ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB605122

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 29 ก.ย. 54 เวลา 18:15 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

วิตามิน A, C และ E ทำหน้าที่เหมือนกันในข้อใด ก. ช่วยป้องกันการแตกสลายของเยื่อหุ้มเซลล์ ข. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ค. ช่วยทำลายสารพิษ

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

การเคลื่อนไหวในข้อใดอาศัยกล้ามเนื้อคู่ที่ทำงานตรงกันข้าม ก. ในคน กล้ามเนื้อแถบนอกยึดซี่โครงกับกล้ามเนื้อยืดกะบังลม ข. ในแมลง กล้ามเนื้อตามยาวที่โคนปีกกับกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอก ค. ในไส้เดือนดิน กล้ามเนื้อวงกับกล้ามเนื้อตามยาว

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ถ้าตัดตับอ่อนทิ้งจะมีผลกระทบต่อข้อใด ก. การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ข. การย่อยโปรตีน ค. การย่อยน้ำตาลแล็กโทส

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ในการถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหาร พลังงานจะสูญเสียไปในกระบวนการใดมากที่สุด

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงกรดอะมิโนที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ก. ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ ข. เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเอนไซม์ทุกชนิด ค. เป็นองค์ประกอบของโปรตีนทุกชนิด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เซลล์ตามภาพ เมื่อแบ่งเซลล์จนสิ้นสุดกระบวนการจะได้เซลล์พวกใด ก. ไมโครสปอร์ ข. เมกะสปอร์ ค. แกมีโทไฟต์เซลล์ตามภาพ เมื่อแบ่งเซลล์จนสิ้นสุดกระบวนการจะได้เซลล์พวกใด
ก. ไมโครสปอร์
ข. เมกะสปอร์
ค. แกมีโทไฟต์

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เชื้อไวรัสโรคไข้หวัดไก่เข้าสู่เซลล์ของไก่โดยใช้กลไกในข้อใด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ระยะคลีเวจ (cleavage) ของไซโกตของสัตว์ชั้นสูงในข้อใดถูกต้อง ก. เซลล์ที่ได้จากการแบ่งมีขนาดเล็กลง ข. เซลล์ใหม่ที่ได้มีอัตราส่วนของพื้นที่ผิวต่อปริมาตรเพิ่มขึ้น ค. การแบ่งไมโทซิสเร็วมาก โดยส่วนมากไม่มีระยะ G1 และ G2

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การใส่ฮอร์โมนคู่ใดในปริมาณที่ไม่เหมาะสม จะมีผลทำให้การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่อไม่เจริญไปเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จากแผนภาพพันธุประวัติของลักษณะขนสัตว์ชนิดหนึ่ง โอกาสที่ลูกตัวที่ III-2 จะมีขนหยิกเป็นเท่าไรจากแผนภาพพันธุประวัติของลักษณะขนสัตว์ชนิดหนึ่ง โอกาสที่ลูกตัวที่ III-2 จะมีขนหยิกเป็นเท่าไร

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

เซลล์ในข้อใดที่มีเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบมากกว่าเซลล์ทั่วไป ก. เซลล์กล้ามเนื้อ ข. เซลล์ตับ ค. เซลล์รังไข่ ง. เซลล์หมวกไต

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

จากข่าวที่มีนักท่องเที่ยวนอนตายในเต็นท์ที่จุดเตาแก๊สไว้บนดอยอินทนนท์ มีสาเหตุมาจากข้อใด ก. ในอาร์เทอรีมีเปอร์เซ็นต์ออกซีฮีโมโกลบินในเลือดต่ำมาก ข. ในเม็ดเลือดแดงมีปริมาณฮีโมโกลบินลดลงอย่างมาก ค. ในเลือดมีไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนเพิ่มมาก

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

การสลายกลูโคสในกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์จะมีการผลิต ATP ได้จำนวนน้อย เนื่องจากสาเหตุใด ก. ไม่สามารถลำเลียงกรดไพรูวิกเข้าสู่ไมโทคอนเดรียได้ ข. ไม่สามารถนำ NADH ไปใช้ในกระบวนการผลิต ATP ได้ ค. ขาดเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจน

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นกลไกสำหรับหลั่งสารสื่อประสาทบริเวณ ก ก. เอกโซไซโทซิส ข. การแพร่แบบฟาซิลิเทค ค. การลำเลียงแบบแอกทีฟข้อใดเป็นกลไกสำหรับหลั่งสารสื่อประสาทบริเวณ ก
ก. เอกโซไซโทซิส
ข. การแพร่แบบฟาซิลิเทค
ค. การลำเลียงแบบแอกทีฟ

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

สัตว์ในข้อใดจัดอยู่ในคลาสเดียวกัน

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

นำผิวใบที่ปากใบเปิดอยู่ไปแช่ในสารละลายในข้อใดจึงทำให้ปากใบปิด ก. ไฮเพอร์โทนิก ข. ไฮโพโทนิก ค. ไอโซโทนิก

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

จากภาพบริเวณในข้อใดทำหน้าที่แบ่งเซลล์ และทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุได้มากที่สุดจากภาพบริเวณในข้อใดทำหน้าที่แบ่งเซลล์  และทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุได้มากที่สุด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

จากภาพตัดขวางของใบพืชชนิดหนึ่ง การตรึง CO2 จากบรรยากาศเกิดขึ้นในเซลล์ข้อใดจากภาพตัดขวางของใบพืชชนิดหนึ่ง การตรึง CO2 จากบรรยากาศเกิดขึ้นในเซลล์ข้อใด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ขั้นตอนในข้อใดของวิธีการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่อาจไม่จำเป็นต้องใช้

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ในสวนส้ม (A) มีมวนหวาน (B) และนกฮูก (C) เมื่อเขียนพีระมิดจำนวนและพีระมิดพลังงานของระบบนิเวศ สวนส้มจะเหมือนในข้อใดในสวนส้ม (A) มีมวนหวาน (B) และนกฮูก (C) เมื่อเขียนพีระมิดจำนวนและพีระมิดพลังงานของระบบนิเวศ สวนส้มจะเหมือนในข้อใด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

วิตามิน A, C และ E ทำหน้าที่เหมือนกันในข้อใด ก. ช่วยป้องกันการแตกสลายของเยื่อหุ้มเซลล์ ข. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ค. ช่วยทำลายสารพิษ

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

การเคลื่อนไหวในข้อใดอาศัยกล้ามเนื้อคู่ที่ทำงานตรงกันข้าม ก. ในคน กล้ามเนื้อแถบนอกยึดซี่โครงกับกล้ามเนื้อยืดกะบังลม ข. ในแมลง กล้ามเนื้อตามยาวที่โคนปีกกับกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอก ค. ในไส้เดือนดิน กล้ามเนื้อวงกับกล้ามเนื้อตามยาว

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ถ้าตัดตับอ่อนทิ้งจะมีผลกระทบต่อข้อใด ก. การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ข. การย่อยโปรตีน ค. การย่อยน้ำตาลแล็กโทส

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ในการถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหาร พลังงานจะสูญเสียไปในกระบวนการใดมากที่สุด

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงกรดอะมิโนที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ก. ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ ข. เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเอนไซม์ทุกชนิด ค. เป็นองค์ประกอบของโปรตีนทุกชนิด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เซลล์ตามภาพ เมื่อแบ่งเซลล์จนสิ้นสุดกระบวนการจะได้เซลล์พวกใด ก. ไมโครสปอร์ ข. เมกะสปอร์ ค. แกมีโทไฟต์เซลล์ตามภาพ เมื่อแบ่งเซลล์จนสิ้นสุดกระบวนการจะได้เซลล์พวกใด
ก. ไมโครสปอร์
ข. เมกะสปอร์
ค. แกมีโทไฟต์

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เชื้อไวรัสโรคไข้หวัดไก่เข้าสู่เซลล์ของไก่โดยใช้กลไกในข้อใด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ระยะคลีเวจ (cleavage) ของไซโกตของสัตว์ชั้นสูงในข้อใดถูกต้อง ก. เซลล์ที่ได้จากการแบ่งมีขนาดเล็กลง ข. เซลล์ใหม่ที่ได้มีอัตราส่วนของพื้นที่ผิวต่อปริมาตรเพิ่มขึ้น ค. การแบ่งไมโทซิสเร็วมาก โดยส่วนมากไม่มีระยะ G1 และ G2

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การใส่ฮอร์โมนคู่ใดในปริมาณที่ไม่เหมาะสม จะมีผลทำให้การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่อไม่เจริญไปเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จากแผนภาพพันธุประวัติของลักษณะขนสัตว์ชนิดหนึ่ง โอกาสที่ลูกตัวที่ III-2 จะมีขนหยิกเป็นเท่าไรจากแผนภาพพันธุประวัติของลักษณะขนสัตว์ชนิดหนึ่ง โอกาสที่ลูกตัวที่ III-2 จะมีขนหยิกเป็นเท่าไร

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

เซลล์ในข้อใดที่มีเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมแบบผิวเรียบมากกว่าเซลล์ทั่วไป ก. เซลล์กล้ามเนื้อ ข. เซลล์ตับ ค. เซลล์รังไข่ ง. เซลล์หมวกไต

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

จากข่าวที่มีนักท่องเที่ยวนอนตายในเต็นท์ที่จุดเตาแก๊สไว้บนดอยอินทนนท์ มีสาเหตุมาจากข้อใด ก. ในอาร์เทอรีมีเปอร์เซ็นต์ออกซีฮีโมโกลบินในเลือดต่ำมาก ข. ในเม็ดเลือดแดงมีปริมาณฮีโมโกลบินลดลงอย่างมาก ค. ในเลือดมีไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนเพิ่มมาก

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

การสลายกลูโคสในกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์จะมีการผลิต ATP ได้จำนวนน้อย เนื่องจากสาเหตุใด ก. ไม่สามารถลำเลียงกรดไพรูวิกเข้าสู่ไมโทคอนเดรียได้ ข. ไม่สามารถนำ NADH ไปใช้ในกระบวนการผลิต ATP ได้ ค. ขาดเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจน

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นกลไกสำหรับหลั่งสารสื่อประสาทบริเวณ ก ก. เอกโซไซโทซิส ข. การแพร่แบบฟาซิลิเทค ค. การลำเลียงแบบแอกทีฟข้อใดเป็นกลไกสำหรับหลั่งสารสื่อประสาทบริเวณ ก
ก. เอกโซไซโทซิส
ข. การแพร่แบบฟาซิลิเทค
ค. การลำเลียงแบบแอกทีฟ

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

สัตว์ในข้อใดจัดอยู่ในคลาสเดียวกัน

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

นำผิวใบที่ปากใบเปิดอยู่ไปแช่ในสารละลายในข้อใดจึงทำให้ปากใบปิด ก. ไฮเพอร์โทนิก ข. ไฮโพโทนิก ค. ไอโซโทนิก

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

จากภาพบริเวณในข้อใดทำหน้าที่แบ่งเซลล์ และทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุได้มากที่สุดจากภาพบริเวณในข้อใดทำหน้าที่แบ่งเซลล์  และทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุได้มากที่สุด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

จากภาพตัดขวางของใบพืชชนิดหนึ่ง การตรึง CO2 จากบรรยากาศเกิดขึ้นในเซลล์ข้อใดจากภาพตัดขวางของใบพืชชนิดหนึ่ง การตรึง CO2 จากบรรยากาศเกิดขึ้นในเซลล์ข้อใด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ขั้นตอนในข้อใดของวิธีการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่อาจไม่จำเป็นต้องใช้

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ในสวนส้ม (A) มีมวนหวาน (B) และนกฮูก (C) เมื่อเขียนพีระมิดจำนวนและพีระมิดพลังงานของระบบนิเวศ สวนส้มจะเหมือนในข้อใดในสวนส้ม (A) มีมวนหวาน (B) และนกฮูก (C) เมื่อเขียนพีระมิดจำนวนและพีระมิดพลังงานของระบบนิเวศ สวนส้มจะเหมือนในข้อใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 มิ.ย. 2556 SCMB610058 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่1 20 ข้อ 14,788 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2554 SCMB604150 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่10 20 ข้อ 11,647 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607088 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่4 10 ข้อ 6,898 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 มี.ค. 2553 SCMB602053 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ 44,051 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2554 SCMB604150 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่10 20 ข้อ 11,647 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2554 SCMB604288 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่1 10 ข้อ 10,782 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604043 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่4 20 ข้อ 8,855 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2554 SCMB604290 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่1 10 ข้อ 7,766 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607073 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุดที่3 10 ข้อ 6,784 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607071 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่3 10 ข้อ 6,152 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน