ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2546) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB603848

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 27 พ.ค. 54 เวลา 17:38 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :

รังสีๆ หนึ่งตกกระทบกระจกนูน โดยแนวรังสีขนานกับแกนมุขสำคัญ และอยู่ห่างจากแกนมุขสำคัญเท่ากับ b ถ้ารังสีสะท้อนจากกระจกท้ามุม 120 องศา กับแนวรังสีเดิม ดังรูป รัศมีความโค้งของกระจกเป็นเท่าไร

2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

ในการทดลองเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ใช้แสงความถี่ 7.0 x (10)^14 ตกกระทบผิวโลหะที่มีค่าฟังก์ชันงานเท่ากับ 2.3 อิเล็กตรอนโวลต์ จงหาความต่างศักย์หยุดยั้งของโฟโตอิเล็กตรอนนี้

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

ในบรรยากาศมีแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ มีแก๊สไฮโดรเจนปนอยู่บ้างแต่ในสัดส่วนน้อยมาก ถามว่าอัตราเร็ว Vrms ของโมเลกุลไฮโดรเจนเป็นกี่เท่าของ Vrms ของโมเลกุลออกซิเจน กำหนดให้มวลโมเลกุลของไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็น 2 และ 32 กรัมต่อโมล ตามลำดับ

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

เมื่อปล่อยลูกบอลมวล 200 กรัม ที่ความสูง 125 เซนติเมตร ลงบนพื้นราบ ปรากฏว่าหลังจากลูกบอลกระทบพื้นเป็นเวลา 0.06 วินาที ลูกบอลก็กระดอนกลับขึ้นตามแนวดิ่ง วัดระยะสูงสุดได้เท่ากับ 80 เซนติเมตร จงหาแรงเฉลี่ยที่พื้นกระทำต่อลูกบอล

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ในรูป แสดงแผนภาพของระดับพลังงานของอะตอมหนึ่ง พบว่าอะตอมจะแผ่รังสีที่มีความยาวคลื่น 200 นาโนเมตร และ 300 นาโนเมตร เมื่อมีการเปลี่ยนระดับพลังงานตามเส้นทาง 1 และ 2 ตามลำดับ ถ้ามีการเปลี่ยนระดับพลังงานตามเส้นทาง 3 (เส้นประ) อะตอมนี้จะแผ่รังสีที่มีความยาวคลื่นเท่าไรออกมาในรูป แสดงแผนภาพของระดับพลังงานของอะตอมหนึ่ง พบว่าอะตอมจะแผ่รังสีที่มีความยาวคลื่น 200 นาโนเมตร และ 300 นาโนเมตร เมื่อมีการเปลี่ยนระดับพลังงานตามเส้นทาง 1 และ 2 ตามลำดับ ถ้ามีการเปลี่ยนระดับพลังงานตามเส้นทาง 3 (เส้นประ) อะตอมนี้จะแผ่รังสีที่มีความยาวคลื่นเท่าไรออกมา

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

ออกแรงกดลูกสูบของกระบอกสูบซึ่งบรรจุแก๊สชนิดหนึ่ง ทำให้ปริมาตรของแก๊สลดลงโดยอุณหภูมิคงที่ และแก๊สไม่รั่วออกมา จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้อง ก. ความดันเพิ่มขึ้น ข. อัตราเร็ว Vrms ของโมเลกุลของแก๊สลดลง ค. พลังงานภายในเพิ่มขึ้น ง. พลังงานภายในคงที่

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

สารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีค่ากัมมันตภาพ 256 คูรี พบว่าเวลาผ่านไป 6 นาที กัมมันตภาพลดลงเหลือ 32 คูรี จงหาครึ่งชีวิตและค่ากัมมันตภาพที่เหลืออยู่หลังจากเวลาผ่านไปอีก 8 นาที

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

รถเลี้ยวโค้งบนทางราบด้วยรัศมี 100 เมตร มีอัตราเร็วคงที่ 16 เมตรต่อวินาที จงหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างล้อรถกับถนนที่น้อยที่สุดที่ทำให้รถไม่ไกลออกนอกเส้นทาง

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

แผ่นกลมแบนมวล 30 กิโลกรัม รัศมี 50 เซนติเมตร มีโมเมนต์ความเฉื่อยเท่ากับ 6.5 กิโลกรัม-เมตร2 เมื่อปล่อยให้กลิ้งมาตามพื้นซึ่งเอียงทำมุม 30 องศา เทียบกับแนวระดับ จงหาอัตราเร็วเชิงมุมของแผ่นกลมขณะกลิ้งลงได้ระยะ 2 เมตร ตามพื้นเอียง

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

ประจุ 4 ตัวประกอบด้วย q1, q2, q3 และ q4 วางอยู่ที่มุมสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีความยาวด้านละ ℓ ดังรูป ถ้าประจุทั้งสี่มีขนาดของประจุเท่ากันคือ q ในกรณีใดบ้างต่อไปนี้ที่ทำให้สนามไฟฟ้า ณ จุดกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีค่าเป็นศูนย์ ก. q1 = q2 = q3 = q4 = +q ข. q1 = q2 = q3 = q4 = -q ค. q1 = q4 = +q1 q2 = q3 = -q ง. q1 = q2 = +q1 q3 = q4 = -qประจุ 4 ตัวประกอบด้วย q1, q2, q3 และ q4 วางอยู่ที่มุมสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีความยาวด้านละ ℓ ดังรูป ถ้าประจุทั้งสี่มีขนาดของประจุเท่ากันคือ q ในกรณีใดบ้างต่อไปนี้ที่ทำให้สนามไฟฟ้า ณ จุดกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีค่าเป็นศูนย์
  ก. q1 = q2 = q3 = q4 = +q
  ข. q1 = q2 = q3 = q4 = -q
  ค. q1 = q4 = +q1 q2 = q3 = -q
  ง. q1 = q2 = +q1 q3 = q4 = -q

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

ลูกบอลพลาสติกมวล m แขวนด้วยเชือกยาว d และอยู่ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาด E ในแนวระดับดังรูป ถ้าลูกบอลอยู่ในตำแหน่งสมดุล เส้นเชือกทำมุมลูกบอลพลาสติกมวล m แขวนด้วยเชือกยาว d และอยู่ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาด E ในแนวระดับดังรูป ถ้าลูกบอลอยู่ในตำแหน่งสมดุล เส้นเชือกทำมุม

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

กรอบรูปมวล m ถูกแขวนไว้ด้วยเชือก 2 เส้น โดยเชือกแต่ละเส้นยาว 1 และทำมุมกรอบรูปมวล m ถูกแขวนไว้ด้วยเชือก 2 เส้น โดยเชือกแต่ละเส้นยาว 1 และทำมุม

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

วัตถุสองก้อนมวล m และ M(M มากกว่า m) ผูกติดกันด้วยเชือกเบาและกล้องผ่านรอกลื่นที่ยอดของพื้นเอียงทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วดังรูป หากค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ระหว่างพื้นเอียงกับมวลทั้งสองก้อนเท่ากับ μ จงหาค่า μ ที่ทำให้ก้อนมวลมีการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่วัตถุสองก้อนมวล m และ M(M มากกว่า m) ผูกติดกันด้วยเชือกเบาและกล้องผ่านรอกลื่นที่ยอดของพื้นเอียงทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วดังรูป หากค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ระหว่างพื้นเอียงกับมวลทั้งสองก้อนเท่ากับ μ จงหาค่า μ ที่ทำให้ก้อนมวลมีการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ตัวต้านทาน 25 โอห์มต่ออนุกรมกับตัวต้านทานอีกตัวหนึ่ง แล้วนำไปต่อกับแบตเตอรี่ เมื่อวัดความต่างศักย์คร่อมแบตเตอรี่ไฟฟ้า 10 โวลต์ และวัดความต่างศักย์ตกคร่อมตัวต้านทาน 25 โอห์มได้เป็น 5.5 โวลต์ จงหาค่าความต้านทานตัวที่สอง

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

มอเตอร์ไฟฟ้าใช้กับความต่างศักย์ 220 โวลต์ และใช้กระแสไฟฟ้า 5.0 แอมแปร์ ในการยกวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นด้วยอัตราเร็วคงตัว 0.5 เมตรต่อวินาที ถ้าประสิทธิภาพของมอเตอร์นี้เป็น 70 เปอร์เซ็นต์ จงหามวลของวัตถุดังกล่าว

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

รังสีๆ หนึ่งตกกระทบกระจกนูน โดยแนวรังสีขนานกับแกนมุขสำคัญ และอยู่ห่างจากแกนมุขสำคัญเท่ากับ b ถ้ารังสีสะท้อนจากกระจกท้ามุม 120 องศา กับแนวรังสีเดิม ดังรูป รัศมีความโค้งของกระจกเป็นเท่าไร

17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

ในการทดลองเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ใช้แสงความถี่ 7.0 x (10)^14 ตกกระทบผิวโลหะที่มีค่าฟังก์ชันงานเท่ากับ 2.3 อิเล็กตรอนโวลต์ จงหาความต่างศักย์หยุดยั้งของโฟโตอิเล็กตรอนนี้

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

ในบรรยากาศมีแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ มีแก๊สไฮโดรเจนปนอยู่บ้างแต่ในสัดส่วนน้อยมาก ถามว่าอัตราเร็ว Vrms ของโมเลกุลไฮโดรเจนเป็นกี่เท่าของ Vrms ของโมเลกุลออกซิเจน กำหนดให้มวลโมเลกุลของไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็น 2 และ 32 กรัมต่อโมล ตามลำดับ

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

เมื่อปล่อยลูกบอลมวล 200 กรัม ที่ความสูง 125 เซนติเมตร ลงบนพื้นราบ ปรากฏว่าหลังจากลูกบอลกระทบพื้นเป็นเวลา 0.06 วินาที ลูกบอลก็กระดอนกลับขึ้นตามแนวดิ่ง วัดระยะสูงสุดได้เท่ากับ 80 เซนติเมตร จงหาแรงเฉลี่ยที่พื้นกระทำต่อลูกบอล

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ในรูป แสดงแผนภาพของระดับพลังงานของอะตอมหนึ่ง พบว่าอะตอมจะแผ่รังสีที่มีความยาวคลื่น 200 นาโนเมตร และ 300 นาโนเมตร เมื่อมีการเปลี่ยนระดับพลังงานตามเส้นทาง 1 และ 2 ตามลำดับ ถ้ามีการเปลี่ยนระดับพลังงานตามเส้นทาง 3 (เส้นประ) อะตอมนี้จะแผ่รังสีที่มีความยาวคลื่นเท่าไรออกมาในรูป แสดงแผนภาพของระดับพลังงานของอะตอมหนึ่ง พบว่าอะตอมจะแผ่รังสีที่มีความยาวคลื่น 200 นาโนเมตร และ 300 นาโนเมตร เมื่อมีการเปลี่ยนระดับพลังงานตามเส้นทาง 1 และ 2 ตามลำดับ ถ้ามีการเปลี่ยนระดับพลังงานตามเส้นทาง 3 (เส้นประ) อะตอมนี้จะแผ่รังสีที่มีความยาวคลื่นเท่าไรออกมา

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

ออกแรงกดลูกสูบของกระบอกสูบซึ่งบรรจุแก๊สชนิดหนึ่ง ทำให้ปริมาตรของแก๊สลดลงโดยอุณหภูมิคงที่ และแก๊สไม่รั่วออกมา จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้อง ก. ความดันเพิ่มขึ้น ข. อัตราเร็ว Vrms ของโมเลกุลของแก๊สลดลง ค. พลังงานภายในเพิ่มขึ้น ง. พลังงานภายในคงที่

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

สารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีค่ากัมมันตภาพ 256 คูรี พบว่าเวลาผ่านไป 6 นาที กัมมันตภาพลดลงเหลือ 32 คูรี จงหาครึ่งชีวิตและค่ากัมมันตภาพที่เหลืออยู่หลังจากเวลาผ่านไปอีก 8 นาที

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

รถเลี้ยวโค้งบนทางราบด้วยรัศมี 100 เมตร มีอัตราเร็วคงที่ 16 เมตรต่อวินาที จงหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างล้อรถกับถนนที่น้อยที่สุดที่ทำให้รถไม่ไกลออกนอกเส้นทาง

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

แผ่นกลมแบนมวล 30 กิโลกรัม รัศมี 50 เซนติเมตร มีโมเมนต์ความเฉื่อยเท่ากับ 6.5 กิโลกรัม-เมตร2 เมื่อปล่อยให้กลิ้งมาตามพื้นซึ่งเอียงทำมุม 30 องศา เทียบกับแนวระดับ จงหาอัตราเร็วเชิงมุมของแผ่นกลมขณะกลิ้งลงได้ระยะ 2 เมตร ตามพื้นเอียง

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

ประจุ 4 ตัวประกอบด้วย q1, q2, q3 และ q4 วางอยู่ที่มุมสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีความยาวด้านละ ℓ ดังรูป ถ้าประจุทั้งสี่มีขนาดของประจุเท่ากันคือ q ในกรณีใดบ้างต่อไปนี้ที่ทำให้สนามไฟฟ้า ณ จุดกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีค่าเป็นศูนย์ ก. q1 = q2 = q3 = q4 = +q ข. q1 = q2 = q3 = q4 = -q ค. q1 = q4 = +q1 q2 = q3 = -q ง. q1 = q2 = +q1 q3 = q4 = -qประจุ 4 ตัวประกอบด้วย q1, q2, q3 และ q4 วางอยู่ที่มุมสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีความยาวด้านละ ℓ ดังรูป ถ้าประจุทั้งสี่มีขนาดของประจุเท่ากันคือ q ในกรณีใดบ้างต่อไปนี้ที่ทำให้สนามไฟฟ้า ณ จุดกึ่งกลางของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีค่าเป็นศูนย์
  ก. q1 = q2 = q3 = q4 = +q
  ข. q1 = q2 = q3 = q4 = -q
  ค. q1 = q4 = +q1 q2 = q3 = -q
  ง. q1 = q2 = +q1 q3 = q4 = -q

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

ลูกบอลพลาสติกมวล m แขวนด้วยเชือกยาว d และอยู่ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาด E ในแนวระดับดังรูป ถ้าลูกบอลอยู่ในตำแหน่งสมดุล เส้นเชือกทำมุมลูกบอลพลาสติกมวล m แขวนด้วยเชือกยาว d และอยู่ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาด E ในแนวระดับดังรูป ถ้าลูกบอลอยู่ในตำแหน่งสมดุล เส้นเชือกทำมุม

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

กรอบรูปมวล m ถูกแขวนไว้ด้วยเชือก 2 เส้น โดยเชือกแต่ละเส้นยาว 1 และทำมุมกรอบรูปมวล m ถูกแขวนไว้ด้วยเชือก 2 เส้น โดยเชือกแต่ละเส้นยาว 1 และทำมุม

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

วัตถุสองก้อนมวล m และ M(M มากกว่า m) ผูกติดกันด้วยเชือกเบาและกล้องผ่านรอกลื่นที่ยอดของพื้นเอียงทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วดังรูป หากค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ระหว่างพื้นเอียงกับมวลทั้งสองก้อนเท่ากับ μ จงหาค่า μ ที่ทำให้ก้อนมวลมีการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่วัตถุสองก้อนมวล m และ M(M มากกว่า m) ผูกติดกันด้วยเชือกเบาและกล้องผ่านรอกลื่นที่ยอดของพื้นเอียงทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วดังรูป หากค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ระหว่างพื้นเอียงกับมวลทั้งสองก้อนเท่ากับ μ จงหาค่า μ ที่ทำให้ก้อนมวลมีการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ตัวต้านทาน 25 โอห์มต่ออนุกรมกับตัวต้านทานอีกตัวหนึ่ง แล้วนำไปต่อกับแบตเตอรี่ เมื่อวัดความต่างศักย์คร่อมแบตเตอรี่ไฟฟ้า 10 โวลต์ และวัดความต่างศักย์ตกคร่อมตัวต้านทาน 25 โอห์มได้เป็น 5.5 โวลต์ จงหาค่าความต้านทานตัวที่สอง

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

มอเตอร์ไฟฟ้าใช้กับความต่างศักย์ 220 โวลต์ และใช้กระแสไฟฟ้า 5.0 แอมแปร์ ในการยกวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นด้วยอัตราเร็วคงตัว 0.5 เมตรต่อวินาที ถ้าประสิทธิภาพของมอเตอร์นี้เป็น 70 เปอร์เซ็นต์ จงหามวลของวัตถุดังกล่าว

ระบบกำลังประมวลผล

 • ข้อปัจจุบัน
 • ข้อที่ทำแล้ว
 • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
 • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
14 มิ.ย. 2554 SCMB603973 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2547) ชุดที่1 15 ข้อ 8,508 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ส.ค. 2555 SCMB608153 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 5 20 ข้อ 24,144 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ต.ค. 2558 SCMB612873 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์(2551) ชุดที่2 20 ข้อ 3,497 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 พ.ย. 2556 SCMB411064 แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่5 16 ข้อ 18,273 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607062 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น ชุดที่3 10 ข้อ 3,069 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ต.ค. 2558 SCMB612879 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่3 20 ข้อ 4,949 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ส.ค. 2555 SCMB608100 ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 2 25 ข้อ 15,068 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ก.ย. 2555 SCMB608223 ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 3 25 ข้อ 13,784 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 พ.ค. 2554 SCMB603841 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2544) ชุดที่4 15 ข้อ 8,312 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607062 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น ชุดที่3 10 ข้อ 3,069 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน