ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB609750

จำนวนข้อ

: 28 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 6 มิ.ย. 56 เวลา 17:58 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/28
คำถาม :

เอกภพสัมพัทธ์ในข้อใดที่ทำให้ข้อความ (∀x[x^2 ≤ 2x+3])∧(∃y[y^2-4 > 0]) มีค่าความจริงเป็นจริง

2

ข้อที่ 2/28
คำถาม :

กำหนดให้ p, q, r เป็นประพจน์ ถ้าประพจน์ p→(q∧r) มีความจริงเป็นเท็จ และ (p∧q)↔r มีค่าความจริงเป็นจริงแล้ว พิจารณาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ ก. (p↔q)↔~r ข. p↔(qV~r) ข้อใดต่อไปนี้ถูก

3

ข้อที่ 3/28
คำถาม :

กำหนดให้ A, B, C เป็นเซต ถ้า n(B) = 42, n(C) = 28, n(A∩C) = 8, n(A∩B∩C) = 3, n(A∩B∩C’) = 2, n(A∩B’∩C’) = 20 และ n(A∪B∪C) = 80 แล้ว n(A’∩B∩C) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

4

ข้อที่ 4/28
คำถาม :

A∩B คือช่วงในข้อใดต่อไปนี้A∩B คือช่วงในข้อใดต่อไปนี้

5

ข้อที่ 5/28
คำถาม :

ให้ A, B และ F เป็นเซตซึ่งกำหนดดังนี้ A = [1, 2, 3, 4, 5, 6] B = {{1}, {1, 2}, {1, 2, 3}, {1, 2, 3, 4}} F = {f : B↔A | f(x)∉x ทุกเซต x∈B} จำนวนสมาชิกของ F เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

6

ข้อที่ 6/28
คำถาม :

กำหนดให้ x+1 และ x–1 เป็นตัวประกอบของพหุนาม p(x) = 3x^3 + x^2 – ax + b เมื่อ a, b เป็นค่าคงตัว เศษเหลือที่ได้จากการหาร p(x) ด้วย x–a–b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

7

ข้อที่ 7/28
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ถูกข้อใดต่อไปนี้ถูก

8

ข้อที่ 8/28
คำถาม :9

ข้อที่ 9/28
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ผิดข้อใดต่อไปนี้ผิด

10

ข้อที่ 10/28
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยม ABC มี a, b และ c เป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุม A, B และ C ตามลำดับ ถ้า cosB = 1/4 และ (a+b+c)(a–b+c) = 30 แล้ว 3c มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

11

ข้อที่ 11/28
คำถาม :

กำหนดให้ ℓ เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด (1, 4) และมีความชันเท่ากับ 3/4 ถ้าเส้นตรง ℓ สัมผัสวงกลม C ซึ่งมีจุดศูนย์กลางที่จุด (1, 2) แล้วจุดใดต่อไปนี้เป็นจุดบนวงกลม C

12

ข้อที่ 12/28
คำถาม :

กำหนดให้ A และ B เป็นจุดโฟกัสของวงรี x^2 + 2y^2 + 4x – 4y + 2 = 0 และวงรีนี้ตัดแกน X ที่จุด C และ D โดยทำให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยม พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ข. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เท่ากับ 4√2 ตารางหน่วย ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

13

ข้อที่ 13/28
คำถาม :

เซตคำตอบของอสมการเป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้เซตคำตอบของอสมการเป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้

14

ข้อที่ 14/28
คำถาม :15

ข้อที่ 15/28
คำถาม :

เอกภพสัมพัทธ์ในข้อใดที่ทำให้ข้อความ (∀x[x^2 ≤ 2x+3])∧(∃y[y^2-4 > 0]) มีค่าความจริงเป็นจริง

16

ข้อที่ 16/28
คำถาม :

กำหนดให้ p, q, r เป็นประพจน์ ถ้าประพจน์ p→(q∧r) มีความจริงเป็นเท็จ และ (p∧q)↔r มีค่าความจริงเป็นจริงแล้ว พิจารณาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ ก. (p↔q)↔~r ข. p↔(qV~r) ข้อใดต่อไปนี้ถูก

17

ข้อที่ 17/28
คำถาม :

กำหนดให้ A, B, C เป็นเซต ถ้า n(B) = 42, n(C) = 28, n(A∩C) = 8, n(A∩B∩C) = 3, n(A∩B∩C’) = 2, n(A∩B’∩C’) = 20 และ n(A∪B∪C) = 80 แล้ว n(A’∩B∩C) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

18

ข้อที่ 18/28
คำถาม :

A∩B คือช่วงในข้อใดต่อไปนี้A∩B คือช่วงในข้อใดต่อไปนี้

19

ข้อที่ 19/28
คำถาม :

ให้ A, B และ F เป็นเซตซึ่งกำหนดดังนี้ A = [1, 2, 3, 4, 5, 6] B = {{1}, {1, 2}, {1, 2, 3}, {1, 2, 3, 4}} F = {f : B↔A | f(x)∉x ทุกเซต x∈B} จำนวนสมาชิกของ F เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

20

ข้อที่ 20/28
คำถาม :

กำหนดให้ x+1 และ x–1 เป็นตัวประกอบของพหุนาม p(x) = 3x^3 + x^2 – ax + b เมื่อ a, b เป็นค่าคงตัว เศษเหลือที่ได้จากการหาร p(x) ด้วย x–a–b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

21

ข้อที่ 21/28
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ถูกข้อใดต่อไปนี้ถูก

22

ข้อที่ 22/28
คำถาม :23

ข้อที่ 23/28
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ผิดข้อใดต่อไปนี้ผิด

24

ข้อที่ 24/28
คำถาม :

รูปสามเหลี่ยม ABC มี a, b และ c เป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุม A, B และ C ตามลำดับ ถ้า cosB = 1/4 และ (a+b+c)(a–b+c) = 30 แล้ว 3c มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

25

ข้อที่ 25/28
คำถาม :

กำหนดให้ ℓ เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด (1, 4) และมีความชันเท่ากับ 3/4 ถ้าเส้นตรง ℓ สัมผัสวงกลม C ซึ่งมีจุดศูนย์กลางที่จุด (1, 2) แล้วจุดใดต่อไปนี้เป็นจุดบนวงกลม C

26

ข้อที่ 26/28
คำถาม :

กำหนดให้ A และ B เป็นจุดโฟกัสของวงรี x^2 + 2y^2 + 4x – 4y + 2 = 0 และวงรีนี้ตัดแกน X ที่จุด C และ D โดยทำให้ ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยม พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ข. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD เท่ากับ 4√2 ตารางหน่วย ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

27

ข้อที่ 27/28
คำถาม :

เซตคำตอบของอสมการเป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้เซตคำตอบของอสมการเป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้

28

ข้อที่ 28/28
คำถาม :ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
27 ก.ย. 2556 MAMB610744 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่4 14 ข้อ 11,379 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.พ. 2558 MAMB412509 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่2 15 ข้อ 27,379 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 มี.ค. 2558 MAMB512550 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.5 ชุดที่1 15 ข้อ 44,006 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ส.ค. 2556 MAMB610411 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่4 14 ข้อ 9,850 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ต.ค. 2558 MAMB612875 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ชุดที่2 19 ข้อ 9,420 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 มี.ค. 2558 MAMB512550 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.5 ชุดที่1 15 ข้อ 44,006 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2556 MAMB610717 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2544) ชุดที่5 14 ข้อ 10,221 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
6 ก.ย. 2556 MAMB610488 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2550) ชุดที่2 21 ข้อ 15,542 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 พ.ย. 2557 MAMB612329 แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2554 ชุดที่ 2 12 ข้อ 27,396 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2555 MAMB608131 แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2553 ชุดที่ 1 25 ข้อ 61,676 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รายการสอนศาสตร์แนะนำ

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน