เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ ป.4 ชุดที่2

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.4
จำนวน
12 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ