ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟิสิกส์(2544) ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB603838

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 24 พ.ค. 54 เวลา 12:41 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/30
คำถาม :

จากอุปกรณ์ในการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ทำให้สามารถหาเส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกปืนในอากาศหลังจากหลุดจากปลายรางได้ เมื่อเขียนกราฟระหว่างการกระจัดจากปลายรางในแนวดิ่ง (y) กับแนวราบยกกำลังสอง (x)^2 จะได้กราฟดังรูป แสดงว่าความเร็วของลูกปืนที่หลุดจากปลายรางเป็นเท่าใดจากอุปกรณ์ในการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ทำให้สามารถหาเส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกปืนในอากาศหลังจากหลุดจากปลายรางได้ เมื่อเขียนกราฟระหว่างการกระจัดจากปลายรางในแนวดิ่ง (y) กับแนวราบยกกำลังสอง (x)^2 จะได้กราฟดังรูป แสดงว่าความเร็วของลูกปืนที่หลุดจากปลายรางเป็นเท่าใด

2

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

แขวนมวล m ด้วยเชือกยาว L แล้วทำให้แกว่ง ขณะที่เชือกทำมุม Ө กับแนวดึง ชิงวัตถุหยุดพอดี จงหาความตึงเชือกขณะนั้น

3

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

จากรูป มวล m1 และ m2 วางอยู่บนพื้นลื่น มวล m1 ยึดติดกับสปริงที่มีค่านิจ 100 นิวตัน/เมตร ขอบด้านที่ใกล้กันอยู่ห่างกัน 12 เซนติเมตร ดันมวล m1 เข้าไปจากตำแหน่งสมดุลเป็นระยะทาง 20 เซนติเมตร แล้วปล่อยให้วิ่งเข้าชนมวล m2 จงหาความเร็วของมวล m1 ขณะที่เข้าชนมวล m2 ถ้ามวล m1 เท่ากับ 1 กิโลกรัมจากรูป มวล m1 และ m2 วางอยู่บนพื้นลื่น มวล m1 ยึดติดกับสปริงที่มีค่านิจ 100 นิวตัน/เมตร ขอบด้านที่ใกล้กันอยู่ห่างกัน 12 เซนติเมตร  ดันมวล m1  เข้าไปจากตำแหน่งสมดุลเป็นระยะทาง 20 เซนติเมตร แล้วปล่อยให้วิ่งเข้าชนมวล m2 จงหาความเร็วของมวล m1 ขณะที่เข้าชนมวล m2 ถ้ามวล m1 เท่ากับ 1 กิโลกรัม

4

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

จากข้อ 3. ถ้ามวล m1 และ m2 เท่ากัน และการชนเป็นแบบยืดหยุ่น ภายหลังการชนมวล m1 จะเคลื่อนที่ด้วยแอมพลิจูดเท่าใดจากข้อ 3. ถ้ามวล m1 และ m2  เท่ากัน และการชนเป็นแบบยืดหยุ่น ภายหลังการชนมวล m1 จะเคลื่อนที่ด้วยแอมพลิจูดเท่าใด

5

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยตัวเก็บประจุสามต่ออยู่กับความต่างศักย์ 12 โวลต์ ดังรูป จงคำนวณหาขนาดของความต่างศักย์ที่คร่อมตัวเก็บประจุ 3 ไมโครฟารัด และ 6 ไมโครฟารัดตามลำดับวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยตัวเก็บประจุสามต่ออยู่กับความต่างศักย์ 12 โวลต์ ดังรูป
จงคำนวณหาขนาดของความต่างศักย์ที่คร่อมตัวเก็บประจุ 3 ไมโครฟารัด และ 6 ไมโครฟารัดตามลำดับ

6

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

จงหางานของแรงงานภายนอกในการเลื่อนประจุ +4 ไมโครคูลอมบ์ อย่างช้าๆ จากตำแหน่ง C ไป B และจาก B ไป A ภายใต้สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาด 1×(10)^4 โวลต์/เมตร ดังรูปจงหางานของแรงงานภายนอกในการเลื่อนประจุ +4 ไมโครคูลอมบ์ อย่างช้าๆ จากตำแหน่ง C ไป B และจาก B ไป A ภายใต้สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาด 1×(10)^4 โวลต์/เมตร ดังรูป

7

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

ต่อตัวเก็บประจุ 1,000 uF เข้ากับแบตเตอรี่ 12 V แล้วปลดออก จากนั้นจึงนำตัวเก็บประจุ ตัวนั้นออกไปต่อขนานกับตัวเก็บประจุ 2,000 uF อีกตัวหนึ่ง ความต่างศักย์ระหว่างขั้วของตัวเก็บประจุตัวเดิมจะเป็นเท่าใด

8

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

โวลท์มิเตอร์ V มีความต้านทาน 1.0 กิโลโอห์ม ต่ออยู่ในวงจรที่มีเซลล์ไฟฟ้า 8.0 โวลต์ (ไม่มีความต้านทานภายใน) และตัวต้านทานขนาด 2.0 กิโลโอห์ม และ 1.0 กิโลโอห์ม ดังรูป โวลต์-มิเตอร์จะอ่านเท่าใดโวลท์มิเตอร์ V มีความต้านทาน 1.0 กิโลโอห์ม ต่ออยู่ในวงจรที่มีเซลล์ไฟฟ้า 8.0 โวลต์ (ไม่มีความต้านทานภายใน) และตัวต้านทานขนาด 2.0 กิโลโอห์ม และ 1.0 กิโลโอห์ม ดังรูป โวลต์-มิเตอร์จะอ่านเท่าใด

9

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ขดลวดความร้อน A มีความต้านทาน 0.64 โอห์ม ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ 12 โวลต์ สามารถทำให้น้ำ 1 แก้ว เดือดได้ภายหลังจากจุ่มขดลวดเป็นเวลา 4 นาที เมื่อเปลี่ยนเป็นขดลวด B ที่มีลักษณะเดียวกันแล้วทดลองซ้ำ พบว่าใช้เวลาเพียง 3 นาที จงคำนวณหาความต้านทานของขดลวด B

10

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

ลวดตัวนำโลหะขนาดสม่ำเสมอ มีปริมาณกระแสต่อหน่วยพื้นที่เท่ากับ 1.0×(10)^6 แอมแปร์ต่อตารางเมตร และความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระเป็น 5.0×(10)^28 ต่อลูกบาศก์เมตร จงหาขนาดของความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระในลวด

11

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

ลวดทองแดงยาว 0.5 เมตร มวล 0.02 กิโลกรัม แขวนอยู่ในแนวระดับด้วยลวดตัวนำเบาในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาด 3.6 เทสลา ทิศตั้งฉากกับลวด ดังรูป ขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดแรงยกบนลวดเท่ากับน้ำหนักของลวดเอง เป็นเท่าใดลวดทองแดงยาว 0.5 เมตร มวล 0.02 กิโลกรัม แขวนอยู่ในแนวระดับด้วยลวดตัวนำเบาในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาด 3.6 เทสลา ทิศตั้งฉากกับลวด ดังรูป ขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดแรงยกบนลวดเท่ากับน้ำหนักของลวดเอง เป็นเท่าใด

12

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งใช้ไฟฟ้า 110 โวลต์ มีขดลวดปฐมภูมิ 80 รอบ ถ้าต้องการให้หม้อแปลงนี้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 2,200 โวลต์ ขดลวดทุติยภูมิต้องมีจำนวนรอบเท่าไร

13

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

สายไฟที่เดินในอาคารประกอบขึ้นด้วยลวดทองแดง 2 เส้น หุ้มฉนวนและมีเปลือกหุ้มให้ 2 เส้น รวมอยู่ด้วยกันอีกขั้นหนึ่ง เมื่อมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ลวด 2 เส้น จะมีแรงกระทำต่อกันหรือไม่และอย่างไร

14

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ในการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของคลื่น โดยใช้ถาดน้ำกับตัวกำเนิดคลื่นซึ่งเป็นมอเตอร์ที่หมุน 4 รอบต่อวินาที ถ้าคลื่นบนผิวน้ำเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 12 เซนติเมตร/วินาที จงหาความยาวคลื่นบนผิวน้ำที่เกิดขึ้น

15

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

ระดับความเข้มเสียงในโรงงานแห่งหนึ่งมีค่า 80 เดซิเบล คนงานผู้หนึ่งใส่เครื่องครอบหู ซึ่งสามารถลดระดับความเข้มลงเหลือ 60 เดซิเบล เครื่องดังกล่าวลดความเข้มเสียงลงกี่เปอร์เซ็นต์

16

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

จากอุปกรณ์ในการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ทำให้สามารถหาเส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกปืนในอากาศหลังจากหลุดจากปลายรางได้ เมื่อเขียนกราฟระหว่างการกระจัดจากปลายรางในแนวดิ่ง (y) กับแนวราบยกกำลังสอง (x)^2 จะได้กราฟดังรูป แสดงว่าความเร็วของลูกปืนที่หลุดจากปลายรางเป็นเท่าใดจากอุปกรณ์ในการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ทำให้สามารถหาเส้นทางการเคลื่อนที่ของลูกปืนในอากาศหลังจากหลุดจากปลายรางได้ เมื่อเขียนกราฟระหว่างการกระจัดจากปลายรางในแนวดิ่ง (y) กับแนวราบยกกำลังสอง (x)^2 จะได้กราฟดังรูป แสดงว่าความเร็วของลูกปืนที่หลุดจากปลายรางเป็นเท่าใด

17

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

แขวนมวล m ด้วยเชือกยาว L แล้วทำให้แกว่ง ขณะที่เชือกทำมุม Ө กับแนวดึง ชิงวัตถุหยุดพอดี จงหาความตึงเชือกขณะนั้น

18

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

จากรูป มวล m1 และ m2 วางอยู่บนพื้นลื่น มวล m1 ยึดติดกับสปริงที่มีค่านิจ 100 นิวตัน/เมตร ขอบด้านที่ใกล้กันอยู่ห่างกัน 12 เซนติเมตร ดันมวล m1 เข้าไปจากตำแหน่งสมดุลเป็นระยะทาง 20 เซนติเมตร แล้วปล่อยให้วิ่งเข้าชนมวล m2 จงหาความเร็วของมวล m1 ขณะที่เข้าชนมวล m2 ถ้ามวล m1 เท่ากับ 1 กิโลกรัมจากรูป มวล m1 และ m2 วางอยู่บนพื้นลื่น มวล m1 ยึดติดกับสปริงที่มีค่านิจ 100 นิวตัน/เมตร ขอบด้านที่ใกล้กันอยู่ห่างกัน 12 เซนติเมตร  ดันมวล m1  เข้าไปจากตำแหน่งสมดุลเป็นระยะทาง 20 เซนติเมตร แล้วปล่อยให้วิ่งเข้าชนมวล m2 จงหาความเร็วของมวล m1 ขณะที่เข้าชนมวล m2 ถ้ามวล m1 เท่ากับ 1 กิโลกรัม

19

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

จากข้อ 3. ถ้ามวล m1 และ m2 เท่ากัน และการชนเป็นแบบยืดหยุ่น ภายหลังการชนมวล m1 จะเคลื่อนที่ด้วยแอมพลิจูดเท่าใดจากข้อ 3. ถ้ามวล m1 และ m2  เท่ากัน และการชนเป็นแบบยืดหยุ่น ภายหลังการชนมวล m1 จะเคลื่อนที่ด้วยแอมพลิจูดเท่าใด

20

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยตัวเก็บประจุสามต่ออยู่กับความต่างศักย์ 12 โวลต์ ดังรูป จงคำนวณหาขนาดของความต่างศักย์ที่คร่อมตัวเก็บประจุ 3 ไมโครฟารัด และ 6 ไมโครฟารัดตามลำดับวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยตัวเก็บประจุสามต่ออยู่กับความต่างศักย์ 12 โวลต์ ดังรูป
จงคำนวณหาขนาดของความต่างศักย์ที่คร่อมตัวเก็บประจุ 3 ไมโครฟารัด และ 6 ไมโครฟารัดตามลำดับ

21

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

จงหางานของแรงงานภายนอกในการเลื่อนประจุ +4 ไมโครคูลอมบ์ อย่างช้าๆ จากตำแหน่ง C ไป B และจาก B ไป A ภายใต้สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาด 1×(10)^4 โวลต์/เมตร ดังรูปจงหางานของแรงงานภายนอกในการเลื่อนประจุ +4 ไมโครคูลอมบ์ อย่างช้าๆ จากตำแหน่ง C ไป B และจาก B ไป A ภายใต้สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาด 1×(10)^4 โวลต์/เมตร ดังรูป

22

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

ต่อตัวเก็บประจุ 1,000 uF เข้ากับแบตเตอรี่ 12 V แล้วปลดออก จากนั้นจึงนำตัวเก็บประจุ ตัวนั้นออกไปต่อขนานกับตัวเก็บประจุ 2,000 uF อีกตัวหนึ่ง ความต่างศักย์ระหว่างขั้วของตัวเก็บประจุตัวเดิมจะเป็นเท่าใด

23

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

โวลท์มิเตอร์ V มีความต้านทาน 1.0 กิโลโอห์ม ต่ออยู่ในวงจรที่มีเซลล์ไฟฟ้า 8.0 โวลต์ (ไม่มีความต้านทานภายใน) และตัวต้านทานขนาด 2.0 กิโลโอห์ม และ 1.0 กิโลโอห์ม ดังรูป โวลต์-มิเตอร์จะอ่านเท่าใดโวลท์มิเตอร์ V มีความต้านทาน 1.0 กิโลโอห์ม ต่ออยู่ในวงจรที่มีเซลล์ไฟฟ้า 8.0 โวลต์ (ไม่มีความต้านทานภายใน) และตัวต้านทานขนาด 2.0 กิโลโอห์ม และ 1.0 กิโลโอห์ม ดังรูป โวลต์-มิเตอร์จะอ่านเท่าใด

24

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

ขดลวดความร้อน A มีความต้านทาน 0.64 โอห์ม ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ 12 โวลต์ สามารถทำให้น้ำ 1 แก้ว เดือดได้ภายหลังจากจุ่มขดลวดเป็นเวลา 4 นาที เมื่อเปลี่ยนเป็นขดลวด B ที่มีลักษณะเดียวกันแล้วทดลองซ้ำ พบว่าใช้เวลาเพียง 3 นาที จงคำนวณหาความต้านทานของขดลวด B

25

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

ลวดตัวนำโลหะขนาดสม่ำเสมอ มีปริมาณกระแสต่อหน่วยพื้นที่เท่ากับ 1.0×(10)^6 แอมแปร์ต่อตารางเมตร และความหนาแน่นของอิเล็กตรอนอิสระเป็น 5.0×(10)^28 ต่อลูกบาศก์เมตร จงหาขนาดของความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระในลวด

26

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

ลวดทองแดงยาว 0.5 เมตร มวล 0.02 กิโลกรัม แขวนอยู่ในแนวระดับด้วยลวดตัวนำเบาในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาด 3.6 เทสลา ทิศตั้งฉากกับลวด ดังรูป ขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดแรงยกบนลวดเท่ากับน้ำหนักของลวดเอง เป็นเท่าใดลวดทองแดงยาว 0.5 เมตร มวล 0.02 กิโลกรัม แขวนอยู่ในแนวระดับด้วยลวดตัวนำเบาในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาด 3.6 เทสลา ทิศตั้งฉากกับลวด ดังรูป ขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดแรงยกบนลวดเท่ากับน้ำหนักของลวดเอง เป็นเท่าใด

27

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งใช้ไฟฟ้า 110 โวลต์ มีขดลวดปฐมภูมิ 80 รอบ ถ้าต้องการให้หม้อแปลงนี้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 2,200 โวลต์ ขดลวดทุติยภูมิต้องมีจำนวนรอบเท่าไร

28

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

สายไฟที่เดินในอาคารประกอบขึ้นด้วยลวดทองแดง 2 เส้น หุ้มฉนวนและมีเปลือกหุ้มให้ 2 เส้น รวมอยู่ด้วยกันอีกขั้นหนึ่ง เมื่อมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ลวด 2 เส้น จะมีแรงกระทำต่อกันหรือไม่และอย่างไร

29

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ในการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของคลื่น โดยใช้ถาดน้ำกับตัวกำเนิดคลื่นซึ่งเป็นมอเตอร์ที่หมุน 4 รอบต่อวินาที ถ้าคลื่นบนผิวน้ำเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 12 เซนติเมตร/วินาที จงหาความยาวคลื่นบนผิวน้ำที่เกิดขึ้น

30

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

ระดับความเข้มเสียงในโรงงานแห่งหนึ่งมีค่า 80 เดซิเบล คนงานผู้หนึ่งใส่เครื่องครอบหู ซึ่งสามารถลดระดับความเข้มลงเหลือ 60 เดซิเบล เครื่องดังกล่าวลดความเข้มเสียงลงกี่เปอร์เซ็นต์

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
9 ธ.ค. 2556 SCMB611119 แนวข้อสอบ PAT 3 ปี 2552 ชุดที่ 2 25 ข้อ 30,953 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 พ.ย. 2556 SCMB411064 แนวข้อสอบ ฟิสิกส์พื้นฐาน ชุดที่5 16 ข้อ 18,273 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607065 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน ชุดที่3 10 ข้อ 3,655 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 ธ.ค. 2554 SCMB605558 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก ชุดที่2 10 ข้อ 7,766 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ต.ค. 2557 SCMB612320 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์(2549) ชุดที่1 15 ข้อ 13,614 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ส.ค. 2555 SCMB608100 ข้อสอบ PAT 3 ชุดที่ 2 25 ข้อ 15,068 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
4 ธ.ค. 2556 SCMB611105 แนวข้อสอบ PAT 3 ปี 2552 ชุดที่ 1 25 ข้อ 16,744 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 ต.ค. 2558 SCMB612906 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่9 16 ข้อ 4,830 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
9 ก.ค. 2557 SCMB612012 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่1 12 ข้อ 15,093 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.พ. 2555 SCMB607085 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง เสียงในชีวิตประจำวัน ชุดที่4 10 ข้อ 5,014 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน