ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2543) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB608489

จำนวนข้อ

: 46 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 17 ต.ค. 55 เวลา 17:41 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/46
คำถาม :

พิจารณารูปต่อไปนี้ การเปรียบเทียบพลังงานก่อกัมมันต์ และการบอกชนิดของปฏิกิริยา I และปฏิกิริยา II ในข้อใดถูกต้องพิจารณารูปต่อไปนี้
การเปรียบเทียบพลังงานก่อกัมมันต์ และการบอกชนิดของปฏิกิริยา I และปฏิกิริยา II ในข้อใดถูกต้อง

2

ข้อที่ 2/46
คำถาม :

ปฏิกิริยาต่อไปนี้เกิดในสถานะแก๊ส และอัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับความเข้มข้นของทั้งสาร A และ สาร B A + B → C ระบบ ก – สาร A 1 mol ทำปฏิกิริยากับสาร B 1 mol ในภาชนะขนาด 1 dm3 ระบบ ข – สาร A 2 mol ทำปฏิกิริยากับสาร B 2 mol ในภาชนะขนาด 2 dm3 ระบบ ค – สาร A 0.2 mol ทำปฏิกิริยากับสาร B 0.2 mol ในภาชนะขนาด 0.1 dm3 จากข้อมูลข้างต้น จงหาว่า I ระบบใดได้สาร C มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด II ระบบใดมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงที่สุด

3

ข้อที่ 3/46
คำถาม :

ที่อุณหภูมิ 30°C ปฏิกิริยา CO(g) + CI2(g) ⇌ COCI2(g) + 108 kJ มีความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเป็นดังกราฟต่อไปนี้ หลังจากระบบเข้าสู่สมดุลที่ 30°C แล้วถ้าเพิ่มอุณหภูมิเป็น 50°C กราฟของปฏิกิริยาควรดำเนินต่อไปอย่างไร

4

ข้อที่ 4/46
คำถาม :

แก๊ส X และ Y ทำปฏิกิริยาได้แก๊ส Z ดังสมการ X(g) + 3Y(g) ⇌ 2Z(g) ถ้าให้ X และ Y อย่างละ 0.1 mol ทำปฏิกิริยากันในกระบอกสูบขนาด 500 cm3 จนเข้าสู่สภาวะสมดุล ข้อใดถูกต้อง

5

ข้อที่ 5/46
คำถาม :

ปฏิกิริยาข้อใดไม่ใช่ปฏิกิริยากรด-เบส

6

ข้อที่ 6/46
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยาสมมติต่อไปนี้ A+B ⇌ 2C จากการทดลองได้ข้อมูลความเข้มข้นเริ่มต้นและความเข้มข้นที่ภาวะสมดุลของสารต่างๆ ในปฏิกิริยานี้ ดังตาราง ถ้าการทดลองที่ 1 และ 2 ทำที่อุณหภูมิ 30°C ค่า z จะเป็นเท่าใดพิจารณาปฏิกิริยาสมมติต่อไปนี้
   A+B ⇌ 2C
จากการทดลองได้ข้อมูลความเข้มข้นเริ่มต้นและความเข้มข้นที่ภาวะสมดุลของสารต่างๆ ในปฏิกิริยานี้ ดังตาราง
ถ้าการทดลองที่ 1 และ 2 ทำที่อุณหภูมิ 30°C ค่า z จะเป็นเท่าใด

7

ข้อที่ 7/46
คำถาม :

น้ำส้มสายชูตัวอย่างมีกรดแอซีติกอยู่ร้อยละ 4.8 โดยมวล/ปริมาตร ในการไทเทรตน้ำส้มสายชูกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ พบว่าน้ำส้มสายชู 10 cm3 ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลาย NaOH 20 cm3 จงหาความเข้มข้นของสารละลาย NaOH ในหน่วยร้อยละโดยมวล/ปริมาตร

8

ข้อที่ 8/46
คำถาม :

สารละลายกรด HA ความเข้มข้น 1 x 10^-3 mol/dm3 ปริมาตร 10 cm^3 ร้อยละ การแตกตัวของกรดเท่ากับ 10 สารละลายนี้มี pH เท่าใด และมีค่า Ka โดยประมาณเท่าใด

9

ข้อที่ 9/46
คำถาม :

ข้อใดแสดงอิดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการบอกจุดยุติของการไทเทรต จากข้อมูลอินดิเคเตอร์และช่วง pH ของการเปลี่ยนสี ดังตารางข้อใดแสดงอิดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการบอกจุดยุติของการไทเทรต
จากข้อมูลอินดิเคเตอร์และช่วง pH ของการเปลี่ยนสี ดังตาราง

10

ข้อที่ 10/46
คำถาม :

สาร A และ B คู่ใดเมื่อผสมกันได้สารละลายบัพเฟอร์

11

ข้อที่ 11/46
คำถาม :

สาร A ประกอบด้วยฟอสฟอรัสและคลอรีน นำสาร A 13.75 กรัม ไปทำปฏิกิริยากับน้ำจนปฏิกิริยาสิ้นสุด ได้กรดฟอสฟอริก 9.8 กรัม และกรดไฮโดรคลอริก 10.95 กรัม สาร A ประกอบด้วยคลอรีนร้อยละเท่าใดโดยมวล

12

ข้อที่ 12/46
คำถาม :

เมื่อผสมสาร 2 ชนิดเข้าด้วยกันในขวดใบที่ 1 แล้วผ่านแก๊สที่เกิดขึ้นลงในสารละลาย Ca(OH)2 ซึ่งอยู่ในขวดใบที่ 2 จะทำให้สารละลายขุ่น เมื่อนำสารละลายผสมในขวดใบที่ 1 ไประเหยจนแห้งจะได้ของแข็งสีขาว สารผสมในข้อใดเป็นไปได้เมื่อผสมสาร 2 ชนิดเข้าด้วยกันในขวดใบที่ 1 แล้วผ่านแก๊สที่เกิดขึ้นลงในสารละลาย Ca(OH)2 ซึ่งอยู่ในขวดใบที่ 2 จะทำให้สารละลายขุ่น เมื่อนำสารละลายผสมในขวดใบที่ 1 ไประเหยจนแห้งจะได้ของแข็งสีขาว สารผสมในข้อใดเป็นไปได้

13

ข้อที่ 13/46
คำถาม :

กำหนดสูตรเคมีดังต่อไปนี้ CaF2 • 3Ca3(PO4)2 ; Sb2S3 • 3H2O ; Na2ZrSiO5 ถ้าเลขออกซิเดนชันของ Si = 4 พิจารณาเลขออกซิเดชันในข้อต่อไปนี้ ก. เลขออกซิเดชันของ P สูงกว่า +3 และของ Sb ต่ำกว่า +5 ข. เลขออกซิเดชันของ Sb สูงกว่า +2 และของ Zr ต่ำกว่า +1 ค. เลขออกซิเดชันของ Zr สูงกว่า +1 และของ P เท่ากับ +5 ง. เลขออกซิเดชันของ Zr เท่ากับ 0 และของ Sb สูงกว่า +3 ข้อใดผิด

14

ข้อที่ 14/46
คำถาม :

นักเรียนผู้หนึ่งละลายคลอไรด์ของธาตุ M ปริมาณ 0.05 mol ในน้ำกลั่น แล้วปรับปริมาตรให้เป็น 500 cm3 จากนั้นนำสารละลายที่ได้ปริมาตร 12.5 cm3 ไปทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3) เข้มข้น 0.10 mol dm-3 จำนวน 25 cm3 ได้ตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์ สารประกอบคลอไรด์ของธาตุ M มีสูตรเป็นอย่างไร

15

ข้อที่ 15/46
คำถาม :

กำหนดค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน

16

ข้อที่ 16/46
คำถาม :

จะต้องใช้ NaOCI กี่กรัมเพื่อทำปฏิกิริยาพอดีกับ Cr(OH)3 1 molจะต้องใช้ NaOCI กี่กรัมเพื่อทำปฏิกิริยาพอดีกับ Cr(OH)3 1 mol

17

ข้อที่ 17/46
คำถาม :

พิจารณาสูตรโครงสร้างของผงซักฟอก 2 ชนิดต่อไปนี้ ข้อความใดผิด

18

ข้อที่ 18/46
คำถาม :19

ข้อที่ 19/46
คำถาม :

ปัจจัยในข้อใดที่ทำให้โปรตีนแปลงสภาพ ก. การให้ความร้อน ข. ตัวทำละลายอินทรีย์ ค. ไอออนของโลหะหนัก ง. การใช้กรดหรือเบส ข้อใดถูกต้อง

20

ข้อที่ 20/46
คำถาม :

ข้อใดถูก กำหนดพอลิเมอร์ มีสูตรดังนี้ข้อใดถูก
กำหนดพอลิเมอร์ มีสูตรดังนี้

21

ข้อที่ 21/46
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเลือกปฏิบัติได้เหมาะสมที่สุด

22

ข้อที่ 22/46
คำถาม :

การถลุงแร่ในข้อใดที่มีหลักการในการถลุงเหมือนกัน ก. สังกะสี ข. แคตเมียม ค. ดีบุก ง. พลวง

23

ข้อที่ 23/46
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

24

ข้อที่ 24/46
คำถาม :

พิจารณารูปต่อไปนี้ การเปรียบเทียบพลังงานก่อกัมมันต์ และการบอกชนิดของปฏิกิริยา I และปฏิกิริยา II ในข้อใดถูกต้องพิจารณารูปต่อไปนี้
การเปรียบเทียบพลังงานก่อกัมมันต์ และการบอกชนิดของปฏิกิริยา I และปฏิกิริยา II ในข้อใดถูกต้อง

25

ข้อที่ 25/46
คำถาม :

ปฏิกิริยาต่อไปนี้เกิดในสถานะแก๊ส และอัตราการเกิดปฏิกิริยาขึ้นกับความเข้มข้นของทั้งสาร A และ สาร B A + B → C ระบบ ก – สาร A 1 mol ทำปฏิกิริยากับสาร B 1 mol ในภาชนะขนาด 1 dm3 ระบบ ข – สาร A 2 mol ทำปฏิกิริยากับสาร B 2 mol ในภาชนะขนาด 2 dm3 ระบบ ค – สาร A 0.2 mol ทำปฏิกิริยากับสาร B 0.2 mol ในภาชนะขนาด 0.1 dm3 จากข้อมูลข้างต้น จงหาว่า I ระบบใดได้สาร C มากที่สุดภายในเวลาที่กำหนด II ระบบใดมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงที่สุด

26

ข้อที่ 26/46
คำถาม :

ที่อุณหภูมิ 30°C ปฏิกิริยา CO(g) + CI2(g) ⇌ COCI2(g) + 108 kJ มีความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเป็นดังกราฟต่อไปนี้ หลังจากระบบเข้าสู่สมดุลที่ 30°C แล้วถ้าเพิ่มอุณหภูมิเป็น 50°C กราฟของปฏิกิริยาควรดำเนินต่อไปอย่างไร

27

ข้อที่ 27/46
คำถาม :

แก๊ส X และ Y ทำปฏิกิริยาได้แก๊ส Z ดังสมการ X(g) + 3Y(g) ⇌ 2Z(g) ถ้าให้ X และ Y อย่างละ 0.1 mol ทำปฏิกิริยากันในกระบอกสูบขนาด 500 cm3 จนเข้าสู่สภาวะสมดุล ข้อใดถูกต้อง

28

ข้อที่ 28/46
คำถาม :

ปฏิกิริยาข้อใดไม่ใช่ปฏิกิริยากรด-เบส

29

ข้อที่ 29/46
คำถาม :

พิจารณาปฏิกิริยาสมมติต่อไปนี้ A+B ⇌ 2C จากการทดลองได้ข้อมูลความเข้มข้นเริ่มต้นและความเข้มข้นที่ภาวะสมดุลของสารต่างๆ ในปฏิกิริยานี้ ดังตาราง ถ้าการทดลองที่ 1 และ 2 ทำที่อุณหภูมิ 30°C ค่า z จะเป็นเท่าใดพิจารณาปฏิกิริยาสมมติต่อไปนี้
   A+B ⇌ 2C
จากการทดลองได้ข้อมูลความเข้มข้นเริ่มต้นและความเข้มข้นที่ภาวะสมดุลของสารต่างๆ ในปฏิกิริยานี้ ดังตาราง
ถ้าการทดลองที่ 1 และ 2 ทำที่อุณหภูมิ 30°C ค่า z จะเป็นเท่าใด

30

ข้อที่ 30/46
คำถาม :

น้ำส้มสายชูตัวอย่างมีกรดแอซีติกอยู่ร้อยละ 4.8 โดยมวล/ปริมาตร ในการไทเทรตน้ำส้มสายชูกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ พบว่าน้ำส้มสายชู 10 cm3 ทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลาย NaOH 20 cm3 จงหาความเข้มข้นของสารละลาย NaOH ในหน่วยร้อยละโดยมวล/ปริมาตร

31

ข้อที่ 31/46
คำถาม :

สารละลายกรด HA ความเข้มข้น 1 x 10^-3 mol/dm3 ปริมาตร 10 cm^3 ร้อยละ การแตกตัวของกรดเท่ากับ 10 สารละลายนี้มี pH เท่าใด และมีค่า Ka โดยประมาณเท่าใด

32

ข้อที่ 32/46
คำถาม :

ข้อใดแสดงอิดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการบอกจุดยุติของการไทเทรต จากข้อมูลอินดิเคเตอร์และช่วง pH ของการเปลี่ยนสี ดังตารางข้อใดแสดงอิดิเคเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการบอกจุดยุติของการไทเทรต
จากข้อมูลอินดิเคเตอร์และช่วง pH ของการเปลี่ยนสี ดังตาราง

33

ข้อที่ 33/46
คำถาม :

สาร A และ B คู่ใดเมื่อผสมกันได้สารละลายบัพเฟอร์

34

ข้อที่ 34/46
คำถาม :

สาร A ประกอบด้วยฟอสฟอรัสและคลอรีน นำสาร A 13.75 กรัม ไปทำปฏิกิริยากับน้ำจนปฏิกิริยาสิ้นสุด ได้กรดฟอสฟอริก 9.8 กรัม และกรดไฮโดรคลอริก 10.95 กรัม สาร A ประกอบด้วยคลอรีนร้อยละเท่าใดโดยมวล

35

ข้อที่ 35/46
คำถาม :

เมื่อผสมสาร 2 ชนิดเข้าด้วยกันในขวดใบที่ 1 แล้วผ่านแก๊สที่เกิดขึ้นลงในสารละลาย Ca(OH)2 ซึ่งอยู่ในขวดใบที่ 2 จะทำให้สารละลายขุ่น เมื่อนำสารละลายผสมในขวดใบที่ 1 ไประเหยจนแห้งจะได้ของแข็งสีขาว สารผสมในข้อใดเป็นไปได้เมื่อผสมสาร 2 ชนิดเข้าด้วยกันในขวดใบที่ 1 แล้วผ่านแก๊สที่เกิดขึ้นลงในสารละลาย Ca(OH)2 ซึ่งอยู่ในขวดใบที่ 2 จะทำให้สารละลายขุ่น เมื่อนำสารละลายผสมในขวดใบที่ 1 ไประเหยจนแห้งจะได้ของแข็งสีขาว สารผสมในข้อใดเป็นไปได้

36

ข้อที่ 36/46
คำถาม :

กำหนดสูตรเคมีดังต่อไปนี้ CaF2 • 3Ca3(PO4)2 ; Sb2S3 • 3H2O ; Na2ZrSiO5 ถ้าเลขออกซิเดนชันของ Si = 4 พิจารณาเลขออกซิเดชันในข้อต่อไปนี้ ก. เลขออกซิเดชันของ P สูงกว่า +3 และของ Sb ต่ำกว่า +5 ข. เลขออกซิเดชันของ Sb สูงกว่า +2 และของ Zr ต่ำกว่า +1 ค. เลขออกซิเดชันของ Zr สูงกว่า +1 และของ P เท่ากับ +5 ง. เลขออกซิเดชันของ Zr เท่ากับ 0 และของ Sb สูงกว่า +3 ข้อใดผิด

37

ข้อที่ 37/46
คำถาม :

นักเรียนผู้หนึ่งละลายคลอไรด์ของธาตุ M ปริมาณ 0.05 mol ในน้ำกลั่น แล้วปรับปริมาตรให้เป็น 500 cm3 จากนั้นนำสารละลายที่ได้ปริมาตร 12.5 cm3 ไปทำปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (AgNO3) เข้มข้น 0.10 mol dm-3 จำนวน 25 cm3 ได้ตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์ สารประกอบคลอไรด์ของธาตุ M มีสูตรเป็นอย่างไร

38

ข้อที่ 38/46
คำถาม :

กำหนดค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน

39

ข้อที่ 39/46
คำถาม :

จะต้องใช้ NaOCI กี่กรัมเพื่อทำปฏิกิริยาพอดีกับ Cr(OH)3 1 molจะต้องใช้ NaOCI กี่กรัมเพื่อทำปฏิกิริยาพอดีกับ Cr(OH)3 1 mol

40

ข้อที่ 40/46
คำถาม :

พิจารณาสูตรโครงสร้างของผงซักฟอก 2 ชนิดต่อไปนี้ ข้อความใดผิด

41

ข้อที่ 41/46
คำถาม :42

ข้อที่ 42/46
คำถาม :

ปัจจัยในข้อใดที่ทำให้โปรตีนแปลงสภาพ ก. การให้ความร้อน ข. ตัวทำละลายอินทรีย์ ค. ไอออนของโลหะหนัก ง. การใช้กรดหรือเบส ข้อใดถูกต้อง

43

ข้อที่ 43/46
คำถาม :

ข้อใดถูก กำหนดพอลิเมอร์ มีสูตรดังนี้ข้อใดถูก
กำหนดพอลิเมอร์ มีสูตรดังนี้

44

ข้อที่ 44/46
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเลือกปฏิบัติได้เหมาะสมที่สุด

45

ข้อที่ 45/46
คำถาม :

การถลุงแร่ในข้อใดที่มีหลักการในการถลุงเหมือนกัน ก. สังกะสี ข. แคตเมียม ค. ดีบุก ง. พลวง

46

ข้อที่ 46/46
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
24 ต.ค. 2556 SCMB610968 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่2 20 ข้อ 12,455 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ต.ค. 2558 SCMB612868 แนวข้อสอบ O-NET เคมี(2550) ชุดที่1 20 ข้อ 5,068 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2556 SCMB610057 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่4 20 ข้อ 22,639 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 ก.ย. 2556 SCMB610510 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่5 20 ข้อ 30,151 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ธ.ค. 2557 SCMB412373 แนวข้อสอบวิชาเคมีพื้นฐาน ชุดที่5 20 ข้อ 27,847 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2556 SCMB610055 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่2 20 ข้อ 12,076 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 พ.ย. 2552 SCMB000792 สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3 20 ข้อ 16,153 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มิ.ย. 2556 SCMB609775 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่1 20 ข้อ 11,908 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ต.ค. 2558 SCMB612897 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่6 20 ข้อ 2,754 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ต.ค. 2558 SCMB612878 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่2 20 ข้อ 5,205 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน