ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603823

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 20 พ.ค. 54 เวลา 11:33 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การอ่านทำนองเสนาะ และบทร้อยแก้ว , การแต่งคำประพันธ์

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “หยิบสีรุ้งทั้งเจ็ดสายระบายฝัน หยิบพู่กันหัวใจละเอียดอ่อน เขียนความรักศรัทธาห่วงอาทร ให้โลกร้อนเย็นฉ่ำด้วยน้ำใจ”

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงศิลปะของคนไทยในด้านใด “แสงโสมแสงแก้วส่อง สุริยฉาย อร่ามรัตนกุณฑลพราย พร่างฟ้า อุณหิสวิจิตรราย ปัทมราช แลฤา เจ็ดอุรุดเรียบหน้า ผกเกล้าเกลื่อนหงอน”

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดสอดคล้องกับสัจธรรมที่ปรากฎในคำประพันธ์ต่อไปนี้มากที่สุด “ภาษิตแต่เก่าก่อนท่านสอนชี้ ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนปนกันอยู่ ถูกแล้วผิดพลาดหลงจงตรองดู มืดแล้วแจ้งมีอยู่เป็นคู่กัน”

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงอารมณ์ต่างจากข้ออื่น

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงแนวคิดต่างจากข้ออื่น

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เปรมปรีดิ์ที่ไผ่ฟ้อน ลมดง ปลิวลิ่วใบลอยลง ต่อหน้า ไตรลักษณ์นั่นคือมง- คลคู่ คิดนา มองทั่วถึงพึงกล้า แจ่มจ้าพุทธธรรม”

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใดชัดเจนที่สุด “สังเวชวัดธารมาที่อาศัย ถึงสร้างใหม่ชื่อยังทารมาหมอง เหมือนทุกข์พี่ถึงจะมีจินดาครอง มงกุฎทองสร้อยสะอิ้งมาใส่กาย กับตัวงามยามนี้ก๊อกตรม แสนวิตกมาตามแควกระแสสาย”

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนทรรศนะของผู้พูดข้อความต่อไปนี้ “แม้นว่าระดูจรกา งามเหมือนวิหยาสะกำนี้ จะมิได้ร้อนรนด้วยปนศักดิ์ น่ารักรูปทรงส่งศรี”

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สะท้อนความคิดทางพระพุทธศาสนา

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนความรู้สึกของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ได้ตรงที่สุด “เมื่อเมือคนคั่งคักด้วยคนป่า คนดีก็ด้อยคำเหมือนกรวดหิน เหมือนสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน สัตว์เมืองก็ต้องสิ้นวิสัยเมือง”

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดมีเนื้อความที่ให้กำลังใจชัดเจนที่สุด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับหลักเหตุผล

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “คำยอยกย่องเที้ยร ทุกประการ พักตร์จิตผิดกันประมาณ ยากรู้ เร็วรักผลักพลันขาน คำกลับ พลันฤา สามส่วนควรแล้วผู้ พะพ้องพึงแคลง”

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงความกรุณาในแง่มุมที่ต่างจากข้ออื่น

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดมีน้ำเสียงต่างจากข้ออื่น

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

สารในข้อใดไม่เป็นคติในการเลือกคบคน

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาเหตุให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์เรื่องพระครูวัดฉลอง

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดมีความสอดคล้องกับแนวคิดของคำประพัน์ต่อไปนี้ “มล้างเกลศเลศคล้ำในน้ำใจ ให้ผ่องใสสิ้นขุ่นจึงบุญแรง”

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงคุณธรรม

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของกวีตามคำประพันธ์ต่อไปนี้ “และใจเจ้าจักเป็นเช่นสายน้ำ ใสเย็นฉ่ำชื่นแล้วไหลแผ่วผ่าน เพื่อเลี้ยงชีพชโลมไล้ให้เบิกบาน เพียงพ้องพานผิวแผ่วแล้วผ่านเลย”

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “หยิบสีรุ้งทั้งเจ็ดสายระบายฝัน หยิบพู่กันหัวใจละเอียดอ่อน เขียนความรักศรัทธาห่วงอาทร ให้โลกร้อนเย็นฉ่ำด้วยน้ำใจ”

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงศิลปะของคนไทยในด้านใด “แสงโสมแสงแก้วส่อง สุริยฉาย อร่ามรัตนกุณฑลพราย พร่างฟ้า อุณหิสวิจิตรราย ปัทมราช แลฤา เจ็ดอุรุดเรียบหน้า ผกเกล้าเกลื่อนหงอน”

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดสอดคล้องกับสัจธรรมที่ปรากฎในคำประพันธ์ต่อไปนี้มากที่สุด “ภาษิตแต่เก่าก่อนท่านสอนชี้ ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนปนกันอยู่ ถูกแล้วผิดพลาดหลงจงตรองดู มืดแล้วแจ้งมีอยู่เป็นคู่กัน”

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงอารมณ์ต่างจากข้ออื่น

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงแนวคิดต่างจากข้ออื่น

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสารสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เปรมปรีดิ์ที่ไผ่ฟ้อน ลมดง ปลิวลิ่วใบลอยลง ต่อหน้า ไตรลักษณ์นั่นคือมง- คลคู่ คิดนา มองทั่วถึงพึงกล้า แจ่มจ้าพุทธธรรม”

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใดชัดเจนที่สุด “สังเวชวัดธารมาที่อาศัย ถึงสร้างใหม่ชื่อยังทารมาหมอง เหมือนทุกข์พี่ถึงจะมีจินดาครอง มงกุฎทองสร้อยสะอิ้งมาใส่กาย กับตัวงามยามนี้ก๊อกตรม แสนวิตกมาตามแควกระแสสาย”

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนทรรศนะของผู้พูดข้อความต่อไปนี้ “แม้นว่าระดูจรกา งามเหมือนวิหยาสะกำนี้ จะมิได้ร้อนรนด้วยปนศักดิ์ น่ารักรูปทรงส่งศรี”

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สะท้อนความคิดทางพระพุทธศาสนา

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนความรู้สึกของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ได้ตรงที่สุด “เมื่อเมือคนคั่งคักด้วยคนป่า คนดีก็ด้อยคำเหมือนกรวดหิน เหมือนสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน สัตว์เมืองก็ต้องสิ้นวิสัยเมือง”

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดมีเนื้อความที่ให้กำลังใจชัดเจนที่สุด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับหลักเหตุผล

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “คำยอยกย่องเที้ยร ทุกประการ พักตร์จิตผิดกันประมาณ ยากรู้ เร็วรักผลักพลันขาน คำกลับ พลันฤา สามส่วนควรแล้วผู้ พะพ้องพึงแคลง”

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงความกรุณาในแง่มุมที่ต่างจากข้ออื่น

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดมีน้ำเสียงต่างจากข้ออื่น

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

สารในข้อใดไม่เป็นคติในการเลือกคบคน

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาเหตุให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์เรื่องพระครูวัดฉลอง

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดมีความสอดคล้องกับแนวคิดของคำประพัน์ต่อไปนี้ “มล้างเกลศเลศคล้ำในน้ำใจ ให้ผ่องใสสิ้นขุ่นจึงบุญแรง”

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดไม่แสดงคุณธรรม

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของกวีตามคำประพันธ์ต่อไปนี้ “และใจเจ้าจักเป็นเช่นสายน้ำ ใสเย็นฉ่ำชื่นแล้วไหลแผ่วผ่าน เพื่อเลี้ยงชีพชโลมไล้ให้เบิกบาน เพียงพ้องพานผิวแผ่วแล้วผ่านเลย”

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
29 มิ.ย. 2553 THPB003011 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่20 20 ข้อ 12,046 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB400104 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่10 10 ข้อ 19,062 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPA300065 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่7 10 ข้อ 14,582 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 มี.ค. 2553 THPB401869 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่7 20 ข้อ 10,191 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 พ.ค. 2554 THMB603774 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่4 20 ข้อ 7,978 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 มี.ค. 2553 THPB602097 ภาษาไทย ป.6 ชุดที่12 20 ข้อ 24,548 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPB400071 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่4 10 ข้อ 355,308 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มี.ค. 2553 THPB401877 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่11 15 ข้อ 15,789 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 มี.ค. 2553 THPB602077 ภาษาไทย ป.6 ชุดที่8 20 ข้อ 30,157 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 มี.ค. 2553 THPB501983 ภาษาไทย ป.5 ชุดที่9 20 ข้อ 19,016 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน