วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่29

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ