ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB605546

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 1 ธ.ค. 54 เวลา 16:38 น.

ผู้สร้าง : Izayoi

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

Microtubule พบในโครงสร้างชนิดไหน ก. Cilia ข. Centriole ค. Flagella ง. Spindle fiber

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ก. ย่อยสลายเซลลูโลสได้กรดไขมันและกลูโคส ข. สร้างวิตามิน K และวิตามิน B12 ค. มีเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารอยู่ในกระเพาะอาหารส่วนท้ายเท่านั้น

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เมื่อรับประทานขนมปังในตอนเช้า ขนมปังจะถูกย่อยที่ส่วนใดของทางเดินอาหาร ก. ปาก ข. กระเพาะอาหาร ค. ลำไส้เล็ก

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

อัตราการเต้นของหัวใจถูกควบคุมด้วยสารหรือส่วนของสมองในข้อใด ก. ซีรีบรัม ข. เมดัลลาออบลองกาตา ค. อินซูลีน ง. อะดรีนาลิน

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เมแทบอลิซึมของน้ำตาลกลูโคสในกระบวนการหายใจในขั้นตอนใดที่มีการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมแทบอลิซึมของน้ำตาลกลูโคสในกระบวนการหายใจในขั้นตอนใดที่มีการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

คนไข้ที่ถูกตัดถุงน้ำดีไม่ควรบริโภคอาหารในข้อใด ก. ข้าวมันไก่ ข. ข้าวคลุกกะปิ ค. ข้าวหมูกรอบ

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ต่อมหมวกไต ตับ และไอส์เลดออฟแลงเกอร์ฮานส์ ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำหน้าที่ร่วมกันในข้อใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ถ้าบริเวณ ก, ข และ ค ถูกทำลายจนทำงาน ไม่ได้จะมีผลต่อการได้ยินเสียงอย่างไรถ้าบริเวณ ก, ข และ ค ถูกทำลายจนทำงาน ไม่ได้จะมีผลต่อการได้ยินเสียงอย่างไร

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

อัตราการสังเคราะห์สารใดจะลดลงมากที่สุดในระยะที่ออกกำลังกายมากและเซลล์กล้ามเนื้อได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ถ้าให้น้ำตาลกลูโคสที่มีคาร์บอน C14 กับยีสต์ในสภาพที่มีออกซิเจนจะพบ C14 ในสารใดมากที่สุดและจากกระบวนการใด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ถ้าเซลล์นำ acetyle CoA จำนวน 10 โมเลกุล เข้าสู่ในไมโคคอนเดรีย จะผลิต ATP ได้จำนวนเท่าใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับไกลโคลิซิส ก. การถ่ายทอดอิเล็กตรอน ข. การผลิตสาร NADH ค. การผลิต ATP ในไซโทพลาซึม ง. การผลิตโมเลกุลน้ำ

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เซลล์ในข้อใดที่ใช้ผลผลิตจากไกลโคลิซิส นำไปสร้างเป็นกรดแลกติกได้ ก. แบคทีเรียบางชนิด ข. เซลล์พืช ค. เซลล์กล้ามเนื้อลาย

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

จากผลการวัดระดับน้ำตาลในเลือดของนาย ก และนาย ข หลังจากรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เปรียบเทียบกับนาย ค ขณะว่ายน้ำ ถ้านาย ก และนาย ข ออกกำลังกายโดยว่ายน้ำอย่ายงหนักเหมือนนาย ค ระดับน้ำตาลในเลือดควรเป็นอย่างไรจากผลการวัดระดับน้ำตาลในเลือดของนาย ก และนาย ข หลังจากรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เปรียบเทียบกับนาย ค ขณะว่ายน้ำ ถ้านาย ก และนาย ข ออกกำลังกายโดยว่ายน้ำอย่ายงหนักเหมือนนาย ค ระดับน้ำตาลในเลือดควรเป็นอย่างไร

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จากการศึกษากลไกการหายใจเข้า-ออกของคนตามภาพ ข้อใดกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของความดันที่บริเวณ X, Y และ Z ไม่ถูกต้องจากการศึกษากลไกการหายใจเข้า-ออกของคนตามภาพ ข้อใดกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของความดันที่บริเวณ X, Y และ Z ไม่ถูกต้อง

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อสรุปจากรูปภาพในข้อใดถูกต้อง ตำแหน่ง โครงสร้างและหน้าที่ ก ประกอบด้วยเซลล์มีชีวิต ทำหน้าที่ลำเลียงสารอินทรีย์ ข ประกอบด้วยเซลล์ที่มีผนังเซลล์บาง ทำหน้าที่สร้างเนื้อเยื่อลำเลียง ค ประกอบด้วยเซลล์ที่ไม่มีชีวิต ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงและลำเลียงสารอนินทรีย์ข้อสรุปจากรูปภาพในข้อใดถูกต้อง
ตำแหน่ง               โครงสร้างและหน้าที่
 ก           ประกอบด้วยเซลล์มีชีวิต ทำหน้าที่ลำเลียงสารอินทรีย์
 ข	     ประกอบด้วยเซลล์ที่มีผนังเซลล์บาง ทำหน้าที่สร้างเนื้อเยื่อลำเลียง
 ค	   ประกอบด้วยเซลล์ที่ไม่มีชีวิต ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงและลำเลียงสารอนินทรีย์

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

เมื่อเกิดพายุฝนและลมแรงทำให้ต้นข้าวในนาล้มและเมื่อเวลาผ่านไป 2 – 3 วัน จะพบว่าส่วนยอดต้นข้าวจะมีการเจริญเติบโตตั้งตรงเป็นปกติ เกิดจากการทำงานของเนื้อเยื่อเจริญในข้อใด ก. เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย ข. เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ ค. เนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ผลผลิตในข้อใดถูกสร้างใน Thylakoid แล้วถูกนำไปใช้ในบริเวณ Stroma ก. ATP ข. NADPH ค. H2O และ O2 ง. H+

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

กระบวนการใดที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายของคน ก. การแพร่ ข. การแพร่แบบฟาซิลิเทต ค. แอกทีฟทรานสปอร์ต

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

Microtubule พบในโครงสร้างชนิดไหน ก. Cilia ข. Centriole ค. Flagella ง. Spindle fiber

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ก. ย่อยสลายเซลลูโลสได้กรดไขมันและกลูโคส ข. สร้างวิตามิน K และวิตามิน B12 ค. มีเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารอยู่ในกระเพาะอาหารส่วนท้ายเท่านั้น

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เมื่อรับประทานขนมปังในตอนเช้า ขนมปังจะถูกย่อยที่ส่วนใดของทางเดินอาหาร ก. ปาก ข. กระเพาะอาหาร ค. ลำไส้เล็ก

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

อัตราการเต้นของหัวใจถูกควบคุมด้วยสารหรือส่วนของสมองในข้อใด ก. ซีรีบรัม ข. เมดัลลาออบลองกาตา ค. อินซูลีน ง. อะดรีนาลิน

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เมแทบอลิซึมของน้ำตาลกลูโคสในกระบวนการหายใจในขั้นตอนใดที่มีการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมแทบอลิซึมของน้ำตาลกลูโคสในกระบวนการหายใจในขั้นตอนใดที่มีการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

คนไข้ที่ถูกตัดถุงน้ำดีไม่ควรบริโภคอาหารในข้อใด ก. ข้าวมันไก่ ข. ข้าวคลุกกะปิ ค. ข้าวหมูกรอบ

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ต่อมหมวกไต ตับ และไอส์เลดออฟแลงเกอร์ฮานส์ ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำหน้าที่ร่วมกันในข้อใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ถ้าบริเวณ ก, ข และ ค ถูกทำลายจนทำงาน ไม่ได้จะมีผลต่อการได้ยินเสียงอย่างไรถ้าบริเวณ ก, ข และ ค ถูกทำลายจนทำงาน ไม่ได้จะมีผลต่อการได้ยินเสียงอย่างไร

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

อัตราการสังเคราะห์สารใดจะลดลงมากที่สุดในระยะที่ออกกำลังกายมากและเซลล์กล้ามเนื้อได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ถ้าให้น้ำตาลกลูโคสที่มีคาร์บอน C14 กับยีสต์ในสภาพที่มีออกซิเจนจะพบ C14 ในสารใดมากที่สุดและจากกระบวนการใด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ถ้าเซลล์นำ acetyle CoA จำนวน 10 โมเลกุล เข้าสู่ในไมโคคอนเดรีย จะผลิต ATP ได้จำนวนเท่าใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับไกลโคลิซิส ก. การถ่ายทอดอิเล็กตรอน ข. การผลิตสาร NADH ค. การผลิต ATP ในไซโทพลาซึม ง. การผลิตโมเลกุลน้ำ

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เซลล์ในข้อใดที่ใช้ผลผลิตจากไกลโคลิซิส นำไปสร้างเป็นกรดแลกติกได้ ก. แบคทีเรียบางชนิด ข. เซลล์พืช ค. เซลล์กล้ามเนื้อลาย

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

จากผลการวัดระดับน้ำตาลในเลือดของนาย ก และนาย ข หลังจากรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เปรียบเทียบกับนาย ค ขณะว่ายน้ำ ถ้านาย ก และนาย ข ออกกำลังกายโดยว่ายน้ำอย่ายงหนักเหมือนนาย ค ระดับน้ำตาลในเลือดควรเป็นอย่างไรจากผลการวัดระดับน้ำตาลในเลือดของนาย ก และนาย ข หลังจากรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เปรียบเทียบกับนาย ค ขณะว่ายน้ำ ถ้านาย ก และนาย ข ออกกำลังกายโดยว่ายน้ำอย่ายงหนักเหมือนนาย ค ระดับน้ำตาลในเลือดควรเป็นอย่างไร

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จากการศึกษากลไกการหายใจเข้า-ออกของคนตามภาพ ข้อใดกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของความดันที่บริเวณ X, Y และ Z ไม่ถูกต้องจากการศึกษากลไกการหายใจเข้า-ออกของคนตามภาพ ข้อใดกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของความดันที่บริเวณ X, Y และ Z ไม่ถูกต้อง

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อสรุปจากรูปภาพในข้อใดถูกต้อง ตำแหน่ง โครงสร้างและหน้าที่ ก ประกอบด้วยเซลล์มีชีวิต ทำหน้าที่ลำเลียงสารอินทรีย์ ข ประกอบด้วยเซลล์ที่มีผนังเซลล์บาง ทำหน้าที่สร้างเนื้อเยื่อลำเลียง ค ประกอบด้วยเซลล์ที่ไม่มีชีวิต ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงและลำเลียงสารอนินทรีย์ข้อสรุปจากรูปภาพในข้อใดถูกต้อง
ตำแหน่ง               โครงสร้างและหน้าที่
 ก           ประกอบด้วยเซลล์มีชีวิต ทำหน้าที่ลำเลียงสารอินทรีย์
 ข	     ประกอบด้วยเซลล์ที่มีผนังเซลล์บาง ทำหน้าที่สร้างเนื้อเยื่อลำเลียง
 ค	   ประกอบด้วยเซลล์ที่ไม่มีชีวิต ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงและลำเลียงสารอนินทรีย์

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

เมื่อเกิดพายุฝนและลมแรงทำให้ต้นข้าวในนาล้มและเมื่อเวลาผ่านไป 2 – 3 วัน จะพบว่าส่วนยอดต้นข้าวจะมีการเจริญเติบโตตั้งตรงเป็นปกติ เกิดจากการทำงานของเนื้อเยื่อเจริญในข้อใด ก. เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย ข. เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ ค. เนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ผลผลิตในข้อใดถูกสร้างใน Thylakoid แล้วถูกนำไปใช้ในบริเวณ Stroma ก. ATP ข. NADPH ค. H2O และ O2 ง. H+

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

กระบวนการใดที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายของคน ก. การแพร่ ข. การแพร่แบบฟาซิลิเทต ค. แอกทีฟทรานสปอร์ต

ระบบกำลังประมวลผล

 • ข้อปัจจุบัน
 • ข้อที่ทำแล้ว
 • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
 • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
20 ก.ค. 2554 SCMB604147 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่8 20 ข้อ 8,930 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ธ.ค. 2556 SCMB011239 การหายใจระดับเซลล์ 6 ข้อ 43,302 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604040 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่1 20 ข้อ 12,756 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2554 SCMB605120 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่1 20 ข้อ 9,733 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607049 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่2 10 ข้อ 4,637 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000785 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่2 20 ข้อ 14,499 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ต.ค. 2558 SCMB612894 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่5 20 ข้อ 3,003 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 ส.ค. 2558 SCMB612691 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2551) ชุดที่2 15 ข้อ 6,459 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2554 SCMB605122 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่3 20 ข้อ 8,687 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ต.ค. 2558 SCMB612848 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) ชุดที่1 15 ข้อ 3,598 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน