ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่9

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB604149

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 20 ก.ค. 54 เวลา 17:28 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การอยู่ร่วมกันของเหาฉลามกับปลาฉลาม เป็นลักษณะเดียวกับการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในข้อใด ก. กล้วยไม้เจริญบนต้นก้ามปู ข. ต้นกาฝากเจริญบนต้นมะม่วง ค. ฝอยลมเจริญบนต้นสนสามใบ

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

กำหนดให้ A แทน egg nucleus B แทน polar nucleus แต่ละอัน C แทน antipodal nucleus D แทน sperm nucleus E แทน tube nucleus หลังปฏิสนธิ ไซโกตและเอนโดสเปอร์มมีนิวเคลียสแบบใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ต่อมไร้ท่อในข้อใดที่ไวต่อแสง และมีบทบาทต่อการเจริญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะของเฟิร์น ก. ใบอ่อนม้วนงอ ข. สปอโรไฟต์มีอายุยืนนานกว่าแกมีโทไฟต์ ค. ต้นแกมีโทไฟต์สร้างสปอร์โดยอาศัยการแบ่งแบบไมโอซิส

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นจริง สำหรับหน่วยไต (nephron) ในไตของคนเรา

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

“สาหร่ายชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในเซลล์ของปะการังทำให้ปะการังสร้างหินปูนห่อหุ้มร่างกายได้เร็วกว่าปกติ และสาหร่ายได้รับแอมโมเนียจากปะการัง” การดำรงชีวิตร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดนี้ จัดเป็นประเภทใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างสเปิร์มของพืชดอก และสัตว์ขั้นสูง

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ในการสังเคราะห์อินซูลินของเซลล์ตับอ่อน จะมีการทำงานร่วมกันของออร์แกนเนลล์ตามลำดับขั้นตอนตามข้อใด ก. นิวเคลียส ข. เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม ค. กอลจิบอดี ง. ไลโซโซม จ. ไรโบโซม

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

กระบวนการการทำงานของไตในข้อใด ทำให้ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะได้ ก. การกรองสารที่โกลเมอรูลัส ข. การดูดสารกลับจากท่อหน่วยไตสู่เส้นเลือด ค. การคัดหลั่งจากท่อหน่วยไต

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของกรดเกลือในน้ำย่อยกระเพาะอาหารของคน

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ผู้หญิงตาสีน้ำตาล ตาปกติ แต่งงานกับผู้ชายตาสีน้ำตาล ตาปกติ มีลูกชายคนแรกตาสีฟ้า ตาบอดสี ดังนั้นจีโนไทป์ของหญิงชายคู่นี้ตามลำดับคือข้อใด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ในการตอบสนองสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิตแบบ Taxis และ Kinesis ต่างกันในข้อใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เนื้อเยื่อในข้อใดที่มีผลต่อการสร้างกิ่งและรากแขนง ก. เอนโดเดอร์มิส ข. คอร์เทกซ์ ค. แคมเบียม ง. เพริไซเคิล

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ความเร็วของการนำกระแสประสาทผ่านแอกซอนเกี่ยวข้องกับข้อใด ก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแอกซอน ข. การมีเยื่อไมอีลินหุ้ม ค. จำนวนของเดนไดรต์

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ถ้าตัดอวัยวะ (a) ออกจะมีผลกระทบต่อการย่อยอาหารข้อใดถ้าตัดอวัยวะ (a) ออกจะมีผลกระทบต่อการย่อยอาหารข้อใด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

กระบวนการลำเลียงโปรตีนออกจากเซลล์ตับ แล้วลำเลียงเข้าสู่เซลล์ไข่แดงของไก่ตามลำดับ เป็นแบบใด ก. แอกทีฟทรานสปอร์ต ข. เอกโซไซโทซิส ค. พิโนไซโทซิส ง. การนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับ

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ขณะที่ปลาว่ายน้ำเคลื่อนที่ ดังรูป กล้ามเนื้อข้อใดทำหน้าที่ได้ถูกต้องขณะที่ปลาว่ายน้ำเคลื่อนที่ ดังรูป กล้ามเนื้อข้อใดทำหน้าที่ได้ถูกต้อง

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ฟันชนิดใดไม่พบในสัตว์พวกม้า ก. ฟันเขี้ยว ข. ฟันตัด ค. ฟันบด ง. ฟันกราม

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดที่ทำให้เกิดความแปรผันของสิ่งมีชีวิต ก. มิวเทชัน ข. การผสมเทียม ค. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เม็ดเลือดขาวชนิดใดที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติในเลือดของคนที่มีไข่พยาธิจำนวนมากในอุจจาระ

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การอยู่ร่วมกันของเหาฉลามกับปลาฉลาม เป็นลักษณะเดียวกับการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในข้อใด ก. กล้วยไม้เจริญบนต้นก้ามปู ข. ต้นกาฝากเจริญบนต้นมะม่วง ค. ฝอยลมเจริญบนต้นสนสามใบ

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

กำหนดให้ A แทน egg nucleus B แทน polar nucleus แต่ละอัน C แทน antipodal nucleus D แทน sperm nucleus E แทน tube nucleus หลังปฏิสนธิ ไซโกตและเอนโดสเปอร์มมีนิวเคลียสแบบใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ต่อมไร้ท่อในข้อใดที่ไวต่อแสง และมีบทบาทต่อการเจริญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะของเฟิร์น ก. ใบอ่อนม้วนงอ ข. สปอโรไฟต์มีอายุยืนนานกว่าแกมีโทไฟต์ ค. ต้นแกมีโทไฟต์สร้างสปอร์โดยอาศัยการแบ่งแบบไมโอซิส

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เป็นจริง สำหรับหน่วยไต (nephron) ในไตของคนเรา

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

“สาหร่ายชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในเซลล์ของปะการังทำให้ปะการังสร้างหินปูนห่อหุ้มร่างกายได้เร็วกว่าปกติ และสาหร่ายได้รับแอมโมเนียจากปะการัง” การดำรงชีวิตร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดนี้ จัดเป็นประเภทใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างสเปิร์มของพืชดอก และสัตว์ขั้นสูง

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ในการสังเคราะห์อินซูลินของเซลล์ตับอ่อน จะมีการทำงานร่วมกันของออร์แกนเนลล์ตามลำดับขั้นตอนตามข้อใด ก. นิวเคลียส ข. เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม ค. กอลจิบอดี ง. ไลโซโซม จ. ไรโบโซม

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

กระบวนการการทำงานของไตในข้อใด ทำให้ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะได้ ก. การกรองสารที่โกลเมอรูลัส ข. การดูดสารกลับจากท่อหน่วยไตสู่เส้นเลือด ค. การคัดหลั่งจากท่อหน่วยไต

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของกรดเกลือในน้ำย่อยกระเพาะอาหารของคน

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ผู้หญิงตาสีน้ำตาล ตาปกติ แต่งงานกับผู้ชายตาสีน้ำตาล ตาปกติ มีลูกชายคนแรกตาสีฟ้า ตาบอดสี ดังนั้นจีโนไทป์ของหญิงชายคู่นี้ตามลำดับคือข้อใด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ในการตอบสนองสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิตแบบ Taxis และ Kinesis ต่างกันในข้อใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เนื้อเยื่อในข้อใดที่มีผลต่อการสร้างกิ่งและรากแขนง ก. เอนโดเดอร์มิส ข. คอร์เทกซ์ ค. แคมเบียม ง. เพริไซเคิล

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ความเร็วของการนำกระแสประสาทผ่านแอกซอนเกี่ยวข้องกับข้อใด ก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแอกซอน ข. การมีเยื่อไมอีลินหุ้ม ค. จำนวนของเดนไดรต์

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ถ้าตัดอวัยวะ (a) ออกจะมีผลกระทบต่อการย่อยอาหารข้อใดถ้าตัดอวัยวะ (a) ออกจะมีผลกระทบต่อการย่อยอาหารข้อใด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

กระบวนการลำเลียงโปรตีนออกจากเซลล์ตับ แล้วลำเลียงเข้าสู่เซลล์ไข่แดงของไก่ตามลำดับ เป็นแบบใด ก. แอกทีฟทรานสปอร์ต ข. เอกโซไซโทซิส ค. พิโนไซโทซิส ง. การนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับ

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ขณะที่ปลาว่ายน้ำเคลื่อนที่ ดังรูป กล้ามเนื้อข้อใดทำหน้าที่ได้ถูกต้องขณะที่ปลาว่ายน้ำเคลื่อนที่ ดังรูป กล้ามเนื้อข้อใดทำหน้าที่ได้ถูกต้อง

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ฟันชนิดใดไม่พบในสัตว์พวกม้า ก. ฟันเขี้ยว ข. ฟันตัด ค. ฟันบด ง. ฟันกราม

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดที่ทำให้เกิดความแปรผันของสิ่งมีชีวิต ก. มิวเทชัน ข. การผสมเทียม ค. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เม็ดเลือดขาวชนิดใดที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติในเลือดของคนที่มีไข่พยาธิจำนวนมากในอุจจาระ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 ก.พ. 2555 SCMB607051 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่2 10 ข้อ 6,881 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607092 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชุดที่4 10 ข้อ 18,198 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ต.ค. 2558 SCMB612894 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่5 20 ข้อ 3,003 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
31 ต.ค. 2558 SCMB612914 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่5 15 ข้อ 4,348 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000788 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่5 20 ข้อ 29,735 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 ก.ค. 2554 SCMB604076 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่6 20 ข้อ 9,095 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607069 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่3 10 ข้อ 5,552 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607091 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่4 10 ข้อ 12,600 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 ธ.ค. 2554 SCMB605544 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่2 20 ข้อ 9,122 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ก.ย. 2554 SCMB605138 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่5 20 ข้อ 9,393 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน