ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2543) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB604041

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 7 ก.ค. 54 เวลา 16:48 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ในข้อใดที่พบอยู่ในสายอาหาร ก. การต่อสู้แก่งแย่งที่อยู่อาศัย ข. การล่า ค. ภาวะต้องพึ่งพา

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความสำคัญของเยื่อเอนโดมีเทรียมของมดลูกในระหว่างตั้งครรภ์ ก. สร้างรก ข. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนก๊าซ ค. ส่งอาหารให้แก่ตัวอ่อน ง. ป้องกันอันตรายให้กับตัวอ่อน

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นจากข้อใด ก. มิวเทชัน ข. การสูญพันธุ์ ค. การปรับตัว

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เซลล์ตามหมายเลขใดที่มีระบบแสง (photosystem)เซลล์ตามหมายเลขใดที่มีระบบแสง (photosystem)

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

การเจริญของเอ็มบริโอหลังการปฏิสนธิจนถึงการฟักตัวเป็นกุ้งก้ามกรามใช้เวลา 28 วัน แต่ในกุ้งกุลาดำใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ดังนั้นปริมาณไข่แดงของเซลล์ไข่และการเปลี่ยนรูปร่าง (meta-morphosis) ของกุ้งก้ามกรามน่าจะมีลักษณะอย่างไร

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ธาตุในข้อใดทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์แต่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหรือสารประกอบของเซลล์ ก. S ข. K ค. P ง. N

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

หลอดทดลอง A ต่อมน้ำลาย หลอดทดลอง B ทางเดินอาหารส่วนกลาง หลอดทดลอง C ทางเดินอาหารส่วนท้าย เมื่อใส่น้ำแป้งลงในหลอดทั้ง 3 ตั้งทิ้งไว้ 15 นาที ที่อุณหภูมิ 37 ํC แล้วทดสอบสารละลายในแต่ละหลอดด้วยไอโอดีนจะมีสีใดเกิดขึ้น

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

เมื่อเดินมาตามระเบียงที่มีแสงแดดส่องแล้วกลับเข้าไปในห้องเรียนซึ่งค่อนข้างมืด ถ้าหยุดอ่านตัวหนังสือบนกระดานดำ ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร กล้ามเนื้อชนิดใดทำงานได้ถูกต้อง

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่ทำให้สิ่งที่มีชีวิตอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ก. ความหนาแน่นของประชากรต่ำ ข. มีขนาดตัวเล็ก ค. มีบทบาทหน้าที่ซึ่งเฉพาะเจาะจงในระบบนิเวศ ง. มีอัตราการสืบพันธุ์ต่ำ

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สร้างกราฟการเจริญเติบโตของถั่วตั้งแต่งอกจนถึงเจริญเติบโตเต็มที่ ก. ความสูง ข. น้ำหนักสด ค. น้ำหนักแห้งข้อใดใช้สร้างกราฟการเจริญเติบโตของถั่วตั้งแต่งอกจนถึงเจริญเติบโตเต็มที่
ก. ความสูง
ข. น้ำหนักสด
ค. น้ำหนักแห้ง

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ระดับน้ำตาลในเลือดถูกควบคุมโดยอินซูลินและฮอร์โมนกลุ่มใด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับต้นพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงละอองเรณู ก. เป็นแกมีโทไฟต์ ข. เป็นสปอโรไฟต์ ค. โครโมโซมเป็นแฮพลอยด์ ง. โครโมโซมเป็นดิพลอยด์

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกันระหว่างทฤษฎีวิวัฒนาการของลามาร์กกับดาร์วิน

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การตัดต่อมไร้ท่อชนิดใดและการให้สารพวกใดสามารถช่วยปรับความเข้มข้นของเลือดและปริมาณไอออนต่างๆ ในเลือดใกล้เคียงกับค่าปกติได้ ก. ตัดอะดรีนัลคอร์เทกซ์ให้กินน้ำเกลือ ข. ตัดต่อมใต้สมองส่วนหลังให้กินน้ำมากๆ ค. ตัดพาราไทรอยด์ให้กินแคลเซียม ง. ตัดบีตาเซลล์ในไอส์เบตออฟแลงกเอร์ฮานส์ให้กินน้ำตาล

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

สามีภรรยามีเลือดหมู่ A, Rh+ ส่วนลูกมีเลือดหมู่ต่างๆ ดังนี้ 3/4 หมู่ A, Rh+ และ 1/4 หมู่ O, Rh+ จงบอกจีโนไทป์ของสามีภรรยาคู่นี้

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ใบของพืชสีเขียวที่มีบริเวณจุดสีเหลืองปนอยู่มากทั้งๆ ที่รดน้ำอย่างเพียงพอเป็นปกติแสดงว่าพืชขาดธาตุใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

สัตว์ที่มีอัตราการหายใจขณะพักสูงสุดคือ

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การผลิตพลังงานโดยอาศัยปฏิกิริยาฟอสโฟริเลชันนอกออร์แกเนลล์จะพบในสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรใด ก. มอเนอรา ข. โพรทิสตา ค. ฟังไจ ง. พืชและสัตว์

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

โครงสร้างในข้อใดที่พบในเซลล์สัตว์ แต่ไม่พบในเซลล์ของแบคทีเรีย ก. ไลโซโซม ข. ไมโครทิวบูล ค. เซนทริโอล ง. ไรโบโซม

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง pH และอัตราการทำงานของเอนไซม์ A และ B ได้อย่างถูกต้องข้อใดอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง pH และอัตราการทำงานของเอนไซม์ A และ B ได้อย่างถูกต้อง

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ในข้อใดที่พบอยู่ในสายอาหาร ก. การต่อสู้แก่งแย่งที่อยู่อาศัย ข. การล่า ค. ภาวะต้องพึ่งพา

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความสำคัญของเยื่อเอนโดมีเทรียมของมดลูกในระหว่างตั้งครรภ์ ก. สร้างรก ข. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนก๊าซ ค. ส่งอาหารให้แก่ตัวอ่อน ง. ป้องกันอันตรายให้กับตัวอ่อน

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นจากข้อใด ก. มิวเทชัน ข. การสูญพันธุ์ ค. การปรับตัว

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เซลล์ตามหมายเลขใดที่มีระบบแสง (photosystem)เซลล์ตามหมายเลขใดที่มีระบบแสง (photosystem)

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

การเจริญของเอ็มบริโอหลังการปฏิสนธิจนถึงการฟักตัวเป็นกุ้งก้ามกรามใช้เวลา 28 วัน แต่ในกุ้งกุลาดำใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมง ดังนั้นปริมาณไข่แดงของเซลล์ไข่และการเปลี่ยนรูปร่าง (meta-morphosis) ของกุ้งก้ามกรามน่าจะมีลักษณะอย่างไร

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ธาตุในข้อใดทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์แต่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหรือสารประกอบของเซลล์ ก. S ข. K ค. P ง. N

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

หลอดทดลอง A ต่อมน้ำลาย หลอดทดลอง B ทางเดินอาหารส่วนกลาง หลอดทดลอง C ทางเดินอาหารส่วนท้าย เมื่อใส่น้ำแป้งลงในหลอดทั้ง 3 ตั้งทิ้งไว้ 15 นาที ที่อุณหภูมิ 37 ํC แล้วทดสอบสารละลายในแต่ละหลอดด้วยไอโอดีนจะมีสีใดเกิดขึ้น

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

เมื่อเดินมาตามระเบียงที่มีแสงแดดส่องแล้วกลับเข้าไปในห้องเรียนซึ่งค่อนข้างมืด ถ้าหยุดอ่านตัวหนังสือบนกระดานดำ ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร กล้ามเนื้อชนิดใดทำงานได้ถูกต้อง

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่ทำให้สิ่งที่มีชีวิตอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ก. ความหนาแน่นของประชากรต่ำ ข. มีขนาดตัวเล็ก ค. มีบทบาทหน้าที่ซึ่งเฉพาะเจาะจงในระบบนิเวศ ง. มีอัตราการสืบพันธุ์ต่ำ

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สร้างกราฟการเจริญเติบโตของถั่วตั้งแต่งอกจนถึงเจริญเติบโตเต็มที่ ก. ความสูง ข. น้ำหนักสด ค. น้ำหนักแห้งข้อใดใช้สร้างกราฟการเจริญเติบโตของถั่วตั้งแต่งอกจนถึงเจริญเติบโตเต็มที่
ก. ความสูง
ข. น้ำหนักสด
ค. น้ำหนักแห้ง

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ระดับน้ำตาลในเลือดถูกควบคุมโดยอินซูลินและฮอร์โมนกลุ่มใด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับต้นพืชที่ได้จากการเพาะเลี้ยงละอองเรณู ก. เป็นแกมีโทไฟต์ ข. เป็นสปอโรไฟต์ ค. โครโมโซมเป็นแฮพลอยด์ ง. โครโมโซมเป็นดิพลอยด์

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวความคิดที่สอดคล้องกันระหว่างทฤษฎีวิวัฒนาการของลามาร์กกับดาร์วิน

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การตัดต่อมไร้ท่อชนิดใดและการให้สารพวกใดสามารถช่วยปรับความเข้มข้นของเลือดและปริมาณไอออนต่างๆ ในเลือดใกล้เคียงกับค่าปกติได้ ก. ตัดอะดรีนัลคอร์เทกซ์ให้กินน้ำเกลือ ข. ตัดต่อมใต้สมองส่วนหลังให้กินน้ำมากๆ ค. ตัดพาราไทรอยด์ให้กินแคลเซียม ง. ตัดบีตาเซลล์ในไอส์เบตออฟแลงกเอร์ฮานส์ให้กินน้ำตาล

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

สามีภรรยามีเลือดหมู่ A, Rh+ ส่วนลูกมีเลือดหมู่ต่างๆ ดังนี้ 3/4 หมู่ A, Rh+ และ 1/4 หมู่ O, Rh+ จงบอกจีโนไทป์ของสามีภรรยาคู่นี้

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ใบของพืชสีเขียวที่มีบริเวณจุดสีเหลืองปนอยู่มากทั้งๆ ที่รดน้ำอย่างเพียงพอเป็นปกติแสดงว่าพืชขาดธาตุใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

สัตว์ที่มีอัตราการหายใจขณะพักสูงสุดคือ

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การผลิตพลังงานโดยอาศัยปฏิกิริยาฟอสโฟริเลชันนอกออร์แกเนลล์จะพบในสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรใด ก. มอเนอรา ข. โพรทิสตา ค. ฟังไจ ง. พืชและสัตว์

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

โครงสร้างในข้อใดที่พบในเซลล์สัตว์ แต่ไม่พบในเซลล์ของแบคทีเรีย ก. ไลโซโซม ข. ไมโครทิวบูล ค. เซนทริโอล ง. ไรโบโซม

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง pH และอัตราการทำงานของเอนไซม์ A และ B ได้อย่างถูกต้องข้อใดอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง pH และอัตราการทำงานของเอนไซม์ A และ B ได้อย่างถูกต้อง

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
21 ส.ค. 2555 SCMB608146 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ข้อ 62,528 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2554 SCMB604150 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่10 20 ข้อ 11,647 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 SCMB400239 เคมีพื้นฐาน ชุดที่ 6 17 ข้อ 56,285 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607071 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่3 10 ข้อ 6,152 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2554 SCMB605121 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2547) ชุดที่2 20 ข้อ 8,586 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
3 พ.ย. 2552 SCMB000787 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม.ปลาย ชุดที่4 20 ข้อ 15,871 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ค. 2554 SCMB604069 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่3 20 ข้อ 7,911 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607092 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชุดที่4 10 ข้อ 18,198 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
1 ธ.ค. 2554 SCMB605544 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2545) ชุดที่2 20 ข้อ 9,122 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
13 ก.ค. 2554 SCMB604068 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2544) ชุดที่2 20 ข้อ 16,161 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน