ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่2

ผู้สร้าง : Izayoi

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ถ้ากำจัดปลาใหญ่ให้หมดไปจากสายใยอาหาร ข้อใดถูกต้องถ้ากำจัดปลาใหญ่ให้หมดไปจากสายใยอาหาร ข้อใดถูกต้อง

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

สามี-ภรรยา ทั้งคู่มีตาปกติสีน้ำตาล มีลูกชายคนแรกตาบอดสีสีฟ้า จีโนไทป์ของสามี-ภรรยาคู่นี้แสดงในข้อใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

จากสายใยอาหารที่แสดงปริมาณความเข้มข้น DDT ข้อสรุปข้อใดถูกต้องจากสายใยอาหารที่แสดงปริมาณความเข้มข้น DDT ข้อสรุปข้อใดถูกต้อง

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

มดชนิดหนึ่งกัดใบพืชเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปใช้เพาะเลี้ยงเห็ด-ราในรังใต้ดิน เพื่อใช้เป็นอาหารของตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างมดกับเห็ด-รา คล้ายกับสิ่งมีชีวิตในข้อใด ก. โปรโตซัวในลำไส้ปลวก ข. มดดำกับเพลี้ยอ่อน ค. ฝอยทองบนต้นมะม่วง ง. ฝอยลมบนต้นสน 2 ใบ

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นลักษณะสำคัญของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. ไม่มีเปลือกหุ้มไข่ ข. มีขนใหม่ช่วงหนึ่งของชีวิต ค. มีไดอะแฟรมเพื่อชวยปอดในการแลกเปลี่ยนก๊าซ ง. ตัวอ่อนเจริญในมดลูก

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

Cytoskeleton ชนิดใดเป็นโครงสร้างของ Cilia ในพารามีเซียม

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีความจำเป็นน้อยที่สุดต่อการหมุนเวียนของไนโตรเจนในระบบนิเวศ

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ในเชิงวิวัฒนาการ “แอลลีล” น่าจะมีกำเนิดมาจากข้อใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ลักษณะในข้อใดเป็นลักษณะร่วมของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. ผิวหนังมีต่อมเหงื่อ ข. มีกระดูกสันหลัง ค. มีสมองเชื่อมต่อกับไขสันหลัง ง. มีปอดสำหรับแลกเปลี่ยนก๊าซ

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะพิเศษที่ใช้จัดกลุ่มสัตว์อยู่ใน Phylum Chordata ก. มีกระดูกสันหลัง ข. ในช่วงชีวิตหนึ่งมีโนโตคอร์ด ค. มีช่องเหงือก ง. มีเส้นประสาทด้านหลัง

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตที่มีอุณหภูมิร่างกายตามกราฟ A, B และ C คือข้อใดสิ่งมีชีวิตที่มีอุณหภูมิร่างกายตามกราฟ A, B และ C คือข้อใด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สัตว์ในกลุ่มตามตารางข้อใดไม่ใช่สัตว์ในกลุ่มตามตาราง

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใดมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากที่สุด ก. เพรียงทะเลเกาะอยู่บนหลังปลาวาฬสีเทา ข. ปลาทะเลอาศัยอยู่ตามบริเวณที่มีดอกไม้ทะเล ค. แมลงวันกับดอกอุตพิด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สาหร่ายในข้อใดไม่มีโครงสร้างที่ช่วยในการเคลื่อนที่ ก. Volvox ข. Spirogyra ค. Chlamydomonas

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ถ้าเส้นเลือด A หดตัวจะมีผลต่อการทำงานของ G หรือไม่อย่างไรถ้าเส้นเลือด A หดตัวจะมีผลต่อการทำงานของ G หรือไม่อย่างไร

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจำศีลของสัตว์บางชนิด ก. การจำศีลตอบสนองการเปลี่ยนแปลงจำนวนชั่วโมงที่มีแสงในแต่ละวัน ข. ในระหว่างการจำศีล สัตว์มีอัตราเมแทบอลิซึมต่ำกว่าปกติ ค. ในระหว่างการจำศีล สัตว์มีอัตราการหายใจและการเต้นของหัวใจลดลง ง. การจำศีลทำให้สัตว์อยู่รอดได้ในช่วงอากาศหนาวเย็นและขาดแคลนอาหาร

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

สัตว์ในข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสอดคล้องกับสัตว์ X ก. ปลาโลมา ข. จระเข้ ค. ปลาวาฬ ง. ปลาดุก จ. ปลาพะยูนสัตว์ในข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสอดคล้องกับสัตว์ X
ก. ปลาโลมา
ข. จระเข้
ค. ปลาวาฬ
ง. ปลาดุก
จ. ปลาพะยูน

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของเอนไซม์ในการเร่งการเกิดปฏิกิริยาเคมี

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

โครงสร้างในข้อใดที่ไม่พบในแบคทีเรีย ก. ไมโครทูบูล ข. ไรโบโซม ค. DNA ง. เยื่อหุ้มยิวเคลียส

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เมื่อพิจารณาถึงความเป็นพิษของแอมโมเนีย (A) กรดยูริก (B) และยูเรีย (C) ที่เกิดจากเมแทบอลิซึมของสารอาหารโปรตีน และพลังงานที่ต้องใช้เพื่อกำจัดของเสียเหล่านี้ ข้อใดเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ถ้ากำจัดปลาใหญ่ให้หมดไปจากสายใยอาหาร ข้อใดถูกต้องถ้ากำจัดปลาใหญ่ให้หมดไปจากสายใยอาหาร ข้อใดถูกต้อง

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

สามี-ภรรยา ทั้งคู่มีตาปกติสีน้ำตาล มีลูกชายคนแรกตาบอดสีสีฟ้า จีโนไทป์ของสามี-ภรรยาคู่นี้แสดงในข้อใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

จากสายใยอาหารที่แสดงปริมาณความเข้มข้น DDT ข้อสรุปข้อใดถูกต้องจากสายใยอาหารที่แสดงปริมาณความเข้มข้น DDT ข้อสรุปข้อใดถูกต้อง

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

มดชนิดหนึ่งกัดใบพืชเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปใช้เพาะเลี้ยงเห็ด-ราในรังใต้ดิน เพื่อใช้เป็นอาหารของตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างมดกับเห็ด-รา คล้ายกับสิ่งมีชีวิตในข้อใด ก. โปรโตซัวในลำไส้ปลวก ข. มดดำกับเพลี้ยอ่อน ค. ฝอยทองบนต้นมะม่วง ง. ฝอยลมบนต้นสน 2 ใบ

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นลักษณะสำคัญของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. ไม่มีเปลือกหุ้มไข่ ข. มีขนใหม่ช่วงหนึ่งของชีวิต ค. มีไดอะแฟรมเพื่อชวยปอดในการแลกเปลี่ยนก๊าซ ง. ตัวอ่อนเจริญในมดลูก

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

Cytoskeleton ชนิดใดเป็นโครงสร้างของ Cilia ในพารามีเซียม

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีความจำเป็นน้อยที่สุดต่อการหมุนเวียนของไนโตรเจนในระบบนิเวศ

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ในเชิงวิวัฒนาการ “แอลลีล” น่าจะมีกำเนิดมาจากข้อใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ลักษณะในข้อใดเป็นลักษณะร่วมของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก. ผิวหนังมีต่อมเหงื่อ ข. มีกระดูกสันหลัง ค. มีสมองเชื่อมต่อกับไขสันหลัง ง. มีปอดสำหรับแลกเปลี่ยนก๊าซ

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะพิเศษที่ใช้จัดกลุ่มสัตว์อยู่ใน Phylum Chordata ก. มีกระดูกสันหลัง ข. ในช่วงชีวิตหนึ่งมีโนโตคอร์ด ค. มีช่องเหงือก ง. มีเส้นประสาทด้านหลัง

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตที่มีอุณหภูมิร่างกายตามกราฟ A, B และ C คือข้อใดสิ่งมีชีวิตที่มีอุณหภูมิร่างกายตามกราฟ A, B และ C คือข้อใด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สัตว์ในกลุ่มตามตารางข้อใดไม่ใช่สัตว์ในกลุ่มตามตาราง

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใดมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากที่สุด ก. เพรียงทะเลเกาะอยู่บนหลังปลาวาฬสีเทา ข. ปลาทะเลอาศัยอยู่ตามบริเวณที่มีดอกไม้ทะเล ค. แมลงวันกับดอกอุตพิด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สาหร่ายในข้อใดไม่มีโครงสร้างที่ช่วยในการเคลื่อนที่ ก. Volvox ข. Spirogyra ค. Chlamydomonas

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ถ้าเส้นเลือด A หดตัวจะมีผลต่อการทำงานของ G หรือไม่อย่างไรถ้าเส้นเลือด A หดตัวจะมีผลต่อการทำงานของ G หรือไม่อย่างไร

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจำศีลของสัตว์บางชนิด ก. การจำศีลตอบสนองการเปลี่ยนแปลงจำนวนชั่วโมงที่มีแสงในแต่ละวัน ข. ในระหว่างการจำศีล สัตว์มีอัตราเมแทบอลิซึมต่ำกว่าปกติ ค. ในระหว่างการจำศีล สัตว์มีอัตราการหายใจและการเต้นของหัวใจลดลง ง. การจำศีลทำให้สัตว์อยู่รอดได้ในช่วงอากาศหนาวเย็นและขาดแคลนอาหาร

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

สัตว์ในข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสอดคล้องกับสัตว์ X ก. ปลาโลมา ข. จระเข้ ค. ปลาวาฬ ง. ปลาดุก จ. ปลาพะยูนสัตว์ในข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสอดคล้องกับสัตว์ X
ก. ปลาโลมา
ข. จระเข้
ค. ปลาวาฬ
ง. ปลาดุก
จ. ปลาพะยูน

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ของเอนไซม์ในการเร่งการเกิดปฏิกิริยาเคมี

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

โครงสร้างในข้อใดที่ไม่พบในแบคทีเรีย ก. ไมโครทูบูล ข. ไรโบโซม ค. DNA ง. เยื่อหุ้มยิวเคลียส

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เมื่อพิจารณาถึงความเป็นพิษของแอมโมเนีย (A) กรดยูริก (B) และยูเรีย (C) ที่เกิดจากเมแทบอลิซึมของสารอาหารโปรตีน และพลังงานที่ต้องใช้เพื่อกำจัดของเสียเหล่านี้ ข้อใดเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

ระบบกำลังประมวลผล

 • ข้อปัจจุบัน
 • ข้อที่ทำแล้ว
 • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
 • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 ก.ย. 2554 SCMB605120 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่1 20 ข้อ 9,733 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ค. 2554 SCMB604071 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่5 20 ข้อ 8,469 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ค. 2554 SCMB604069 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่3 20 ข้อ 7,911 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2554 SCMB604150 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่10 20 ข้อ 11,647 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400239 เคมีพื้นฐาน ชุดที่ 6 17 ข้อ 56,285 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607050 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่2 10 ข้อ 6,495 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607090 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุดที่4 10 ข้อ 19,889 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000788 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่5 20 ข้อ 29,735 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 ธ.ค. 2554 SCMB605562 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สารสังเคราะห์ ชุดที่2 10 ข้อ 10,862 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ต.ค. 2558 SCMB612850 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) ชุดที่2 15 ข้อ 3,620 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน