ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603821

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 19 พ.ค. 54 เวลา 15:32 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดของคำสนทนาต่อไปนี้ “ดีใจด้วยนะ ปีนี้เธอได้รับรางวัลเรียนดีอีกแล้ว”

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ไม่เหมาะสมที่จะนำไปประกอบการพูดในข้อใด “เรามีสิทธิ์ครองชีวิตคิดต่อสู้ แต่ถ้าอยากรู้ถ้าสิทธิ์ถูกปลิดบั่น เพชฌฆาตแห่งถนนปล้นชีวัน หน้าไหนกันรับผิดชอบเชิญตอบที”

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องตามระเบียบวาระการประชุม ก. “วันนี้คุณวิภาดาลาประชุมเนื่องจากป่วย ได้มอบหมายให้คุณนิรันดร์เข้าประชุมแทนนะครับ” ข. “ขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาเสนอชื่อวิทยากรที่จะบรรยายหัวข้อต่างๆ ตามกำหนดการที่ร่างมาด้วยครับ” ค. “ถ้าไม่มีใครขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความอะไรอีกแล้ว ก็ขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2546 นี้นะครับ” ง. “ขอให้ประธานอนุกรรมการแต่ละฝ่ายเตรียมสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อเสนอที่ประชุมครั้งต่อไปด้วยน่ะครับ”

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการพูดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุม

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

“ผู้หญิงวันนี้นอกจากจะต้องเลี้ยงลูก ดูแลบ้านช่อง เข้าครัวหาอาหารให้ทุกคนรับประธานแล้ว ยังต้องทำงานนอกบ้านหนักเท่าเทียมกับผู้ชายอีกด้วย” ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

“ผู้หญิงวันนี้นอกจากจะต้องเลี้ยงลูก ดูแลบ้านช่อง เข้าครัวหาอาหารให้ทุกคนรับประธานแล้ว ยังต้องทำงานนอกบ้านหนักเท่าเทียมกับผู้ชายอีกด้วย” ข้อใดเป็นน้ำเสียงของผู้เขียนข้อความข้างต้น

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

“การเป็นพระเป็นการทวนกระแสเลยทีเดียว คนทั่วไปในโลกมักตกอยู่ในกระแสที่เรียกว่ากาม คือ ความหลงระเริงเพลิดเพลินติดใจอยู่ในรูป รส กลิ่น เสียงสัมผัส และสิ่งที่ทำให้ชื่นชม สบายใจ ถูกใจ” "การเป็นพระเป็นการทวนกระแส" มีความหมายตรงกับข้อใด

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ “การยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องงดงาม ให้เป็นความถูกต้องงดงาม ควรถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะจัดการกับชีวิตตนเองเป็นอันดับแรก และแผ่น้ำใจไปช่วยผู้อื่นด้วยเมื่อมีโอกาสทำได้ไม่ละทิ้งโอกาสที่เปิดให้ทำความดี ในทางตรงกันข้าม ไม่ถือโอกาสที่เปิดให้ทำความชั่ว”

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นชื่อเรื่องของข้อความต่อไปนี้ “ในปัจจุบันการแข่งขันและการขาดความรับผิดชอบของผู้ประกอบการบางคนทำให้มีการนำสารเคมีหลายชนิดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตก็ไม่ถูกต้องและไม่สะอาดเพียงพอด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้อาหารปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรคซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่กระนั้นคนส่วนใหญ่กลับมองข้ามและไม่ตระหนักถึงอันตรายใกล้ตัวเหล่านี้เท่าที่ควร”

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ “เรื่องการอนุรักษ์นี้อิตาลีเขาถนัดมากมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ ดังนั้นเมืองประวัติศาสตร์ของเขาซึ่งมีอยู่หลายเมือง จึงล้วนแต่น่าไปเที่ยวชมทั้งสิ้น ไม่เหมือนกับบ้านเรา ถึงมีผู้รู้อยากอนุรักษ์ก็ทำไม่ได้ ถึงทำได้ก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลเต็มประดา ของเก่าของใหม่ปนกันไปหมด”

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้ “มนุษย์เรียนภาษาเพราะมีสติปัญญา แล้วกลับใช้ภาษานั่นเองในการเรียนรู้เพิ่มพูนสติปัญญาเป็นวงจรไม่รู้จบ เด็กทุคนจึงต้องการการฝึกพูดก่อนเพื่อที่จะพาเขาออกสู่โลกแห่งการเรียนรู้ต่อไป”

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ “สัมภาระ ที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างการเดินทางของชีวิตหนีไม่พ้นสติปัญญา ความรู้ ความคิดที่ดี การมีสัญชาตญาณระวังภัย การมีวิจารณญาณที่ถูกต้อง ไม่หลอกและหลงตน การมีประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความทรงจำทีงดงามและนิสัยจิตใจที่ดีงาม สัมภาระที่ดีของชีวิต ถึงมีมากก็ไม่หนักอะไร หากจะหยิบอะไรมาใส่เพิ่ม ก็ขอให้เลือกที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตด้วย”

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

“ถ้าความดิบคือความอ่อน คงเป็นเช่นดอกไม้อ่อนที่ยังไม่บาน นิสัยและใจคนก็คงเป็นเช่นดอกไม้ช่อ คือมีทั้งดอกที่บานแล้วและดอกที่ยังไม่บาน เป็นปุถุชนที่มีทั้งดีและเลว บางคนที่เราเห็นเขาดูดีจึงอาจมีส่วนไม่ดีที่เรายังไม่รู้ หรือเพราะยังไม่มีโอกาสจะทำเลว” ข้อใดไม่สัมพันธ์กันตามความคิดของผู้เขียน

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

“ถ้าความดิบคือความอ่อน คงเป็นเช่นดอกไม้อ่อนที่ยังไม่บาน นิสัยและใจคนก็คงเป็นเช่นดอกไม้ช่อ คือมีทั้งดอกที่บานแล้วและดอกที่ยังไม่บาน เป็นปุถุชนที่มีทั้งดีและเลว บางคนที่เราเห็นเขาดูดีจึงอาจมีส่วนไม่ดีที่เรายังไม่รู้ หรือเพราะยังไม่มีโอกาสจะทำเลว” ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

(1)คนไทยโบราณใช้วิธีการตัดไฟต้นลมคือไม่ให้หญิงและชายได้พบปะอยู่ด้วยกันตามลำพังห้ามเสียเลย(2)ท่านรู้ว่าเป็นธรรมดาของมดที่จะกินน้ำตาล ถ้าจะป้องกันไม่ให้มดกินน้ำตาลต้องใส่ของหวานในภาชนะที่มิดชิดและหล่อน้ำไว้ มดได้แต่และเล็มอยู่รอบๆ ภาชนะที่หล่อน้ำ(3)สาวไทยโบราณไม่อาจไปไหนมาไหนตามลำพัง ต้องไปกับผู้ใหญ่หรือสาวใช้ตามหลัง(4)หนุ่มไม่กล้ามาวอแวและเล็ม ไม่มีโอกาสเข้าถึงเนื้อถึงตัว เข้าถึงเนื้อถึงตัวได้เมื่อไหร่ อย่างอื่นที่เสียหายหว่านั้นจะตามมา ข้อความตอนใดมีการใช้เหตุผล

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

(1)คนไทยโบราณใช้วิธีการตัดไฟต้นลมคือไม่ให้หญิงและชายได้พบปะอยู่ด้วยกันตามลำพังห้ามเสียเลย(2)ท่านรู้ว่าเป็นธรรมดาของมดที่จะกินน้ำตาล ถ้าจะป้องกันไม่ให้มดกินน้ำตาลต้องใส่ของหวานในภาชนะที่มิดชิดและหล่อน้ำไว้ มดได้แต่และเล็มอยู่รอบๆ ภาชนะที่หล่อน้ำ(3)สาวไทยโบราณไม่อาจไปไหนมาไหนตามลำพัง ต้องไปกับผู้ใหญ่หรือสาวใช้ตามหลัง(4)หนุ่มไม่กล้ามาวอแวและเล็ม ไม่มีโอกาสเข้าถึงเนื้อถึงตัว เข้าถึงเนื้อถึงตัวได้เมื่อไหร่ อย่างอื่นที่เสียหายหว่านั้นจะตามมา ข้อใดเป็นชื่อเรื่องที่เหมาะกับข้อความข้างต้น

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ “กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกชีวิต กล่าวคือ เมื่อได้ดีหรือดวงชะตาขึ้นแล้ว ก็กลับต่ำลงมา บางคนกลับมาดี แต่ไม่มีใครดีหรืออยู่ค้ำฟ้าหรือดีอยู่ได้ตลอดไป”

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นกลวิธีการโน้มน้าวใจในข้อความต่อไปนี้ “การบริหารร่างกายบางอย่าง เช่นโยคะและมวยจีน แม้จะไม่ได้ออกกำลังจนเหนื่อย แต่ก็มีส่วนคลายเครียดได้มาก เพราะทั้งโยคะและการรำมวยจีนจะมีท่วงท่าที่ต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวะหายใจเข้าออกที่สัมพันธ์กันทำให้จิตใจเกิดสมาธิ และสดความฟุ้งซ่านในจิตใจ ลดความวิตกกังวล บางปัญหาเราหาทางออกไม่ได้เพราะจิตใจฟุ้งซ่าน หากจิตใจสงบลงก็จะคิดหาทางออกที่ดีได้ดังที่ผมได้ประสบมาแล้ว”

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงการโน้มน้าวใจได้ดีที่สุด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

“ปัจจุบันภาษาไทยเราซบเซาลงไปมาก อันเนื่องมาแต่ความเห่อฝรั่ง ความจริงการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเราต้องติดต่อกับฝรั่ง และตำรับตำราวิชาการต่างๆ ก็เป็นภาษาฝรั่ง แต่การเรียนควรเป็นการเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรัก มิใช่เรียนเพื่อมาละเลิก หรือลืม ภาษาไทย คำฝรั่งคำใดที่มีความหมายตรงกับภาษาไทยเราก็ควรแปลมาเป็นไทย คำใดที่ไม่มีในภาษาไทยอย่างเช่นศัพท์วิชาการต่างๆ จะใช้ทับศัพท์ก็สมควร” ข้อใดเป็นสารสำคัญของข้อความเบื้องต้น

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดของคำสนทนาต่อไปนี้ “ดีใจด้วยนะ ปีนี้เธอได้รับรางวัลเรียนดีอีกแล้ว”

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ไม่เหมาะสมที่จะนำไปประกอบการพูดในข้อใด “เรามีสิทธิ์ครองชีวิตคิดต่อสู้ แต่ถ้าอยากรู้ถ้าสิทธิ์ถูกปลิดบั่น เพชฌฆาตแห่งถนนปล้นชีวัน หน้าไหนกันรับผิดชอบเชิญตอบที”

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องตามระเบียบวาระการประชุม ก. “วันนี้คุณวิภาดาลาประชุมเนื่องจากป่วย ได้มอบหมายให้คุณนิรันดร์เข้าประชุมแทนนะครับ” ข. “ขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาเสนอชื่อวิทยากรที่จะบรรยายหัวข้อต่างๆ ตามกำหนดการที่ร่างมาด้วยครับ” ค. “ถ้าไม่มีใครขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความอะไรอีกแล้ว ก็ขอรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2546 นี้นะครับ” ง. “ขอให้ประธานอนุกรรมการแต่ละฝ่ายเตรียมสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อเสนอที่ประชุมครั้งต่อไปด้วยน่ะครับ”

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการพูดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุม

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

“ผู้หญิงวันนี้นอกจากจะต้องเลี้ยงลูก ดูแลบ้านช่อง เข้าครัวหาอาหารให้ทุกคนรับประธานแล้ว ยังต้องทำงานนอกบ้านหนักเท่าเทียมกับผู้ชายอีกด้วย” ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

“ผู้หญิงวันนี้นอกจากจะต้องเลี้ยงลูก ดูแลบ้านช่อง เข้าครัวหาอาหารให้ทุกคนรับประธานแล้ว ยังต้องทำงานนอกบ้านหนักเท่าเทียมกับผู้ชายอีกด้วย” ข้อใดเป็นน้ำเสียงของผู้เขียนข้อความข้างต้น

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

“การเป็นพระเป็นการทวนกระแสเลยทีเดียว คนทั่วไปในโลกมักตกอยู่ในกระแสที่เรียกว่ากาม คือ ความหลงระเริงเพลิดเพลินติดใจอยู่ในรูป รส กลิ่น เสียงสัมผัส และสิ่งที่ทำให้ชื่นชม สบายใจ ถูกใจ” "การเป็นพระเป็นการทวนกระแส" มีความหมายตรงกับข้อใด

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ “การยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องงดงาม ให้เป็นความถูกต้องงดงาม ควรถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะจัดการกับชีวิตตนเองเป็นอันดับแรก และแผ่น้ำใจไปช่วยผู้อื่นด้วยเมื่อมีโอกาสทำได้ไม่ละทิ้งโอกาสที่เปิดให้ทำความดี ในทางตรงกันข้าม ไม่ถือโอกาสที่เปิดให้ทำความชั่ว”

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นชื่อเรื่องของข้อความต่อไปนี้ “ในปัจจุบันการแข่งขันและการขาดความรับผิดชอบของผู้ประกอบการบางคนทำให้มีการนำสารเคมีหลายชนิดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตก็ไม่ถูกต้องและไม่สะอาดเพียงพอด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้อาหารปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อโรคซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่กระนั้นคนส่วนใหญ่กลับมองข้ามและไม่ตระหนักถึงอันตรายใกล้ตัวเหล่านี้เท่าที่ควร”

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ “เรื่องการอนุรักษ์นี้อิตาลีเขาถนัดมากมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ ดังนั้นเมืองประวัติศาสตร์ของเขาซึ่งมีอยู่หลายเมือง จึงล้วนแต่น่าไปเที่ยวชมทั้งสิ้น ไม่เหมือนกับบ้านเรา ถึงมีผู้รู้อยากอนุรักษ์ก็ทำไม่ได้ ถึงทำได้ก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลเต็มประดา ของเก่าของใหม่ปนกันไปหมด”

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้ “มนุษย์เรียนภาษาเพราะมีสติปัญญา แล้วกลับใช้ภาษานั่นเองในการเรียนรู้เพิ่มพูนสติปัญญาเป็นวงจรไม่รู้จบ เด็กทุคนจึงต้องการการฝึกพูดก่อนเพื่อที่จะพาเขาออกสู่โลกแห่งการเรียนรู้ต่อไป”

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ “สัมภาระ ที่จำเป็นต้องใช้ระหว่างการเดินทางของชีวิตหนีไม่พ้นสติปัญญา ความรู้ ความคิดที่ดี การมีสัญชาตญาณระวังภัย การมีวิจารณญาณที่ถูกต้อง ไม่หลอกและหลงตน การมีประสบการณ์ที่หลากหลาย มีความทรงจำทีงดงามและนิสัยจิตใจที่ดีงาม สัมภาระที่ดีของชีวิต ถึงมีมากก็ไม่หนักอะไร หากจะหยิบอะไรมาใส่เพิ่ม ก็ขอให้เลือกที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตด้วย”

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

“ถ้าความดิบคือความอ่อน คงเป็นเช่นดอกไม้อ่อนที่ยังไม่บาน นิสัยและใจคนก็คงเป็นเช่นดอกไม้ช่อ คือมีทั้งดอกที่บานแล้วและดอกที่ยังไม่บาน เป็นปุถุชนที่มีทั้งดีและเลว บางคนที่เราเห็นเขาดูดีจึงอาจมีส่วนไม่ดีที่เรายังไม่รู้ หรือเพราะยังไม่มีโอกาสจะทำเลว” ข้อใดไม่สัมพันธ์กันตามความคิดของผู้เขียน

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

“ถ้าความดิบคือความอ่อน คงเป็นเช่นดอกไม้อ่อนที่ยังไม่บาน นิสัยและใจคนก็คงเป็นเช่นดอกไม้ช่อ คือมีทั้งดอกที่บานแล้วและดอกที่ยังไม่บาน เป็นปุถุชนที่มีทั้งดีและเลว บางคนที่เราเห็นเขาดูดีจึงอาจมีส่วนไม่ดีที่เรายังไม่รู้ หรือเพราะยังไม่มีโอกาสจะทำเลว” ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

(1)คนไทยโบราณใช้วิธีการตัดไฟต้นลมคือไม่ให้หญิงและชายได้พบปะอยู่ด้วยกันตามลำพังห้ามเสียเลย(2)ท่านรู้ว่าเป็นธรรมดาของมดที่จะกินน้ำตาล ถ้าจะป้องกันไม่ให้มดกินน้ำตาลต้องใส่ของหวานในภาชนะที่มิดชิดและหล่อน้ำไว้ มดได้แต่และเล็มอยู่รอบๆ ภาชนะที่หล่อน้ำ(3)สาวไทยโบราณไม่อาจไปไหนมาไหนตามลำพัง ต้องไปกับผู้ใหญ่หรือสาวใช้ตามหลัง(4)หนุ่มไม่กล้ามาวอแวและเล็ม ไม่มีโอกาสเข้าถึงเนื้อถึงตัว เข้าถึงเนื้อถึงตัวได้เมื่อไหร่ อย่างอื่นที่เสียหายหว่านั้นจะตามมา ข้อความตอนใดมีการใช้เหตุผล

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

(1)คนไทยโบราณใช้วิธีการตัดไฟต้นลมคือไม่ให้หญิงและชายได้พบปะอยู่ด้วยกันตามลำพังห้ามเสียเลย(2)ท่านรู้ว่าเป็นธรรมดาของมดที่จะกินน้ำตาล ถ้าจะป้องกันไม่ให้มดกินน้ำตาลต้องใส่ของหวานในภาชนะที่มิดชิดและหล่อน้ำไว้ มดได้แต่และเล็มอยู่รอบๆ ภาชนะที่หล่อน้ำ(3)สาวไทยโบราณไม่อาจไปไหนมาไหนตามลำพัง ต้องไปกับผู้ใหญ่หรือสาวใช้ตามหลัง(4)หนุ่มไม่กล้ามาวอแวและเล็ม ไม่มีโอกาสเข้าถึงเนื้อถึงตัว เข้าถึงเนื้อถึงตัวได้เมื่อไหร่ อย่างอื่นที่เสียหายหว่านั้นจะตามมา ข้อใดเป็นชื่อเรื่องที่เหมาะกับข้อความข้างต้น

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ “กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกชีวิต กล่าวคือ เมื่อได้ดีหรือดวงชะตาขึ้นแล้ว ก็กลับต่ำลงมา บางคนกลับมาดี แต่ไม่มีใครดีหรืออยู่ค้ำฟ้าหรือดีอยู่ได้ตลอดไป”

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นกลวิธีการโน้มน้าวใจในข้อความต่อไปนี้ “การบริหารร่างกายบางอย่าง เช่นโยคะและมวยจีน แม้จะไม่ได้ออกกำลังจนเหนื่อย แต่ก็มีส่วนคลายเครียดได้มาก เพราะทั้งโยคะและการรำมวยจีนจะมีท่วงท่าที่ต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวะหายใจเข้าออกที่สัมพันธ์กันทำให้จิตใจเกิดสมาธิ และสดความฟุ้งซ่านในจิตใจ ลดความวิตกกังวล บางปัญหาเราหาทางออกไม่ได้เพราะจิตใจฟุ้งซ่าน หากจิตใจสงบลงก็จะคิดหาทางออกที่ดีได้ดังที่ผมได้ประสบมาแล้ว”

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงการโน้มน้าวใจได้ดีที่สุด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

“ปัจจุบันภาษาไทยเราซบเซาลงไปมาก อันเนื่องมาแต่ความเห่อฝรั่ง ความจริงการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเราต้องติดต่อกับฝรั่ง และตำรับตำราวิชาการต่างๆ ก็เป็นภาษาฝรั่ง แต่การเรียนควรเป็นการเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรัก มิใช่เรียนเพื่อมาละเลิก หรือลืม ภาษาไทย คำฝรั่งคำใดที่มีความหมายตรงกับภาษาไทยเราก็ควรแปลมาเป็นไทย คำใดที่ไม่มีในภาษาไทยอย่างเช่นศัพท์วิชาการต่างๆ จะใช้ทับศัพท์ก็สมควร” ข้อใดเป็นสารสำคัญของข้อความเบื้องต้น

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
19 ส.ค. 2552 THPB500114 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่3 10 ข้อ 20,755 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPB400074 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่6 10 ข้อ 17,433 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPB400075 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่7 10 ข้อ 16,893 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB600173 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่10 10 ข้อ 36,916 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100501 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่6 15 ข้อ 30,764 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
28 ก.ย. 2552 THMA300596 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่1 20 ข้อ 44,126 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101155 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่7 20 ข้อ 15,812 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA200609 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่10 8 ข้อ 35,336 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB400107 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่9 10 ข้อ 21,644 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA300610 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่4 15 ข้อ 38,247 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน