ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.6 แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่1

วิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ