ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603820

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 19 พ.ค. 54 เวลา 15:07 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตัวอย่าง “หลายชายชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่น”

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ประโยคในข้อใดมีโครงสร้างต่างจากข้ออื่น

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีการละส่วนของประโยค

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีประโยคกรรม

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ระดับภาษาแตกต่างจากข้ออื่น

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ส่วนใดในข้อความต่อไปนี้ใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง (1)ครอบครัวใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกโครงการศิลปาชีพ เมื่อสัมภาษณ์แล้วก็จะได้รับพระราชทานเงินไปเป็นทุนให้ทำงานหัตถกรรมตามถนัดมาส่งในคราวเสด็จฯ ครั้งต่อไป (2)เงินที่พระราชทานนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริว่าน่าจะพอเพียงแก่การยังชีพได้ตลอดช่วงเวลาที่จะทำงานอันเป็นเสมือนการบ้านนั้นจนเสร็จแล้ว (3)แล้วนำมาส่งเมื่อพระองค์เสด็จฯ มาใหม่ในคราวหน้า (4)พระองค์จะมีพระราชบัญชาให้เจ้าหน้าที่ตรวจและประเมินตีตรารับซื้อของเหล่านั้นไว้แล้วทรงมอบหมายการบ้านชิ้นใหม่ให้ต่อไป

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่อุปสรรคของการสื่อสาร

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประกาศที่มีเนื้อความสมบูรณ์มากที่สุด

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการเขียนต่างจากข้ออื่น

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับข้อมูลแบบข้อคิดเห็น-ข้อเท็จจริง

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดลำดับความไม่ถูกต้อง

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษากระชับที่สุด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

โครงเรื่องรายงานทางวิชาการเรื่อง “เครื่องจักรสานไทย” ควรจัดเรียงลำดับตามข้อใด ก. ประเภทเครื่องจักสาน ข. เอกลักษณ์เครื่องจักสานของแต่ละท้องถิ่น ค. วัตถุดิบที่ใช้ทำเครื่องจักสาน ง. เครื่องจักสานกับวิถีไทย จ. วิธีทำเครื่องจักสาน

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมในการเขียนเรียงความมากที่สุด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้ “คนเราจะรู้สึกมีพลังขึ้นทันทีที่กินอะไรหวานๆ เพราะน้ำตาลจะไปช่วยเพิ่มระดับน้ำตาลในเส้นเลือดให้สูขึ้นชั่วคราว แต่ถ้าระดับน้ำตาลลดลงอย่างรวดเร็ว จะทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำ มีอาการปวดหัว คลื่นไส้ เพลีย เป็นต้น”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้แสดงว่าดวงใจมีความสามารถในการฟังตามข้อใด “ดวงใจได้ฟังคำประพันธ์ต่อไปนี้จากรายการวิทยุรายการหนึ่ง ขอฉันเรียกทุกข์นี้ว่า ‘ที่รัก’ เพราะพอจักเผลอหน่อยทุกข์คอยหยัน ครั้นเริ่มท้อทุกข์หลู่ให้สู้มัน ถ้าหลงบรรดาสุขทุกข์ใจเตือน เมื่อฟังแล้วทำให้คิดได้ว่า ควรยอมรับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้น เพราะแท้จริงแล้วความทุกข์คือเพื่อนที่ดีที่สุดที่จะคอยเตือนสติได้ทุกเมื่อ”

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดมีส่วนประกอบของประโยคเหมือนประโยคตัวอย่าง “หลายชายชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่น”

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ประโยคในข้อใดมีโครงสร้างต่างจากข้ออื่น

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีการละส่วนของประโยค

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีประโยคกรรม

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ระดับภาษาแตกต่างจากข้ออื่น

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ส่วนใดในข้อความต่อไปนี้ใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง (1)ครอบครัวใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกโครงการศิลปาชีพ เมื่อสัมภาษณ์แล้วก็จะได้รับพระราชทานเงินไปเป็นทุนให้ทำงานหัตถกรรมตามถนัดมาส่งในคราวเสด็จฯ ครั้งต่อไป (2)เงินที่พระราชทานนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริว่าน่าจะพอเพียงแก่การยังชีพได้ตลอดช่วงเวลาที่จะทำงานอันเป็นเสมือนการบ้านนั้นจนเสร็จแล้ว (3)แล้วนำมาส่งเมื่อพระองค์เสด็จฯ มาใหม่ในคราวหน้า (4)พระองค์จะมีพระราชบัญชาให้เจ้าหน้าที่ตรวจและประเมินตีตรารับซื้อของเหล่านั้นไว้แล้วทรงมอบหมายการบ้านชิ้นใหม่ให้ต่อไป

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ราชาศัพท์ได้ถูกต้อง

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่อุปสรรคของการสื่อสาร

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประกาศที่มีเนื้อความสมบูรณ์มากที่สุด

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดใช้กลวิธีการเขียนต่างจากข้ออื่น

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับข้อมูลแบบข้อคิดเห็น-ข้อเท็จจริง

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดลำดับความไม่ถูกต้อง

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษากระชับที่สุด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาได้ถูกต้อง

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

โครงเรื่องรายงานทางวิชาการเรื่อง “เครื่องจักรสานไทย” ควรจัดเรียงลำดับตามข้อใด ก. ประเภทเครื่องจักสาน ข. เอกลักษณ์เครื่องจักสานของแต่ละท้องถิ่น ค. วัตถุดิบที่ใช้ทำเครื่องจักสาน ง. เครื่องจักสานกับวิถีไทย จ. วิธีทำเครื่องจักสาน

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมในการเขียนเรียงความมากที่สุด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้ “คนเราจะรู้สึกมีพลังขึ้นทันทีที่กินอะไรหวานๆ เพราะน้ำตาลจะไปช่วยเพิ่มระดับน้ำตาลในเส้นเลือดให้สูขึ้นชั่วคราว แต่ถ้าระดับน้ำตาลลดลงอย่างรวดเร็ว จะทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำ มีอาการปวดหัว คลื่นไส้ เพลีย เป็นต้น”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้แสดงว่าดวงใจมีความสามารถในการฟังตามข้อใด “ดวงใจได้ฟังคำประพันธ์ต่อไปนี้จากรายการวิทยุรายการหนึ่ง ขอฉันเรียกทุกข์นี้ว่า ‘ที่รัก’ เพราะพอจักเผลอหน่อยทุกข์คอยหยัน ครั้นเริ่มท้อทุกข์หลู่ให้สู้มัน ถ้าหลงบรรดาสุขทุกข์ใจเตือน เมื่อฟังแล้วทำให้คิดได้ว่า ควรยอมรับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้น เพราะแท้จริงแล้วความทุกข์คือเพื่อนที่ดีที่สุดที่จะคอยเตือนสติได้ทุกเมื่อ”

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
17 ส.ค. 2552 THPA100047 วิชาภาษาไทยป.1 ชุดที่2 20 ข้อ 69,389 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 มี.ค. 2553 THPA301673 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่13 13 ข้อ 32,044 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2553 THPB003009 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่19 20 ข้อ 15,263 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA100606 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่11 5 ข้อ 36,109 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101157 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่9 20 ข้อ 21,511 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
30 มิ.ย. 2553 THPB003025 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่24 20 ข้อ 29,921 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
16 มี.ค. 2553 THPB501967 ภาษาไทย ป.5 ชุดที่1 20 ข้อ 54,397 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
2 มี.ค. 2553 THPA301677 ภาษาไทย ป.3 ชุดที่15 20 ข้อ 59,932 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
25 ก.ย. 2552 THMA200564 วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่4 12 ข้อ 11,794 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 มิ.ย. 2553 THPB002995 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่12 20 ข้อ 13,967 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน