราบสิ้นดินฟ้า”

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดมีภาพพจน์มากชนิดที่สุด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดมีความเปรียบเข้าคู่กับคำประพันธ์ต่อไนปี้ “อ้าพ่อผู้เดชดุลยรวี วรรณสว่างในเวหา”

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ได้ชัดเจนที่สุด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดตรงกับหลักคำสอนในวรรณนากาลามสูตรมากที่สุด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงความเชื่อ

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนความเชื่อที่แตกต่างจากข้ออื่น

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดสอนการปฏิบัติตนซึ่งไม่สัมพันธ์กับผู้อื่น

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงความสัมพันธ์ของบุคคลตามโครงสร้างของสังคม

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีหาความรู้ที่ต่างจากข้ออื่น

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดสอนผู้ที่จะเข้ารับราชการ

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดสร้างจิตสำนึกแห่งความเป็นชาติได้เด่นชัดที่สุด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ความเชื่อในข้อใดมีลักษณะที่ต่างจากข้ออื่น

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 4-5 “ถ้าคิดในด้านดี การที่หนังต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย ประเทศไทยก็ได้ประโยชน์เหมือนกัน ที่เห็นได้ชัดก็คือเงินเป็นแสนถึงล้านบาทสำหรับหนังสารคดี เป็นสิบล้านถึงร้อยล้านบาทสำหรับหนังโรง เงินจำนวนดังกล่าวนี้คือค่าใช้จ่ายที่คณะถ่ายทำภาพยนตร์แต่ละคณะใช้จ่ายในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างบริษัทประสานงานค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณกันว่าในปีหนึ่งๆ ประเทศไทยได้เงินจากคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเหล่านี้มาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท นับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียว น่าสนใจจนทำให้รัฐบาลลืมด้านที่จะเสียประโยชน์ไปได้ในทันที” ข้อความข้างต้นนี้ผู้เขียนไม่ได้ใช้วิธีการนำเสนอตามข้อใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ผู้เขียนเห็นว่าการกระทำของรัฐบาลใกล้เคียงกับสำนวนใดมากที่สุด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำถามเชิงวาทศิลป์

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้จัดลำดับวรรคได้ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดตามข้อใด ก. เขาตะคอกเพราะ “อิฉันมันยากไร้” ข. ขึ้นอำเภอวิตกอกหวั่นหวั่น ค. หญิงชราขาสั่นงันงันงก ง. ยกมือไหว้ปลกงกงกงัน

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เสื้อเก่าเก่าผ้าปะปะติดปะต่อ เห็นแล้วก่อสังเวชล้วนชวนสลด งอร่างคู้คุดร่างค้อมร่างคด กระเถิบกระถดยามลมหวีดกรีดผิวเนื้อ”

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ถูกต้องในเรื่องใด “โขดขุนเขาแทรกเงาไม้ไกลลิบลิบ แดดระยิบระยับเกินจะเดินข้าม อิงธารไหลเคี้ยวคดแต่งดงาม โอบไอเย็นจนค่ำยามอ่อนแรง”

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดใช้อุปลักษณ์

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้มีภาพพจน์ตามข้อใด “วางรากศิลารัก สลักด้วยดวงชีวิต ขอเพียงเราอยู่คู่กัน ผูกพันตราบสิ้นดินฟ้า”

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดมีภาพพจน์มากชนิดที่สุด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดมีความเปรียบเข้าคู่กับคำประพันธ์ต่อไนปี้ “อ้าพ่อผู้เดชดุลยรวี วรรณสว่างในเวหา”

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ได้ชัดเจนที่สุด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดตรงกับหลักคำสอนในวรรณนากาลามสูตรมากที่สุด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงความเชื่อ

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนความเชื่อที่แตกต่างจากข้ออื่น

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดสอนการปฏิบัติตนซึ่งไม่สัมพันธ์กับผู้อื่น

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงความสัมพันธ์ของบุคคลตามโครงสร้างของสังคม

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นวิธีหาความรู้ที่ต่างจากข้ออื่น

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
19 ก.พ. 2553 THPA201565 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่12 20 ข้อ 45,094 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2552 THMA200566 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่6 13 ข้อ 21,412 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600147 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่4 10 ข้อ 25,100 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPA100243 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่6 10 ข้อ 18,315 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPA100241 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่5 10 ข้อ 18,465 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100498 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่3 12 ข้อ 18,121 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100505 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่8 15 ข้อ 18,435 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101156 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่8 20 ข้อ 16,382 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPB000291 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ชุดที่1 9 ข้อ 29,779 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101151 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่3 20 ข้อ 16,224 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน