ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่4

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

พืชกลุ่มใดที่เกิดจากการโคลน (cloning) ก. ต้นสักที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ข. ต้นไผ่แต่ละต้นในกอเดียวกัน ค. ต้นทับทิมที่ได้จากเมล็ดที่เกิดจากการผสมเกสรจากดอกเดียวกัน

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

น้ำมีความสำคัญอย่างไรต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง ก. เป็นแหล่งให้อิเล็กตรอน ข. รักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่ ค. ช่วยในการแพร่ของไอออนมากและลบ

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

โครงสร้างในข้อใดใช้ในการเคลื่อนที่ของอะมีบาและการหดตัวของกล้ามเนื้อสัตว์

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เฮเทอโรไซโกตมีความหมายถูกต้องที่สุดในข้อใด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ในกระบวนการหายใจที่ใช้น้ำตาลกลูโคส การผลิต CO2 มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในข้อใด ก. วัฎจักรเครบส์ ข. การสร้างแอซีทิลโคเอนไซม์เอ ค. กระบวนการหมักแอลกอฮอล์

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

พฤติกรรมของสัตว์ในข้อใดเกี่ยวข้องกับฟิโรโมน ก. การวิ่งพล่านของมดแดงหลังจากมดแดงบางตัวถูกบี้ตาย ข. สุนัขตัวผู้วิ่งตามสุนัขตัวเมียที่เป็นสัด ค. การบินออกมาเล่นแสงไฟของแมงเม่า ง. การบินเข้าหากันของหิ่งห้อยเมื่อได้รับแสงกะพริบ

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

จากการทดลองดังนี้ หลอดที่ 1 ใส่ซีรัมของเลือดหมู่ A + เม็ดเลือดแดงของหมู่ B หลอดที่ 2 ใส่พลาสมาของเลือดหมู่ B + เม็ดเลือดแดงของหมู่ A หลอดที่ 3 ใส่ซีรัมของเลือดหมู่ O + เม็ดเลือดแดงของหมู่ AB หลอดที่ 4 ใส่พลาสมาของเลือดหมู่ AB + เม็ดเลือดแดงของหมู่ O หลอดใดที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

จากภาพการแบ่งเซลล์ข้อใดแสดงยีนที่มีการแยกตัวตามกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีนจากภาพการแบ่งเซลล์ข้อใดแสดงยีนที่มีการแยกตัวตามกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีน

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอกและของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในข้อใดถูกต้องการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอกและของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในข้อใดถูกต้อง

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

กรดแล็กติกที่เซลล์กล้ามเนื้อสร้างได้จากกระบวนการหมักกรดแล็กติก จะถูกนำไปเปลี่ยนเป็นสารใด โดยใช้อวัยวะใด ก. กรดไพรูวิก ข. กลูโคส ค. ตับ ง. ไต

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดอธิบายกฎข้อที่ 2 ของเมนเดลได้ถูกต้อง ก. ผู้ชายมี 46 โครโมโซม อสุจิมี 23 โครโมโซม โดยอสุจิมีจีโนไทป์หลายแบบ ข. ต้นไม้ที่มีจีโนไทป์ AaBb เมื่อนำกิ่งไปปักชำจะได้ต้นใหม่ที่มีจีโนไทป์ AaBb ค. สิ่งมีชีวิต Dd สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ 2 แบบ ง. สิ่งมีชีวิต Mn Nn สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ 4 แบบในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 : 1

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เซลล์ชนิดหนึ่งแบ่งตัวทุก 24 ชั่วโมง ระยะก่อนสร้าง DNA (G1) และระยะสร้าง DNA(S) ใช้เวลาครึ่งหนึ่งของวัฎจักรของเซลล์ ส่วนไมโทซิสใช้เวลา 1 ชั่วโมง ระยะหลังการสร้าง DNA (G2) ใช้เวลาเท่าไร

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เซลลูโลสมีลักษณะในข้อใด ก. ไม่ละลายน้ำ ข. ประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโคสชนิดเดียว ค. โมเลกุลของกลูโคสต่อเป็นสายยาว ไม่แตกแขนง

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การผลิต NADPH จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นตรงบริเวณใดการผลิต NADPH จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นตรงบริเวณใด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

จากกราฟแสดงระดับฮอร์โมนโกนาโดโทรฟินและฮอร์โมนจากรังไข่ ถ้ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้น วันใดเหมาะสมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนจากกราฟแสดงระดับฮอร์โมนโกนาโดโทรฟินและฮอร์โมนจากรังไข่ ถ้ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้น วันใดเหมาะสมต่อการฝังตัวของตัวอ่อน

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่ง มีสัตว์กินพืชหลายชนิด (เช่น ม้าลายและกวาง) และมีสิงโตและหมาป่าหลายชนิด ถ้าน้ำหนักมวลของสัตว์กินพืชเท่ากับ x กิโลกรัม น้ำหนักมวลของสิงโตและหมาป่ามีค่าเป็นเท่าใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การสร้าง FADH2 เกิดขึ้นที่บริเวณในข้อใด ก. ของเหลวในไมโทคอนแดรีย ข. เยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรีย ค. เยื่อหุ้มชั้นนอกของไมโทคอนเดรีย ง. ไซโทซอล

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การทำงานของเซลล์ในข้อใดเกี่ยวข้องกับ helper T-cell ก. B-lunphocyte ข. Memory cell ค. cytotoxic T-cell

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

สารในข้อใดไม่มีบทบาทในการรักษาสมดุลกรด-เบสของของเหลวในร่างกาย ก. ไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน ข. แอมโมเนียมไอออน ค. ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

สุ่มตัวอย่างประชากร 100 คน พบว่ามีคนที่สามารถรับรสขมได้ 84 คน ซึ่งมีแอลลีลเด่น T ความถี่ของแอลลีล T แอลลีล t และจำนวนคน Te เป็นเท่าใด ตามลำดับ

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

พืชกลุ่มใดที่เกิดจากการโคลน (cloning) ก. ต้นสักที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ข. ต้นไผ่แต่ละต้นในกอเดียวกัน ค. ต้นทับทิมที่ได้จากเมล็ดที่เกิดจากการผสมเกสรจากดอกเดียวกัน

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

น้ำมีความสำคัญอย่างไรต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง ก. เป็นแหล่งให้อิเล็กตรอน ข. รักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่ ค. ช่วยในการแพร่ของไอออนมากและลบ

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

โครงสร้างในข้อใดใช้ในการเคลื่อนที่ของอะมีบาและการหดตัวของกล้ามเนื้อสัตว์

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เฮเทอโรไซโกตมีความหมายถูกต้องที่สุดในข้อใด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ในกระบวนการหายใจที่ใช้น้ำตาลกลูโคส การผลิต CO2 มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในข้อใด ก. วัฎจักรเครบส์ ข. การสร้างแอซีทิลโคเอนไซม์เอ ค. กระบวนการหมักแอลกอฮอล์

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

พฤติกรรมของสัตว์ในข้อใดเกี่ยวข้องกับฟิโรโมน ก. การวิ่งพล่านของมดแดงหลังจากมดแดงบางตัวถูกบี้ตาย ข. สุนัขตัวผู้วิ่งตามสุนัขตัวเมียที่เป็นสัด ค. การบินออกมาเล่นแสงไฟของแมงเม่า ง. การบินเข้าหากันของหิ่งห้อยเมื่อได้รับแสงกะพริบ

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

จากการทดลองดังนี้ หลอดที่ 1 ใส่ซีรัมของเลือดหมู่ A + เม็ดเลือดแดงของหมู่ B หลอดที่ 2 ใส่พลาสมาของเลือดหมู่ B + เม็ดเลือดแดงของหมู่ A หลอดที่ 3 ใส่ซีรัมของเลือดหมู่ O + เม็ดเลือดแดงของหมู่ AB หลอดที่ 4 ใส่พลาสมาของเลือดหมู่ AB + เม็ดเลือดแดงของหมู่ O หลอดใดที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

จากภาพการแบ่งเซลล์ข้อใดแสดงยีนที่มีการแยกตัวตามกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีนจากภาพการแบ่งเซลล์ข้อใดแสดงยีนที่มีการแยกตัวตามกฎการรวมกลุ่มอย่างอิสระของยีน

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอกและของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในข้อใดถูกต้องการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอกและของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในข้อใดถูกต้อง

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

กรดแล็กติกที่เซลล์กล้ามเนื้อสร้างได้จากกระบวนการหมักกรดแล็กติก จะถูกนำไปเปลี่ยนเป็นสารใด โดยใช้อวัยวะใด ก. กรดไพรูวิก ข. กลูโคส ค. ตับ ง. ไต

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดอธิบายกฎข้อที่ 2 ของเมนเดลได้ถูกต้อง ก. ผู้ชายมี 46 โครโมโซม อสุจิมี 23 โครโมโซม โดยอสุจิมีจีโนไทป์หลายแบบ ข. ต้นไม้ที่มีจีโนไทป์ AaBb เมื่อนำกิ่งไปปักชำจะได้ต้นใหม่ที่มีจีโนไทป์ AaBb ค. สิ่งมีชีวิต Dd สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ 2 แบบ ง. สิ่งมีชีวิต Mn Nn สร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ 4 แบบในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 : 1

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เซลล์ชนิดหนึ่งแบ่งตัวทุก 24 ชั่วโมง ระยะก่อนสร้าง DNA (G1) และระยะสร้าง DNA(S) ใช้เวลาครึ่งหนึ่งของวัฎจักรของเซลล์ ส่วนไมโทซิสใช้เวลา 1 ชั่วโมง ระยะหลังการสร้าง DNA (G2) ใช้เวลาเท่าไร

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เซลลูโลสมีลักษณะในข้อใด ก. ไม่ละลายน้ำ ข. ประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโคสชนิดเดียว ค. โมเลกุลของกลูโคสต่อเป็นสายยาว ไม่แตกแขนง

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การผลิต NADPH จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นตรงบริเวณใดการผลิต NADPH จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นตรงบริเวณใด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

จากกราฟแสดงระดับฮอร์โมนโกนาโดโทรฟินและฮอร์โมนจากรังไข่ ถ้ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้น วันใดเหมาะสมต่อการฝังตัวของตัวอ่อนจากกราฟแสดงระดับฮอร์โมนโกนาโดโทรฟินและฮอร์โมนจากรังไข่ ถ้ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้น วันใดเหมาะสมต่อการฝังตัวของตัวอ่อน

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่ง มีสัตว์กินพืชหลายชนิด (เช่น ม้าลายและกวาง) และมีสิงโตและหมาป่าหลายชนิด ถ้าน้ำหนักมวลของสัตว์กินพืชเท่ากับ x กิโลกรัม น้ำหนักมวลของสิงโตและหมาป่ามีค่าเป็นเท่าใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การสร้าง FADH2 เกิดขึ้นที่บริเวณในข้อใด ก. ของเหลวในไมโทคอนแดรีย ข. เยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรีย ค. เยื่อหุ้มชั้นนอกของไมโทคอนเดรีย ง. ไซโทซอล

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การทำงานของเซลล์ในข้อใดเกี่ยวข้องกับ helper T-cell ก. B-lunphocyte ข. Memory cell ค. cytotoxic T-cell

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

สารในข้อใดไม่มีบทบาทในการรักษาสมดุลกรด-เบสของของเหลวในร่างกาย ก. ไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออน ข. แอมโมเนียมไอออน ค. ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

สุ่มตัวอย่างประชากร 100 คน พบว่ามีคนที่สามารถรับรสขมได้ 84 คน ซึ่งมีแอลลีลเด่น T ความถี่ของแอลลีล T แอลลีล t และจำนวนคน Te เป็นเท่าใด ตามลำดับ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 มิ.ย. 2556 SCMB610059 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่2 20 ข้อ 16,704 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 ธ.ค. 2554 SCMB605546 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่4 20 ข้อ 7,242 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607071 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่3 10 ข้อ 6,152 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 ธ.ค. 2554 SCMB605562 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สารสังเคราะห์ ชุดที่2 10 ข้อ 10,862 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ค. 2554 SCMB604069 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่3 20 ข้อ 7,911 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400247 สารชีวโมเลกุล ชุดที่ 1 10 ข้อ 131,010 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2554 SCMB604291 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชุดที่1 10 ข้อ 24,133 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ต.ค. 2558 SCMB612894 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่5 20 ข้อ 3,003 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 ธ.ค. 2554 SCMB605545 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่3 20 ข้อ 8,174 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2554 SCMB605122 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่3 20 ข้อ 8,687 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน