ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB605543

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 1 ธ.ค. 54 เวลา 14:42 น.

ผู้สร้าง : Izayoi

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ออร์แกเนลล์ใดที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกอาณาจักร

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำและมีความเข้มข้นของสารละลายในร่างกายใกล้เคียงกับของสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การตรวจดูเส้นเลือดที่บริเวณหางของปลาด้วยกล้องจุลทรรศน์ เกณฑ์ในข้อใดใช้จำแนกเส้นเลือดใด เป็นเส้นอาร์เตอรีหรือเส้นเวนได้ดีที่สุด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้าวโพดมีโครโมโซม 2n = 20 จำนวนโครโมโซมที่พบในโพลาร์นิวเคลียส สเปิร์มนิวเคลียสและไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์เป็นข้อใดตามลำดับ

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

การส่งกระแสประสาทไปยังปลายแอกซอนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของประจุชนิดใดไปตามผิวด้านใดของเยื่อหุ้มเซลล์ประสาท

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

โมเลกุลของสาร ATP มีความเหมาะสมในการลำเลียงพลังงานเนื่องจากข้อใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ในเซลล์ที่มีการสังเคราะห์โปรตีนปริมาณสูง พบสารใดมีปริมาณสูงด้วย ก. mRNA ข. tRNA ค. rRNA ง. DNA

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

แบบแผนใดที่แสดงได้เหมาะสมกับเพดดีกรีของครอบครัวที่แสดงแบบแผนใดที่แสดงได้เหมาะสมกับเพดดีกรีของครอบครัวที่แสดง

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต กลุ่มใดก่อให้เกิดการโคลน (cloning) ก. พารามีเซียม ข. ไฮดรา ค. ปลาดาว

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จากการผสมระหว่าง Aa BB Dd กับ Aa bb Ce DD โอกาสที่จะได้ลูกมีฟีโนไทป์เด่นทั้งหมดเท่าใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

กล้องใดที่มองเห็นเซลล์เม็ดเลือดแดงขนาดเท่า ๆ กันกล้องใดที่มองเห็นเซลล์เม็ดเลือดแดงขนาดเท่า ๆ กัน

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เซลล์ชนิดใดไม่มี microfilament ก. E. coli ข. Anabaena (bluegreen algae) ค. Spirogyra ง. Amoeba

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ลักษณะสีขนของกระต่ายถูกควบคุมด้วย 4 แอลลีล แอลลีลที่ควบคุมสีขนในเซลล์ผิวหนัง และเซลล์สืบพันธุ์มีจำนวนเท่าใด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตชั้นสูง

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อสรุปในข้อใดเป็นจริงข้อสรุปในข้อใดเป็นจริง

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ในการยกน้ำหนักดังภาพ แรงที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อเท่ากับเท่าใด และเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อใดในการยกน้ำหนักดังภาพ แรงที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อเท่ากับเท่าใด และเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

หอยทากชนิดหนึ่งมีเปลือกสีน้ำตาลเป็นลักษณะด้อย เปลือกสีแดงเป็นลักษณะเด่น ถ้าประชากรหอยทาก 1,000 ตัว มีหอยทากเปลือกสีน้ำตาล 90 ตัว จำนวนหอยทากที่เป็นเฮเทอโรไซโกตมีจำนวนเท่าใด เมื่อเข้าสู่สมดุล ฮาร์ดี-ไวน์เบอร์ก

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การหมุนเวียนของธาตุชนิดใดในระบบนิเวศ มีต้นกำเนิดมาจากหิน ก. ไนโรเจน ข. ฟอสฟอรัส ค. คาร์บอน ง. กำมะถัน

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นตัวอย่างของการแยกกันทางการสืบพันธุ์หลังระยะไซโกต ก. ลูกผสมที่เป็นหมัน โดยเกิดมาจากการผสมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ในจีนัสเดียวกัน ข. ลูกผสมที่เกิดมาแล้วตายหลังคลอด โดยเกิดมาจากการผสมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ในจีนัสเดียวกัน ค. ไม้พุ่มในจีนัสเดียวกัน กลุ่มหนึ่งอาศัยในดินเปรี้ยวอีกกลุ่มอาศัยอยู่ในดินต่างหรือดินเค็ม ง. กบ 2 ชนิด มีเสียงร้องเรียกการผสมพันธุ์แตกต่างกัน

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

กลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใดไม่จัดเป็นผู้ผลิตเบื้องต้น

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ออร์แกเนลล์ใดที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกอาณาจักร

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำและมีความเข้มข้นของสารละลายในร่างกายใกล้เคียงกับของสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การตรวจดูเส้นเลือดที่บริเวณหางของปลาด้วยกล้องจุลทรรศน์ เกณฑ์ในข้อใดใช้จำแนกเส้นเลือดใด เป็นเส้นอาร์เตอรีหรือเส้นเวนได้ดีที่สุด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้าวโพดมีโครโมโซม 2n = 20 จำนวนโครโมโซมที่พบในโพลาร์นิวเคลียส สเปิร์มนิวเคลียสและไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์เป็นข้อใดตามลำดับ

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

การส่งกระแสประสาทไปยังปลายแอกซอนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของประจุชนิดใดไปตามผิวด้านใดของเยื่อหุ้มเซลล์ประสาท

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

โมเลกุลของสาร ATP มีความเหมาะสมในการลำเลียงพลังงานเนื่องจากข้อใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ในเซลล์ที่มีการสังเคราะห์โปรตีนปริมาณสูง พบสารใดมีปริมาณสูงด้วย ก. mRNA ข. tRNA ค. rRNA ง. DNA

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

แบบแผนใดที่แสดงได้เหมาะสมกับเพดดีกรีของครอบครัวที่แสดงแบบแผนใดที่แสดงได้เหมาะสมกับเพดดีกรีของครอบครัวที่แสดง

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต กลุ่มใดก่อให้เกิดการโคลน (cloning) ก. พารามีเซียม ข. ไฮดรา ค. ปลาดาว

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จากการผสมระหว่าง Aa BB Dd กับ Aa bb Ce DD โอกาสที่จะได้ลูกมีฟีโนไทป์เด่นทั้งหมดเท่าใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

กล้องใดที่มองเห็นเซลล์เม็ดเลือดแดงขนาดเท่า ๆ กันกล้องใดที่มองเห็นเซลล์เม็ดเลือดแดงขนาดเท่า ๆ กัน

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เซลล์ชนิดใดไม่มี microfilament ก. E. coli ข. Anabaena (bluegreen algae) ค. Spirogyra ง. Amoeba

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ลักษณะสีขนของกระต่ายถูกควบคุมด้วย 4 แอลลีล แอลลีลที่ควบคุมสีขนในเซลล์ผิวหนัง และเซลล์สืบพันธุ์มีจำนวนเท่าใด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตชั้นสูง

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อสรุปในข้อใดเป็นจริงข้อสรุปในข้อใดเป็นจริง

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ในการยกน้ำหนักดังภาพ แรงที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อเท่ากับเท่าใด และเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อใดในการยกน้ำหนักดังภาพ แรงที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อเท่ากับเท่าใด และเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

หอยทากชนิดหนึ่งมีเปลือกสีน้ำตาลเป็นลักษณะด้อย เปลือกสีแดงเป็นลักษณะเด่น ถ้าประชากรหอยทาก 1,000 ตัว มีหอยทากเปลือกสีน้ำตาล 90 ตัว จำนวนหอยทากที่เป็นเฮเทอโรไซโกตมีจำนวนเท่าใด เมื่อเข้าสู่สมดุล ฮาร์ดี-ไวน์เบอร์ก

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การหมุนเวียนของธาตุชนิดใดในระบบนิเวศ มีต้นกำเนิดมาจากหิน ก. ไนโรเจน ข. ฟอสฟอรัส ค. คาร์บอน ง. กำมะถัน

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นตัวอย่างของการแยกกันทางการสืบพันธุ์หลังระยะไซโกต ก. ลูกผสมที่เป็นหมัน โดยเกิดมาจากการผสมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ในจีนัสเดียวกัน ข. ลูกผสมที่เกิดมาแล้วตายหลังคลอด โดยเกิดมาจากการผสมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ในจีนัสเดียวกัน ค. ไม้พุ่มในจีนัสเดียวกัน กลุ่มหนึ่งอาศัยในดินเปรี้ยวอีกกลุ่มอาศัยอยู่ในดินต่างหรือดินเค็ม ง. กบ 2 ชนิด มีเสียงร้องเรียกการผสมพันธุ์แตกต่างกัน

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

กลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใดไม่จัดเป็นผู้ผลิตเบื้องต้น

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
1 ธ.ค. 2554 SCMB605544 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่2 20 ข้อ 9,122 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 ก.ค. 2554 SCMB604076 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่6 20 ข้อ 9,095 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ต.ค. 2556 SCMB610985 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 10 ข้อ 18,399 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 ส.ค. 2558 SCMB612690 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2551) ชุดที่1 15 ข้อ 15,785 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ต.ค. 2558 SCMB612850 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) ชุดที่2 15 ข้อ 3,620 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 มี.ค. 2553 SCMB602053 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ 44,051 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2554 SCMB604147 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่8 20 ข้อ 8,930 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 ธ.ค. 2554 SCMB605548 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่5 20 ข้อ 11,020 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 ก.ค. 2554 SCMB604076 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่6 20 ข้อ 9,095 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ค. 2554 SCMB604066 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่1 20 ข้อ 14,641 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน