ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB608577

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 9 พ.ย. 55 เวลา 11:38 น.

ผู้สร้าง : rangsan

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การรวมกลุ่มในลักษณะใดเรียกว่าสังคม

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดมีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

กลุ่มของบรรทัดฐานซึ่งสังคมได้กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นหลักในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกในสังคม รวมทั้งเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานและการดำรงอยู่ของสังคม คืออะไร

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

บรรทัดฐานในข้อใดที่แตกต่างไปจากข้ออื่น

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแบบใด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ปัญหาสังคมไทยโดยรวมจะส่งผลกระทบถึงข้อใดมากที่สุด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

สถานภาพทางสังคมเป็นตัวบ่งชี้อะไรมากที่สุด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเกณฑ์ที่กำหนดโครงสร้างการแบ่งชนชั้นในสังคมไทย

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนเมืองของไทย

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของปัญหาสังคม

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของศีลในพระพุทธศาสนา

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

การใช้แรงงานเด็กอย่างทารุณเข้าข่ายความผิดข้อใดตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

โมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไร

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

โมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไร

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เรื่องใดไม่ใช่หลักคำสอนที่ศาสนาพุทธ พราหมณ์ ฮินดู อิสลาม และคริสต์มีร่วมกัน

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การที่ศาสนาอิสลามห้ามมุสลิมสักการะบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ หมายความว่าอย่างไร

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การที่อดีตผู้นำเกาหลีใต้ถูกดำเนินคดีข้อหารับสินบน ข้อหากระทำการอันเป็นกบฎต่อประเทศชาติฯลฯเป็นการยืนยันถึงหลักการที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในข้อใดมากที่สุด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ถึงแม้ว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงมีอำนาจล้นพ้นแต่อำนาจของพระองค์ถูกจำกัดโดยข้อใด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

พระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยา และสาบานตนว่า จะซื่อสัตย์ต่อพสกนิกรคือพระองค์ใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การรวมกลุ่มในลักษณะใดเรียกว่าสังคม

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดมีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

กลุ่มของบรรทัดฐานซึ่งสังคมได้กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นหลักในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกในสังคม รวมทั้งเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานและการดำรงอยู่ของสังคม คืออะไร

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

บรรทัดฐานในข้อใดที่แตกต่างไปจากข้ออื่น

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแบบใด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ปัญหาสังคมไทยโดยรวมจะส่งผลกระทบถึงข้อใดมากที่สุด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

สถานภาพทางสังคมเป็นตัวบ่งชี้อะไรมากที่สุด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเกณฑ์ที่กำหนดโครงสร้างการแบ่งชนชั้นในสังคมไทย

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนเมืองของไทย

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของปัญหาสังคม

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของศีลในพระพุทธศาสนา

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

การใช้แรงงานเด็กอย่างทารุณเข้าข่ายความผิดข้อใดตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

โมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไร

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

โมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึงอะไร

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เรื่องใดไม่ใช่หลักคำสอนที่ศาสนาพุทธ พราหมณ์ ฮินดู อิสลาม และคริสต์มีร่วมกัน

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การที่ศาสนาอิสลามห้ามมุสลิมสักการะบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ หมายความว่าอย่างไร

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การที่อดีตผู้นำเกาหลีใต้ถูกดำเนินคดีข้อหารับสินบน ข้อหากระทำการอันเป็นกบฎต่อประเทศชาติฯลฯเป็นการยืนยันถึงหลักการที่สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในข้อใดมากที่สุด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ถึงแม้ว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงมีอำนาจล้นพ้นแต่อำนาจของพระองค์ถูกจำกัดโดยข้อใด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

พระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยา และสาบานตนว่า จะซื่อสัตย์ต่อพสกนิกรคือพระองค์ใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
28 ต.ค. 2552 SOMB000775 ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่10 20 ข้อ 44,268 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 SOMA300603 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่5 20 ข้อ 17,637 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ต.ค. 2552 SOMB000774 ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่9 20 ข้อ 18,581 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ต.ค. 2552 SOMA100706 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่21 20 ข้อ 9,442 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 SOMA300602 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่4 20 ข้อ 25,788 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ต.ค. 2552 SOMA100699 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่14 20 ข้อ 9,824 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ต.ค. 2552 SOMA300686 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่12 20 ข้อ 10,135 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ต.ค. 2552 SOMA100744 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่26 15 ข้อ 9,561 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ต.ค. 2552 SOMA300689 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15 20 ข้อ 19,393 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ต.ค. 2552 SOMA100709 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่24 20 ข้อ 8,014 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน