ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่5

วิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
17 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ