ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่10

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB604150

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 20 ก.ค. 54 เวลา 17:58 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

คนไข้เมื่อถูกตัดไตและปอดออกอย่างละ 1 ข้าง การทำงานของไตและปอดข้างที่เหลือจะเป็นอย่างไร

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จากรูปในขณะที่แมลงขยับปีกขึ้น การทำงานของกล้ามเนื้อในข้อใดถูกต้องจากรูปในขณะที่แมลงขยับปีกขึ้น การทำงานของกล้ามเนื้อในข้อใดถูกต้อง

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การเจาะไข่ของอสุจิจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อใด ก = โอโอไซต์เริ่มแบ่งไมโอซิส 2 ข = เซลล์ฟอลลิเคิลเปลี่ยนเป็นคอร์ปัสลูเทียม ค = คอร์ปัสลูเทียมหลั่งโพรเจสเตอโรน ง = สร้างรก

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

โครงสร้างในข้อใดทำให้สีตาของคนไทยและคนต่างชาติแตกต่างกัน

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องกับการผลิต O2 ของพืช เมื่อได้รับแสงสว่าง

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เซลล์ในข้อใดสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเนื้อเยื่อเจริญได้ ก. คอร์เทกซ์ ข. เพริไซเคิล ค. เอนโคเดอร์มิส

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

การโบกพัดหางของสเปิร์มในขณะเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์ไข่เกี่ยวข้องกับออร์แกเนลล์ในข้อใด ก. ไมโครฟิลาเมนท์ ข. ไมโครทูบูล ค. ไมโทคอนเดรีย ง. อินเทอร์มีเดียท ฟิลาเมนท์

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ลักษณะข้อใดที่แสดงว่านกเป็นสัตว์ที่มีเมแทบอลิซึมสูง

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใดถูกต้อง

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

โครงสร้างในข้อใด พบในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ก. DNA ข. Chloroplast ค. Cytoskeleton ง. Ribosome

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

เหตุการณ์ในข้อใดเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดที่ขา ขณะที่ลิ้น a เปิด และลิ้น b ปิดเหตุการณ์ในข้อใดเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดที่ขา ขณะที่ลิ้น a เปิด และลิ้น b ปิด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

กลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใด มีการปฏิสนธิซ้อน ก. สาหร่ายหางกระรอก ข. สาหร่ายข้าวเหนียว ค. สาหร่ายไฟ ง. สาหร่ายเทาน้ำ

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

พืชชนิดหนึ่งมีจำนวนชุดของโครโมโซมเป็นแบบอัลโลพอลีพลอยด์ ซึ่งเกิดจากการผสมระหว่างพืชที่มีจำนวนโครโมโซม 2n = 12 และ 16 พืชชนิดนี้มีจำนวนโครโมโซมเท่าใด

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องหลังจากนำเลือดที่ใส่เฮพารินไปปั่นแยกส่วน

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงถึงอิทธิพลของปัจจัยทางชีวภาพ

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จากกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายและอัตราการใช้ออกซิเจนของสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็นที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่างๆ กัน แกน X, Y และ A, B ในแต่ละกราฟแทนสิ่งใดจากกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายและอัตราการใช้ออกซิเจนของสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็นที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่างๆ กัน แกน X, Y และ A, B ในแต่ละกราฟแทนสิ่งใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

กลุ่มพืชในข้อใดจัดอยู่ในดิวิชัน แอนโทไฟตา ก. สนปฏิพัทธ์ ข. หญ้าถอดปล้อง ค. ผักแว่น ง. แหนเป็ด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของสัตว์กินพืช ก. จุลินทรีย์ช่วยย่อยสารประกอบของผนังเซลล์พืชเป็นน้ำตาล ข. จุลินทรีย์มีการย่อยอาหารภายในเซลล์ ค. จุลินทรีย์ช่วยสร้างวิตามินบางอย่างที่จำเป็นสำหรับสัตว์กินพืช

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องตามกฎการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมตามหลักของเมนเดส

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ลักษณะใดไม่พบใน หอย

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

คนไข้เมื่อถูกตัดไตและปอดออกอย่างละ 1 ข้าง การทำงานของไตและปอดข้างที่เหลือจะเป็นอย่างไร

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จากรูปในขณะที่แมลงขยับปีกขึ้น การทำงานของกล้ามเนื้อในข้อใดถูกต้องจากรูปในขณะที่แมลงขยับปีกขึ้น การทำงานของกล้ามเนื้อในข้อใดถูกต้อง

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การเจาะไข่ของอสุจิจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในข้อใด ก = โอโอไซต์เริ่มแบ่งไมโอซิส 2 ข = เซลล์ฟอลลิเคิลเปลี่ยนเป็นคอร์ปัสลูเทียม ค = คอร์ปัสลูเทียมหลั่งโพรเจสเตอโรน ง = สร้างรก

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

โครงสร้างในข้อใดทำให้สีตาของคนไทยและคนต่างชาติแตกต่างกัน

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องกับการผลิต O2 ของพืช เมื่อได้รับแสงสว่าง

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เซลล์ในข้อใดสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเนื้อเยื่อเจริญได้ ก. คอร์เทกซ์ ข. เพริไซเคิล ค. เอนโคเดอร์มิส

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

การโบกพัดหางของสเปิร์มในขณะเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์ไข่เกี่ยวข้องกับออร์แกเนลล์ในข้อใด ก. ไมโครฟิลาเมนท์ ข. ไมโครทูบูล ค. ไมโทคอนเดรีย ง. อินเทอร์มีเดียท ฟิลาเมนท์

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ลักษณะข้อใดที่แสดงว่านกเป็นสัตว์ที่มีเมแทบอลิซึมสูง

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใดถูกต้อง

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

โครงสร้างในข้อใด พบในสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ก. DNA ข. Chloroplast ค. Cytoskeleton ง. Ribosome

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

เหตุการณ์ในข้อใดเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดที่ขา ขณะที่ลิ้น a เปิด และลิ้น b ปิดเหตุการณ์ในข้อใดเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดที่ขา ขณะที่ลิ้น a เปิด และลิ้น b ปิด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

กลุ่มสิ่งมีชีวิตในข้อใด มีการปฏิสนธิซ้อน ก. สาหร่ายหางกระรอก ข. สาหร่ายข้าวเหนียว ค. สาหร่ายไฟ ง. สาหร่ายเทาน้ำ

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

พืชชนิดหนึ่งมีจำนวนชุดของโครโมโซมเป็นแบบอัลโลพอลีพลอยด์ ซึ่งเกิดจากการผสมระหว่างพืชที่มีจำนวนโครโมโซม 2n = 12 และ 16 พืชชนิดนี้มีจำนวนโครโมโซมเท่าใด

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องหลังจากนำเลือดที่ใส่เฮพารินไปปั่นแยกส่วน

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงถึงอิทธิพลของปัจจัยทางชีวภาพ

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จากกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายและอัตราการใช้ออกซิเจนของสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็นที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่างๆ กัน แกน X, Y และ A, B ในแต่ละกราฟแทนสิ่งใดจากกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายและอัตราการใช้ออกซิเจนของสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็นที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่างๆ กัน แกน X, Y และ A, B ในแต่ละกราฟแทนสิ่งใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

กลุ่มพืชในข้อใดจัดอยู่ในดิวิชัน แอนโทไฟตา ก. สนปฏิพัทธ์ ข. หญ้าถอดปล้อง ค. ผักแว่น ง. แหนเป็ด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของสัตว์กินพืช ก. จุลินทรีย์ช่วยย่อยสารประกอบของผนังเซลล์พืชเป็นน้ำตาล ข. จุลินทรีย์มีการย่อยอาหารภายในเซลล์ ค. จุลินทรีย์ช่วยสร้างวิตามินบางอย่างที่จำเป็นสำหรับสัตว์กินพืช

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องตามกฎการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมตามหลักของเมนเดส

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ลักษณะใดไม่พบใน หอย

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 ก.พ. 2555 SCMB607051 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่2 10 ข้อ 6,881 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607092 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชุดที่4 10 ข้อ 18,198 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ค. 2554 SCMB604209 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุดที่1 10 ข้อ 30,757 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มิ.ย. 2556 SCMB610042 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่1 20 ข้อ 10,673 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2556 SCMB610054 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่1 20 ข้อ 20,740 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มิ.ย. 2556 SCMB610045 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4 20 ข้อ 9,271 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607074 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่3 10 ข้อ 18,235 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2554 SCMB605121 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่2 20 ข้อ 8,586 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2554 SCMB604149 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่9 20 ข้อ 9,004 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ค. 2554 SCMB604068 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่2 20 ข้อ 16,161 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน