ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603822

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 20 พ.ค. 54 เวลา 11:04 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

“ปัจจุบันภาษาไทยเราซบเซาลงไปมาก อันเนื่องมาแต่ความเห่อฝรั่ง ความจริงการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเราต้องติดต่อกับฝรั่ง และตำรับตำราวิชาการต่างๆ ก็เป็นภาษาฝรั่ง แต่การเรียนควรเป็นการเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรัก มิใช่เรียนเพื่อมาละเลิก หรือลืม ภาษาไทย คำฝรั่งคำใดที่มีความหมายตรงกับภาษาไทยเราก็ควรแปลมาเป็นไทย คำใดที่ไม่มีในภาษาไทยอย่างเช่นศัพท์วิชาการต่างๆ จะใช้ทับศัพท์ก็สมควร” ข้อใดไม่ปรากฎในข้อความข้างต้น

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้แสดงทรรศนะตามข้อใด “มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ในการเป็น องค์กรพัฒนาสังคม ที่ต้องมีบทบาทในการสร้างชาติและพัฒนาสังคมทั้งในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ ภาระหน้าที่เช่นนี้เป็น พันธกิจ ขององค์กร ดังนั้นทิศทางของมหาวิทยาลัยทั้งในการผลิตบัณฑิตและในการดำรงอยู่ขององค์กรก็น่าจะสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นพลังทางสังคม”

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการแสดงทรรศนะ

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เป็นการอ้างเหตุผลตามข้อใด “80 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยที่ผมพบเป็นคนเอื้อเฟื้อ ผมจึงเชื่อว่าในประเทศไทยมีคนไทยที่เอื้อเฟื้ออยู่ 80 เปอร์เซ็นต์”

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีการแสดงเหตุผล

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์แบบบุคคลวัต

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดมีการใช้ภาพพจน์

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดมีการใช้ภาพพจน์ต่างจากข้ออื่น

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์มากที่สุด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ถ้าจัดวรรคให้ถูกต้องจะมีฉันทลักษณ์ตรงตามข้อใด “คุ้งขวางบางแวกตื้นพื้นทรายกรวดกระจ่างพร่างพรายลายเลื่อมพร้อยเหมือนเก็จเพชรรัตรายแอร่มอร่ามฉุกว่าแววแก้วก้อยนพเก้าวาวแหวน”

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดนำไปเติมในช่องว่างได้อย่างถูกต้องตามฉันทลักษณ์และมีใจความเหมาะสมที่สุด วัย เยาว์ยังอ่อนหล้า โลกีย์ รุ่น แรกดรุณดรุณี แน่งน้อย วัย พิสุทธิ์ห่างราคี ควรคิด ตรองนา เรียน ....... ........

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการแต่งต่างจากข้ออื่น

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดมีกลวิธีการใช้คำต่างจากข้ออื่น

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดพรรณนาภาพเคลื่อนไหวชัดเจนที่สุด

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนความเชื่อที่แตกต่างจากข้ออื่น

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นอิทธิพลสำคัญที่กำหนดความคิดของนางวันทองในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “น้องกลัวสิ่งเดียวแลพ่อเจ้า จะขืนเอาส่งให้ขุนช้างใหม่ ไม่ทนอายตายเสียยังเต็มใจ ว่าพลางสะอื้นให้อยู่ไปมา”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดมีแนวคิดต่างจากข้ออื่น

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นมงคลที่นำไปสู่การหลุดพ้น

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงแนวคิดที่ตรงกับคำประพัน์ต่อไปนี้มากที่สุด “ชนใดมีชาติข้า เลวทราม เพียรอุส่าห์พยายาม หมั่นหมั้น อยู่บดอยู่ฝนความ รู้แก่ ตนเฮย กลับยศใหญ่ยิ่งชั้น เช่นเชื้อผู้ดี”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้สะท้อนค่านิยมด้านใดเด่นชัดที่สุด “ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านี้กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มีอายุจำเริญยืนยาวมาครบสองร้อยปี ประชาชนทั้งหลายต่างมีความปราโมทย์บันเทิงใจที่สามารถตั้งบ้านเมืองเป็นอิสระถาวรสืบมาได้อีกถึงสองศตวรรษและสมัครสามัคคีกันจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นทั่วราชอาณาจักร”

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

“ปัจจุบันภาษาไทยเราซบเซาลงไปมาก อันเนื่องมาแต่ความเห่อฝรั่ง ความจริงการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเราต้องติดต่อกับฝรั่ง และตำรับตำราวิชาการต่างๆ ก็เป็นภาษาฝรั่ง แต่การเรียนควรเป็นการเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรัก มิใช่เรียนเพื่อมาละเลิก หรือลืม ภาษาไทย คำฝรั่งคำใดที่มีความหมายตรงกับภาษาไทยเราก็ควรแปลมาเป็นไทย คำใดที่ไม่มีในภาษาไทยอย่างเช่นศัพท์วิชาการต่างๆ จะใช้ทับศัพท์ก็สมควร” ข้อใดไม่ปรากฎในข้อความข้างต้น

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้แสดงทรรศนะตามข้อใด “มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ในการเป็น องค์กรพัฒนาสังคม ที่ต้องมีบทบาทในการสร้างชาติและพัฒนาสังคมทั้งในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ ภาระหน้าที่เช่นนี้เป็น พันธกิจ ขององค์กร ดังนั้นทิศทางของมหาวิทยาลัยทั้งในการผลิตบัณฑิตและในการดำรงอยู่ขององค์กรก็น่าจะสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นพลังทางสังคม”

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการแสดงทรรศนะ

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้เป็นการอ้างเหตุผลตามข้อใด “80 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยที่ผมพบเป็นคนเอื้อเฟื้อ ผมจึงเชื่อว่าในประเทศไทยมีคนไทยที่เอื้อเฟื้ออยู่ 80 เปอร์เซ็นต์”

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีการแสดงเหตุผล

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช้ภาพพจน์แบบบุคคลวัต

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดมีการใช้ภาพพจน์

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดมีการใช้ภาพพจน์ต่างจากข้ออื่น

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาพพจน์มากที่สุด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ถ้าจัดวรรคให้ถูกต้องจะมีฉันทลักษณ์ตรงตามข้อใด “คุ้งขวางบางแวกตื้นพื้นทรายกรวดกระจ่างพร่างพรายลายเลื่อมพร้อยเหมือนเก็จเพชรรัตรายแอร่มอร่ามฉุกว่าแววแก้วก้อยนพเก้าวาวแหวน”

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดนำไปเติมในช่องว่างได้อย่างถูกต้องตามฉันทลักษณ์และมีใจความเหมาะสมที่สุด วัย เยาว์ยังอ่อนหล้า โลกีย์ รุ่น แรกดรุณดรุณี แน่งน้อย วัย พิสุทธิ์ห่างราคี ควรคิด ตรองนา เรียน ....... ........

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการแต่งต่างจากข้ออื่น

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดมีกลวิธีการใช้คำต่างจากข้ออื่น

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดพรรณนาภาพเคลื่อนไหวชัดเจนที่สุด

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดสะท้อนความเชื่อที่แตกต่างจากข้ออื่น

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นอิทธิพลสำคัญที่กำหนดความคิดของนางวันทองในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “น้องกลัวสิ่งเดียวแลพ่อเจ้า จะขืนเอาส่งให้ขุนช้างใหม่ ไม่ทนอายตายเสียยังเต็มใจ ว่าพลางสะอื้นให้อยู่ไปมา”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดมีแนวคิดต่างจากข้ออื่น

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นมงคลที่นำไปสู่การหลุดพ้น

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงแนวคิดที่ตรงกับคำประพัน์ต่อไปนี้มากที่สุด “ชนใดมีชาติข้า เลวทราม เพียรอุส่าห์พยายาม หมั่นหมั้น อยู่บดอยู่ฝนความ รู้แก่ ตนเฮย กลับยศใหญ่ยิ่งชั้น เช่นเชื้อผู้ดี”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้สะท้อนค่านิยมด้านใดเด่นชัดที่สุด “ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านี้กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มีอายุจำเริญยืนยาวมาครบสองร้อยปี ประชาชนทั้งหลายต่างมีความปราโมทย์บันเทิงใจที่สามารถตั้งบ้านเมืองเป็นอิสระถาวรสืบมาได้อีกถึงสองศตวรรษและสมัครสามัคคีกันจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นทั่วราชอาณาจักร”

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
21 ส.ค. 2552 THPA200246 วิชาภาษาไทยป.2 ชุดที่1 10 ข้อ 183,247 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB000200 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราแม่กน 15 ข้อ 12,556 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPB400066 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่1 10 ข้อ 44,691 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA300614 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่8 20 ข้อ 33,893 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2552 THMA200569 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่9 20 ข้อ 29,562 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPB000291 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ชุดที่1 9 ข้อ 29,779 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPA300254 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่8 10 ข้อ 21,408 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPA200246 วิชาภาษาไทยป.2 ชุดที่1 10 ข้อ 183,247 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPA100050 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่4 10 ข้อ 21,958 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500134 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่10 10 ข้อ 23,765 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน