ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2544) ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB603841

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 24 พ.ค. 54 เวลา 14:30 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

เซลล์ไฟฟ้า 2 เซลล์ต่างก็มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า E โวลต์และมีความต้านทานภายใน R โอห์มเหมือนกัน เมื่อนำเซลล์ทั้งสองไปต่อเข้ากับตัวต้านทานภายนอกขนาด R โอห์ม พบว่าไม่ว่าจะต่อเซลล์แบบอนุกรมหรือแบบขนาน ก็จะได้กระแสผ่าน R เท่ากัน จงหาว่าความต้านทานภายใน r ต้องมีค่าเป็นกี่เท่าของ R

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

แกลแวนอมิเตอร์ตัวหนึ่งมีความต้านทาน 20 โอห์ม อ่านได้เต็มสเกลเมื่อต่อเข้ากับความต่างศักย์ 0.2 โวลต์ ถ้าต้องการทำให้เป็นแอมมิเตอร์ที่อ่านเต็มสเกลได้ 1 แอมแปร์ โดยต่อตัวต้านทานขาน (หรือชันต์) กับแกลแวนอมิเตอร์ตัวนี้ขณะที่แอมมิเตอร์อ่านได้เต็มสเกลกระแสที่ผ่านชันต์มีค่าเท่าใด

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

ลวดทองแดงมีความหนาแน่น ρ และพื้นที่หน้าตัด A นำมางอให้เป็นเหลี่ยม 3 ด้านยาวเท่าๆ กัน และสามารถหมุนรอบแกน PQ ซึ่งอยู่ในแนวระดับ ลวดเส้นนี้อยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ B มีทิศพุ่งขึ้นตามแนวดิ่ง เมื่อผ่านกระแส I เข้าไปจะทำให้ลวดเอียงทำมุมลวดทองแดงมีความหนาแน่น ρ และพื้นที่หน้าตัด A นำมางอให้เป็นเหลี่ยม 3 ด้านยาวเท่าๆ กัน และสามารถหมุนรอบแกน PQ ซึ่งอยู่ในแนวระดับ ลวดเส้นนี้อยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ B มีทิศพุ่งขึ้นตามแนวดิ่ง เมื่อผ่านกระแส I เข้าไปจะทำให้ลวดเอียงทำมุม

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

แก๊สอุดมคติจำนวนหนึ่ง ได้รับความร้อนจนมีความดันเป็น 1.5 เท่าของความดันเดิม และมีปริมาตรเป็น 1.2 เท่า ของปริมาตรเดิม พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลแก๊สเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

ลังรูปลูกบาศก์มีฝาปิด วางอยู่บนพื้น แต่ละด้านยาว 0.5 เมตร หนัก 200 นิวตัน วันหนึ่งในตกน้ำท่วม ระดับน้ำจะต้องขึ้นสูงจากพื้นเท่าใด ลังจึงเริ่มลอย (ให้ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

ลวดชนิดเดียวกัน 2 เส้นเดิมยาว L และ L/2 ถูกถ่วงด้วยมวลดังรูป จงหาอัตราส่วนของระยะยึดของลวดในรูปที่ 1 กับระยะยึดของลวดในรูปที่ 2ลวดชนิดเดียวกัน 2 เส้นเดิมยาว L และ L/2 ถูกถ่วงด้วยมวลดังรูป จงหาอัตราส่วนของระยะยึดของลวดในรูปที่ 1 กับระยะยึดของลวดในรูปที่ 2

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

ธาตุกัมมันตรังสีจำนวนหนึ่ง มีกัมมันตภาพ 1 ไมโครคูรี และมีครึ่งชีวิตเท่ากับ 1,000 วินาที จำนวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีขณะนั้นเป็นเท่าใด (1 คูศรีเท่ากับ 3.7×(10)^10 เบเคอเรล)

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ถ้าอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจนเป็นคลื่นนิ่งของคลื่นดอบรอยส์ในระดับพลังงานขั้นที่สองของอะตอม จะมีจำนวนปฏิบัพรอบนิวเคลียสกี่ปฏิบัพ

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

ในการทดลองการสั่นฟ้องของเสียงโดยใช้หลอดเรโซแนนซ์ ถ้าความถี่ของเสียงเท่ากับ 500 เฮิรตซ์ และความเร็วของคลื่นเสียงเท่ากับ 340 เมตร/วินาที ขณะค่อยๆ เลื่อนตำแหน่งของลูกสูบพบว่าเกิดเสียงดังที่สุดครั้งแรกที่ 16 เซนติเมตรจากปากหลอด ตามหลักการคาดว่าเสียงดังที่สุดครั้งที่สองจะเกิดเมื่อลูกสูบอยู่ห่างจากปากหลอดเป็นระยะเท่าไร

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

จากรูป จงหาค่าความตึง T ในเชือกเส้นขวาสุดจากรูป จงหาค่าความตึง T ในเชือกเส้นขวาสุด

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

โวลต์มิเตอร์ตัวหนึ่งอ่านค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าบ้านซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 50 เฮิรตซ์ได้ 200 โวลต์ ถ้า V เป็นค่าความต่างศักย์ระหว่างคู่สายที่เวลา t ใดๆ ข้อใดต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง V และ t ได้ถูกต้อง

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

ถัง 2 ใบ ใบหนึ่งมีน้ำอย่างเดียว อีกใบหนึ่งมีน้ำและน้ำมัน โดยชั้นของน้ำมันสูง 0.08 เมตรดังรูป ความหนาแน่นของน้ำและน้ำมันเป็น 1,000 และ 850 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จงหาว่าความดันที่ก้นถังทั้งสองใบตะต่างกันเท่าใดถัง 2 ใบ ใบหนึ่งมีน้ำอย่างเดียว อีกใบหนึ่งมีน้ำและน้ำมัน โดยชั้นของน้ำมันสูง 0.08 เมตรดังรูป ความหนาแน่นของน้ำและน้ำมันเป็น 1,000 และ 850 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จงหาว่าความดันที่ก้นถังทั้งสองใบตะต่างกันเท่าใด

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

อนุภาคแอลฟาและโปรตอนถูกเร่งจากความต่างศักย์เดียวกันแล้วต่างก็เคลื่อนที่เข้าไปในสยามแม่เหล็กสม่ำเสมอในทิศซึ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนั้น รัศมีการเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กของอนุภาคแอลฟาจะเป็นกี่เท่าของโปรตอน

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

ถ้ากราฟระหว่างความเร็วของวัตถุ v ที่เวลา t ต่างๆ เป็นดังรูป กราฟของความเร่ง a กับเวลา t ต่างๆ จะเป็นตามรูปใดถ้ากราฟระหว่างความเร็วของวัตถุ v ที่เวลา t ต่างๆ เป็นดังรูป กราฟของความเร่ง a กับเวลา t ต่างๆ จะเป็นตามรูปใด

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

เซลล์ไฟฟ้า 2 เซลล์ต่างก็มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า E โวลต์และมีความต้านทานภายใน R โอห์มเหมือนกัน เมื่อนำเซลล์ทั้งสองไปต่อเข้ากับตัวต้านทานภายนอกขนาด R โอห์ม พบว่าไม่ว่าจะต่อเซลล์แบบอนุกรมหรือแบบขนาน ก็จะได้กระแสผ่าน R เท่ากัน จงหาว่าความต้านทานภายใน r ต้องมีค่าเป็นกี่เท่าของ R

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

แกลแวนอมิเตอร์ตัวหนึ่งมีความต้านทาน 20 โอห์ม อ่านได้เต็มสเกลเมื่อต่อเข้ากับความต่างศักย์ 0.2 โวลต์ ถ้าต้องการทำให้เป็นแอมมิเตอร์ที่อ่านเต็มสเกลได้ 1 แอมแปร์ โดยต่อตัวต้านทานขาน (หรือชันต์) กับแกลแวนอมิเตอร์ตัวนี้ขณะที่แอมมิเตอร์อ่านได้เต็มสเกลกระแสที่ผ่านชันต์มีค่าเท่าใด

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

ลวดทองแดงมีความหนาแน่น ρ และพื้นที่หน้าตัด A นำมางอให้เป็นเหลี่ยม 3 ด้านยาวเท่าๆ กัน และสามารถหมุนรอบแกน PQ ซึ่งอยู่ในแนวระดับ ลวดเส้นนี้อยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ B มีทิศพุ่งขึ้นตามแนวดิ่ง เมื่อผ่านกระแส I เข้าไปจะทำให้ลวดเอียงทำมุมลวดทองแดงมีความหนาแน่น ρ และพื้นที่หน้าตัด A นำมางอให้เป็นเหลี่ยม 3 ด้านยาวเท่าๆ กัน และสามารถหมุนรอบแกน PQ ซึ่งอยู่ในแนวระดับ ลวดเส้นนี้อยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ B มีทิศพุ่งขึ้นตามแนวดิ่ง เมื่อผ่านกระแส I เข้าไปจะทำให้ลวดเอียงทำมุม

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

แก๊สอุดมคติจำนวนหนึ่ง ได้รับความร้อนจนมีความดันเป็น 1.5 เท่าของความดันเดิม และมีปริมาตรเป็น 1.2 เท่า ของปริมาตรเดิม พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลแก๊สเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

ลังรูปลูกบาศก์มีฝาปิด วางอยู่บนพื้น แต่ละด้านยาว 0.5 เมตร หนัก 200 นิวตัน วันหนึ่งในตกน้ำท่วม ระดับน้ำจะต้องขึ้นสูงจากพื้นเท่าใด ลังจึงเริ่มลอย (ให้ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

ลวดชนิดเดียวกัน 2 เส้นเดิมยาว L และ L/2 ถูกถ่วงด้วยมวลดังรูป จงหาอัตราส่วนของระยะยึดของลวดในรูปที่ 1 กับระยะยึดของลวดในรูปที่ 2ลวดชนิดเดียวกัน 2 เส้นเดิมยาว L และ L/2 ถูกถ่วงด้วยมวลดังรูป จงหาอัตราส่วนของระยะยึดของลวดในรูปที่ 1 กับระยะยึดของลวดในรูปที่ 2

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

ธาตุกัมมันตรังสีจำนวนหนึ่ง มีกัมมันตภาพ 1 ไมโครคูรี และมีครึ่งชีวิตเท่ากับ 1,000 วินาที จำนวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีขณะนั้นเป็นเท่าใด (1 คูศรีเท่ากับ 3.7×(10)^10 เบเคอเรล)

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

ถ้าอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจนเป็นคลื่นนิ่งของคลื่นดอบรอยส์ในระดับพลังงานขั้นที่สองของอะตอม จะมีจำนวนปฏิบัพรอบนิวเคลียสกี่ปฏิบัพ

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

ในการทดลองการสั่นฟ้องของเสียงโดยใช้หลอดเรโซแนนซ์ ถ้าความถี่ของเสียงเท่ากับ 500 เฮิรตซ์ และความเร็วของคลื่นเสียงเท่ากับ 340 เมตร/วินาที ขณะค่อยๆ เลื่อนตำแหน่งของลูกสูบพบว่าเกิดเสียงดังที่สุดครั้งแรกที่ 16 เซนติเมตรจากปากหลอด ตามหลักการคาดว่าเสียงดังที่สุดครั้งที่สองจะเกิดเมื่อลูกสูบอยู่ห่างจากปากหลอดเป็นระยะเท่าไร

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

จากรูป จงหาค่าความตึง T ในเชือกเส้นขวาสุดจากรูป จงหาค่าความตึง T ในเชือกเส้นขวาสุด

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

โวลต์มิเตอร์ตัวหนึ่งอ่านค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าบ้านซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 50 เฮิรตซ์ได้ 200 โวลต์ ถ้า V เป็นค่าความต่างศักย์ระหว่างคู่สายที่เวลา t ใดๆ ข้อใดต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง V และ t ได้ถูกต้อง

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

ถัง 2 ใบ ใบหนึ่งมีน้ำอย่างเดียว อีกใบหนึ่งมีน้ำและน้ำมัน โดยชั้นของน้ำมันสูง 0.08 เมตรดังรูป ความหนาแน่นของน้ำและน้ำมันเป็น 1,000 และ 850 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จงหาว่าความดันที่ก้นถังทั้งสองใบตะต่างกันเท่าใดถัง 2 ใบ ใบหนึ่งมีน้ำอย่างเดียว อีกใบหนึ่งมีน้ำและน้ำมัน โดยชั้นของน้ำมันสูง 0.08 เมตรดังรูป ความหนาแน่นของน้ำและน้ำมันเป็น 1,000 และ 850 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จงหาว่าความดันที่ก้นถังทั้งสองใบตะต่างกันเท่าใด

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

อนุภาคแอลฟาและโปรตอนถูกเร่งจากความต่างศักย์เดียวกันแล้วต่างก็เคลื่อนที่เข้าไปในสยามแม่เหล็กสม่ำเสมอในทิศซึ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนั้น รัศมีการเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กของอนุภาคแอลฟาจะเป็นกี่เท่าของโปรตอน

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

ถ้ากราฟระหว่างความเร็วของวัตถุ v ที่เวลา t ต่างๆ เป็นดังรูป กราฟของความเร่ง a กับเวลา t ต่างๆ จะเป็นตามรูปใดถ้ากราฟระหว่างความเร็วของวัตถุ v ที่เวลา t ต่างๆ เป็นดังรูป กราฟของความเร่ง a กับเวลา t ต่างๆ จะเป็นตามรูปใด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
22 ส.ค. 2555 SCMB608153 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 5 20 ข้อ 24,144 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ส.ค. 2554 SCMB604291 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชุดที่1 10 ข้อ 24,133 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ส.ค. 2555 SCMB608152 แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 4 20 ข้อ 21,503 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ต.ค. 2558 SCMB612879 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่3 20 ข้อ 4,949 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 พ.ย. 2556 SCMB411061 แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่2 15 ข้อ 14,040 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
5 ก.ย. 2555 SCMB608224 ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 4 25 ข้อ 16,843 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2556 SCMB610062 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่3 20 ข้อ 13,671 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 ธ.ค. 2554 SCMB605559 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง รังสีที่เรามองไม่เห็น ชุดที่2 10 ข้อ 8,260 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ต.ค. 2558 SCMB612872 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์(2551) ชุดที่1 20 ข้อ 3,525 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ก.ค. 2556 SCMB610219 ข้อสอบ O-NET เรื่องการเคลื่อนที่และพลังงาน(2549) 20 ข้อ 39,938 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน