ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB604044

จำนวนข้อ

: 34 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 7 ก.ค. 54 เวลา 17:38 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/34
คำถาม :

การผลิต ATP ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคล้ายกับการผลิต ATP ในขั้นตอนใดของกระบวนการหายใจ ก. ไกลโคลิซิส ข. การถ่ายทอดอิเล็กตรอน ค. วัฎจักรเครบส์

2

ข้อที่ 2/34
คำถาม :

เมื่อพิจารณาปริมาณออกซิเจนในเลือดที่หมุนเวียนผ่านหัวใจของกบ ข้อใดถูกต้องที่สุด ก. เอออร์ตา ข. พัลโมนารีเวน ค. เอเทรียมขวา ง. เอเทรียมซ้าย

3

ข้อที่ 3/34
คำถาม :

ในสิ่งมีชีวิตพวกยูแคริโอต การผลิต ATP จากกลูโคส 1 โมล โดยไม่ต้องอาศัยกลไกการถ่ายทอดอิเล็กตรอน ใช้พลังงานคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ได้จากกลูโคส

4

ข้อที่ 4/34
คำถาม :

วงจรในข้อใดที่กระแสประสาทจะเคลื่อนที่จากจุดตั้งต้นไปถึงจุดสุดท้ายได้เร็วที่สุด

5

ข้อที่ 5/34
คำถาม :

ข้อใดในภาพที่มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบเดียวกันข้อใดในภาพที่มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบเดียวกัน

6

ข้อที่ 6/34
คำถาม :

เมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำกว่าอุณหภูมิภายในร่างกาย การควบคุมจากไฮโพทาลามัสจะทำให้เกิดผลในข้อใด ก. ปฏิกิริยาการสลายอาหาร ข. เส้นเลือดที่ผิวหนังขยายตัว ค. กล้ามเนื้อโคนหดตัวทำให้ขนแบนราบลง

7

ข้อที่ 7/34
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องกับพลังงานของสิ่งมีชีวิต ก. พลังงานถ่ายเทในทิศทางเดียว ข. พลังงานมีการหมุนเวียนในระบบนิเวศ ค. พลังงานที่สิ่งมีชีวิตใช้ได้มาจากพลังงานแสง

8

ข้อที่ 8/34
คำถาม :

โคโคโตมัสคีย์ 1. ก มีเนื้อเยื่อลำเลียง.....................ดูข้อ 2 1. ข ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง.................A 2. ก มีเมล็ด..................................ดูข้อ 3 2. ข ไม่มีเมล็ด...............................B 3. ก มีดอก...................................ดูข้อ 4 3. ข ไม่มีดอก................................C 4. ก มัดท่อลำเลียงเรียงเป็นแถวเดียวขนานกับเอพิเดอร์มิส......D 4. ข มัดท่อลำเลียงเรียงเป็นหลายแถวขนานกับเอพิเดอร์มิส......E พืชคู่ใดคล้ายคลึงกันมากที่สุด และพืชคู่ใดแตกต่างกันมากที่สุด ตามลำดับ

9

ข้อที่ 9/34
คำถาม :

การหายใจแบบใช้ออกซิเจนต่างจากกระบวนการหมักในข้อใดการหายใจแบบใช้ออกซิเจนต่างจากกระบวนการหมักในข้อใด

10

ข้อที่ 10/34
คำถาม :

พืชที่มีจีโนไทป์ Aabb ผสมกับ AaBb โอกาสที่จะได้ลูกเป็นพันธุ์แท้ร้อยละเท่าใด

11

ข้อที่ 11/34
คำถาม :

ดอกไม้ในข้อใดที่เป็นดอกช่อที่มีดอกย่อยรอบนอกเป็นดอกตัวเมียหรือเป็นหมัน และดอกย่อยด้านในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ก. บานชื่อ ข. ผกากรอง ค. ดาวเรือง ง. เข็ม

12

ข้อที่ 12/34
คำถาม :

การประท้วงโดยมีการอดอาหารนั้น ร่างกายได้รับพลังงานจากแหล่งใดไปใช้เป็นอันดับแรกและอันดับถัดไป ก. ไกลโคเจนที่สะสมในตับและกล้ามเนื้อ ข. ไขมันใต้ผิวหนัง ค. โปรตีนในกล้ามเนื้อ

13

ข้อที่ 13/34
คำถาม :

กลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดในช่วงหนึ่งเรียกว่าอะไร ก. ประชากร ข. สังคมสิ่งมีชีวิต ค. สกุล

14

ข้อที่ 14/34
คำถาม :

จากแผนภาพ A, B และ C คืออะไรตามลำดับจากแผนภาพ A, B และ C คืออะไรตามลำดับ

15

ข้อที่ 15/34
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่สามารถเกิดกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพได้ ก. เห็ดขึ้นบนตอไม้ ข. พืชกินแมลง ค. งูกินปลา ง. พะยูนกินหญ้าทะเล

16

ข้อที่ 16/34
คำถาม :

ไกลโคลิซิส วัฎจักรเครบส์ และกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเกิดขึ้นในส่วนใดของเซลล์ตามลำดับ ก. เยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรีย ข. แมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย ค. ไซโทพลาซึม

17

ข้อที่ 17/34
คำถาม :

จากการทดลองให้หนูดื่มน้ำผสมแอลกอฮอล์เป็นเวลานาน พบว่าเซลล์ของตับหนูมีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อนำเซลล์ดังกล่าวไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนน่าจะพบโครงสร้างในข้อใดเพิ่มจำนวนมากกว่าปกติ ก. ไลโซโซม ข. ไมโทคอนเดรีย ค. กอลจิคอมเพลกซ์ ง. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมผิวเรียบ (SER)

18

ข้อที่ 18/34
คำถาม :

การผลิต ATP ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคล้ายกับการผลิต ATP ในขั้นตอนใดของกระบวนการหายใจ ก. ไกลโคลิซิส ข. การถ่ายทอดอิเล็กตรอน ค. วัฎจักรเครบส์

19

ข้อที่ 19/34
คำถาม :

เมื่อพิจารณาปริมาณออกซิเจนในเลือดที่หมุนเวียนผ่านหัวใจของกบ ข้อใดถูกต้องที่สุด ก. เอออร์ตา ข. พัลโมนารีเวน ค. เอเทรียมขวา ง. เอเทรียมซ้าย

20

ข้อที่ 20/34
คำถาม :

ในสิ่งมีชีวิตพวกยูแคริโอต การผลิต ATP จากกลูโคส 1 โมล โดยไม่ต้องอาศัยกลไกการถ่ายทอดอิเล็กตรอน ใช้พลังงานคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ได้จากกลูโคส

21

ข้อที่ 21/34
คำถาม :

วงจรในข้อใดที่กระแสประสาทจะเคลื่อนที่จากจุดตั้งต้นไปถึงจุดสุดท้ายได้เร็วที่สุด

22

ข้อที่ 22/34
คำถาม :

ข้อใดในภาพที่มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบเดียวกันข้อใดในภาพที่มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบเดียวกัน

23

ข้อที่ 23/34
คำถาม :

เมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ำกว่าอุณหภูมิภายในร่างกาย การควบคุมจากไฮโพทาลามัสจะทำให้เกิดผลในข้อใด ก. ปฏิกิริยาการสลายอาหาร ข. เส้นเลือดที่ผิวหนังขยายตัว ค. กล้ามเนื้อโคนหดตัวทำให้ขนแบนราบลง

24

ข้อที่ 24/34
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวข้องกับพลังงานของสิ่งมีชีวิต ก. พลังงานถ่ายเทในทิศทางเดียว ข. พลังงานมีการหมุนเวียนในระบบนิเวศ ค. พลังงานที่สิ่งมีชีวิตใช้ได้มาจากพลังงานแสง

25

ข้อที่ 25/34
คำถาม :

โคโคโตมัสคีย์ 1. ก มีเนื้อเยื่อลำเลียง.....................ดูข้อ 2 1. ข ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง.................A 2. ก มีเมล็ด..................................ดูข้อ 3 2. ข ไม่มีเมล็ด...............................B 3. ก มีดอก...................................ดูข้อ 4 3. ข ไม่มีดอก................................C 4. ก มัดท่อลำเลียงเรียงเป็นแถวเดียวขนานกับเอพิเดอร์มิส......D 4. ข มัดท่อลำเลียงเรียงเป็นหลายแถวขนานกับเอพิเดอร์มิส......E พืชคู่ใดคล้ายคลึงกันมากที่สุด และพืชคู่ใดแตกต่างกันมากที่สุด ตามลำดับ

26

ข้อที่ 26/34
คำถาม :

การหายใจแบบใช้ออกซิเจนต่างจากกระบวนการหมักในข้อใดการหายใจแบบใช้ออกซิเจนต่างจากกระบวนการหมักในข้อใด

27

ข้อที่ 27/34
คำถาม :

พืชที่มีจีโนไทป์ Aabb ผสมกับ AaBb โอกาสที่จะได้ลูกเป็นพันธุ์แท้ร้อยละเท่าใด

28

ข้อที่ 28/34
คำถาม :

ดอกไม้ในข้อใดที่เป็นดอกช่อที่มีดอกย่อยรอบนอกเป็นดอกตัวเมียหรือเป็นหมัน และดอกย่อยด้านในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ก. บานชื่อ ข. ผกากรอง ค. ดาวเรือง ง. เข็ม

29

ข้อที่ 29/34
คำถาม :

การประท้วงโดยมีการอดอาหารนั้น ร่างกายได้รับพลังงานจากแหล่งใดไปใช้เป็นอันดับแรกและอันดับถัดไป ก. ไกลโคเจนที่สะสมในตับและกล้ามเนื้อ ข. ไขมันใต้ผิวหนัง ค. โปรตีนในกล้ามเนื้อ

30

ข้อที่ 30/34
คำถาม :

กลุ่มของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดในช่วงหนึ่งเรียกว่าอะไร ก. ประชากร ข. สังคมสิ่งมีชีวิต ค. สกุล

31

ข้อที่ 31/34
คำถาม :

จากแผนภาพ A, B และ C คืออะไรตามลำดับจากแผนภาพ A, B และ C คืออะไรตามลำดับ

32

ข้อที่ 32/34
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่สามารถเกิดกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพได้ ก. เห็ดขึ้นบนตอไม้ ข. พืชกินแมลง ค. งูกินปลา ง. พะยูนกินหญ้าทะเล

33

ข้อที่ 33/34
คำถาม :

ไกลโคลิซิส วัฎจักรเครบส์ และกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเกิดขึ้นในส่วนใดของเซลล์ตามลำดับ ก. เยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรีย ข. แมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย ค. ไซโทพลาซึม

34

ข้อที่ 34/34
คำถาม :

จากการทดลองให้หนูดื่มน้ำผสมแอลกอฮอล์เป็นเวลานาน พบว่าเซลล์ของตับหนูมีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่อนำเซลล์ดังกล่าวไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนน่าจะพบโครงสร้างในข้อใดเพิ่มจำนวนมากกว่าปกติ ก. ไลโซโซม ข. ไมโทคอนเดรีย ค. กอลจิคอมเพลกซ์ ง. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมผิวเรียบ (SER)

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 ก.พ. 2555 SCMB607088 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่4 10 ข้อ 6,898 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2556 SCMB610058 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่1 20 ข้อ 14,788 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ก.ย. 2554 SCMB605138 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่5 20 ข้อ 9,393 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607069 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ยากับชีวิต ชุดที่3 10 ข้อ 5,552 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2556 SCMB610222 ข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) 20 ข้อ 80,047 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2554 SCMB605121 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่2 20 ข้อ 8,586 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000786 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่3 20 ข้อ 13,169 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 พ.ย. 2552 SCMB000783 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย ชุดที่3 16 ข้อ 49,897 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607051 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่2 10 ข้อ 6,881 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607053 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง มรดกทางพันธุกรรม ชุดที่2 10 ข้อ 7,874 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน