ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB604068

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 13 ก.ค. 54 เวลา 14:23 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การเกิดมิวเทชันของเบสใด มีผลทำให้การสังเคราะห์พอพิเพปไทด์สั้นลงการเกิดมิวเทชันของเบสใด มีผลทำให้การสังเคราะห์พอพิเพปไทด์สั้นลง

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พลังงานแสงถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีเก็บไว้ในสารชนิดใด ก. ATP ข. NADPH ค. NADPH และ FADH2

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

สามี-ภรรยาคู่ใดที่มีหมู่เลือดที่เสี่ยงต่อการที่จะให้กำเนิดบุตรที่เป็นโรคเม็ดเลือดแดงแตกหรือ erythroblastosis fetalis มากที่สุด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ปัจจัยใดมีผลต่อความชุกชุมและการกระจายของพืชและสัตว์

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

หญิงปกติ มีพ่อตาบอดสี แม่มีอาการพร่องเอนไซม์ A ซึ่งควบคุมด้วยยีนด้อยบนโครโมโซม X หญิงคนนี้แต่งงานกับชายลักษณะปกติ โอกาสที่จะมีลูกชายตาบอดสีและพร่องเอนไซม์ร้อยละเท่าไร (ถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างยีนทั้งคู่)

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เมื่อนำเลือดของคนเป็นโรคภูมิแพ้ เช่น แพ้เกสรดอกไม้ มาตรวจนับ จะพบเม็ดเลือดขาวชนิดใดมีปริมาณเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ผู้บริโภคอันดับหนึ่งเหมือนกับผู้บริโภคอันดับสองในข้อใด ก. มีการถ่ายทอดพลังงานในลำดับพีระมิดต่อไปลดลง ข. บริโภคผู้ผลิตเป็นอาหาร ค. ผลิต ATP จากปฏิกิริยาคายพลังงานโดยไม่สูญเสียพลังงาน

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

สารเคมีในข้อใดที่มีผลต่ออัตราการหายใจมากที่สุด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

เมื่อเซลล์กล้ามเนื้อขาดแคลนออกซิเจน ไพรูเวตถูกนำไปสร้างเป็นสารผลิตภัณฑ์ในข้อใด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การถ่ายทอดสารพันธุกรรม จะไม่สามารถจัดสรรสารพันธุกรรมของเซลล์ที่เกิดใหม่ได้เท่าๆ กัน ถ้าขาดเหตุการณ์ในข้อใด ก. prophase ข. Metaphase ค. anaphase ง. Telophase

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ยืนโฟล์ว (gene flow) มักจะเกิดขึ้นในสภาวะใด ก. สิ่งที่มีชีวิตมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่ ข. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรม ค. การผสมพันธุ์ ง. การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

สารใดที่ไม่พบในของเหลวในโบว์แมนส์แคปซูลที่ทำงานปกติ ก. กรดอะมิโน ข. แอบูมิน ค. กลูโคส

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ให้ลักษณะขนสีดำในสุนัขเป็นลักษณะเด่น ข่มลักษณะขนสีขาว ถ้านำสุนัขพันธุ์แท้ขนสีดำผสมกับสุนัขขนสีขาว แล้วนำลูกที่ได้ไปทำการผสมทดสอบ (test cross) จะได้สัดส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในลูกผสมดังกล่าวเป็นเท่าไร

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

โปรตีนของเมมเบรนในข้อใดมีลักษณะการจัดเรียงตัวต่างไปจากโครงสร้างของเยื่อชั้นนอกของไมโทคอนเดรีย ก. เยื่อหุ้มนิวเคลียส ข. เมมเบรนของคลอโรพลาสต์ ค. เมมเบรนของเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความจริงเกี่ยวกับการหายใจเข้าและออก ก. เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ข. อยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจ ค. มีศูนย์กลางควบคุมการหายใจอยู่ที่สมองส่วนกลาง

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ชายคนหนึ่งมีหมู่เลือด B มีลูกชาย 2 คน เม็ดเลือดแดงของพ่อตกตะกอนกับพลาสมาของลูกทั้งสองคนในขณะที่เม็ดเลือดของลูกคนโตไม่ทำปฏิกิริยากับพลาสมาของพ่อ แต่เม็ดเลือดของลูกคนเล็กตกตะกอนกับพลาสมาของพ่อหมู่เลือดของแม่ ลูกคนโต และลูกคนเล็กเป็นหมู่ใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใดไม่สามารถนำไปสู่การเกิดวิวัฒนาการร่วมกัน (coevolution)

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของเอทิลีน ก. การบรรจุและห่อดอกกล้วยไม้เพื่อส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ ข. การบังคับให้สับปะรดที่ปลูกในภาคใต้ออกดอกพร้อมกัน ค. การเพิ่มอัตราส่วนของดอกเพศเมียต้นมะละกอ ง. การทำให้เบญจมาศที่ปลูกในภาคเหนือออกดอกพร้อมกัน

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงในข้อใดเกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาดน้ำ ก. แรงดันออสโมติกของเลือดสูงขึ้น ข. ต่อมใต้สมองส่วนหลังหลั่ง ADH ค. ท่อของหน่วยใดดูดน้ำกลับเพิ่มมากขึ้น

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การรับรู้รสเปรี้ยวจากการชิมมะดันเกิดเนื่องจากการลำเลียงตามทิศทางในข้อใดจากประสาทรนับรส

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การเกิดมิวเทชันของเบสใด มีผลทำให้การสังเคราะห์พอพิเพปไทด์สั้นลงการเกิดมิวเทชันของเบสใด มีผลทำให้การสังเคราะห์พอพิเพปไทด์สั้นลง

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พลังงานแสงถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีเก็บไว้ในสารชนิดใด ก. ATP ข. NADPH ค. NADPH และ FADH2

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

สามี-ภรรยาคู่ใดที่มีหมู่เลือดที่เสี่ยงต่อการที่จะให้กำเนิดบุตรที่เป็นโรคเม็ดเลือดแดงแตกหรือ erythroblastosis fetalis มากที่สุด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ปัจจัยใดมีผลต่อความชุกชุมและการกระจายของพืชและสัตว์

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

หญิงปกติ มีพ่อตาบอดสี แม่มีอาการพร่องเอนไซม์ A ซึ่งควบคุมด้วยยีนด้อยบนโครโมโซม X หญิงคนนี้แต่งงานกับชายลักษณะปกติ โอกาสที่จะมีลูกชายตาบอดสีและพร่องเอนไซม์ร้อยละเท่าไร (ถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างยีนทั้งคู่)

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เมื่อนำเลือดของคนเป็นโรคภูมิแพ้ เช่น แพ้เกสรดอกไม้ มาตรวจนับ จะพบเม็ดเลือดขาวชนิดใดมีปริมาณเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ผู้บริโภคอันดับหนึ่งเหมือนกับผู้บริโภคอันดับสองในข้อใด ก. มีการถ่ายทอดพลังงานในลำดับพีระมิดต่อไปลดลง ข. บริโภคผู้ผลิตเป็นอาหาร ค. ผลิต ATP จากปฏิกิริยาคายพลังงานโดยไม่สูญเสียพลังงาน

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

สารเคมีในข้อใดที่มีผลต่ออัตราการหายใจมากที่สุด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

เมื่อเซลล์กล้ามเนื้อขาดแคลนออกซิเจน ไพรูเวตถูกนำไปสร้างเป็นสารผลิตภัณฑ์ในข้อใด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การถ่ายทอดสารพันธุกรรม จะไม่สามารถจัดสรรสารพันธุกรรมของเซลล์ที่เกิดใหม่ได้เท่าๆ กัน ถ้าขาดเหตุการณ์ในข้อใด ก. prophase ข. Metaphase ค. anaphase ง. Telophase

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ยืนโฟล์ว (gene flow) มักจะเกิดขึ้นในสภาวะใด ก. สิ่งที่มีชีวิตมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่ ข. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางพันธุกรรม ค. การผสมพันธุ์ ง. การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

สารใดที่ไม่พบในของเหลวในโบว์แมนส์แคปซูลที่ทำงานปกติ ก. กรดอะมิโน ข. แอบูมิน ค. กลูโคส

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ให้ลักษณะขนสีดำในสุนัขเป็นลักษณะเด่น ข่มลักษณะขนสีขาว ถ้านำสุนัขพันธุ์แท้ขนสีดำผสมกับสุนัขขนสีขาว แล้วนำลูกที่ได้ไปทำการผสมทดสอบ (test cross) จะได้สัดส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในลูกผสมดังกล่าวเป็นเท่าไร

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

โปรตีนของเมมเบรนในข้อใดมีลักษณะการจัดเรียงตัวต่างไปจากโครงสร้างของเยื่อชั้นนอกของไมโทคอนเดรีย ก. เยื่อหุ้มนิวเคลียส ข. เมมเบรนของคลอโรพลาสต์ ค. เมมเบรนของเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความจริงเกี่ยวกับการหายใจเข้าและออก ก. เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ข. อยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจ ค. มีศูนย์กลางควบคุมการหายใจอยู่ที่สมองส่วนกลาง

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ชายคนหนึ่งมีหมู่เลือด B มีลูกชาย 2 คน เม็ดเลือดแดงของพ่อตกตะกอนกับพลาสมาของลูกทั้งสองคนในขณะที่เม็ดเลือดของลูกคนโตไม่ทำปฏิกิริยากับพลาสมาของพ่อ แต่เม็ดเลือดของลูกคนเล็กตกตะกอนกับพลาสมาของพ่อหมู่เลือดของแม่ ลูกคนโต และลูกคนเล็กเป็นหมู่ใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในข้อใดไม่สามารถนำไปสู่การเกิดวิวัฒนาการร่วมกัน (coevolution)

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของเอทิลีน ก. การบรรจุและห่อดอกกล้วยไม้เพื่อส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ ข. การบังคับให้สับปะรดที่ปลูกในภาคใต้ออกดอกพร้อมกัน ค. การเพิ่มอัตราส่วนของดอกเพศเมียต้นมะละกอ ง. การทำให้เบญจมาศที่ปลูกในภาคเหนือออกดอกพร้อมกัน

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

การเปลี่ยนแปลงในข้อใดเกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาดน้ำ ก. แรงดันออสโมติกของเลือดสูงขึ้น ข. ต่อมใต้สมองส่วนหลังหลั่ง ADH ค. ท่อของหน่วยใดดูดน้ำกลับเพิ่มมากขึ้น

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การรับรู้รสเปรี้ยวจากการชิมมะดันเกิดเนื่องจากการลำเลียงตามทิศทางในข้อใดจากประสาทรนับรส

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
7 ก.ค. 2554 SCMB604040 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่1 20 ข้อ 12,756 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มิ.ย. 2556 SCMB610045 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่4 20 ข้อ 9,271 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607074 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่3 10 ข้อ 18,235 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400247 สารชีวโมเลกุล ชุดที่ 1 10 ข้อ 131,010 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 มิ.ย. 2556 SCMB610046 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5 20 ข้อ 10,405 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000788 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่5 20 ข้อ 29,735 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2554 SCMB605120 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่1 20 ข้อ 9,733 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
7 ก.ค. 2554 SCMB604043 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่4 20 ข้อ 8,855 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
31 ต.ค. 2558 SCMB612914 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่5 15 ข้อ 4,348 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2554 SCMB605121 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่2 20 ข้อ 8,586 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน