ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2547) ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB609761

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 8 มิ.ย. 56 เวลา 17:58 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การเขียน , การเขียนรายงานและโครงการ

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

กลวิธีการเขียนตามข้อใดไม่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้ “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเดิมเป็นวัดเล็กๆ ที่สร้างในสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ ณ ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชนชาติไทยมาช้านาน พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ได้โปรดให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วิหาร กุฏิ และสร้างพระเจดีย์ พระมณฑป ตลอดจนประติมากรรมต่างๆ ขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก วัดนี้นับได้ว่าเป็นศูนย์รวมแห่งศิลปะและศาสตร์หลายแขนง ทั้งด้านสถาปัตยกรรมจิตรกรรม และประติมากรรมทั้งยังเป็นอาศรมทางปัญญาที่ถ่ายทอดวิทยาการด้านตำรายาและการแพทย์แผนโบราณของไทยด้วย”

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

การเขียนรายงานทางวิชาการเรื่อง “น้ำดีและน้ำเสีย” ควรจัดลำดับโครงเรื่องตามข้อใด ก. น้ำเสียมีโทษอย่างไร ข. วิธีกำจัดน้ำเสียและรักษาน้ำดีทำอย่างไร ค. น้ำดีกลายเป็นน้ำเสียเพราะอะไร ง. น้ำเสียมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดควรเป็นคำนำของบทความเรื่อง “การเลือกใช้คำในการสื่อสาร”

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดวางส่วนขยายถูกต้อง

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อความใดเป็นประโยคไม่สมบูรณ์

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาได้กระชับชัดเจนที่สุด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เหมาะสมที่จะเป็นคำขวัญ

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อสรุปที่สอดคล้องกับข้อสนับสนุนต่อไปนี้ “ประชากรโลกเพิ่มขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของเมือง”

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

คำขวัญในข้อใดมีการแสดงเหตุผล

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการแสดงทรรศนะ

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การแสดงทรรศนะ

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 12-13 “(1) เป้าหมายของโครงการบ้านมั่นคง คือ การแก้ปัญหาชุมชนแออัดอย่างยั่งยืน / (2) โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการแก้ปัญหากันเอง / (3) การแก้ปัญหาไม่ใช่แค่การสร้างบ้านให้เท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวใหม่ที่ชุมชนเป็นผู้กำหนดและรับผลแห่งการพัฒนาอย่างครบวงจร เช่น สร้างบ้านตามแบบที่ชุมชนกำหนดเอง มีระบบกองทุนภายในกลุ่มออมทรัพย์ / (4) โครงการแล้วเสร็จเมื่อใด ชุมชนก็จะมีแต่ความสะดวก ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี” ผู้กล่าวข้อความใช้กลวิธีใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อความส่วนใดเป็นข้อสรุป

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีเนื้อความแสดงการโต้แย้ง

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีเนื้อความแสดงการโต้แย้ง

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นข้อสรุปที่เหมาะสมที่สุดของข้อสนับสนุนต่อไปนี้ “ไม่มีคอมพิวเตอร์ ผมก็ยังสามารถทำงานได้เหมือนเดิม เพียงแต่ต้นฉบับของผมอาจกะรุ่งกะริ่งแล้วเลอะเทอะกว่านี้ เพราะต้องตัดแปะสลับที่กันบ้างในเวลาอ่านตรวจทาน แต่สมัยก่อนเมื่อยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้กันแพร่หลายต้นฉบับของใครๆ ก็มักจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น แม้แต่ของเชกสเปียร์”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 17-18 “เมื่อต้นไม้ถูกหักกิ่ง มันไม่เคยเสียเวลาให้เกิดความเจ็บปวด ท้อแท้ หากแต่พยายามยึดกิ่งแทงหน่อขึ้นมาใหม่ แล้วปล่อยกิ่งแห้งหักนั้นให้ตกลงดันกลายเป็นปุ๋ยโอชะให้แก่รากเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงลำดับต่อไป”

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของข้อความข้างต้น

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารของข้อความต่อไปนี้ “ความโลภเป็นภาวะของความไม่รู้จักพอ มีความต้องการและความอยากได้ จึงต้องคอยเสาะหาสิ่งที่ต้องการเพื่อให้เกิดความพออกพอใจ หากไม่รู้จักถ่ายถอน ความอยากก็จะมีอยู่เรื่อยไป”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ผู้เขียนข้อความต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตรงกับข้อใด “ผิว่าโลกนี้ไม่มีป่า โลกคงด้อยราคาหมดราศี โลกคงร้างสัตว์น้อยใหญ่คงไม่มี ปฐพีแตกระแหงทุกแห่งไป ไม่มีน้ำก็หมดหยดชีวิต ไม่มีป่าน้ำสักนิดจะหาไหน ผีฝนพามาให้เกิดอุทกภัย จะพาให้พอดีไม่มีเลย”

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

กลวิธีการเขียนตามข้อใดไม่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้ “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเดิมเป็นวัดเล็กๆ ที่สร้างในสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ ณ ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชนชาติไทยมาช้านาน พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ได้โปรดให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วิหาร กุฏิ และสร้างพระเจดีย์ พระมณฑป ตลอดจนประติมากรรมต่างๆ ขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก วัดนี้นับได้ว่าเป็นศูนย์รวมแห่งศิลปะและศาสตร์หลายแขนง ทั้งด้านสถาปัตยกรรมจิตรกรรม และประติมากรรมทั้งยังเป็นอาศรมทางปัญญาที่ถ่ายทอดวิทยาการด้านตำรายาและการแพทย์แผนโบราณของไทยด้วย”

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

การเขียนรายงานทางวิชาการเรื่อง “น้ำดีและน้ำเสีย” ควรจัดลำดับโครงเรื่องตามข้อใด ก. น้ำเสียมีโทษอย่างไร ข. วิธีกำจัดน้ำเสียและรักษาน้ำดีทำอย่างไร ค. น้ำดีกลายเป็นน้ำเสียเพราะอะไร ง. น้ำเสียมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดควรเป็นคำนำของบทความเรื่อง “การเลือกใช้คำในการสื่อสาร”

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดวางส่วนขยายถูกต้อง

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อความใดเป็นประโยคไม่สมบูรณ์

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาได้กระชับชัดเจนที่สุด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เหมาะสมที่จะเป็นคำขวัญ

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ข้อสรุปที่สอดคล้องกับข้อสนับสนุนต่อไปนี้ “ประชากรโลกเพิ่มขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของเมือง”

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

คำขวัญในข้อใดมีการแสดงเหตุผล

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการแสดงทรรศนะ

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การแสดงทรรศนะ

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 12-13 “(1) เป้าหมายของโครงการบ้านมั่นคง คือ การแก้ปัญหาชุมชนแออัดอย่างยั่งยืน / (2) โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการแก้ปัญหากันเอง / (3) การแก้ปัญหาไม่ใช่แค่การสร้างบ้านให้เท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวใหม่ที่ชุมชนเป็นผู้กำหนดและรับผลแห่งการพัฒนาอย่างครบวงจร เช่น สร้างบ้านตามแบบที่ชุมชนกำหนดเอง มีระบบกองทุนภายในกลุ่มออมทรัพย์ / (4) โครงการแล้วเสร็จเมื่อใด ชุมชนก็จะมีแต่ความสะดวก ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี” ผู้กล่าวข้อความใช้กลวิธีใดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อความส่วนใดเป็นข้อสรุป

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีเนื้อความแสดงการโต้แย้ง

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีเนื้อความแสดงการโต้แย้ง

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นข้อสรุปที่เหมาะสมที่สุดของข้อสนับสนุนต่อไปนี้ “ไม่มีคอมพิวเตอร์ ผมก็ยังสามารถทำงานได้เหมือนเดิม เพียงแต่ต้นฉบับของผมอาจกะรุ่งกะริ่งแล้วเลอะเทอะกว่านี้ เพราะต้องตัดแปะสลับที่กันบ้างในเวลาอ่านตรวจทาน แต่สมัยก่อนเมื่อยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้กันแพร่หลายต้นฉบับของใครๆ ก็มักจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น แม้แต่ของเชกสเปียร์”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 17-18 “เมื่อต้นไม้ถูกหักกิ่ง มันไม่เคยเสียเวลาให้เกิดความเจ็บปวด ท้อแท้ หากแต่พยายามยึดกิ่งแทงหน่อขึ้นมาใหม่ แล้วปล่อยกิ่งแห้งหักนั้นให้ตกลงดันกลายเป็นปุ๋ยโอชะให้แก่รากเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงลำดับต่อไป”

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของข้อความข้างต้น

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารของข้อความต่อไปนี้ “ความโลภเป็นภาวะของความไม่รู้จักพอ มีความต้องการและความอยากได้ จึงต้องคอยเสาะหาสิ่งที่ต้องการเพื่อให้เกิดความพออกพอใจ หากไม่รู้จักถ่ายถอน ความอยากก็จะมีอยู่เรื่อยไป”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ผู้เขียนข้อความต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตรงกับข้อใด “ผิว่าโลกนี้ไม่มีป่า โลกคงด้อยราคาหมดราศี โลกคงร้างสัตว์น้อยใหญ่คงไม่มี ปฐพีแตกระแหงทุกแห่งไป ไม่มีน้ำก็หมดหยดชีวิต ไม่มีป่าน้ำสักนิดจะหาไหน ผีฝนพามาให้เกิดอุทกภัย จะพาให้พอดีไม่มีเลย”

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
18 ก.ย. 2552 THMA100501 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่6 15 ข้อ 30,764 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600164 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่8 10 ข้อ 39,284 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 พ.ค. 2554 THMB603773 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่3 20 ข้อ 6,211 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600148 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่5 10 ข้อ 29,919 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600164 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่8 10 ข้อ 39,284 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 มี.ค. 2553 THPB602083 ภาษาไทย ป.6 ชุดที่10 20 ข้อ 31,638 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101154 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่6 20 ข้อ 16,018 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 มี.ค. 2553 THPB602003 ภาษาไทย ป.6 ชุดที่5 15 ข้อ 21,197 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 พ.ค. 2554 THMB603796 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่8 20 ข้อ 8,069 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2552 THMA200561 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่1 20 ข้อ 32,023 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน