ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB604042

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 7 ก.ค. 54 เวลา 17:04 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ทางนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตา ก. ผู้ย่อยสลาย ข. ผู้ผลิต ค. ผู้บริโภค

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับพลังงานในสิ่งมีชีวิต ก. พลังงานกระตุ้นเป็นพลังงานที่โมเลกุลสารตั้งต้นได้รับเพิ่มเติมเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ข. ปฏิกิริยาคายพลังงานทำให้สารผลิตภัณฑ์มีพลังงานอิสระน้อยกว่าสารตั้งต้น ค. ตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเพิ่มขึ้นโดยเร่งการสลายพันธะเคมีของสารตั้งต้น ง. เอนไซม์เร่งการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยไม่มีการใช้พลังงานกระตุ้น

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ปลาบึกเพศเมียในแม่น้ำโขงจะว่ายกลับไปวางไข่ยังแหล่งน้ำที่เกิดพฤติกรรมดังกล่าวของปลาบึกจัดเป็นพฤติกรรมแบบใด

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เมื่อตัดยอดต้นก้ามปูพบว่ามีกิ่งด้านข้างเกิดขึ้นจำนวนมากเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนใด ก. ออกซิน ข. จิบเบอเรลลิน ค. ไซโทไคนิน ง. เอทิลีน

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

สามีและภรรยาเคยมีอาการ Erythroblastosis Fetalis เมื่อเป็นทารก ทั้งคู่มีโอกาสมีบุตรที่เป็นโรคนี้เป็นร้อยละเท่าไร

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส ก. Streptomyces ข. Oscillatoria ค. Saccharomyees ง. Spirogyra

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก (S) และระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (P) ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง ก. ทั้งระบบ S และระบบ P ควบคุมการทำงานของทุกๆ อวัยวะในร่างกาย ข. ทั้งสองระบบแอกทีฟ (active) ต่อเนื่องคลอด ค. ระบบ S มีบทบาทควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ ตรงข้ามกับระบบ P ง. ขณะที่ระบบ S แอกทีฟ ระบบ P จะไม่แอกทีฟ

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การผสมพันธุ์ระหว่างจีโนไทป์ในข้อใดสามารถบอกได้ว่ายีนคู่ A และ B แยกออกจากกันอย่างอิสระ

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ฮอร์โมนชนิดใดเกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดมากที่สุด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การเคลื่อนที่เข้าหาแสงของผีเสื้อกลางคืน (รูป ก) และพลานาเรีย (รูป ข) เป็นการตอบสนองแบบใดการเคลื่อนที่เข้าหาแสงของผีเสื้อกลางคืน (รูป ก) และพลานาเรีย (รูป ข) เป็นการตอบสนองแบบใด

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การสังเคราะห์และหลั่งอะไมเลส (amylase) ของเซลล์ต่อมน้ำลายใช้โครงสร้างของเซลล์ในข้อใดที่แตกต่างไปจากการสังเคราะห์เฮกโซคิเนส (hexokinase) ที่ใช้ในไกลโคลิซิส ก. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม ข. กอลจีคอมเพลกซ์ ค. ไลโซโซม

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

สมการในข้อใดเกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดแดงที่เคลื่อนที่ผ่านเส้นเลือดฝอยของปอด (Hb แทนฮีโมโกลบิน) ก. Hb + 4O -> Hb(O2)4 ข. Hb(O2)4 -> Hb + 4O2 ค. H2CO3 -> CO2 + H2O

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ยีนควบคุมลักษณะสีดอกของพืชชนิดหนึ่งมี 4 แอลลีลคือ A1, A2, A3 และ A4 อยากทราบว่าโครโมโซม 1 แท่ง และโครโมโซม 1 คู่ จะมียีนนี้อยู่กี่แอลลีล

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ในปัจจุบันชาวสวนนิยมใส่สารบางชนิดให้กับไม้ประดับทำให้ต้นไม้เตี้ยแคระแกร็น สารชนิดนี้น่าจะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนชนิดใดของพืช ก. ออกซิน ข. จิบเบอเรลลิน ค. ไฮโทไคนิน ง. กรดแอบไซซิก

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ฮอร์โมนอินซูลินซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสร้างขึ้นจากไรโบโซมที่ใด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

พีระมิดใดที่กำหนดให้ห่วงโซ่อาหารตามปกติมีเพียง 4 ลำดับขั้นเท่านั้น

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ในเดือนมิถุนายน 2543 มีข่าวการระบาดของโรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) ในแพะเกิดขึ้นในบางจังหวัด ซึ่งสามารถติดต่อถึงคนได้ โรคดังกล่าวเกิดจากสิ่งมีชีวิตในกลุ่มใด

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและอวัยวะหายใจ สิ่งมีชีวิต อวัยวะ ก. ทาก ผิวหนัง ข. กิ้งกือ ท่อลม ค. ปลาหมึก เหงือก ง. ลูกน้ำยุง เหงือก

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

เส้นเลือดฝอยที่ผนังถุงแอลแลนทอยส์ของเอ็มบริโอไก่ทำหน้าที่คล้ายกับข้อใด ก. เส้นเลือดฝอยที่ถุงลมปอด ข. เส้นเลือดฝอยที่ลำไส้เล็ก ค. เส้นเลือดฝอยที่หน่วยไต

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวกับการมีลำดับของนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน ก. สิ่งมีชีวิตมีฟีโนไทป์แตกต่างกัน ข. มีวิวัฒนาการเกิดขึ้น ค. มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างสิ่งมีชีวิต

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ทางนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตา ก. ผู้ย่อยสลาย ข. ผู้ผลิต ค. ผู้บริโภค

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับพลังงานในสิ่งมีชีวิต ก. พลังงานกระตุ้นเป็นพลังงานที่โมเลกุลสารตั้งต้นได้รับเพิ่มเติมเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ข. ปฏิกิริยาคายพลังงานทำให้สารผลิตภัณฑ์มีพลังงานอิสระน้อยกว่าสารตั้งต้น ค. ตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเพิ่มขึ้นโดยเร่งการสลายพันธะเคมีของสารตั้งต้น ง. เอนไซม์เร่งการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยไม่มีการใช้พลังงานกระตุ้น

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ปลาบึกเพศเมียในแม่น้ำโขงจะว่ายกลับไปวางไข่ยังแหล่งน้ำที่เกิดพฤติกรรมดังกล่าวของปลาบึกจัดเป็นพฤติกรรมแบบใด

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เมื่อตัดยอดต้นก้ามปูพบว่ามีกิ่งด้านข้างเกิดขึ้นจำนวนมากเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนใด ก. ออกซิน ข. จิบเบอเรลลิน ค. ไซโทไคนิน ง. เอทิลีน

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

สามีและภรรยาเคยมีอาการ Erythroblastosis Fetalis เมื่อเป็นทารก ทั้งคู่มีโอกาสมีบุตรที่เป็นโรคนี้เป็นร้อยละเท่าไร

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส ก. Streptomyces ข. Oscillatoria ค. Saccharomyees ง. Spirogyra

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก (S) และระบบประสาทพาราซิมพาเทติก (P) ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง ก. ทั้งระบบ S และระบบ P ควบคุมการทำงานของทุกๆ อวัยวะในร่างกาย ข. ทั้งสองระบบแอกทีฟ (active) ต่อเนื่องคลอด ค. ระบบ S มีบทบาทควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ ตรงข้ามกับระบบ P ง. ขณะที่ระบบ S แอกทีฟ ระบบ P จะไม่แอกทีฟ

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การผสมพันธุ์ระหว่างจีโนไทป์ในข้อใดสามารถบอกได้ว่ายีนคู่ A และ B แยกออกจากกันอย่างอิสระ

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ฮอร์โมนชนิดใดเกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดมากที่สุด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การเคลื่อนที่เข้าหาแสงของผีเสื้อกลางคืน (รูป ก) และพลานาเรีย (รูป ข) เป็นการตอบสนองแบบใดการเคลื่อนที่เข้าหาแสงของผีเสื้อกลางคืน (รูป ก) และพลานาเรีย (รูป ข) เป็นการตอบสนองแบบใด

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การสังเคราะห์และหลั่งอะไมเลส (amylase) ของเซลล์ต่อมน้ำลายใช้โครงสร้างของเซลล์ในข้อใดที่แตกต่างไปจากการสังเคราะห์เฮกโซคิเนส (hexokinase) ที่ใช้ในไกลโคลิซิส ก. เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม ข. กอลจีคอมเพลกซ์ ค. ไลโซโซม

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

สมการในข้อใดเกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดแดงที่เคลื่อนที่ผ่านเส้นเลือดฝอยของปอด (Hb แทนฮีโมโกลบิน) ก. Hb + 4O -> Hb(O2)4 ข. Hb(O2)4 -> Hb + 4O2 ค. H2CO3 -> CO2 + H2O

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ยีนควบคุมลักษณะสีดอกของพืชชนิดหนึ่งมี 4 แอลลีลคือ A1, A2, A3 และ A4 อยากทราบว่าโครโมโซม 1 แท่ง และโครโมโซม 1 คู่ จะมียีนนี้อยู่กี่แอลลีล

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ในปัจจุบันชาวสวนนิยมใส่สารบางชนิดให้กับไม้ประดับทำให้ต้นไม้เตี้ยแคระแกร็น สารชนิดนี้น่าจะไปยับยั้งการสร้างฮอร์โมนชนิดใดของพืช ก. ออกซิน ข. จิบเบอเรลลิน ค. ไฮโทไคนิน ง. กรดแอบไซซิก

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ฮอร์โมนอินซูลินซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสร้างขึ้นจากไรโบโซมที่ใด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

พีระมิดใดที่กำหนดให้ห่วงโซ่อาหารตามปกติมีเพียง 4 ลำดับขั้นเท่านั้น

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ในเดือนมิถุนายน 2543 มีข่าวการระบาดของโรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) ในแพะเกิดขึ้นในบางจังหวัด ซึ่งสามารถติดต่อถึงคนได้ โรคดังกล่าวเกิดจากสิ่งมีชีวิตในกลุ่มใด

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและอวัยวะหายใจ สิ่งมีชีวิต อวัยวะ ก. ทาก ผิวหนัง ข. กิ้งกือ ท่อลม ค. ปลาหมึก เหงือก ง. ลูกน้ำยุง เหงือก

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

เส้นเลือดฝอยที่ผนังถุงแอลแลนทอยส์ของเอ็มบริโอไก่ทำหน้าที่คล้ายกับข้อใด ก. เส้นเลือดฝอยที่ถุงลมปอด ข. เส้นเลือดฝอยที่ลำไส้เล็ก ค. เส้นเลือดฝอยที่หน่วยไต

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดเกี่ยวกับการมีลำดับของนิวคลีโอไทด์ในดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน ก. สิ่งมีชีวิตมีฟีโนไทป์แตกต่างกัน ข. มีวิวัฒนาการเกิดขึ้น ค. มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างสิ่งมีชีวิต

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
20 ก.ค. 2554 SCMB604149 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่9 20 ข้อ 9,004 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607086 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ชุดที่4 10 ข้อ 14,800 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ต.ค. 2558 SCMB612878 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่2 20 ข้อ 5,205 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607051 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่2 10 ข้อ 6,881 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607092 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชุดที่4 10 ข้อ 18,198 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 พ.ย. 2552 SCMB000783 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย ชุดที่3 16 ข้อ 49,897 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ค. 2554 SCMB604071 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่5 20 ข้อ 8,469 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 ต.ค. 2558 SCMB612878 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่2 20 ข้อ 5,205 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2554 SCMB605122 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่3 20 ข้อ 8,687 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
14 ก.ค. 2554 SCMB604077 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่7 20 ข้อ 8,679 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน