ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB605548

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 1 ธ.ค. 54 เวลา 17:38 น.

ผู้สร้าง : Izayoi

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในช่วง S และช่วง U ถูกจำกัดด้วยปัจจัยใด ก. ความเข้มแสง ข. ความเข้มข้นของ CO2 ค. อุณหภูมิอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในช่วง S และช่วง U ถูกจำกัดด้วยปัจจัยใด
ก.  ความเข้มแสง	
ข.  ความเข้มข้นของ CO2
ค.  อุณหภูมิ

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง สำหรับการเกิดภาพในคนที่มีสายตาผิดปกติ และการแก้ไขโดยสวมแว่นตา

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

นำต้นกล้าที่กำลังงอก X และ Y ไปวางในจานแก้ว (ตามรูป) แล้วปล่อยให้เจริญเติบโตนาน 4 วัน จากนั้นหมุนจานแก้วทวนเข็มนาฬิกาไป 90 องศา ปล่อยทิ้งไว้อีก 4 วัน ต้นกล้าจะมีการเจริญเติบโตเป็นแบบใดนำต้นกล้าที่กำลังงอก X และ Y ไปวางในจานแก้ว (ตามรูป) แล้วปล่อยให้เจริญเติบโตนาน 4 วัน จากนั้นหมุนจานแก้วทวนเข็มนาฬิกาไป 90 องศา ปล่อยทิ้งไว้อีก 4 วัน ต้นกล้าจะมีการเจริญเติบโตเป็นแบบใด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ปฏิกิริยาของวัฏจักรคัลวินได้สารชนิดใด และเกิดขึ้นที่บริเวณใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ ก. ไข่ของสัตว์ส่วนมากมีขนาดใหญ่กว่าสเปิร์มเพราะมีอาหารสำรองเก็บไว้ ข. ไซโกตเกิดจากการผสมของเซลล์สืบพันธุ์ที่มีโครโมโซมเป็นแฮพลอยด์ ค. สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวมีไข่ขนาดเล็กเนื่องจากไม่มีอาหารสะสมในไข่

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ก. เฉพาะพืชเท่านั้นที่สามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ ข. ปากใบทำหน้าที่ให้ CO2 ผ่านเข้าสู่ใบ และปล่อย O2 ออกสู่บรรยากาศ ค. ใบพืชมีสีเขียวเนื่องจากมีรงควัตถุดูดกลืนแสงสีเขียว ง. ออกซิเจนที่เป็นองค์ประกอบของน้ำตาลกลูโคสได้มาจากโมเลกุลน้ำ

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ชบามีเลือดกลุ่ม AB คลอดลูกผู้ชาย 1 คน มีเลือดกลุ่ม B พ่อของเด็กควรมีกลุ่มเลือดในข้อใด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน ก. ตัวรับฮอร์โมนพวกโปรตีนและสเตรอยด์จะอยู่ที่ตำแหน่งต่างกันของเซลล์ ข. ฮอร์โมนพวกเพปไทด์และเอมีนสามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ ค. ฮอร์โมนพวกสเตรอยด์เกี่ยวข้องกับตัวนำข่าวสารตัวที่สอง

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

หากผสมพืชโฮโมไซกัสดอกสีน้ำเงินกับพืชโฮโมไซกัสดอกสีขาวได้ลูกทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีดอกสีฟ้า หากต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่จะให้ดอกสีฟ้าอย่างเดียว จะต้องเก็บเมล็ดพันธุ์จากพืชในข้อใด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ขนาดของโครงสร้างในข้อใดเรียงลำดับจากขนาดใหญ่ที่สุดไปจนถึงเล็กที่สุดถูกต้องตามลำดับ ก. Chloroplast ข. Photosystem ค. Thylakoid ง. Granum

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคลอโรฟีลล์ ก. คลอโรฟีลล์ เอ พบในพืชและสาหร่ายทุกชนิด ข. คลอโรฟีลล์ เอ และ บี พบในพืชและสาหร่ายทุกชนิด ค. คลอโรฟีลส์พบที่บริเวณเยื่อหุ้มชั้นในของคลอโรพลาสต์ ง. คลอโรฟีลส์พบที่บริเวณเยื่อไทลาคอยด์

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เมื่อร่างกายได้รับสารแอมเฟตามีนทำให้มีอาการตื่นตัวและหัวใจเต้นเร็วเนื่องจากสารนี้ไปกระตุ้นการทำงานส่วนใดของเซลล์ประสาท ก. แอกซอน ข. เดนไดรต์ ค. ตัวเซลล์

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ก. ผลิตออกซิจน กลูโคส และน้ำ ข. มีการลำเลียงอิเล็กตรอนจากน้ำไปให้โมเลกุลของคลอโรฟีลล์ ค. การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นในตอนกลางวัน ง. เกิดที่ใบพืชเนื่องจากใบมีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการรับแสงและแลกเปลี่ยนก๊าซ

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สตรีวัยเจริญพันธุ์และมีรอบเดือนอย่างสม่ำเสมอไม่พบฮอร์โมนใดในกระแสเลือด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

การปรับปรุงสิ่งมีชีวิตในข้อใดใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรม ก. การผลิตข้าวโพดที่มีโปรตีนจำเป็นสูง ข. การผลิตสายพันธุ์สุกรที่มีไขมันต่ำ ค. การผลิตข้าวที่มีกลิ่นหอมมะลิ ง. การผลิตจุลินทรีย์ที่สร้างสารพิษฆ่าลูกน้ำยุง

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

คนที่อาศัยอยู่บนที่สูงๆ เช่น ภูเขา มีฮอร์โมนชนิดใดมากกว่าคนที่อาศัยอยู่บนพื้นราบ

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

โดยทั่วไปเด็กจะสูญเสียพลังงานความร้อนต่อพื้นที่ผิวหนึ่งหน่วยมากกว่าของผู้ใหญ่เนื่องจากข้อใด ก. เด็กอยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่หยุดการเจริญเติบโต ข. เด็กต้องการพลังงานต่อน้ำหนักตัวมากกว่าของผู้ใหญ่ ค. เด็กมีกิจกรรมทางสรีรวิทยาของร่างกายเกิดขึ้นมากกว่าของผู้ใหญ่

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

กลไกในข้อใด มีผลทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่สามารถผสมพันธุ์ระหว่างสมาชิกได้ ก. พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีต่างกัน ข. การใช้สารฟีโรโมนต่างกัน ค. สภาพนิเวศวิทยาต่างกัน

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

สารเคมีในข้อใดไม่สามารถสกัดได้จากสิ่งมีชีวิต ก. IAA ข. NAA ค. IRA ง. GA

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การเจริญเติบโตของแมลงชนิดใดมีเมตามอร์โฟซิสแบบไม่สมบูรณ์

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในช่วง S และช่วง U ถูกจำกัดด้วยปัจจัยใด ก. ความเข้มแสง ข. ความเข้มข้นของ CO2 ค. อุณหภูมิอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในช่วง S และช่วง U ถูกจำกัดด้วยปัจจัยใด
ก.  ความเข้มแสง	
ข.  ความเข้มข้นของ CO2
ค.  อุณหภูมิ

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง สำหรับการเกิดภาพในคนที่มีสายตาผิดปกติ และการแก้ไขโดยสวมแว่นตา

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

นำต้นกล้าที่กำลังงอก X และ Y ไปวางในจานแก้ว (ตามรูป) แล้วปล่อยให้เจริญเติบโตนาน 4 วัน จากนั้นหมุนจานแก้วทวนเข็มนาฬิกาไป 90 องศา ปล่อยทิ้งไว้อีก 4 วัน ต้นกล้าจะมีการเจริญเติบโตเป็นแบบใดนำต้นกล้าที่กำลังงอก X และ Y ไปวางในจานแก้ว (ตามรูป) แล้วปล่อยให้เจริญเติบโตนาน 4 วัน จากนั้นหมุนจานแก้วทวนเข็มนาฬิกาไป 90 องศา ปล่อยทิ้งไว้อีก 4 วัน ต้นกล้าจะมีการเจริญเติบโตเป็นแบบใด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ปฏิกิริยาของวัฏจักรคัลวินได้สารชนิดใด และเกิดขึ้นที่บริเวณใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ ก. ไข่ของสัตว์ส่วนมากมีขนาดใหญ่กว่าสเปิร์มเพราะมีอาหารสำรองเก็บไว้ ข. ไซโกตเกิดจากการผสมของเซลล์สืบพันธุ์ที่มีโครโมโซมเป็นแฮพลอยด์ ค. สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวมีไข่ขนาดเล็กเนื่องจากไม่มีอาหารสะสมในไข่

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ก. เฉพาะพืชเท่านั้นที่สามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ ข. ปากใบทำหน้าที่ให้ CO2 ผ่านเข้าสู่ใบ และปล่อย O2 ออกสู่บรรยากาศ ค. ใบพืชมีสีเขียวเนื่องจากมีรงควัตถุดูดกลืนแสงสีเขียว ง. ออกซิเจนที่เป็นองค์ประกอบของน้ำตาลกลูโคสได้มาจากโมเลกุลน้ำ

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ชบามีเลือดกลุ่ม AB คลอดลูกผู้ชาย 1 คน มีเลือดกลุ่ม B พ่อของเด็กควรมีกลุ่มเลือดในข้อใด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน ก. ตัวรับฮอร์โมนพวกโปรตีนและสเตรอยด์จะอยู่ที่ตำแหน่งต่างกันของเซลล์ ข. ฮอร์โมนพวกเพปไทด์และเอมีนสามารถผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ ค. ฮอร์โมนพวกสเตรอยด์เกี่ยวข้องกับตัวนำข่าวสารตัวที่สอง

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

หากผสมพืชโฮโมไซกัสดอกสีน้ำเงินกับพืชโฮโมไซกัสดอกสีขาวได้ลูกทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีดอกสีฟ้า หากต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่จะให้ดอกสีฟ้าอย่างเดียว จะต้องเก็บเมล็ดพันธุ์จากพืชในข้อใด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ขนาดของโครงสร้างในข้อใดเรียงลำดับจากขนาดใหญ่ที่สุดไปจนถึงเล็กที่สุดถูกต้องตามลำดับ ก. Chloroplast ข. Photosystem ค. Thylakoid ง. Granum

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคลอโรฟีลล์ ก. คลอโรฟีลล์ เอ พบในพืชและสาหร่ายทุกชนิด ข. คลอโรฟีลล์ เอ และ บี พบในพืชและสาหร่ายทุกชนิด ค. คลอโรฟีลส์พบที่บริเวณเยื่อหุ้มชั้นในของคลอโรพลาสต์ ง. คลอโรฟีลส์พบที่บริเวณเยื่อไทลาคอยด์

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เมื่อร่างกายได้รับสารแอมเฟตามีนทำให้มีอาการตื่นตัวและหัวใจเต้นเร็วเนื่องจากสารนี้ไปกระตุ้นการทำงานส่วนใดของเซลล์ประสาท ก. แอกซอน ข. เดนไดรต์ ค. ตัวเซลล์

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ก. ผลิตออกซิจน กลูโคส และน้ำ ข. มีการลำเลียงอิเล็กตรอนจากน้ำไปให้โมเลกุลของคลอโรฟีลล์ ค. การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นในตอนกลางวัน ง. เกิดที่ใบพืชเนื่องจากใบมีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการรับแสงและแลกเปลี่ยนก๊าซ

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สตรีวัยเจริญพันธุ์และมีรอบเดือนอย่างสม่ำเสมอไม่พบฮอร์โมนใดในกระแสเลือด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

การปรับปรุงสิ่งมีชีวิตในข้อใดใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรม ก. การผลิตข้าวโพดที่มีโปรตีนจำเป็นสูง ข. การผลิตสายพันธุ์สุกรที่มีไขมันต่ำ ค. การผลิตข้าวที่มีกลิ่นหอมมะลิ ง. การผลิตจุลินทรีย์ที่สร้างสารพิษฆ่าลูกน้ำยุง

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

คนที่อาศัยอยู่บนที่สูงๆ เช่น ภูเขา มีฮอร์โมนชนิดใดมากกว่าคนที่อาศัยอยู่บนพื้นราบ

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

โดยทั่วไปเด็กจะสูญเสียพลังงานความร้อนต่อพื้นที่ผิวหนึ่งหน่วยมากกว่าของผู้ใหญ่เนื่องจากข้อใด ก. เด็กอยู่ในวัยกำลังเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่หยุดการเจริญเติบโต ข. เด็กต้องการพลังงานต่อน้ำหนักตัวมากกว่าของผู้ใหญ่ ค. เด็กมีกิจกรรมทางสรีรวิทยาของร่างกายเกิดขึ้นมากกว่าของผู้ใหญ่

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

กลไกในข้อใด มีผลทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไม่สามารถผสมพันธุ์ระหว่างสมาชิกได้ ก. พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสีต่างกัน ข. การใช้สารฟีโรโมนต่างกัน ค. สภาพนิเวศวิทยาต่างกัน

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

สารเคมีในข้อใดไม่สามารถสกัดได้จากสิ่งมีชีวิต ก. IAA ข. NAA ค. IRA ง. GA

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การเจริญเติบโตของแมลงชนิดใดมีเมตามอร์โฟซิสแบบไม่สมบูรณ์

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
17 ส.ค. 2554 SCMB604288 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่1 10 ข้อ 10,782 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 ธ.ค. 2554 SCMB605548 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่5 20 ข้อ 11,020 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ก.ค. 2557 SCMB512094 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 5 ข้อ 45,693 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607087 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่4 10 ข้อ 6,711 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604043 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่4 20 ข้อ 8,855 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ต.ค. 2558 SCMB612877 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 20 ข้อ 8,355 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000787 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่4 20 ข้อ 15,871 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ค. 2554 SCMB604208 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่1 10 ข้อ 8,000 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2555 SCMB608146 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ข้อ 62,528 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ค. 2554 SCMB604208 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่1 10 ข้อ 8,000 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน