ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603794

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 13 พ.ค. 54 เวลา 14:35 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ธรรมชาติของภาษา

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดไม่มีเสียงสระประสม (1) ย่างเข่าช่วงฤดูหนาวในจังหวัดนครพนมตอนปลายปี (2) อากาศบริเวณนั้นออกจะหนาวเย็นถึงขนาดต้องห่อหุ้มร่างกายเพิ่มความอบอุ่น (3) ทั้งนี้ก็ด้วยอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกที่พัดผ่านมาจากประเทศเพื่อนบ้าน (4) ตั้งแต่เวียดนามถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขง

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำประสมสระเดี่ยวสั้นมากที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำถูกต้องตรงความหมาย

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำถูกต้องตรงความหมาย

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำถูกต้องตรงความหมาย

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคกำกวม

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีคำประสมจำนวนเท่าใด (ไม่นับคำซ้ำ) “ปัจจุบันสินค้าต่างๆ ที่ขายได้ ไม่ได้ด้วยคุณภาพอย่างเดียวแล้ว แต่ขายด้วยภาพลักษณ์ที่ดีด้วย นั่นหมายความว่าห้างนั้นบริษัทนั้นมีชื่อเสียงดี มีสินค้าดี มีภูมิหลังดี และสินค้านั้นเป็นที่น่าเชื่อถือในวงการค้า”

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำซ้อน

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

คำซ้ำในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำพ้อง

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนถูกต้อง

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

สำนวนไทยในข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกันมากที่สุด

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

คำซ้อนในข้อใดประกอบด้วยคำไทยกับคำเขมรทุกคำ

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำภาษาต่างประเทศ

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 19-20 (1) สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ในชัยภูมิอันเหมาะสม จึงได้เป็นศูนย์กลางของสายการบินนานาชาติ (2) เมื่อสิงคโปร์เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมจนมีผู้อุปถัมป์มากมายโดยเฉพาะอเมริกากับอังกฤษเปิดรับสินค้าจากสิงคโปร์อย่างเต็มที่ (3) ประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้อุปถัมภ์สิงคโปร์แต่ก็เหมือนเป็น (4) เพราะประเทศไทยเป็นแหล่งรองรับสินค้าจากสิงคโปร์และเป็นผู้ส่งแรงงานราคาถูกให้กับสิงคโปร์ด้วย ข้อความใดใช้คำบุพบทผิด

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 19-20 (1) สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ในชัยภูมิอันเหมาะสม จึงได้เป็นศูนย์กลางของสายการบินนานาชาติ (2) เมื่อสิงคโปร์เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมจนมีผู้อุปถัมป์มากมายโดยเฉพาะอเมริกากับอังกฤษเปิดรับสินค้าจากสิงคโปร์อย่างเต็มที่ (3) ประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้อุปถัมภ์สิงคโปร์แต่ก็เหมือนเป็น (4) เพราะประเทศไทยเป็นแหล่งรองรับสินค้าจากสิงคโปร์และเป็นผู้ส่งแรงงานราคาถูกให้กับสิงคโปร์ด้วย ข้อความตอนใดใช้สันธานผิด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ธรรมชาติของภาษา

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดไม่มีเสียงสระประสม (1) ย่างเข่าช่วงฤดูหนาวในจังหวัดนครพนมตอนปลายปี (2) อากาศบริเวณนั้นออกจะหนาวเย็นถึงขนาดต้องห่อหุ้มร่างกายเพิ่มความอบอุ่น (3) ทั้งนี้ก็ด้วยอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกที่พัดผ่านมาจากประเทศเพื่อนบ้าน (4) ตั้งแต่เวียดนามถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขง

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดมีคำประสมสระเดี่ยวสั้นมากที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำถูกต้องตรงความหมาย

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำถูกต้องตรงความหมาย

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดใช้คำถูกต้องตรงความหมาย

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคกำกวม

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีคำประสมจำนวนเท่าใด (ไม่นับคำซ้ำ) “ปัจจุบันสินค้าต่างๆ ที่ขายได้ ไม่ได้ด้วยคุณภาพอย่างเดียวแล้ว แต่ขายด้วยภาพลักษณ์ที่ดีด้วย นั่นหมายความว่าห้างนั้นบริษัทนั้นมีชื่อเสียงดี มีสินค้าดี มีภูมิหลังดี และสินค้านั้นเป็นที่น่าเชื่อถือในวงการค้า”

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำซ้อน

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

คำซ้ำในข้อใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำพ้อง

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนถูกต้อง

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

สำนวนไทยในข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกันมากที่สุด

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

คำซ้อนในข้อใดประกอบด้วยคำไทยกับคำเขมรทุกคำ

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดจำเป็นต้องใช้คำภาษาต่างประเทศ

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สำนวนต่างประเทศ

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 19-20 (1) สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ในชัยภูมิอันเหมาะสม จึงได้เป็นศูนย์กลางของสายการบินนานาชาติ (2) เมื่อสิงคโปร์เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมจนมีผู้อุปถัมป์มากมายโดยเฉพาะอเมริกากับอังกฤษเปิดรับสินค้าจากสิงคโปร์อย่างเต็มที่ (3) ประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้อุปถัมภ์สิงคโปร์แต่ก็เหมือนเป็น (4) เพราะประเทศไทยเป็นแหล่งรองรับสินค้าจากสิงคโปร์และเป็นผู้ส่งแรงงานราคาถูกให้กับสิงคโปร์ด้วย ข้อความใดใช้คำบุพบทผิด

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 19-20 (1) สิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ในชัยภูมิอันเหมาะสม จึงได้เป็นศูนย์กลางของสายการบินนานาชาติ (2) เมื่อสิงคโปร์เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมจนมีผู้อุปถัมป์มากมายโดยเฉพาะอเมริกากับอังกฤษเปิดรับสินค้าจากสิงคโปร์อย่างเต็มที่ (3) ประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้อุปถัมภ์สิงคโปร์แต่ก็เหมือนเป็น (4) เพราะประเทศไทยเป็นแหล่งรองรับสินค้าจากสิงคโปร์และเป็นผู้ส่งแรงงานราคาถูกให้กับสิงคโปร์ด้วย ข้อความตอนใดใช้สันธานผิด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
19 ก.พ. 2553 THPA201565 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่12 20 ข้อ 45,094 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.พ. 2553 THPA201559 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่9 20 ข้อ 30,361 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB000195 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราแม่กด 15 ข้อ 16,372 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 มี.ค. 2553 THPB401861 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่3 20 ข้อ 23,915 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ต.ค. 2552 THMB400766 ข้อสอบเรื่องคำและการออกเสียง 20 ข้อ 151,659 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPB600289 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่12 10 ข้อ 28,440 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100504 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่7 15 ข้อ 18,337 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
11 มี.ค. 2553 THPB401883 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่14 20 ข้อ 25,099 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
10 มี.ค. 2553 THPB401857 ภาษาไทย ป.4 ชุดที่1 20 ข้อ 32,226 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500129 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่9 10 ข้อ 29,637 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน