ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่7

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB604077

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 14 ก.ค. 54 เวลา 17:31 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ถ้าต้องการศึกษากระบวนการแบ่งไมโอซิสในพืช จะต้องศึกษาจากข้อใด ก. Megaspore mother cell ข. Pollen grain ค. Sperm cell หรือ Egg cell

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ มัลติเปิลแอลลีล ก. ยีนเดียวควบคุมหลายลักษณะ ข. ลักษณะหนึ่งถูกควบคุมโดยหลายยีน ค. กลุ่มของยีนที่ควบคุมลักษณะหนึ่ง

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เมื่อนำหญิงตั้งครรภ์ 5 เดือนไปตรวจ จะพบระดับฮอร์โมนตามข้อใดเมื่อนำหญิงตั้งครรภ์ 5 เดือนไปตรวจ จะพบระดับฮอร์โมนตามข้อใด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ได้ผสมพันธุ์ ไข่ที่เก็บจากท่อนำไข่มีลักษณะอย่างไร

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเมื่อโปรตีนถูกทำให้เกิดการแปลงสภาพด้วยความร้อน

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เมื่อกระตุ้นระบบประสาทขิมพาเทติก เส้นเลือดฝอย (capillary) จะตอบสนองแบบใด เพราะเหตุใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ในสภาพที่ไม่มีแสง ปฏิกิริยาที่ไม่ต้องใช้แสงอาจเกิดขึ้นต่อไปได้ ถ้ามีสารในข้อใด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องกับวิถีไกลโคลิซิส ก. ใช้ ATP ข. ไม่ใช้ O2 ค. ผลิต CO2 และ ATP ง. เกิดในแมทริกซ์

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ATP ก. ถูกสร้างได้ในกระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจนเท่านั้น ข. การสร้างพันธะพลังงานสูงจากการรวมตัวของ ADP กับ Pi ต้องใช้พลังงานประมาณ 7.3 กิโลแคลอรีต่อโมล ค. การสลาย ATP เป็น ADP กับ Pi ทำให้พลังงานถูกปล่อยออกมา 7.3 กิโลแคลอรีต่อโมล

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จากเพดดีกรี คนที่ I-1 และ I-2 มีจีโนไทป์ตามลำดับตามข้อใดจากเพดดีกรี คนที่ I-1 และ I-2 มีจีโนไทป์ตามลำดับตามข้อใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ในประชากรหนึ่งไม่มีคนที่มีเลือดหมู่ A และ B พันธุ์แท้เลย ความถี่ของแอลลีล i, IA และ IB มีค่าเท่ากับ 0.88, 0.10 และ 0.02 ตามลำดับ จะมีคนที่มีเลือดหมู่ O, A, B และ AB จำนวนเท่าใดในประชากรหนึ่งไม่มีคนที่มีเลือดหมู่ A และ B  พันธุ์แท้เลย ความถี่ของแอลลีล i, IA และ IB มีค่าเท่ากับ 0.88, 0.10 และ 0.02 ตามลำดับ จะมีคนที่มีเลือดหมู่ O, A, B และ AB จำนวนเท่าใด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

สาหร่ายในดีวิชันใดที่สามารถนำไปทำปุ๋ยโพแทสเซียมได้ ก. Chrysophyta ข. Pheophyta ค. Rhodophyta ง. Chlorophyta

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

สมองส่วนใดเมื่อถูกทำลายจะมีผลต่อระบบการหายใจสมองส่วนใดเมื่อถูกทำลายจะมีผลต่อระบบการหายใจ

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดเมื่อได้รับการฝึกพฤติกรรมหลายๆ ครั้ง แล้วจะใช้เวลาในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าน้อยลง ก. การเคลื่อนที่ของมดเข้าหาน้ำตาลในกล่องวกวน ข. การเคลื่อนที่ของพลานาเรียเข้าหาแหล่งกำเนิดแสง ค. การเคลื่อนที่ของพารามีเซียมเข้าหาฟอง CO2

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

เด็กชายสมชายเคยเป็นโรคคางทูมมาก่อนแม้จะเล่นคลุกคลีกับเพื่อนที่เป็นโรคคางทูม สมชายก็ไม่เป็นโรคนี้อีก แสดงว่าสมชายมีการสร้างภูมิคุ้มกันแบบใด ก. ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด ข. ภูมิคุ้มกันจำเพาะ ค. ภูมิคุ้มกันก่อเอง ง. ภูมิคุ้มกันรับมา

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ถ้าต้องการให้เนื้อเยื่อพืชที่เพาะเลี้ยงเจริญเป็นยอดก่อนแล้วเกิดรากตามมาจะต้องใช้ฮอร์โมนชนิดใดตามลำดับ ก. ออกซิน ข. จิบเบอเรลลิน ค. ไซโทไคนิน ง. เอทิลีน

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เซลล์ในข้อใดอยู่ในระยะสิ้นสุดการแบ่งไมโอซิสตอนที่ 1เซลล์ในข้อใดอยู่ในระยะสิ้นสุดการแบ่งไมโอซิสตอนที่ 1

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

mRNA ถูกสร้างจาก DNA ข้อใดจากตารางmRNA ถูกสร้างจาก DNA ข้อใดจากตาราง

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

กราฟแสดงระดับฮอร์โมน 4 ชนิดที่วัดจากซีรัมของสตรีวัยเจริญพันธุ์ระหว่างรอบประจำเดือนปกติ ถ้า A คือ FSH B, C และ D คือฮอร์โมนใดตามลำดับกราฟแสดงระดับฮอร์โมน 4 ชนิดที่วัดจากซีรัมของสตรีวัยเจริญพันธุ์ระหว่างรอบประจำเดือนปกติ ถ้า A คือ FSH B, C และ D คือฮอร์โมนใดตามลำดับ

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ถ้าใช้สารยับยั้งการทำงานของไมโทคอนเดรียในเซลล์พืช จะไม่มีผลต่อกระบวนการในข้อใด ก. ไกลโคลิซิส ข. กระบวนการหมักกรดแลกติก ค. การผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเซลล์

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ถ้าต้องการศึกษากระบวนการแบ่งไมโอซิสในพืช จะต้องศึกษาจากข้อใด ก. Megaspore mother cell ข. Pollen grain ค. Sperm cell หรือ Egg cell

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ มัลติเปิลแอลลีล ก. ยีนเดียวควบคุมหลายลักษณะ ข. ลักษณะหนึ่งถูกควบคุมโดยหลายยีน ค. กลุ่มของยีนที่ควบคุมลักษณะหนึ่ง

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เมื่อนำหญิงตั้งครรภ์ 5 เดือนไปตรวจ จะพบระดับฮอร์โมนตามข้อใดเมื่อนำหญิงตั้งครรภ์ 5 เดือนไปตรวจ จะพบระดับฮอร์โมนตามข้อใด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ได้ผสมพันธุ์ ไข่ที่เก็บจากท่อนำไข่มีลักษณะอย่างไร

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเมื่อโปรตีนถูกทำให้เกิดการแปลงสภาพด้วยความร้อน

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เมื่อกระตุ้นระบบประสาทขิมพาเทติก เส้นเลือดฝอย (capillary) จะตอบสนองแบบใด เพราะเหตุใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ในสภาพที่ไม่มีแสง ปฏิกิริยาที่ไม่ต้องใช้แสงอาจเกิดขึ้นต่อไปได้ ถ้ามีสารในข้อใด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องกับวิถีไกลโคลิซิส ก. ใช้ ATP ข. ไม่ใช้ O2 ค. ผลิต CO2 และ ATP ง. เกิดในแมทริกซ์

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ATP ก. ถูกสร้างได้ในกระบวนการหายใจแบบใช้ออกซิเจนเท่านั้น ข. การสร้างพันธะพลังงานสูงจากการรวมตัวของ ADP กับ Pi ต้องใช้พลังงานประมาณ 7.3 กิโลแคลอรีต่อโมล ค. การสลาย ATP เป็น ADP กับ Pi ทำให้พลังงานถูกปล่อยออกมา 7.3 กิโลแคลอรีต่อโมล

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จากเพดดีกรี คนที่ I-1 และ I-2 มีจีโนไทป์ตามลำดับตามข้อใดจากเพดดีกรี คนที่ I-1 และ I-2 มีจีโนไทป์ตามลำดับตามข้อใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ในประชากรหนึ่งไม่มีคนที่มีเลือดหมู่ A และ B พันธุ์แท้เลย ความถี่ของแอลลีล i, IA และ IB มีค่าเท่ากับ 0.88, 0.10 และ 0.02 ตามลำดับ จะมีคนที่มีเลือดหมู่ O, A, B และ AB จำนวนเท่าใดในประชากรหนึ่งไม่มีคนที่มีเลือดหมู่ A และ B  พันธุ์แท้เลย ความถี่ของแอลลีล i, IA และ IB มีค่าเท่ากับ 0.88, 0.10 และ 0.02 ตามลำดับ จะมีคนที่มีเลือดหมู่ O, A, B และ AB จำนวนเท่าใด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

สาหร่ายในดีวิชันใดที่สามารถนำไปทำปุ๋ยโพแทสเซียมได้ ก. Chrysophyta ข. Pheophyta ค. Rhodophyta ง. Chlorophyta

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

สมองส่วนใดเมื่อถูกทำลายจะมีผลต่อระบบการหายใจสมองส่วนใดเมื่อถูกทำลายจะมีผลต่อระบบการหายใจ

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดเมื่อได้รับการฝึกพฤติกรรมหลายๆ ครั้ง แล้วจะใช้เวลาในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าน้อยลง ก. การเคลื่อนที่ของมดเข้าหาน้ำตาลในกล่องวกวน ข. การเคลื่อนที่ของพลานาเรียเข้าหาแหล่งกำเนิดแสง ค. การเคลื่อนที่ของพารามีเซียมเข้าหาฟอง CO2

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

เด็กชายสมชายเคยเป็นโรคคางทูมมาก่อนแม้จะเล่นคลุกคลีกับเพื่อนที่เป็นโรคคางทูม สมชายก็ไม่เป็นโรคนี้อีก แสดงว่าสมชายมีการสร้างภูมิคุ้มกันแบบใด ก. ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด ข. ภูมิคุ้มกันจำเพาะ ค. ภูมิคุ้มกันก่อเอง ง. ภูมิคุ้มกันรับมา

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ถ้าต้องการให้เนื้อเยื่อพืชที่เพาะเลี้ยงเจริญเป็นยอดก่อนแล้วเกิดรากตามมาจะต้องใช้ฮอร์โมนชนิดใดตามลำดับ ก. ออกซิน ข. จิบเบอเรลลิน ค. ไซโทไคนิน ง. เอทิลีน

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เซลล์ในข้อใดอยู่ในระยะสิ้นสุดการแบ่งไมโอซิสตอนที่ 1เซลล์ในข้อใดอยู่ในระยะสิ้นสุดการแบ่งไมโอซิสตอนที่ 1

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

mRNA ถูกสร้างจาก DNA ข้อใดจากตารางmRNA ถูกสร้างจาก DNA ข้อใดจากตาราง

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

กราฟแสดงระดับฮอร์โมน 4 ชนิดที่วัดจากซีรัมของสตรีวัยเจริญพันธุ์ระหว่างรอบประจำเดือนปกติ ถ้า A คือ FSH B, C และ D คือฮอร์โมนใดตามลำดับกราฟแสดงระดับฮอร์โมน 4 ชนิดที่วัดจากซีรัมของสตรีวัยเจริญพันธุ์ระหว่างรอบประจำเดือนปกติ ถ้า A คือ FSH B, C และ D คือฮอร์โมนใดตามลำดับ

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ถ้าใช้สารยับยั้งการทำงานของไมโทคอนเดรียในเซลล์พืช จะไม่มีผลต่อกระบวนการในข้อใด ก. ไกลโคลิซิส ข. กระบวนการหมักกรดแลกติก ค. การผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเซลล์

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 ก.พ. 2555 SCMB607074 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่3 10 ข้อ 18,235 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000785 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่2 20 ข้อ 14,499 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
31 ต.ค. 2558 SCMB612914 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่5 15 ข้อ 4,348 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 ธ.ค. 2554 SCMB605546 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่4 20 ข้อ 7,242 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มิ.ย. 2556 SCMB610045 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4 20 ข้อ 9,271 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000784 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่1 20 ข้อ 21,150 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ค. 2554 SCMB604209 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุดที่1 10 ข้อ 30,757 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มิ.ย. 2556 SCMB610042 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่1 20 ข้อ 10,673 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604043 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่4 20 ข้อ 8,855 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000788 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่5 20 ข้อ 29,735 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน