แนวข้อสอบพลศึกษา

วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
ป.4
จำนวน
19 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ