การงานอาชึพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ป.6

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
17 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ