ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่7

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB609752

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 8 มิ.ย. 56 เวลา 11:33 น.

ผู้สร้าง : kai

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำว่า “กับ” ไม่ถูกต้อง

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ไม่มีการร้อยเรียงประโยคตามข้อใด “เมื่อมาถึงจุดชมวิว ก็จะสามารถมองเห็นธารน้ำแข็งสีขาวพาดลงมาสู่พื้นดินเป็นแนวยาวระหว่างภูเขาสองลูก ธารน้ำแข็งนี้ยาว 13 กิโลเมตร เคลื่อนตัวลงมาใกล้ทะเล ถัดลงมาเป็นที่ราบเต็มไปด้วยก้อนหิน แต่เดิมเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่”

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ส่วนที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดทำหน้าที่ในประโยคแตกต่างจากข้ออื่น

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นได้ทั้งกลุ่มคำและประโยค

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคชนิดเดียวกับประโยคต่อไปนี้ “ที่โรงพยาบาลของเรา เราให้ความสำคัญยิ่งยวดในการบำบัดฟื้นฟูจิตใจของผู้สูงอายุ”

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับชนิดของประโยคตามข้อใด “กว่าสุรศักดิ์กับแม่จะเก็บข้าวของเสร็จก็ดึกเต็มที ฟ้ามืดไปทุกทิศทุกทาง แม้ปูเสื่อลงตรงมุมหนึ่งของห้องแล้วหลับไปภายในเวลาไม่กี่นาที”

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดปรากฏองค์ประกอบของการสื่อสารครบถ้วน

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมในการเขียนรายงานทางวิชาการ (1)ผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ / (2) ปัจจุบันเมืองไทยมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในหลายๆ สถานที่ / (3) มีการห้ามสูบบุหรี่ในที่ทำงานที่เป็นห้องปรับอากาศ ในร้านอาหาร และในโรงมหรสพ / (4) ผู้ใดฝ่าฝืน กฎหมายกำหนดโทษทั้งปรับและจำไว้อย่างชัดเจน

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับจากข้ออื่น

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้อง

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ข้อใดเหมาะที่จะเป็นประโยคแรกและประโยคสุดท้าย ก. ผักผลไม้ให้วิตามิน เกลือแร่ที่จำเป็นรวมทั้งแร่ธาตุที่เป็นสารต้านมะเร็ง ข. ผักผลไม้อาจก่อให้เกิดอันตรายถ้าปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมี ค. ผักผลไม้ช่วยให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายดี ง. ผักผลไม้เป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมาก

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ใช้กลวิธีการเขียนตามข้อใด “กางเขนหนุ่มสาวพบผู้คนหลากหลายในป่าเสื่อมโทรมที่มันบินผ่านมา บ้างหาของป่า บ้างล่าสัตว์ บ้างกำลังโค่นต้นไม้ใหญ่ เลื่อยยนต์กรีดเสียงหวีดๆ ป่าให้ทั้งอาหาร ยารักษาโรค น้ำ อากาศ และความอุดมสมบูรณ์แก่มนุษย์ มันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมนุษย์ผู้มีสติปัญญากว่าสัตว์อื่นๆ จึงไม่สามารถจัดการให้คนกับป่าพึ่งพาอาศัยกันได้มากกว่านี้”

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการเขียนต่างจากข้ออื่น

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นบทสรุปของบทความเรื่อง “วิธีการบัญญัติในภาษาไทย”

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเชิงวิชาการได้เหมาะสมที่สุด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่คำขวัญ

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยค

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษากระชับที่สุด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นบทสนทนาที่ไม่เหมาะสม

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการสัมภาษณ์

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำว่า “กับ” ไม่ถูกต้อง

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ไม่มีการร้อยเรียงประโยคตามข้อใด “เมื่อมาถึงจุดชมวิว ก็จะสามารถมองเห็นธารน้ำแข็งสีขาวพาดลงมาสู่พื้นดินเป็นแนวยาวระหว่างภูเขาสองลูก ธารน้ำแข็งนี้ยาว 13 กิโลเมตร เคลื่อนตัวลงมาใกล้ทะเล ถัดลงมาเป็นที่ราบเต็มไปด้วยก้อนหิน แต่เดิมเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่”

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ส่วนที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดทำหน้าที่ในประโยคแตกต่างจากข้ออื่น

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นได้ทั้งกลุ่มคำและประโยค

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคชนิดเดียวกับประโยคต่อไปนี้ “ที่โรงพยาบาลของเรา เราให้ความสำคัญยิ่งยวดในการบำบัดฟื้นฟูจิตใจของผู้สูงอายุ”

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เรียงลำดับชนิดของประโยคตามข้อใด “กว่าสุรศักดิ์กับแม่จะเก็บข้าวของเสร็จก็ดึกเต็มที ฟ้ามืดไปทุกทิศทุกทาง แม้ปูเสื่อลงตรงมุมหนึ่งของห้องแล้วหลับไปภายในเวลาไม่กี่นาที”

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดปรากฏองค์ประกอบของการสื่อสารครบถ้วน

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมในการเขียนรายงานทางวิชาการ (1)ผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ / (2) ปัจจุบันเมืองไทยมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในหลายๆ สถานที่ / (3) มีการห้ามสูบบุหรี่ในที่ทำงานที่เป็นห้องปรับอากาศ ในร้านอาหาร และในโรงมหรสพ / (4) ผู้ใดฝ่าฝืน กฎหมายกำหนดโทษทั้งปรับและจำไว้อย่างชัดเจน

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับจากข้ออื่น

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ราชาศัพท์ถูกต้อง

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ข้อใดเหมาะที่จะเป็นประโยคแรกและประโยคสุดท้าย ก. ผักผลไม้ให้วิตามิน เกลือแร่ที่จำเป็นรวมทั้งแร่ธาตุที่เป็นสารต้านมะเร็ง ข. ผักผลไม้อาจก่อให้เกิดอันตรายถ้าปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมี ค. ผักผลไม้ช่วยให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายดี ง. ผักผลไม้เป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมาก

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ใช้กลวิธีการเขียนตามข้อใด “กางเขนหนุ่มสาวพบผู้คนหลากหลายในป่าเสื่อมโทรมที่มันบินผ่านมา บ้างหาของป่า บ้างล่าสัตว์ บ้างกำลังโค่นต้นไม้ใหญ่ เลื่อยยนต์กรีดเสียงหวีดๆ ป่าให้ทั้งอาหาร ยารักษาโรค น้ำ อากาศ และความอุดมสมบูรณ์แก่มนุษย์ มันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมมนุษย์ผู้มีสติปัญญากว่าสัตว์อื่นๆ จึงไม่สามารถจัดการให้คนกับป่าพึ่งพาอาศัยกันได้มากกว่านี้”

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการเขียนต่างจากข้ออื่น

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นบทสรุปของบทความเรื่อง “วิธีการบัญญัติในภาษาไทย”

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเชิงวิชาการได้เหมาะสมที่สุด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่คำขวัญ

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยค

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษากระชับที่สุด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นบทสนทนาที่ไม่เหมาะสม

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการสัมภาษณ์

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
18 ก.ย. 2552 THMA100505 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่8 15 ข้อ 18,435 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2552 THMA200564 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่4 12 ข้อ 11,794 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ก.พ. 2553 THPA301667 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่12 13 ข้อ 32,945 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500120 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่6 10 ข้อ 21,972 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2552 THPA100047 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่2 20 ข้อ 69,389 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.พ. 2553 THPA201545 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่2 20 ข้อ 28,170 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500114 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่3 10 ข้อ 20,755 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB600140 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่2 10 ข้อ 144,786 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500117 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่4 10 ข้อ 30,068 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500118 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่5 10 ข้อ 261,850 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน