ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB604069

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 13 ก.ค. 54 เวลา 15:24 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอน ก. เกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกซ์ ข. พบในแมทริกซ์ของไมโทคอนเดรียและสโตรมาของคลอโรพลาสต์ ค. ผลิต ATP และ NADPH

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงการทำงานของกล้ามเนื้อได้ถูกต้อง ก. กาดหดตัวของกล้ามเนื้อลายจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้นจากแอชีทิลโคลีน ข. การหดตัวของกล้ามเนื้อลายเกิดจากการเลื่อนผ่านของไมโอชินเข้าหาแอกทิน ค. การทำงานของกล้ามเนื้อที่ผนังลำไส้อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสารทอัตโนมัติไม่ได้เกิดจากการเคลื่อนที่ของแอกทินและไมโอชิน ง. การหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเกิดขึ้นพร้อมๆ กันเนื่องจากเซลล์ติดต่อถึงกันหมด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

นำผลองุ่นที่สุกงอมมาบดขยี้แล้วหมักในขวดแก้ว ปิดด้วยผ้าขาวบางและเก็บไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ปรากฏว่าในระยะแรกมีกลิ่นแอลกอฮอล์เกิดขึ้น แต่ต่อมากลิ่นแอลกอฮอล์หายไป แต่มีรสเปรี้ยวเกิดขึ้นแทน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น น่าจะเกิดจากการทำงานของจุลินทรีย์ชนิดใด ตามลำดับ

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การเปรียบเทียบการคายน้ำและการขับเหงื่อในข้อใดไม่ถูกต้องการเปรียบเทียบการคายน้ำและการขับเหงื่อในข้อใดไม่ถูกต้อง

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ร่างกายได้รับสารแอมเฟทามินหรือมอร์ฟีนจะถูกกำจัดที่เซลล์ของตับโดยอาศัยออร์แกเนลล์ในข้อใด ก. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม ข. ไลโซโซม ค. กอลจิคอมเพลกซ์ ง. แวคิวโฮล

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ปัจจัยในข้อใดที่ขับเคลื่อนของเหลวจากเลือดภายในโกลเมอรูลัส (glomerulus) เข้าสู่หน่วยใด

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ลักษณะในข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของเซลล์ในบริเวณปลายยอด ก. ผนังเซลล์บาง ข. รูปร่างกลม ค. เห็นเวดิวโอลชัดเจน ง. นิวเคลียสมีขนาดใหญ่

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

บริเวณแลกเปลี่ยนสารของลำไส้เล็กและปอดจะมีการเพิ่มโครงสร้างหรือกิจกรรมในข้อใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ถ้าต่อมพาราไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนน้อยลง จะมีผลในข้อใด ก. การเสียแคลเซียมจากฟินและกระดูกเพิ่มขึ้น ข. การดูดกลับของแคลเซียมที่หน่วยใดน้อยลง ค. แคลเซียมในเลือดต่ำ

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ช่วงเวลาการปิด-เปิดของปากใบของพืชในข้อใดแตกต่างจากพืชทั่วไป

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทส่วนใดที่ไม่มีการหลั่งสารสื่อประสาท ก. 1 -> 2 ข. 2 -> 4 ค. 3 -> 4 ง. 4 -> 5

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ถ้ากลั้นหายใจชั่วคราว จะมีผลต่อข้อใด

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

กรดอะมิโนชนิดใดที่ร่างกายของคนได้รับจากการรับประทานโปรตีนเท่านั้น ก. ไกลซีน ข. ไทโรซีน ค. ไลซีน ง. ทริปโทเฟน

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ลักษณะในข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ใบกำหล่ำปลีสีม่วงสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้โดยใช้รงควัตถุใด ก. คลอโรฟิลส์ ข. แคโรทีนอยด์ ค. แอนโทไชยานิน

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จากการศึกษาโครโมโซมของเซลล์สืบพันธุ์ของผึ้งที่มี 16 โครโมโซมและไม่มีใบวาเลนต์ (bivalent) แสดงว่าเป็นผึ้งเพศใด และมีจำนวนโครโมโซมเท่าใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การทำงานของต่อมไร้ท่อในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับต่อมใต้สมองส่วนหน้า

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

สารและฮอร์โมนในข้อใดเกี่ยวข้องกับตับอ่อนและตับของคนสารและฮอร์โมนในข้อใดเกี่ยวข้องกับตับอ่อนและตับของคน

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

เซลล์พืชชนิดหนึ่งมีจำนวนโครโมโซมแฮพลอยด์เท่ากับ 20 ในระยะแอนาเฟสแบบไมโทซิส จะมีจำนวนโครโมโซมเป็นเท่าใด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับน้ำดีของคน ก. สร้างจากถุงน้ำดี ข. ทำให้ไขมันอยู่ในรูปอิมัลซัน ค. มีเอนไซม์ย่อมไขมัน

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอน ก. เกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกซ์ ข. พบในแมทริกซ์ของไมโทคอนเดรียและสโตรมาของคลอโรพลาสต์ ค. ผลิต ATP และ NADPH

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงการทำงานของกล้ามเนื้อได้ถูกต้อง ก. กาดหดตัวของกล้ามเนื้อลายจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้นจากแอชีทิลโคลีน ข. การหดตัวของกล้ามเนื้อลายเกิดจากการเลื่อนผ่านของไมโอชินเข้าหาแอกทิน ค. การทำงานของกล้ามเนื้อที่ผนังลำไส้อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสารทอัตโนมัติไม่ได้เกิดจากการเคลื่อนที่ของแอกทินและไมโอชิน ง. การหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเกิดขึ้นพร้อมๆ กันเนื่องจากเซลล์ติดต่อถึงกันหมด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

นำผลองุ่นที่สุกงอมมาบดขยี้แล้วหมักในขวดแก้ว ปิดด้วยผ้าขาวบางและเก็บไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ปรากฏว่าในระยะแรกมีกลิ่นแอลกอฮอล์เกิดขึ้น แต่ต่อมากลิ่นแอลกอฮอล์หายไป แต่มีรสเปรี้ยวเกิดขึ้นแทน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น น่าจะเกิดจากการทำงานของจุลินทรีย์ชนิดใด ตามลำดับ

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การเปรียบเทียบการคายน้ำและการขับเหงื่อในข้อใดไม่ถูกต้องการเปรียบเทียบการคายน้ำและการขับเหงื่อในข้อใดไม่ถูกต้อง

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ร่างกายได้รับสารแอมเฟทามินหรือมอร์ฟีนจะถูกกำจัดที่เซลล์ของตับโดยอาศัยออร์แกเนลล์ในข้อใด ก. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม ข. ไลโซโซม ค. กอลจิคอมเพลกซ์ ง. แวคิวโฮล

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ปัจจัยในข้อใดที่ขับเคลื่อนของเหลวจากเลือดภายในโกลเมอรูลัส (glomerulus) เข้าสู่หน่วยใด

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ลักษณะในข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของเซลล์ในบริเวณปลายยอด ก. ผนังเซลล์บาง ข. รูปร่างกลม ค. เห็นเวดิวโอลชัดเจน ง. นิวเคลียสมีขนาดใหญ่

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

บริเวณแลกเปลี่ยนสารของลำไส้เล็กและปอดจะมีการเพิ่มโครงสร้างหรือกิจกรรมในข้อใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ถ้าต่อมพาราไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนน้อยลง จะมีผลในข้อใด ก. การเสียแคลเซียมจากฟินและกระดูกเพิ่มขึ้น ข. การดูดกลับของแคลเซียมที่หน่วยใดน้อยลง ค. แคลเซียมในเลือดต่ำ

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ช่วงเวลาการปิด-เปิดของปากใบของพืชในข้อใดแตกต่างจากพืชทั่วไป

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทส่วนใดที่ไม่มีการหลั่งสารสื่อประสาท ก. 1 -> 2 ข. 2 -> 4 ค. 3 -> 4 ง. 4 -> 5

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ถ้ากลั้นหายใจชั่วคราว จะมีผลต่อข้อใด

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

กรดอะมิโนชนิดใดที่ร่างกายของคนได้รับจากการรับประทานโปรตีนเท่านั้น ก. ไกลซีน ข. ไทโรซีน ค. ไลซีน ง. ทริปโทเฟน

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ลักษณะในข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ใบกำหล่ำปลีสีม่วงสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้โดยใช้รงควัตถุใด ก. คลอโรฟิลส์ ข. แคโรทีนอยด์ ค. แอนโทไชยานิน

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จากการศึกษาโครโมโซมของเซลล์สืบพันธุ์ของผึ้งที่มี 16 โครโมโซมและไม่มีใบวาเลนต์ (bivalent) แสดงว่าเป็นผึ้งเพศใด และมีจำนวนโครโมโซมเท่าใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การทำงานของต่อมไร้ท่อในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับต่อมใต้สมองส่วนหน้า

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

สารและฮอร์โมนในข้อใดเกี่ยวข้องกับตับอ่อนและตับของคนสารและฮอร์โมนในข้อใดเกี่ยวข้องกับตับอ่อนและตับของคน

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

เซลล์พืชชนิดหนึ่งมีจำนวนโครโมโซมแฮพลอยด์เท่ากับ 20 ในระยะแอนาเฟสแบบไมโทซิส จะมีจำนวนโครโมโซมเป็นเท่าใด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับน้ำดีของคน ก. สร้างจากถุงน้ำดี ข. ทำให้ไขมันอยู่ในรูปอิมัลซัน ค. มีเอนไซม์ย่อมไขมัน

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
3 พ.ย. 2552 SCMB000785 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่2 20 ข้อ 14,499 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ก.ย. 2554 SCMB605138 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่5 20 ข้อ 9,393 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604042 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่3 20 ข้อ 9,277 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ค. 2554 SCMB604071 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่5 20 ข้อ 8,469 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604040 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่1 20 ข้อ 12,756 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 ธ.ค. 2554 SCMB605548 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่5 20 ข้อ 11,020 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2554 SCMB604291 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชุดที่1 10 ข้อ 24,133 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2554 SCMB605121 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่2 20 ข้อ 8,586 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000787 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่4 20 ข้อ 15,871 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604041 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่2 20 ข้อ 8,799 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน