ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2544) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB603839

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 24 พ.ค. 54 เวลา 13:18 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :

ในการทดลองเรื่องความเข้มของเสียง วัดความเข้มของเสียงที่ตำแหน่งที่อยู่ห่างไป 10 เมตร จากลำโพงได้ 1.2×(10)^-2 วัตต์ต่อตารางเมตร ความเข้มเสียงที่ตำแหน่ง 30 เมตรจากลำโพงจะเป็นเท่าใด

2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

ถ้าชายคนหนึ่งสูง 170 เซนติเมตร และตาของเขาอยู่ต่ำจากส่วนที่สูงที่สุดในร่างกายเป็นระยะ 10 เซนติเมตร มีกระจกราบตั้งอยู่บนพื้นในแนวดิ่ง ขอบบนของกระจกต้องอยู่สูงจากพื้นเท่าใดจึงจะทำให้เขามองเห็นเอวซึ่งอยู่สูงจากพื้น 100 เซนติเมตร

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

ฉายแสงสีเขียวความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร ให้ตกกระทบตั้งฉากกับด้านหนึ่งของปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งวางอยู่ในอากาศ ดังรูป ถ้าลำแสงที่ออกจากปริซึมเบนออกจากแนวเดิม 30 องศา จงหาดรรชนีหักเหของปริซึมนี้ฉายแสงสีเขียวความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร ให้ตกกระทบตั้งฉากกับด้านหนึ่งของปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งวางอยู่ในอากาศ ดังรูป ถ้าลำแสงที่ออกจากปริซึมเบนออกจากแนวเดิม 30 องศา จงหาดรรชนีหักเหของปริซึมนี้

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

ลวดเหล็กกล้าสำหรับดึงลิฟต์ตัวหนึ่ง มีพื้นที่หน้าตัด 5 ตารางเซนติเมตร ตัวลิฟต์และสัมภาระในลิฟต์มีน้ำหนักรวม 2,000 กิโลกรัม จงหาความเค้น (stress) ในสายเคเบิล ในขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งสูงสุด 2.0 เมตรต่อ(วินาที)^2

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

เครื่องอัดไฮโดรลิกใช้สำหรับยกรถยนต์เครื่องหนึ่งใช้น้ำมันที่มีความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่ของลูกสูบใหญ่และลูกสูบเล็กมีค่า 1,000 ตารางเซนติเมตร และ 25 ตารางเซนติเมตร ตามลำดับ ต้องการยกรถยนต์หนัก 1,000 กิโลกรัม ขณะที่กดลูกสูบเล็กระดับน้ำมันในลูกสูบเล็กอยู่สูงกว่าระดับน้ำมันในลูกสูบใหญ่ 100 เซนติเมตร แรงที่กดบนลูกสูบเล็กมีค่าเท่าใด

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

ถังแก๊สใบหนึ่งมีปริมาตร 30 ลิตร บรรจุแก๊สออกซิเจนจำนวน 4.0 โมล ต่ออยู่กับถังอีกใบหนึ่ง ภายในเป็นสุญญากาศปริมาตร 20 ลิตร ดังรูป จงหาว่าเมื่อเปิดวาล์ว จะมีแก๊สออกซิเจนไหลไปสู่ถังเปล่าได้อย่างมากที่สุดกี่โมล ถ้าการถ่ายเทแก๊สนี้เกิดที่อุณหภูมิคงที่ถังแก๊สใบหนึ่งมีปริมาตร 30 ลิตร บรรจุแก๊สออกซิเจนจำนวน 4.0 โมล ต่ออยู่กับถังอีกใบหนึ่ง ภายในเป็นสุญญากาศปริมาตร 20 ลิตร ดังรูป จงหาว่าเมื่อเปิดวาล์ว จะมีแก๊สออกซิเจนไหลไปสู่ถังเปล่าได้อย่างมากที่สุดกี่โมล ถ้าการถ่ายเทแก๊สนี้เกิดที่อุณหภูมิคงที่

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

น้ำตกแห่งหนึ่งสูง 50 เมตร ถ้าหลังงานศักย์ของน้ำตกเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อนทั้งหมด อุณหภูมิของน้ำที่ปลายน้ำตกจะมีค่าสูงขึ้นเท่าใด (กำหนดให้ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ 4.2×(10)^3 J/kg.K)

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

จากการทดลองเรื่องปรากฏการณ์โพโตอิเล็กทริก โดยทำการทดลองสองครั้ง ครั้งแรกใช้แสง A ครั้งที่สองใช้แสง B ได้ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสในวงจร (I) และความต่างศักย์ (V) ดังกราฟจงพิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้ ก. แสง A มีความถี่น้อยกว่าแสง B ข. แสง A มีความเข้มมากกว่าแสง B ค. แสง B ต้องใช้ขนาดความต่างศักย์หยุดยั้งมากกว่าแสง A ง. แสง A ทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนมีพลังงานจลน์มากกว่าแสง B ข้อสรุปใดถูกต้องจากการทดลองเรื่องปรากฏการณ์โพโตอิเล็กทริก โดยทำการทดลองสองครั้ง ครั้งแรกใช้แสง A ครั้งที่สองใช้แสง B ได้ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสในวงจร (I) และความต่างศักย์ (V) ดังกราฟจงพิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้
	ก. แสง A มีความถี่น้อยกว่าแสง B
	ข. แสง A มีความเข้มมากกว่าแสง B
	ค. แสง B ต้องใช้ขนาดความต่างศักย์หยุดยั้งมากกว่าแสง A
	ง. แสง A ทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนมีพลังงานจลน์มากกว่าแสง B
ข้อสรุปใดถูกต้อง

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

อิเล็กตรอนตัวหนึ่งถูกเร่งด้วยความต่างศักย์ 13.2 โวลต์ เข้าชนกับอะตอมไฮโดรเจนที่อยู่ในสถานะพื้น การชนครั้งนี้จะสามารถทำให้อะตอมไฮโดรเจนอยู่ในระดับพลังงานสูงสุดในระดับ n เท่าใด (พลังงานสถานะพื้นของไฮโดรเจน = -13.6 eV)

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

ถ้าพบว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ X(a, b) Y เป็นปฏิกิริยาที่มีมวลรวมหลังปฏิกิริยามากกว่ามวลรวมก่อนปฏิกิริยา เมื่อประมาณว่านิวเคลียส X และ Y มีพลังงานจลน์น้อยมาก ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

จากรูปเป็นแผนภาพแสดงบางส่วนของอนุกรมการสลายของนิวเคลรยสธาตุหนัก ในที่นี้นิวเคลียส ก สลายเป็นนิวเคลียส ข และนิวเคลียส ข สลายตัวจากนิวเคลียส ก -> ข -> ค จะปล่อยอนุภาคเรียงลำดับได้ดังนี้จากรูปเป็นแผนภาพแสดงบางส่วนของอนุกรมการสลายของนิวเคลรยสธาตุหนัก ในที่นี้นิวเคลียส ก สลายเป็นนิวเคลียส ข และนิวเคลียส ข สลายตัวจากนิวเคลียส ก -> ข -> ค  จะปล่อยอนุภาคเรียงลำดับได้ดังนี้

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

คน 2 คน ชักกะเย่อกัน ต่างคนต่างออกแรง F เท่ากัน ดึงที่ปลายทั้งสองของเชือกเส้นหนึ่ง ความตึงในเชือกเป็นเท่าใด

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

ลูกตุ้ม A, B, C, D และ E แขวนกับเชือกที่ขึงตึง ดังแสดงในรูป เมื่อผลักลูกตุ้ม A ให้แกว่ง ลูกตุ้มใดจะแกว่งตามลูกตุ้ม A อย่างเด่นชัดลูกตุ้ม A, B, C, D และ E แขวนกับเชือกที่ขึงตึง ดังแสดงในรูป เมื่อผลักลูกตุ้ม A ให้แกว่ง ลูกตุ้มใดจะแกว่งตามลูกตุ้ม A อย่างเด่นชัด

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

พิจารณาลวดวงกลมที่มีกระแสไฟฟ้า I ผ่านดังแสดงในรูป สนามแม่เหล็กลัพธ์ที่จุดศูนย์กลาง O ของวงกลมควรจะมีทิศอย่างไร (ไม่ต้องคิดสนามแม่เหล็กโลก)พิจารณาลวดวงกลมที่มีกระแสไฟฟ้า I ผ่านดังแสดงในรูป สนามแม่เหล็กลัพธ์ที่จุดศูนย์กลาง O ของวงกลมควรจะมีทิศอย่างไร (ไม่ต้องคิดสนามแม่เหล็กโลก)

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

คานสม่ำเสมอมีมวล 10 กิโลกรัมแขวนไว้กับเพดานที่จุดหมุนลื่น จงหาขนาดของแรง F ในแนวระดับที่ดันปลายคานด้านล่างให้คานเบนไปจากแนวเดิม 30 องศา ดังรูปคานสม่ำเสมอมีมวล 10 กิโลกรัมแขวนไว้กับเพดานที่จุดหมุนลื่น  จงหาขนาดของแรง F ในแนวระดับที่ดันปลายคานด้านล่างให้คานเบนไปจากแนวเดิม 30 องศา ดังรูป

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

ในการทดลองเรื่องความเข้มของเสียง วัดความเข้มของเสียงที่ตำแหน่งที่อยู่ห่างไป 10 เมตร จากลำโพงได้ 1.2×(10)^-2 วัตต์ต่อตารางเมตร ความเข้มเสียงที่ตำแหน่ง 30 เมตรจากลำโพงจะเป็นเท่าใด

17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

ถ้าชายคนหนึ่งสูง 170 เซนติเมตร และตาของเขาอยู่ต่ำจากส่วนที่สูงที่สุดในร่างกายเป็นระยะ 10 เซนติเมตร มีกระจกราบตั้งอยู่บนพื้นในแนวดิ่ง ขอบบนของกระจกต้องอยู่สูงจากพื้นเท่าใดจึงจะทำให้เขามองเห็นเอวซึ่งอยู่สูงจากพื้น 100 เซนติเมตร

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

ฉายแสงสีเขียวความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร ให้ตกกระทบตั้งฉากกับด้านหนึ่งของปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งวางอยู่ในอากาศ ดังรูป ถ้าลำแสงที่ออกจากปริซึมเบนออกจากแนวเดิม 30 องศา จงหาดรรชนีหักเหของปริซึมนี้ฉายแสงสีเขียวความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร ให้ตกกระทบตั้งฉากกับด้านหนึ่งของปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งวางอยู่ในอากาศ ดังรูป ถ้าลำแสงที่ออกจากปริซึมเบนออกจากแนวเดิม 30 องศา จงหาดรรชนีหักเหของปริซึมนี้

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

ลวดเหล็กกล้าสำหรับดึงลิฟต์ตัวหนึ่ง มีพื้นที่หน้าตัด 5 ตารางเซนติเมตร ตัวลิฟต์และสัมภาระในลิฟต์มีน้ำหนักรวม 2,000 กิโลกรัม จงหาความเค้น (stress) ในสายเคเบิล ในขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งสูงสุด 2.0 เมตรต่อ(วินาที)^2

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

เครื่องอัดไฮโดรลิกใช้สำหรับยกรถยนต์เครื่องหนึ่งใช้น้ำมันที่มีความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่ของลูกสูบใหญ่และลูกสูบเล็กมีค่า 1,000 ตารางเซนติเมตร และ 25 ตารางเซนติเมตร ตามลำดับ ต้องการยกรถยนต์หนัก 1,000 กิโลกรัม ขณะที่กดลูกสูบเล็กระดับน้ำมันในลูกสูบเล็กอยู่สูงกว่าระดับน้ำมันในลูกสูบใหญ่ 100 เซนติเมตร แรงที่กดบนลูกสูบเล็กมีค่าเท่าใด

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

ถังแก๊สใบหนึ่งมีปริมาตร 30 ลิตร บรรจุแก๊สออกซิเจนจำนวน 4.0 โมล ต่ออยู่กับถังอีกใบหนึ่ง ภายในเป็นสุญญากาศปริมาตร 20 ลิตร ดังรูป จงหาว่าเมื่อเปิดวาล์ว จะมีแก๊สออกซิเจนไหลไปสู่ถังเปล่าได้อย่างมากที่สุดกี่โมล ถ้าการถ่ายเทแก๊สนี้เกิดที่อุณหภูมิคงที่ถังแก๊สใบหนึ่งมีปริมาตร 30 ลิตร บรรจุแก๊สออกซิเจนจำนวน 4.0 โมล ต่ออยู่กับถังอีกใบหนึ่ง ภายในเป็นสุญญากาศปริมาตร 20 ลิตร ดังรูป จงหาว่าเมื่อเปิดวาล์ว จะมีแก๊สออกซิเจนไหลไปสู่ถังเปล่าได้อย่างมากที่สุดกี่โมล ถ้าการถ่ายเทแก๊สนี้เกิดที่อุณหภูมิคงที่

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

น้ำตกแห่งหนึ่งสูง 50 เมตร ถ้าหลังงานศักย์ของน้ำตกเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อนทั้งหมด อุณหภูมิของน้ำที่ปลายน้ำตกจะมีค่าสูงขึ้นเท่าใด (กำหนดให้ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ 4.2×(10)^3 J/kg.K)

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

จากการทดลองเรื่องปรากฏการณ์โพโตอิเล็กทริก โดยทำการทดลองสองครั้ง ครั้งแรกใช้แสง A ครั้งที่สองใช้แสง B ได้ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสในวงจร (I) และความต่างศักย์ (V) ดังกราฟจงพิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้ ก. แสง A มีความถี่น้อยกว่าแสง B ข. แสง A มีความเข้มมากกว่าแสง B ค. แสง B ต้องใช้ขนาดความต่างศักย์หยุดยั้งมากกว่าแสง A ง. แสง A ทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนมีพลังงานจลน์มากกว่าแสง B ข้อสรุปใดถูกต้องจากการทดลองเรื่องปรากฏการณ์โพโตอิเล็กทริก โดยทำการทดลองสองครั้ง ครั้งแรกใช้แสง A ครั้งที่สองใช้แสง B ได้ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสในวงจร (I) และความต่างศักย์ (V) ดังกราฟจงพิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้
	ก. แสง A มีความถี่น้อยกว่าแสง B
	ข. แสง A มีความเข้มมากกว่าแสง B
	ค. แสง B ต้องใช้ขนาดความต่างศักย์หยุดยั้งมากกว่าแสง A
	ง. แสง A ทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนมีพลังงานจลน์มากกว่าแสง B
ข้อสรุปใดถูกต้อง

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

อิเล็กตรอนตัวหนึ่งถูกเร่งด้วยความต่างศักย์ 13.2 โวลต์ เข้าชนกับอะตอมไฮโดรเจนที่อยู่ในสถานะพื้น การชนครั้งนี้จะสามารถทำให้อะตอมไฮโดรเจนอยู่ในระดับพลังงานสูงสุดในระดับ n เท่าใด (พลังงานสถานะพื้นของไฮโดรเจน = -13.6 eV)

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

ถ้าพบว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ X(a, b) Y เป็นปฏิกิริยาที่มีมวลรวมหลังปฏิกิริยามากกว่ามวลรวมก่อนปฏิกิริยา เมื่อประมาณว่านิวเคลียส X และ Y มีพลังงานจลน์น้อยมาก ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

จากรูปเป็นแผนภาพแสดงบางส่วนของอนุกรมการสลายของนิวเคลรยสธาตุหนัก ในที่นี้นิวเคลียส ก สลายเป็นนิวเคลียส ข และนิวเคลียส ข สลายตัวจากนิวเคลียส ก -> ข -> ค จะปล่อยอนุภาคเรียงลำดับได้ดังนี้จากรูปเป็นแผนภาพแสดงบางส่วนของอนุกรมการสลายของนิวเคลรยสธาตุหนัก ในที่นี้นิวเคลียส ก สลายเป็นนิวเคลียส ข และนิวเคลียส ข สลายตัวจากนิวเคลียส ก -> ข -> ค  จะปล่อยอนุภาคเรียงลำดับได้ดังนี้

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

คน 2 คน ชักกะเย่อกัน ต่างคนต่างออกแรง F เท่ากัน ดึงที่ปลายทั้งสองของเชือกเส้นหนึ่ง ความตึงในเชือกเป็นเท่าใด

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

ลูกตุ้ม A, B, C, D และ E แขวนกับเชือกที่ขึงตึง ดังแสดงในรูป เมื่อผลักลูกตุ้ม A ให้แกว่ง ลูกตุ้มใดจะแกว่งตามลูกตุ้ม A อย่างเด่นชัดลูกตุ้ม A, B, C, D และ E แขวนกับเชือกที่ขึงตึง ดังแสดงในรูป เมื่อผลักลูกตุ้ม A ให้แกว่ง ลูกตุ้มใดจะแกว่งตามลูกตุ้ม A อย่างเด่นชัด

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

พิจารณาลวดวงกลมที่มีกระแสไฟฟ้า I ผ่านดังแสดงในรูป สนามแม่เหล็กลัพธ์ที่จุดศูนย์กลาง O ของวงกลมควรจะมีทิศอย่างไร (ไม่ต้องคิดสนามแม่เหล็กโลก)พิจารณาลวดวงกลมที่มีกระแสไฟฟ้า I ผ่านดังแสดงในรูป สนามแม่เหล็กลัพธ์ที่จุดศูนย์กลาง O ของวงกลมควรจะมีทิศอย่างไร (ไม่ต้องคิดสนามแม่เหล็กโลก)

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

คานสม่ำเสมอมีมวล 10 กิโลกรัมแขวนไว้กับเพดานที่จุดหมุนลื่น จงหาขนาดของแรง F ในแนวระดับที่ดันปลายคานด้านล่างให้คานเบนไปจากแนวเดิม 30 องศา ดังรูปคานสม่ำเสมอมีมวล 10 กิโลกรัมแขวนไว้กับเพดานที่จุดหมุนลื่น  จงหาขนาดของแรง F ในแนวระดับที่ดันปลายคานด้านล่างให้คานเบนไปจากแนวเดิม 30 องศา ดังรูป

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
24 พ.ค. 2554 SCMB603836 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2543) ชุดที่1 15 ข้อ 12,166 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 มี.ค. 2557 SCMB611574 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่2 25 ข้อ 6,883 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 พ.ย. 2556 SCMB411064 แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่5 16 ข้อ 18,273 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 พ.ย. 2556 SCMB411060 แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่1 20 ข้อ 176,029 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ค. 2554 SCMB604205 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่1 10 ข้อ 7,509 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2556 SCMB610063 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่4 20 ข้อ 32,386 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607061 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก ชุดที่3 10 ข้อ 3,861 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มี.ค. 2557 SCMB611576 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่1 27 ข้อ 11,866 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
24 พ.ค. 2554 SCMB603841 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2544) ชุดที่4 15 ข้อ 8,312 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มี.ค. 2557 SCMB611578 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่1 27 ข้อ 15,129 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน