ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2546) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB603846

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 27 พ.ค. 54 เวลา 15:26 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :

วงลวดตัวนำวางอยู่ใกล้กับลวดตัวนำ C ซึ่งมีกระแส I ผ่าน ถ้าดึงวงลวดให้เคลื่อนที่ออกจาก C ดังรูป ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุดวงลวดตัวนำวางอยู่ใกล้กับลวดตัวนำ C ซึ่งมีกระแส I ผ่าน ถ้าดึงวงลวดให้เคลื่อนที่ออกจาก C ดังรูป ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด

2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

ต้องให้ความร้อนเท่าใดแก่แก๊สฮีเลียมในภาชนะปิด ซึ่งมีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ความดันของแก๊สจึงจะเพิ่มขึ้น 0.4 x (10)^5 พาสคัล ให้ถือว่าปริมาตรของภาชนะไม่เปลี่ยนแปลง

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

ในทฤษฎีอะตอมของโบร์มีสมมติฐานว่าค่าโมเมนตัมเชิงมุมของอิเล็กตรอนมีได้เฉพาะบางค่าเท่านั้น ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่สามารถเป็นค่าโมเมนตัมเชิงมุมของอิเล็กตรอนในสถานะใดๆ ของอะตอนไฮโดรเจน

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

ตัวเก็บประจุสองตัว 1 ไมโครฟารัด และ 3 ไมโครฟารัด ต่ออยู่กับความต่างศักย์ 12 โวลต์ ดังรูป จงคำนวณหาประจุที่อยู่ในตัวเก็บประจุ 1 ไมโครฟารัดตัวเก็บประจุสองตัว 1 ไมโครฟารัด และ 3 ไมโครฟารัด ต่ออยู่กับความต่างศักย์ 12 โวลต์ ดังรูป จงคำนวณหาประจุที่อยู่ในตัวเก็บประจุ 1 ไมโครฟารัด

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ในปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก กราฟระหว่างความต่างศักย์หยุดยั้ง Vs กับความถี่ของแสง f สำหรับแอโนดที่ทำด้วยโลหะ A และ B ซึ่งโลหะ A มีค่าฟังก์ชันงานมากกว่าโลหะ B จะเป็นตามรูปใด

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

จากรูป ปล่อยล้อเลื่อนจากจุดหยุดนิ่งบนยอดเขาซึ่งสูง h จากจุดต่ำสุดของแอ่งที่มีรัศมีความโค้ง R เมื่อล้อเลื่อนลงถึงจุดต่ำสุดของแอ่ง คนมวล m ที่อยู่บนล้อเลื่อนจะกดทับเก้าอี้ด้วยแรงเท่าใดจากรูป ปล่อยล้อเลื่อนจากจุดหยุดนิ่งบนยอดเขาซึ่งสูง h จากจุดต่ำสุดของแอ่งที่มีรัศมีความโค้ง R เมื่อล้อเลื่อนลงถึงจุดต่ำสุดของแอ่ง คนมวล m ที่อยู่บนล้อเลื่อนจะกดทับเก้าอี้ด้วยแรงเท่าใด

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

ลวดเส้นหนึ่งยาวเท่ากับ L มีพื้นที่ภาคตัดขวางเป็น A และมีค่ามอดูลัสของยังเป็น Y ถ้าต้องการยึดลวดนี้ให้ยาวขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ จะต้องใช้แรงดึงเท่าไร

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

ลูกหินถูกยิงขึ้นจากพื้นราบด้วยความเร็วต้น 40 เมตรต่อวินาที ในแนวทำมุม 30 องศากับแนวดิ่ง จงหาว่าลูกหินจะตกพื้นที่ระยะห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไร

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

อัดสปริงซึ่งวางอยู่ในแนวราบบนพื้นราบลื่นด้วยมวล 0.25 กิโลกรัม ทำให้สปริงถูกกดเข้าไป 10 เซนติเมตร ดังรูป หลังจากนั้นปล่อยให้สปริงติดมวลออกไป ความเร็วสูงสุดที่มวลนี้จะมีให้คือเท่าไร ถ้าสปริงมีค่าคงตัว 100 นิวตันต่อเมตรอัดสปริงซึ่งวางอยู่ในแนวราบบนพื้นราบลื่นด้วยมวล 0.25 กิโลกรัม ทำให้สปริงถูกกดเข้าไป 10 เซนติเมตร ดังรูป หลังจากนั้นปล่อยให้สปริงติดมวลออกไป ความเร็วสูงสุดที่มวลนี้จะมีให้คือเท่าไร ถ้าสปริงมีค่าคงตัว 100 นิวตันต่อเมตร

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องหนึ่งประกอบด้วยเตารีดไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์ โทรทัศน์สีขนาด 130 วัตต์ พัดลมขนาด 70 วัตต์ หม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 900 วัตต์ และหลอดไฟ ถ้าในห้องนี้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ 220 โวลท์และใช้ฟิวส์รวมขนาด 10 แอมแปร์ จงหากำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้กับหลอดไฟทั้งหมดถ้าเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมกัน

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

ต้องการเร่งเครื่องให้รถมวล 1,500 กิโลกรัม มีความเร็วเปลี่ยนจาก 10 เมตรต่อวินาที เป็น 30 เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 5 วินาที จะต้องใช้กำลังเฉลี่ยอย่างน้อยเท่าไร

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

รถพยาบาลแล่นด้วยอัตราเร็ว 25 เมตรต่อวินาที ส่งเสียงไซเรนมีความถี่ 400 เฮิรตซ์ ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศเป็น 350 เมตรต่อวินาที ความยาวคลื่นเสียงไซเรนด้านหน้ารถพยาบาลเป็นเท่าไร

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

รถพยาบาลแล่นด้วยอัตราเร็ว 25 เมตรต่อวินาที ส่งเสียงไซเรนมีความถี่ 400 เฮิรตซ์ ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศเป็น 350 เมตรต่อวินาที ความยาวคลื่นเสียงไซเรนด้านหน้ารถพยาบาลเป็นเท่าไร

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

อนุภาคมวล m ประจุ +q กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กขนาด B เป็นวงกลมรัศมี R จงหาพลังงานจลน์ของอนุภาคนี้

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

วงจรกระแสตรงประกอบด้วยตัวเก็บประจุ A และ B มีความจุ C และ 4C ตามลำดับ ต่ออนุกรมกันและต่อกับความต่างศักย์ V จงหาศักย์ไฟฟ้าตกคร่อมตัวเก็บประจุ A

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

วงลวดตัวนำวางอยู่ใกล้กับลวดตัวนำ C ซึ่งมีกระแส I ผ่าน ถ้าดึงวงลวดให้เคลื่อนที่ออกจาก C ดังรูป ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุดวงลวดตัวนำวางอยู่ใกล้กับลวดตัวนำ C ซึ่งมีกระแส I ผ่าน ถ้าดึงวงลวดให้เคลื่อนที่ออกจาก C ดังรูป ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด

17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

ต้องให้ความร้อนเท่าใดแก่แก๊สฮีเลียมในภาชนะปิด ซึ่งมีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ความดันของแก๊สจึงจะเพิ่มขึ้น 0.4 x (10)^5 พาสคัล ให้ถือว่าปริมาตรของภาชนะไม่เปลี่ยนแปลง

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

ในทฤษฎีอะตอมของโบร์มีสมมติฐานว่าค่าโมเมนตัมเชิงมุมของอิเล็กตรอนมีได้เฉพาะบางค่าเท่านั้น ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่สามารถเป็นค่าโมเมนตัมเชิงมุมของอิเล็กตรอนในสถานะใดๆ ของอะตอนไฮโดรเจน

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

ตัวเก็บประจุสองตัว 1 ไมโครฟารัด และ 3 ไมโครฟารัด ต่ออยู่กับความต่างศักย์ 12 โวลต์ ดังรูป จงคำนวณหาประจุที่อยู่ในตัวเก็บประจุ 1 ไมโครฟารัดตัวเก็บประจุสองตัว 1 ไมโครฟารัด และ 3 ไมโครฟารัด ต่ออยู่กับความต่างศักย์ 12 โวลต์ ดังรูป จงคำนวณหาประจุที่อยู่ในตัวเก็บประจุ 1 ไมโครฟารัด

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ในปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก กราฟระหว่างความต่างศักย์หยุดยั้ง Vs กับความถี่ของแสง f สำหรับแอโนดที่ทำด้วยโลหะ A และ B ซึ่งโลหะ A มีค่าฟังก์ชันงานมากกว่าโลหะ B จะเป็นตามรูปใด

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

จากรูป ปล่อยล้อเลื่อนจากจุดหยุดนิ่งบนยอดเขาซึ่งสูง h จากจุดต่ำสุดของแอ่งที่มีรัศมีความโค้ง R เมื่อล้อเลื่อนลงถึงจุดต่ำสุดของแอ่ง คนมวล m ที่อยู่บนล้อเลื่อนจะกดทับเก้าอี้ด้วยแรงเท่าใดจากรูป ปล่อยล้อเลื่อนจากจุดหยุดนิ่งบนยอดเขาซึ่งสูง h จากจุดต่ำสุดของแอ่งที่มีรัศมีความโค้ง R เมื่อล้อเลื่อนลงถึงจุดต่ำสุดของแอ่ง คนมวล m ที่อยู่บนล้อเลื่อนจะกดทับเก้าอี้ด้วยแรงเท่าใด

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

ลวดเส้นหนึ่งยาวเท่ากับ L มีพื้นที่ภาคตัดขวางเป็น A และมีค่ามอดูลัสของยังเป็น Y ถ้าต้องการยึดลวดนี้ให้ยาวขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ จะต้องใช้แรงดึงเท่าไร

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

ลูกหินถูกยิงขึ้นจากพื้นราบด้วยความเร็วต้น 40 เมตรต่อวินาที ในแนวทำมุม 30 องศากับแนวดิ่ง จงหาว่าลูกหินจะตกพื้นที่ระยะห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไร

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

อัดสปริงซึ่งวางอยู่ในแนวราบบนพื้นราบลื่นด้วยมวล 0.25 กิโลกรัม ทำให้สปริงถูกกดเข้าไป 10 เซนติเมตร ดังรูป หลังจากนั้นปล่อยให้สปริงติดมวลออกไป ความเร็วสูงสุดที่มวลนี้จะมีให้คือเท่าไร ถ้าสปริงมีค่าคงตัว 100 นิวตันต่อเมตรอัดสปริงซึ่งวางอยู่ในแนวราบบนพื้นราบลื่นด้วยมวล 0.25 กิโลกรัม ทำให้สปริงถูกกดเข้าไป 10 เซนติเมตร ดังรูป หลังจากนั้นปล่อยให้สปริงติดมวลออกไป ความเร็วสูงสุดที่มวลนี้จะมีให้คือเท่าไร ถ้าสปริงมีค่าคงตัว 100 นิวตันต่อเมตร

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องหนึ่งประกอบด้วยเตารีดไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์ โทรทัศน์สีขนาด 130 วัตต์ พัดลมขนาด 70 วัตต์ หม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 900 วัตต์ และหลอดไฟ ถ้าในห้องนี้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ 220 โวลท์และใช้ฟิวส์รวมขนาด 10 แอมแปร์ จงหากำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้กับหลอดไฟทั้งหมดถ้าเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดพร้อมกัน

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

ต้องการเร่งเครื่องให้รถมวล 1,500 กิโลกรัม มีความเร็วเปลี่ยนจาก 10 เมตรต่อวินาที เป็น 30 เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 5 วินาที จะต้องใช้กำลังเฉลี่ยอย่างน้อยเท่าไร

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

รถพยาบาลแล่นด้วยอัตราเร็ว 25 เมตรต่อวินาที ส่งเสียงไซเรนมีความถี่ 400 เฮิรตซ์ ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศเป็น 350 เมตรต่อวินาที ความยาวคลื่นเสียงไซเรนด้านหน้ารถพยาบาลเป็นเท่าไร

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

รถพยาบาลแล่นด้วยอัตราเร็ว 25 เมตรต่อวินาที ส่งเสียงไซเรนมีความถี่ 400 เฮิรตซ์ ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศเป็น 350 เมตรต่อวินาที ความยาวคลื่นเสียงไซเรนด้านหน้ารถพยาบาลเป็นเท่าไร

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

อนุภาคมวล m ประจุ +q กำลังเคลื่อนที่ในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กขนาด B เป็นวงกลมรัศมี R จงหาพลังงานจลน์ของอนุภาคนี้

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

วงจรกระแสตรงประกอบด้วยตัวเก็บประจุ A และ B มีความจุ C และ 4C ตามลำดับ ต่ออนุกรมกันและต่อกับความต่างศักย์ V จงหาศักย์ไฟฟ้าตกคร่อมตัวเก็บประจุ A

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 ก.พ. 2555 SCMB607062 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น ชุดที่3 10 ข้อ 3,069 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 พ.ย. 2556 SCMB411064 แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่5 16 ข้อ 18,273 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2556 SCMB610219 ข้อสอบ O-NET เรื่องการเคลื่อนที่และพลังงาน(2549) 20 ข้อ 39,938 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ธ.ค. 2556 SCMB611119 แนวข้อสอบ PAT 3 ปี 2552 ชุดที่ 2 25 ข้อ 30,953 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ต.ค. 2558 SCMB612872 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์(2551) ชุดที่1 20 ข้อ 3,525 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ก.ค. 2557 SCMB612012 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่1 12 ข้อ 15,093 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ต.ค. 2557 SCMB612320 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์(2549) ชุดที่1 15 ข้อ 13,614 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ค. 2554 SCMB604205 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่1 10 ข้อ 7,509 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2556 SCMB610052 ข้อสอบ O-NET เรื่องแรงและการเคลื่อนที่-พลังงาน(2551) 20 ข้อ 72,351 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
27 พ.ค. 2554 SCMB603845 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2545) ชุดที่1 15 ข้อ 8,206 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน