ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB605120

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 29 ก.ย. 54 เวลา 16:52 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เซลล์ของกล้ามเนื้อในข้อใดมีไมโทคอนเดรียจำนวนน้อยที่สุด

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่สามารถผลิต O2 ได้มากที่สุดในระบบนิเวศ

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เส้นใยที่แยกโครมาทัดไปสู่ขั้วเซลล์ ประกอบด้วยโปรตีนชนิดใด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

โครงสร้างในข้อใดที่ไม่ตอบสนองต่อการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก ก. กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวา ข. เส้นเลือดฝอย ค. ต่อมน้ำนม

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

สัตว์ใดที่ระบบเลือดไม่ได้ทำหน้าที่ลำเลียง O2 ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อของร่างกาย ก. เหา ข. ปู ค. พลานาเรีย

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

คนที่อาศัยอยู่บนภูเขาสูง มีความแตกต่างจากคนพื้นราบในข้อใด ก. อัตราการหายใจ ข. จำนวนเม็ดเลือดแดง ค. จำนวนเม็ดเลือดขาว

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ลักษณะในข้อใดจัดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันต่อเนื่อง ก. สีผิว ข. สีตา ค. สีขนกระต่าย

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

หลังจากอ่านหนังสืออยู่ในห้องที่เปิดไฟสว่างได้สักครู่ แล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นภาพต้นไม้ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการปรับนัยน์ตาตามข้อใดหลังจากอ่านหนังสืออยู่ในห้องที่เปิดไฟสว่างได้สักครู่ แล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นภาพต้นไม้ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการปรับนัยน์ตาตามข้อใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

พืชชนิดหนึ่งใบเป็นแผ่นแบนคล้ายพัด เส้นใบแตกแขนงแบบเปิด เมล็ดขนาดใหญ่เปลือย จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชในข้อใด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ปฏิกิริยาแยกหมู่-NH2 ออกจากกรดอะมิโนและปฏิกิริยาการสร้างหมู่ –NH2 เป็นยูเรีย เกิดขึ้นที่บริเวณใดปฏิกิริยาแยกหมู่-NH2 ออกจากกรดอะมิโนและปฏิกิริยาการสร้างหมู่ –NH2 เป็นยูเรีย เกิดขึ้นที่บริเวณใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

สัตว์ในข้อใดมีอัตราเมแทบอลิซึมสูงขึ้นกว่าปกติ ก. กบขณะจำศีล ข. หนูทดลองขณะถูกใส่ไว้ในตู้เย็น ค. หนูทดลองขณะถูกใส่ไว้ในตู้ 50 องศาเซลเซียส

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะของเซลล์ไขกระดูกในระยะอินเตอร์เฟส ก. มีการสลายของเยื่อหุ้มนิวเคลียส ข. มีการจำลองโมเลกุล DNA ค. มีการสลายของนิวคลีโอลัส ง. เป็นระยะที่ใช้เวลานานที่สุดในวัฎจักรของเซลล์

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ก. ทุกชนิดมีมดลูก ข. บางชนิดไม่มีรก ค. บางชนิดออกลูกเป็นไข่ ง. หัวใจมี 4 ห้อง เอออร์ตาโค้งลงทางด้านขวาของลำตัว

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อความใดไม่ถูกต้องเกียวกับฮอร์โมนเมลาโทนิน

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคุณลักษณะของฮอร์โมนฮิวแมนโกนาโดโทรฟิน(HCG) ก. สร้างจากรก ข. ตรวจพบได้ในระยะต้นของการตั้งครรภ์ ค. กระตุ้นการทำงานของคอร์ปัสลูเทียม ง. ทำงานเหมือน FSH

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ปกติเลือดผ่านไตจะถูกกรองเพียง 25% ถ้าอัตราการกรองที่โกลเมอรูลัสของไตเฉลี่ยนาทีละ 125 มิลลิลิตร ในวันหนึ่งๆ เลือดผ่านได้กี่ลิตร

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

โครงสร้างในข้อใดสามารถจำลองตัวเองได้ ก. DNA ข. Chromosome ค. centriole ง. Plasmid

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ในกระบวนการหายใจ การเกิดฟอสโพริเลชันเกิดที่บริเวณใดในกระบวนการหายใจ การเกิดฟอสโพริเลชันเกิดที่บริเวณใด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ช่วงเวลาใดที่ระดับฮอร์โมนในเลือดมีค่าสูงกว่าระดับปกติ ก. FSH- หลังตกไข่ 1 วัน ข. LH-ก่อนตกไข่ 1 วัน ค. นอร์เอพิเนฟริน-เวลาตกใจ

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ซิแนปส์ในข้อใดที่ไม่ได้ใช้เอซีทิลโคลีนเป็นสารสื่อประสาทซิแนปส์ในข้อใดที่ไม่ได้ใช้เอซีทิลโคลีนเป็นสารสื่อประสาท

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เซลล์ของกล้ามเนื้อในข้อใดมีไมโทคอนเดรียจำนวนน้อยที่สุด

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่สามารถผลิต O2 ได้มากที่สุดในระบบนิเวศ

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เส้นใยที่แยกโครมาทัดไปสู่ขั้วเซลล์ ประกอบด้วยโปรตีนชนิดใด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

โครงสร้างในข้อใดที่ไม่ตอบสนองต่อการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก ก. กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวา ข. เส้นเลือดฝอย ค. ต่อมน้ำนม

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

สัตว์ใดที่ระบบเลือดไม่ได้ทำหน้าที่ลำเลียง O2 ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อของร่างกาย ก. เหา ข. ปู ค. พลานาเรีย

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

คนที่อาศัยอยู่บนภูเขาสูง มีความแตกต่างจากคนพื้นราบในข้อใด ก. อัตราการหายใจ ข. จำนวนเม็ดเลือดแดง ค. จำนวนเม็ดเลือดขาว

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ลักษณะในข้อใดจัดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันต่อเนื่อง ก. สีผิว ข. สีตา ค. สีขนกระต่าย

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

หลังจากอ่านหนังสืออยู่ในห้องที่เปิดไฟสว่างได้สักครู่ แล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นภาพต้นไม้ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการปรับนัยน์ตาตามข้อใดหลังจากอ่านหนังสืออยู่ในห้องที่เปิดไฟสว่างได้สักครู่ แล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นภาพต้นไม้ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการปรับนัยน์ตาตามข้อใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

พืชชนิดหนึ่งใบเป็นแผ่นแบนคล้ายพัด เส้นใบแตกแขนงแบบเปิด เมล็ดขนาดใหญ่เปลือย จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชในข้อใด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ปฏิกิริยาแยกหมู่-NH2 ออกจากกรดอะมิโนและปฏิกิริยาการสร้างหมู่ –NH2 เป็นยูเรีย เกิดขึ้นที่บริเวณใดปฏิกิริยาแยกหมู่-NH2 ออกจากกรดอะมิโนและปฏิกิริยาการสร้างหมู่ –NH2 เป็นยูเรีย เกิดขึ้นที่บริเวณใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

สัตว์ในข้อใดมีอัตราเมแทบอลิซึมสูงขึ้นกว่าปกติ ก. กบขณะจำศีล ข. หนูทดลองขณะถูกใส่ไว้ในตู้เย็น ค. หนูทดลองขณะถูกใส่ไว้ในตู้ 50 องศาเซลเซียส

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะของเซลล์ไขกระดูกในระยะอินเตอร์เฟส ก. มีการสลายของเยื่อหุ้มนิวเคลียส ข. มีการจำลองโมเลกุล DNA ค. มีการสลายของนิวคลีโอลัส ง. เป็นระยะที่ใช้เวลานานที่สุดในวัฎจักรของเซลล์

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ก. ทุกชนิดมีมดลูก ข. บางชนิดไม่มีรก ค. บางชนิดออกลูกเป็นไข่ ง. หัวใจมี 4 ห้อง เอออร์ตาโค้งลงทางด้านขวาของลำตัว

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อความใดไม่ถูกต้องเกียวกับฮอร์โมนเมลาโทนิน

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคุณลักษณะของฮอร์โมนฮิวแมนโกนาโดโทรฟิน(HCG) ก. สร้างจากรก ข. ตรวจพบได้ในระยะต้นของการตั้งครรภ์ ค. กระตุ้นการทำงานของคอร์ปัสลูเทียม ง. ทำงานเหมือน FSH

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ปกติเลือดผ่านไตจะถูกกรองเพียง 25% ถ้าอัตราการกรองที่โกลเมอรูลัสของไตเฉลี่ยนาทีละ 125 มิลลิลิตร ในวันหนึ่งๆ เลือดผ่านได้กี่ลิตร

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

โครงสร้างในข้อใดสามารถจำลองตัวเองได้ ก. DNA ข. Chromosome ค. centriole ง. Plasmid

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ในกระบวนการหายใจ การเกิดฟอสโพริเลชันเกิดที่บริเวณใดในกระบวนการหายใจ การเกิดฟอสโพริเลชันเกิดที่บริเวณใด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ช่วงเวลาใดที่ระดับฮอร์โมนในเลือดมีค่าสูงกว่าระดับปกติ ก. FSH- หลังตกไข่ 1 วัน ข. LH-ก่อนตกไข่ 1 วัน ค. นอร์เอพิเนฟริน-เวลาตกใจ

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ซิแนปส์ในข้อใดที่ไม่ได้ใช้เอซีทิลโคลีนเป็นสารสื่อประสาทซิแนปส์ในข้อใดที่ไม่ได้ใช้เอซีทิลโคลีนเป็นสารสื่อประสาท

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
2 พ.ย. 2552 SCMB000783 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย ชุดที่3 16 ข้อ 49,897 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607071 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่3 10 ข้อ 6,152 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607076 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่4 10 ข้อ 6,581 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2556 SCMB610221 ข้อสอบ O-NET เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต(2549) 20 ข้อ 41,042 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ต.ค. 2558 SCMB612850 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) ชุดที่2 15 ข้อ 3,620 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ก.ย. 2554 SCMB605138 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่5 20 ข้อ 9,393 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2554 SCMB604149 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่9 20 ข้อ 9,004 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2554 SCMB605121 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่2 20 ข้อ 8,586 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607053 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่2 10 ข้อ 7,874 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2556 SCMB610058 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่1 20 ข้อ 14,788 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน