ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่5

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603775

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 11 พ.ค. 54 เวลา 17:58 น.

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความคิดเกี่ยวกับความรักต่างจากข้ออื่น

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้มีสาระสำคัญตรงตามข้อใด “จิตใครผิได้ต้อง วรโลกะธรรมศรี แล้วย่อมบ่พึงมี จะประหวั่นฤกังวล ไร้โศกธุลีสูญ และสบายบ่มัวมล ข้อนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี”

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำที่สื่อความบอกจำนวน

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 4.-5. “อนิจจาธานินทร์สิ้นกษัตริย์ เหงาสงัดเงียบไปดังไพรสณฑ์ แม้กรุงยังพรั่งพร้อมประชาชน จะสับสนแซ่เสียงทั่วเวียงวัง มโหรีปี่กลองจะก้องกึก จะโครกครึกเซ็งแซ่ด้วยแตรสังข์ ดูพาราน่าคิดอนิจจัง ยังได้แต่เสียงสกุณา” ข้อใดแสดงความรู้สึกที่เด่นชัดที่สุดของผู้ประพันธ์

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 4.-5. “อนิจจาธานินทร์สิ้นกษัตริย์ เหงาสงัดเงียบไปดังไพรสณฑ์ แม้กรุงยังพรั่งพร้อมประชาชน จะสับสนแซ่เสียงทั่วเวียงวัง มโหรีปี่กลองจะก้องกึก จะโครกครึกเซ็งแซ่ด้วยแตรสังข์ ดูพาราน่าคิดอนิจจัง ยังได้แต่เสียงสกุณา” คำประพันธ์ข้างต้นไม่แสดงคุณค่าด้านใด

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้แสดงคุณลักษณะชาวนาตามข้อใด “สีเขียวดุจความขจีของใบหญ้าเล็กๆนี่เองที่เป็นความหวังของเขาและของชาวนาอีกหลายแสนคน สีเขียวดุจความขจีของใบหญ้าเล็กๆ นี่แหละต้องการความอดทนและต่อสู้ไม่ย่นย่อ ต้องการหยาดเหงื่อและน้ำตา ก่อนที่มันจะตอบแทนรางวัลอันน่าชื่นใจให้”

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้สะท้อนความคิดเรื่องศักดิ์ศรี

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นลักษณะของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ถึงที่สบเหตุร้าย แรงเข็ญ พึงพินิจนั่นใช่เป็น สิ่งร้าย พักหนึ่งจึ่งจิตเย็น ระลึกอยู่ เถิดรา รู้แยกรู้ยักย้าย จักได้ทรงเกษม”

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่แสดงค่านิยมที่มีต่อนักรบตามข้อใด “สองฝ่ายหาญใช่ข้า คือสีหแกล้วสีหกล้า ต่อแกล้วในกลาง สมรนา”

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้แสดงขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับกษัตริย์

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อความใดสะท้อนความเชื่อมากกว่าค่านิยม

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

จากเรื่อง นิราศลอนดอน ข้อใดไม่สอดคล้องกับคำกลอนที่ว่า “ดูแยบคายเอกเอี่ยมธรรมเนียมไทย”

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้อใดแสดงค่านิยมตรงกับแนวคิดสำคัญของบทประพันธ์ เรื่อง ชโยสยาม

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงค่านิยมเกี่ยวกับอะไร “กะละออมเพ็ญเพียบน้ำ ฤาติง โอ่งอ่างพร่องชลชิง เฟื่องหม้อ ผู้ปราชญ์ห่อนสุงสิง เยียใหญ่ คนโฉดรู้น้อยก้อ พลอดนั้นประมาณ”

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงแนวคิดต่างจากข้ออื่น

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของกวีตามข้อใด “อวยพรคณะปราชญ์พร้อม พิจารณ์ เทอญพ่อ ใดวิรุธบรรหาร เหตุด้วย จงเฉลิมแหล่งพสุธาร เจริญรอด หึงแฮ มลายโลกอย่ามลายม้วย อรรถอิ้นอัญขยม”

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมที่เกิดจากความเชื่อ

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สะท้อนความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสังคมที่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้ “กูไปท่บ้านท่เมืองได้ช้างได้งวงได้ปั่วได้นางได้เงือนได้ทอง กูเอามาเวนแก่พ่อกู พ่อกูตาย ยังพี่กู กูพร่ำบำเรอแก่พี่กูดั่งบำเรอแก่พ่อกู พี่กูตายจึ่งได้เหมือนแก่กูทั้งกลม”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการกล่าวเพื่อให้กำลังใจอย่างชัดเจนที่สุด

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความคิดเกี่ยวกับความรักต่างจากข้ออื่น

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้มีสาระสำคัญตรงตามข้อใด “จิตใครผิได้ต้อง วรโลกะธรรมศรี แล้วย่อมบ่พึงมี จะประหวั่นฤกังวล ไร้โศกธุลีสูญ และสบายบ่มัวมล ข้อนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี”

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำที่สื่อความบอกจำนวน

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 4.-5. “อนิจจาธานินทร์สิ้นกษัตริย์ เหงาสงัดเงียบไปดังไพรสณฑ์ แม้กรุงยังพรั่งพร้อมประชาชน จะสับสนแซ่เสียงทั่วเวียงวัง มโหรีปี่กลองจะก้องกึก จะโครกครึกเซ็งแซ่ด้วยแตรสังข์ ดูพาราน่าคิดอนิจจัง ยังได้แต่เสียงสกุณา” ข้อใดแสดงความรู้สึกที่เด่นชัดที่สุดของผู้ประพันธ์

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 4.-5. “อนิจจาธานินทร์สิ้นกษัตริย์ เหงาสงัดเงียบไปดังไพรสณฑ์ แม้กรุงยังพรั่งพร้อมประชาชน จะสับสนแซ่เสียงทั่วเวียงวัง มโหรีปี่กลองจะก้องกึก จะโครกครึกเซ็งแซ่ด้วยแตรสังข์ ดูพาราน่าคิดอนิจจัง ยังได้แต่เสียงสกุณา” คำประพันธ์ข้างต้นไม่แสดงคุณค่าด้านใด

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้แสดงคุณลักษณะชาวนาตามข้อใด “สีเขียวดุจความขจีของใบหญ้าเล็กๆนี่เองที่เป็นความหวังของเขาและของชาวนาอีกหลายแสนคน สีเขียวดุจความขจีของใบหญ้าเล็กๆ นี่แหละต้องการความอดทนและต่อสู้ไม่ย่นย่อ ต้องการหยาดเหงื่อและน้ำตา ก่อนที่มันจะตอบแทนรางวัลอันน่าชื่นใจให้”

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้สะท้อนความคิดเรื่องศักดิ์ศรี

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นลักษณะของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ “ถึงที่สบเหตุร้าย แรงเข็ญ พึงพินิจนั่นใช่เป็น สิ่งร้าย พักหนึ่งจึ่งจิตเย็น ระลึกอยู่ เถิดรา รู้แยกรู้ยักย้าย จักได้ทรงเกษม”

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่แสดงค่านิยมที่มีต่อนักรบตามข้อใด “สองฝ่ายหาญใช่ข้า คือสีหแกล้วสีหกล้า ต่อแกล้วในกลาง สมรนา”

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้แสดงขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับกษัตริย์

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อความใดสะท้อนความเชื่อมากกว่าค่านิยม

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

จากเรื่อง นิราศลอนดอน ข้อใดไม่สอดคล้องกับคำกลอนที่ว่า “ดูแยบคายเอกเอี่ยมธรรมเนียมไทย”

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้อใดแสดงค่านิยมตรงกับแนวคิดสำคัญของบทประพันธ์ เรื่อง ชโยสยาม

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงค่านิยมเกี่ยวกับอะไร “กะละออมเพ็ญเพียบน้ำ ฤาติง โอ่งอ่างพร่องชลชิง เฟื่องหม้อ ผู้ปราชญ์ห่อนสุงสิง เยียใหญ่ คนโฉดรู้น้อยก้อ พลอดนั้นประมาณ”

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงแนวคิดต่างจากข้ออื่น

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

คำประพันธ์ต่อไปนี้แสดงจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของกวีตามข้อใด “อวยพรคณะปราชญ์พร้อม พิจารณ์ เทอญพ่อ ใดวิรุธบรรหาร เหตุด้วย จงเฉลิมแหล่งพสุธาร เจริญรอด หึงแฮ มลายโลกอย่ามลายม้วย อรรถอิ้นอัญขยม”

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมที่เกิดจากความเชื่อ

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สะท้อนความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสังคมที่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้ “กูไปท่บ้านท่เมืองได้ช้างได้งวงได้ปั่วได้นางได้เงือนได้ทอง กูเอามาเวนแก่พ่อกู พ่อกูตาย ยังพี่กู กูพร่ำบำเรอแก่พี่กูดั่งบำเรอแก่พ่อกู พี่กูตายจึ่งได้เหมือนแก่กูทั้งกลม”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการกล่าวเพื่อให้กำลังใจอย่างชัดเจนที่สุด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
20 ส.ค. 2552 THPB600169 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่9 10 ข้อ 28,263 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
26 ส.ค. 2552 THPB000434 คำศัพท์ชวนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 20 ข้อ 15,205 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ส.ค. 2552 THPA300055 วิชาภาษาไทยป.3 ชุดที่2 15 ข้อ 19,388 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
20 ส.ค. 2552 THPB000226 วิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านออกเสียง 10 ข้อ 25,239 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
17 ก.พ. 2553 THPA201545 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่2 20 ข้อ 28,170 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100498 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่3 12 ข้อ 18,121 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101152 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่4 20 ข้อ 16,238 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500114 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่3 10 ข้อ 20,755 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500114 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่3 10 ข้อ 20,755 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.ย. 2552 THMA100507 วิชาภาษาไทยม.1 ชุดที่9 15 ข้อ 35,024 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน