ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB605138

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 30 ก.ย. 54 เวลา 12:55 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ในการสังเคราะห์ mRNA สารในข้อใดที่ต้องใช้ในปริมาณเท่ากับสารในพอลินิวคลีโอไทด์แม่พิมพ์ ก. จำนวนหมู่ไรโบสเท่ากับดีออกซีไรโลสในแม่พิมพ์ ข. จำนวนเบสยูราซีลเท่ากับเบสไทมีนในแม่พิมพ์ ค. จำนวนหมู่ฟอสเฟตเท่ากับหมู่น้ำตาลในแม่พิมพ์

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ขั้นตอนการหายใจเข้าในข้อใดถูกต้อง ก. อากาศจากภายนอกดันเข้าปอด ข. กล้ามเนื้อแถบนอกยึดซี่โครงหดตัว ค. ปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้น

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การสังเคราะห์ฮอร์โมนพวกโปรตีนเพื่อส่งออกนอกเซลล์ จะต้องใช้ออร์แกเนลล์ใด ก. ไรโบโซม ข. เอนโดพลาสมิกเรดิคิวลัมแบบผิวขรุขระ ค. นิวเคลียส ง. กอลจิคอมเพลกซ์

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

รากพืชไม้ยืนต้นไม่มีโครงสร้างหรือเซลล์ในข้อใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อความถี่ของยีน และความถี่ของจีโนไทป์ในประชากรที่อยู่ในสภาวะสมดุลมากที่สุด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

จากการทดลองดังนี้ หนูตัวที่ 1 ผูกเส้นเลือดทุกเส้นที่เชื่อมระหว่างไอโพทาลามัสและต่อมใต้สมอง หนูตัวที่ 2 ทำลายนิวไรซีครึทอรีเซลล์ในไฮโพทาลามัสทั้งหมด หนูตัวที่ 3 หนูปกติฉีด ADH ปริมาตรปัสสาวะของหนูทั้ง 3 ในข้อใดถูกต้องจากการทดลองดังนี้
   หนูตัวที่ 1 ผูกเส้นเลือดทุกเส้นที่เชื่อมระหว่างไอโพทาลามัสและต่อมใต้สมอง
   หนูตัวที่ 2 ทำลายนิวไรซีครึทอรีเซลล์ในไฮโพทาลามัสทั้งหมด
   หนูตัวที่ 3 หนูปกติฉีด ADH
ปริมาตรปัสสาวะของหนูทั้ง 3 ในข้อใดถูกต้อง

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

โครงสร้างในข้อใดที่พบทั้งในสัตว์คลาสเอวีสและคลาสเมมมาเลีย ก. ถุงน้ำคร่ำ ข. แอลแลนทอยส์ ค. ถุงไข่แดง

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

NADH ที่สร้างจากกระบวนการไกลโคลิซิสของเซลล์ตับและเซลล์ประสาท เมื่อนำไปใช้ในการผลิต ATP ในไมโทคอนเดรีย จะได้ปริมาณ ATP เปรียบเทียบกันเป็นอย่างไร

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ลิมโฟไซด์ที่ทำหน้าที่สร้างและหลั่งแอนติบอดีเข้าสู่กระแสโลหิตจะพบโครงสร้างไตเจริญดี ก. เอนโดพลาสมิกเรติคัวลัมแบบผิวเรียบ ข. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวขรุขระ ค. กอลจิคอมเพลกซ์ ง. ไลโซโซม

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ไขมัน และโปรตีนจากโมเลกุลขนาดเล็กเกิดขึ้นจากข้อใด ก. ดีไฮเดรชัน ข. พันธะไอออนิก ค. พันธะโคเวเลนต์

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

สัตว์คลาสแอมฟิเบียและเรปทิเลียเหมือนกันในข้อใด ก. มี 2 คู่ ข. มีเมทามอร์โฟซิส ค. มีจำนวนห้องหัวใจเท่ากัน ง. มีถุงน้ำคร่ำ

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การสร้าง NADH ในกระบวนการหายใจเกิดขึ้นที่บริเวณใด ก. ไซโทพลาซึม ข. เมทริกซ์ ค. คริสลา

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบประสาทของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ก. ไส้เดือนดินมีเส้นประสาทอยู่ทางด้านท้องของลำตัว ข. กุ้งมีเส้นประสาทอยู่ทางด้านหลังของลำตัว ค. ไฮดรามีระบบประสาทเป็นร่างแหอยู่ทั่วตัว ง. ไก่มีเส้นประสาทเป็นเส้นคู่อยู่ทางด้านหลังของลำตัว

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การสังเคราะห์ด้วยแสงจะไม่พบในบริเวณใดของใบข้าวโพด ก. เซลล์คุม ข. เอพิเตอร์มิส ค. บันเดิลชีท ง. โฟลเอมพาเรงติมา

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงการย่อยอาหารในคนไม่ถูกต้อง

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จากกราฟแสดงปริมาณสารอาหารที่ตรวจพบในส่วนต่างๆ ของทางเดินอาหารของวัว ก ข และ ค คือสารใดจากกราฟแสดงปริมาณสารอาหารที่ตรวจพบในส่วนต่างๆ ของทางเดินอาหารของวัว ก ข และ ค คือสารใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การจำแนกไส้เดือนดิน ปลิงน้ำจืด และกิ้งกือใช้ลักษณะในข้อใด ก. เป็นปรสิต-ไม่เป็นปรสิต ข. ลำตัวเป็นปล้อง-ลำตัวไม่เป็นปล้อง ค. มี 2 เพศในตัวเดียวกัน-แต่ละตัวมีเพศเดียว I, II, III คือ

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

กราฟแสดงปริมาณของเสียที่มีไนโตรเจนที่ถูกขับออกทางใดเป็นของสัตว์ในคลาสข้อใดกราฟแสดงปริมาณของเสียที่มีไนโตรเจนที่ถูกขับออกทางใดเป็นของสัตว์ในคลาสข้อใด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

DNA สายหนึ่งมีลำดับเบสดังภาพ 5' CCCCTAAGAATAGATGGGCATGGG 3' สายพอลิเพปไทด์ที่สร้างขึ้นจากข้อมูล DNA นี้ประกอบด้วยกรดอะมิโนกี่โมเลกุล

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

จากภาพตัดขวางของโครงสร้างพืช ข้อใดระบุหน้าที่ของเนื้อเยื่อ A, B และ C ได้ถูกต้องจากภาพตัดขวางของโครงสร้างพืช ข้อใดระบุหน้าที่ของเนื้อเยื่อ A, B และ C ได้ถูกต้อง

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ในการสังเคราะห์ mRNA สารในข้อใดที่ต้องใช้ในปริมาณเท่ากับสารในพอลินิวคลีโอไทด์แม่พิมพ์ ก. จำนวนหมู่ไรโบสเท่ากับดีออกซีไรโลสในแม่พิมพ์ ข. จำนวนเบสยูราซีลเท่ากับเบสไทมีนในแม่พิมพ์ ค. จำนวนหมู่ฟอสเฟตเท่ากับหมู่น้ำตาลในแม่พิมพ์

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ขั้นตอนการหายใจเข้าในข้อใดถูกต้อง ก. อากาศจากภายนอกดันเข้าปอด ข. กล้ามเนื้อแถบนอกยึดซี่โครงหดตัว ค. ปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้น

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การสังเคราะห์ฮอร์โมนพวกโปรตีนเพื่อส่งออกนอกเซลล์ จะต้องใช้ออร์แกเนลล์ใด ก. ไรโบโซม ข. เอนโดพลาสมิกเรดิคิวลัมแบบผิวขรุขระ ค. นิวเคลียส ง. กอลจิคอมเพลกซ์

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

รากพืชไม้ยืนต้นไม่มีโครงสร้างหรือเซลล์ในข้อใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อความถี่ของยีน และความถี่ของจีโนไทป์ในประชากรที่อยู่ในสภาวะสมดุลมากที่สุด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

จากการทดลองดังนี้ หนูตัวที่ 1 ผูกเส้นเลือดทุกเส้นที่เชื่อมระหว่างไอโพทาลามัสและต่อมใต้สมอง หนูตัวที่ 2 ทำลายนิวไรซีครึทอรีเซลล์ในไฮโพทาลามัสทั้งหมด หนูตัวที่ 3 หนูปกติฉีด ADH ปริมาตรปัสสาวะของหนูทั้ง 3 ในข้อใดถูกต้องจากการทดลองดังนี้
   หนูตัวที่ 1 ผูกเส้นเลือดทุกเส้นที่เชื่อมระหว่างไอโพทาลามัสและต่อมใต้สมอง
   หนูตัวที่ 2 ทำลายนิวไรซีครึทอรีเซลล์ในไฮโพทาลามัสทั้งหมด
   หนูตัวที่ 3 หนูปกติฉีด ADH
ปริมาตรปัสสาวะของหนูทั้ง 3 ในข้อใดถูกต้อง

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

โครงสร้างในข้อใดที่พบทั้งในสัตว์คลาสเอวีสและคลาสเมมมาเลีย ก. ถุงน้ำคร่ำ ข. แอลแลนทอยส์ ค. ถุงไข่แดง

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

NADH ที่สร้างจากกระบวนการไกลโคลิซิสของเซลล์ตับและเซลล์ประสาท เมื่อนำไปใช้ในการผลิต ATP ในไมโทคอนเดรีย จะได้ปริมาณ ATP เปรียบเทียบกันเป็นอย่างไร

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ลิมโฟไซด์ที่ทำหน้าที่สร้างและหลั่งแอนติบอดีเข้าสู่กระแสโลหิตจะพบโครงสร้างไตเจริญดี ก. เอนโดพลาสมิกเรติคัวลัมแบบผิวเรียบ ข. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวขรุขระ ค. กอลจิคอมเพลกซ์ ง. ไลโซโซม

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การสร้างโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ไขมัน และโปรตีนจากโมเลกุลขนาดเล็กเกิดขึ้นจากข้อใด ก. ดีไฮเดรชัน ข. พันธะไอออนิก ค. พันธะโคเวเลนต์

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

สัตว์คลาสแอมฟิเบียและเรปทิเลียเหมือนกันในข้อใด ก. มี 2 คู่ ข. มีเมทามอร์โฟซิส ค. มีจำนวนห้องหัวใจเท่ากัน ง. มีถุงน้ำคร่ำ

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การสร้าง NADH ในกระบวนการหายใจเกิดขึ้นที่บริเวณใด ก. ไซโทพลาซึม ข. เมทริกซ์ ค. คริสลา

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบประสาทของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ก. ไส้เดือนดินมีเส้นประสาทอยู่ทางด้านท้องของลำตัว ข. กุ้งมีเส้นประสาทอยู่ทางด้านหลังของลำตัว ค. ไฮดรามีระบบประสาทเป็นร่างแหอยู่ทั่วตัว ง. ไก่มีเส้นประสาทเป็นเส้นคู่อยู่ทางด้านหลังของลำตัว

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การสังเคราะห์ด้วยแสงจะไม่พบในบริเวณใดของใบข้าวโพด ก. เซลล์คุม ข. เอพิเตอร์มิส ค. บันเดิลชีท ง. โฟลเอมพาเรงติมา

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงการย่อยอาหารในคนไม่ถูกต้อง

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จากกราฟแสดงปริมาณสารอาหารที่ตรวจพบในส่วนต่างๆ ของทางเดินอาหารของวัว ก ข และ ค คือสารใดจากกราฟแสดงปริมาณสารอาหารที่ตรวจพบในส่วนต่างๆ ของทางเดินอาหารของวัว ก ข และ ค คือสารใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การจำแนกไส้เดือนดิน ปลิงน้ำจืด และกิ้งกือใช้ลักษณะในข้อใด ก. เป็นปรสิต-ไม่เป็นปรสิต ข. ลำตัวเป็นปล้อง-ลำตัวไม่เป็นปล้อง ค. มี 2 เพศในตัวเดียวกัน-แต่ละตัวมีเพศเดียว I, II, III คือ

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

กราฟแสดงปริมาณของเสียที่มีไนโตรเจนที่ถูกขับออกทางใดเป็นของสัตว์ในคลาสข้อใดกราฟแสดงปริมาณของเสียที่มีไนโตรเจนที่ถูกขับออกทางใดเป็นของสัตว์ในคลาสข้อใด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

DNA สายหนึ่งมีลำดับเบสดังภาพ 5' CCCCTAAGAATAGATGGGCATGGG 3' สายพอลิเพปไทด์ที่สร้างขึ้นจากข้อมูล DNA นี้ประกอบด้วยกรดอะมิโนกี่โมเลกุล

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

จากภาพตัดขวางของโครงสร้างพืช ข้อใดระบุหน้าที่ของเนื้อเยื่อ A, B และ C ได้ถูกต้องจากภาพตัดขวางของโครงสร้างพืช ข้อใดระบุหน้าที่ของเนื้อเยื่อ A, B และ C ได้ถูกต้อง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
2 พ.ย. 2552 SCMB000783 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย ชุดที่3 16 ข้อ 49,897 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2554 SCMB605121 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่2 20 ข้อ 8,586 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2554 SCMB604289 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่1 10 ข้อ 8,352 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2556 SCMB610221 ข้อสอบ O-NET เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต(2549) 20 ข้อ 41,042 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607069 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่3 10 ข้อ 5,552 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2556 SCMB610222 ข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) 20 ข้อ 80,047 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000787 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่4 20 ข้อ 15,871 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มิ.ย. 2556 SCMB610046 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5 20 ข้อ 10,405 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000787 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่4 20 ข้อ 15,871 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 ธ.ค. 2554 SCMB605548 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่5 20 ข้อ 11,020 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน