ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB604043

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 7 ก.ค. 54 เวลา 17:22 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ลักษณะฮีโมฟิเลียควบคุมโดยยีนด้อย (h) บนโครโมโซมเพศ ส่วนลักษณะถนัดขวาควบคุมโดยยีนเด่น (R) บนโครโมโซมร่างกาย จากการแต่งงานระหว่างชายปกติถนัดซ้ายกับหญิงปกติถนัดขวา แต่มีบิดาถนัดซ้ายและเป็นโรคฮีโมฟิเลียด้วย โอกาสที่เกิดบุตรเพศใดที่เป็นโรคนี้ที่ถนัดขวาอัตราส่วนเท่าไร

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

คนที่ดื่มเบียร์จะปัสสาวะบ่อยเนื่องจากข้อใด

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างเซลล์คุมกับเซลล์เอพิเดอร์มิสข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างเซลล์คุมกับเซลล์เอพิเดอร์มิส

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยชน์จากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ก. ได้สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ดี ข. ได้สิ่งมีชีวิตที่แปรผันเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม ค. ไม่สูญเสียพลังงาน ง. เพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตได้รวดเร็ว

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ลักษณะใบสีเขียว สีขาว และด่างของพืชชนิดหนึ่ง ถูกควบคุมด้วยยีนในไซโทพลาซึม เมื่อทำการผสมพันธุ์ระหว่างพ่อใบเขียวและแม่ที่มีใบสีขาว ลูกที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะอย่างไร

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การตายของลูกคนที่ 2 เนื่องจากแม่และลูกมีเลือดหมู่ Rh ไม่ตรงกัน เกิดขึ้นเพราะ

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

นิวโรฟิลาเมนต์ (neurofilament) ของเซลล์ประสาท มีไซโทสเกลเลตอน (cytoskeleton) พวกใดเป็นองค์ประกอบ

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเป็นเวลา 1–2 ชั่วโมง แล้วไปวิ่งแข่ง 100 เมตร อาจมีการใช้พลังงานจากแหล่งใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

หลังรับประทานอาหาร 1–2 ชั่วโมง ระดับน้ำตาลในเส้นเลือดใดสูงสุด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดบางครั้งแพทย์แนะนำให้ใช้ยาแก้ปวดบางชนิดอมใต้ลิ้นแทนการรับประทานตามปกติ ก. ยาสามารถถูกดูดซึมเข้าสู่สมองโดยตรงไม่ต้องผ่านหัวใจ ข. ป้องกันไม่ให้ตับทำลายยาก่อนลำเลียงไปยังสมอง ค. เยื่อบุช่องปากและลิ้นดูดซึมยาได้ดีกว่าเยื่อบุลำไส้

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

แพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายรวมกันมีน้ำหนัก 400 กิโลกรัม ในสระที่มีความจุ 10,000 ลิตร จะพบปลานิลมีน้ำหนักเท่าใดในปริมาณน้ำ 10 ลิตร

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

กราฟในข้อใดแสดงผลของความเข้มข้นของก๊าซในเลือดที่มีผลต่ออัตราการหดตัวของกล้ามเนื้อแถบนอกยึดซี่โครงได้ถูกต้องกราฟในข้อใดแสดงผลของความเข้มข้นของก๊าซในเลือดที่มีผลต่ออัตราการหดตัวของกล้ามเนื้อแถบนอกยึดซี่โครงได้ถูกต้อง

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เมื่อนำเซลล์พวกโพรแคริโอตมาตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบโครงสร้างในข้อใด ก. เยื่อหุ้มเซลล์ ข. โครโมโซม ค. ไรโบโซม ง. ออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

นอกจากแลกเปลี่ยนก๊าซแล้วเหงือกปลายังสามารถทำหน้าที่ในข้อใด ก. ปรับแร่ธาตุของร่างกาย ข. ปรับอุณหภูมิของร่างกาย ค. ขับถ่ายกรดยูลิก

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

เมื่อผสมพันธุ์ระหว่างพืชที่มีจีโนไทป์เป็นฮอมอไซกัสทั้งคู่ ลูกผสมรุ่นที่ 1 จะมีจีโนไทป์เป็น

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ช่วงระยะแกมีโทไฟต์ของพืชมีดอกที่เจริญเต็มที่ แกมีโทไฟต์เพศผู้และเพศเมียมีนิวเคลียสจำนวนเท่าใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความสัมพันธ์เหมือนกับแบคทีเรียชนิด F, coli ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ของคน

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

กระบวนการใดมีผลต่อการดูดและการลำเลียงน้ำจากรากไปยังใบมากที่สุด ก. ความเข้มข้นของสารภายในราก ข. การหายใจ ค. การสังเคราะห์ด้วยแสง ง. การคายน้ำ

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

การผลิตสารในข้อใดที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างระบบแสง I (PSI) และระบบแสง II (PSII) ก. NADPH ข. ATP ค. O2

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

“กล้ามเนื้อโวลันทารีจะหดตัวได้ต้องถูกกระตุ้นโดยสารสื่อประสาท A และมีไอออน B ซึ่งผ่านเยื่อเข้าสู่ไชโทพลาซึม” A และ B คืออะไร

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ลักษณะฮีโมฟิเลียควบคุมโดยยีนด้อย (h) บนโครโมโซมเพศ ส่วนลักษณะถนัดขวาควบคุมโดยยีนเด่น (R) บนโครโมโซมร่างกาย จากการแต่งงานระหว่างชายปกติถนัดซ้ายกับหญิงปกติถนัดขวา แต่มีบิดาถนัดซ้ายและเป็นโรคฮีโมฟิเลียด้วย โอกาสที่เกิดบุตรเพศใดที่เป็นโรคนี้ที่ถนัดขวาอัตราส่วนเท่าไร

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

คนที่ดื่มเบียร์จะปัสสาวะบ่อยเนื่องจากข้อใด

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างเซลล์คุมกับเซลล์เอพิเดอร์มิสข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่างเซลล์คุมกับเซลล์เอพิเดอร์มิส

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยชน์จากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ก. ได้สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ดี ข. ได้สิ่งมีชีวิตที่แปรผันเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม ค. ไม่สูญเสียพลังงาน ง. เพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตได้รวดเร็ว

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ลักษณะใบสีเขียว สีขาว และด่างของพืชชนิดหนึ่ง ถูกควบคุมด้วยยีนในไซโทพลาซึม เมื่อทำการผสมพันธุ์ระหว่างพ่อใบเขียวและแม่ที่มีใบสีขาว ลูกที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะอย่างไร

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การตายของลูกคนที่ 2 เนื่องจากแม่และลูกมีเลือดหมู่ Rh ไม่ตรงกัน เกิดขึ้นเพราะ

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

นิวโรฟิลาเมนต์ (neurofilament) ของเซลล์ประสาท มีไซโทสเกลเลตอน (cytoskeleton) พวกใดเป็นองค์ประกอบ

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเป็นเวลา 1–2 ชั่วโมง แล้วไปวิ่งแข่ง 100 เมตร อาจมีการใช้พลังงานจากแหล่งใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

หลังรับประทานอาหาร 1–2 ชั่วโมง ระดับน้ำตาลในเส้นเลือดใดสูงสุด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดบางครั้งแพทย์แนะนำให้ใช้ยาแก้ปวดบางชนิดอมใต้ลิ้นแทนการรับประทานตามปกติ ก. ยาสามารถถูกดูดซึมเข้าสู่สมองโดยตรงไม่ต้องผ่านหัวใจ ข. ป้องกันไม่ให้ตับทำลายยาก่อนลำเลียงไปยังสมอง ค. เยื่อบุช่องปากและลิ้นดูดซึมยาได้ดีกว่าเยื่อบุลำไส้

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

แพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายรวมกันมีน้ำหนัก 400 กิโลกรัม ในสระที่มีความจุ 10,000 ลิตร จะพบปลานิลมีน้ำหนักเท่าใดในปริมาณน้ำ 10 ลิตร

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

กราฟในข้อใดแสดงผลของความเข้มข้นของก๊าซในเลือดที่มีผลต่ออัตราการหดตัวของกล้ามเนื้อแถบนอกยึดซี่โครงได้ถูกต้องกราฟในข้อใดแสดงผลของความเข้มข้นของก๊าซในเลือดที่มีผลต่ออัตราการหดตัวของกล้ามเนื้อแถบนอกยึดซี่โครงได้ถูกต้อง

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เมื่อนำเซลล์พวกโพรแคริโอตมาตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบโครงสร้างในข้อใด ก. เยื่อหุ้มเซลล์ ข. โครโมโซม ค. ไรโบโซม ง. ออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

นอกจากแลกเปลี่ยนก๊าซแล้วเหงือกปลายังสามารถทำหน้าที่ในข้อใด ก. ปรับแร่ธาตุของร่างกาย ข. ปรับอุณหภูมิของร่างกาย ค. ขับถ่ายกรดยูลิก

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

เมื่อผสมพันธุ์ระหว่างพืชที่มีจีโนไทป์เป็นฮอมอไซกัสทั้งคู่ ลูกผสมรุ่นที่ 1 จะมีจีโนไทป์เป็น

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ช่วงระยะแกมีโทไฟต์ของพืชมีดอกที่เจริญเต็มที่ แกมีโทไฟต์เพศผู้และเพศเมียมีนิวเคลียสจำนวนเท่าใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความสัมพันธ์เหมือนกับแบคทีเรียชนิด F, coli ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ของคน

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

กระบวนการใดมีผลต่อการดูดและการลำเลียงน้ำจากรากไปยังใบมากที่สุด ก. ความเข้มข้นของสารภายในราก ข. การหายใจ ค. การสังเคราะห์ด้วยแสง ง. การคายน้ำ

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

การผลิตสารในข้อใดที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างระบบแสง I (PSI) และระบบแสง II (PSII) ก. NADPH ข. ATP ค. O2

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

“กล้ามเนื้อโวลันทารีจะหดตัวได้ต้องถูกกระตุ้นโดยสารสื่อประสาท A และมีไอออน B ซึ่งผ่านเยื่อเข้าสู่ไชโทพลาซึม” A และ B คืออะไร

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
21 ส.ค. 2552 SCMB400251 ชีวโมเลกุล 12 ข้อ 57,176 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ต.ค. 2558 SCMB612850 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) ชุดที่2 15 ข้อ 3,620 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607086 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่4 10 ข้อ 14,800 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607049 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง กินดีอยู่ดี ชุดที่2 10 ข้อ 4,637 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2558 SCMB612692 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2551) ชุดที่3 20 ข้อ 7,936 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2554 SCMB604147 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่8 20 ข้อ 8,930 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2556 SCMB610059 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่2 20 ข้อ 16,704 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400247 สารชีวโมเลกุล ชุดที่ 1 10 ข้อ 131,010 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ต.ค. 2558 SCMB612877 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 20 ข้อ 8,355 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2554 SCMB605121 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่2 20 ข้อ 8,586 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน