ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB604070

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 13 ก.ค. 54 เวลา 16:17 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

จำนวนการตกไข่ของสุนัขที่คลอดลูก 9 ตัว ควรนับจำนวนจากข้อใด ก. ฟอลลิเคิลในรังไข่ ข. คอร์พัสลูเทียมในรังไข่ ค. ตัวอ่อนที่ผังตัวในมดลูก

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมีหนวดเป็นจำนวนมากรอบๆ บริเวณปาก ลำตัวไม่เป็นปล้อง และมีตา 1 คู่ สัตว์นี้น่าจัดอยู่ในไฟลัมใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลำเลียง O2 และ CO2 ในระบบการหายใจ ก. O2 ถูกลำเลียงไปกับฮีโมโกลบินมากกว่าละลายในพลาสมา ข. CO2 สามารถถูกลำเลียงไปกับฮีโมโกลบินได้ ค. เม็ดเลือดแดงลำเลียง CO2 ในรูปกรดอินทรีย์บางชนิด ง. เม็ดเลือดของแมลงลำเลียง O2 และ CO2 ได้เหมือนกับเม็ดเลือดแดงของคน

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

จากภาพ ข้อสรุปในข้อใดสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของต้นกล้าจากภาพ ข้อสรุปในข้อใดสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของต้นกล้า

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างรากและไรซอยด์ (rhizoid)ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างรากและไรซอยด์ (rhizoid)

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ในเซลล์ยูแคริโอตจะพบ rRNA (ribosomal RNA) ในโครงสร้างใด ก. กอลจิคอมเพลกซ์ ข. เอนโพลาสมิกเรติคิวลัม ค. ไมโทคอนเดรีย

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

การมีระบบประสาทส่วนกลางจะสัมพันธ์กับข้อใด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

โครงสร้างใดไม่เกี่ยวกับการสร้างอสุจิ ก. ต่อมไทรอยด์ ข. ต่อมลูกหมาก ค. ต่อมคูว์เปอร์ ง. ต่อมใต้สมอง

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทของสัตว์ที่มีพฤติกรรมซับซ้อนขึ้น ก. เซลล์ประสาทอยู่รวมกันเป็นปมประสาท ข. จำนวนและชนิดของเซลล์ประสาทเพิ่มมากขึ้น ค. ตัวเซลล์ประสาทกระจายไปอยู่ควบคุมในบริเวณต่างๆ ของร่างกาย

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ในระยะที่ปากใบปิดเนื่องจากน้ำในดินมีปริมาณน้อย ฮอร์โมนในข้อใดที่พบในใบมีปริมาณเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ในการปฏิสนธิของอสุจิกับไข่ของคน เอนไซม์จากอสุจิจะย่อยโครงสร้างใด ก. สารเคลือบเซลล์ไข่ ข. เยื่อหุ้มเซลล์ไข่ ค. ไซโทพลาซึมเพื่อให้นิวเคลียสของอสุจิผสมกับนิวเคลียสของไข่

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

หลักฐานใดที่บ่งบอกความใกล้ชิดทางวิวัฒนาการระหว่างแบคทีเรียกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ก. ข้อมูลด้านสารชีวโมเลกุล ข. โครงสร้าง ค. ถิ่นที่อยู่อาศัย

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

แมลงในข้อใดมีเมแทมอร์โฟซิสอย่างไม่สมบูรณ์

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

กระบวนการในข้อใดเป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน ก. วัฏจักรเครบส์ ข. ไกลโคลิซิส ค. ปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

หลังจากแยกองค์ประกอบของเซลล์ จะไม่พบไรโบโซมในส่วนใด ก. ไซโทพลาซึม ข. ไลโซโซม ค. คลอโรพลาสต์

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

กระบวนการผลิต ATP และ CO2 ดังในภาพจะเกิดขึ้นในส่วนใดของเซลล์ ก. ไซโทพลาซึม ข. เยื่อหุ้มชั้นในของไมทคอนเดรีย ค. แมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย ง. เยื่อหุ้มชั้นนอกของไมโทคอนเดรียกระบวนการผลิต ATP และ CO2 ดังในภาพจะเกิดขึ้นในส่วนใดของเซลล์
ก. ไซโทพลาซึม
ข. เยื่อหุ้มชั้นในของไมทคอนเดรีย
ค. แมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย
ง. เยื่อหุ้มชั้นนอกของไมโทคอนเดรีย

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด ก. สุนัขใช้ขาหลังเกาส่วนต่างๆ ของร่างกาย ข. นกยูงเพศผู้รำแพนหางเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ ค. มดงานปล่อยฟิโรโมนเพื่อเตือนภัยเมื่อถูกรบกวน

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ปริมาณ DNA ของเซลล์จากรังไข่ของคนในข้อใดสูงสุด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

การเพิ่มปริมาณ O2 ในบรรยากาศมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชใดน้อยที่สุด ก. ข้าวฟ่าง ข. ข้าวสาลี ค. ข้าวเจ้า

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเลนส์ตาในขณะมองวัตถุ

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

จำนวนการตกไข่ของสุนัขที่คลอดลูก 9 ตัว ควรนับจำนวนจากข้อใด ก. ฟอลลิเคิลในรังไข่ ข. คอร์พัสลูเทียมในรังไข่ ค. ตัวอ่อนที่ผังตัวในมดลูก

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

สัตว์ทะเลชนิดหนึ่งมีหนวดเป็นจำนวนมากรอบๆ บริเวณปาก ลำตัวไม่เป็นปล้อง และมีตา 1 คู่ สัตว์นี้น่าจัดอยู่ในไฟลัมใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลำเลียง O2 และ CO2 ในระบบการหายใจ ก. O2 ถูกลำเลียงไปกับฮีโมโกลบินมากกว่าละลายในพลาสมา ข. CO2 สามารถถูกลำเลียงไปกับฮีโมโกลบินได้ ค. เม็ดเลือดแดงลำเลียง CO2 ในรูปกรดอินทรีย์บางชนิด ง. เม็ดเลือดของแมลงลำเลียง O2 และ CO2 ได้เหมือนกับเม็ดเลือดแดงของคน

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

จากภาพ ข้อสรุปในข้อใดสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของต้นกล้าจากภาพ ข้อสรุปในข้อใดสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของต้นกล้า

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างรากและไรซอยด์ (rhizoid)ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างรากและไรซอยด์ (rhizoid)

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ในเซลล์ยูแคริโอตจะพบ rRNA (ribosomal RNA) ในโครงสร้างใด ก. กอลจิคอมเพลกซ์ ข. เอนโพลาสมิกเรติคิวลัม ค. ไมโทคอนเดรีย

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

การมีระบบประสาทส่วนกลางจะสัมพันธ์กับข้อใด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

โครงสร้างใดไม่เกี่ยวกับการสร้างอสุจิ ก. ต่อมไทรอยด์ ข. ต่อมลูกหมาก ค. ต่อมคูว์เปอร์ ง. ต่อมใต้สมอง

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทของสัตว์ที่มีพฤติกรรมซับซ้อนขึ้น ก. เซลล์ประสาทอยู่รวมกันเป็นปมประสาท ข. จำนวนและชนิดของเซลล์ประสาทเพิ่มมากขึ้น ค. ตัวเซลล์ประสาทกระจายไปอยู่ควบคุมในบริเวณต่างๆ ของร่างกาย

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ในระยะที่ปากใบปิดเนื่องจากน้ำในดินมีปริมาณน้อย ฮอร์โมนในข้อใดที่พบในใบมีปริมาณเปลี่ยนแปลงมากที่สุด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ในการปฏิสนธิของอสุจิกับไข่ของคน เอนไซม์จากอสุจิจะย่อยโครงสร้างใด ก. สารเคลือบเซลล์ไข่ ข. เยื่อหุ้มเซลล์ไข่ ค. ไซโทพลาซึมเพื่อให้นิวเคลียสของอสุจิผสมกับนิวเคลียสของไข่

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

หลักฐานใดที่บ่งบอกความใกล้ชิดทางวิวัฒนาการระหว่างแบคทีเรียกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ก. ข้อมูลด้านสารชีวโมเลกุล ข. โครงสร้าง ค. ถิ่นที่อยู่อาศัย

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

แมลงในข้อใดมีเมแทมอร์โฟซิสอย่างไม่สมบูรณ์

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

กระบวนการในข้อใดเป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน ก. วัฏจักรเครบส์ ข. ไกลโคลิซิส ค. ปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

หลังจากแยกองค์ประกอบของเซลล์ จะไม่พบไรโบโซมในส่วนใด ก. ไซโทพลาซึม ข. ไลโซโซม ค. คลอโรพลาสต์

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

กระบวนการผลิต ATP และ CO2 ดังในภาพจะเกิดขึ้นในส่วนใดของเซลล์ ก. ไซโทพลาซึม ข. เยื่อหุ้มชั้นในของไมทคอนเดรีย ค. แมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย ง. เยื่อหุ้มชั้นนอกของไมโทคอนเดรียกระบวนการผลิต ATP และ CO2 ดังในภาพจะเกิดขึ้นในส่วนใดของเซลล์
ก. ไซโทพลาซึม
ข. เยื่อหุ้มชั้นในของไมทคอนเดรีย
ค. แมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย
ง. เยื่อหุ้มชั้นนอกของไมโทคอนเดรีย

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด ก. สุนัขใช้ขาหลังเกาส่วนต่างๆ ของร่างกาย ข. นกยูงเพศผู้รำแพนหางเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ ค. มดงานปล่อยฟิโรโมนเพื่อเตือนภัยเมื่อถูกรบกวน

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ปริมาณ DNA ของเซลล์จากรังไข่ของคนในข้อใดสูงสุด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

การเพิ่มปริมาณ O2 ในบรรยากาศมีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชใดน้อยที่สุด ก. ข้าวฟ่าง ข. ข้าวสาลี ค. ข้าวเจ้า

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเลนส์ตาในขณะมองวัตถุ

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
3 พ.ย. 2552 SCMB000787 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่4 20 ข้อ 15,871 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2554 SCMB604147 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่8 20 ข้อ 8,930 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000787 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่4 20 ข้อ 15,871 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มิ.ย. 2556 SCMB610048 ข้อสอบ O-NET เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต(2551) 20 ข้อ 18,996 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ค. 2554 SCMB604208 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่1 10 ข้อ 8,000 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ค. 2554 SCMB604209 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ชุดที่1 10 ข้อ 30,757 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ค. 2554 SCMB604066 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่1 20 ข้อ 14,641 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 ธ.ค. 2554 SCMB605543 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่1 20 ข้อ 15,483 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 มี.ค. 2553 SCMB602053 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ 44,051 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607074 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่3 10 ข้อ 18,235 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน