ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2545) ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMB603773

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 11 พ.ค. 54 เวลา 17:08 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การอ่าน , การเขียน , การพูดในโอกาสต่าง ๆ , การฟังและการดู

ผู้สร้าง : Noo_Wow

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ “ฟังแล้วอย่าฟังเปล่า นำเอาสิ่งที่ฟังมาคิดด้วย ตอนฟังแล้วคิดนี่แหละจะทำให้มีเรื่องที่จะโต้ตอบแลกเปลี่ยนกัน การฟังได้ประโยชน์แก่ตนด้านเดียวไม่เหมือนพูด ที่ต้องเสี่ยงกับการเสียประโยชน์ตนอยู่ด้วย”

2

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรทำ

3

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นกิริยาอาการที่ไม่เหมาะสม ในขณะพูดในที่ประชุม

4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

คำพูดในข้อใดเหมาะที่จะใช้ในการประชุม

5

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 5.-6. “อย่าคิดว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง และเป็นส่วนซึ่งมีความหมายมากต่อความยั่งยืน หรือล่มสลายของธรรมชาติ จงคิดว่ามนุษย์ไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้น แต่มนุษย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติทั้งหมดด้วย” ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น

6

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 5.-6. “อย่าคิดว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง และเป็นส่วนซึ่งมีความหมายมากต่อความยั่งยืน หรือล่มสลายของธรรมชาติ จงคิดว่ามนุษย์ไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้น แต่มนุษย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติทั้งหมดด้วย” ข้อใดอนุมานได้จากข้อความข้างต้น

7

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ได้กล่าวถึงคุณค่าในด้านใดของวรรณคดี “วรรณคดีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองล้วนเกิดจากประสบการณ์ และจินตนาการของมนุษย์ที่แสดงออกทางภาษาในรูปแบบต่างๆ และมีพัฒนาการมาโดยลำดับตามความเจริญของมนุษยชาติ การเรียนวรรณคดีส่งเสริมพัฒนาการทางความคิด อารมณ์ และคุณธรรมได้อย่างดียิ่ง ช่วยให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์กว้างขึ้น เข้าใจตนเอง เพื่อนมนุษย์ และสังคมโดยส่วนรวมดีขึ้น”

8

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 8.-9. “ปัจจุบันการร้องเพลงเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่คนไทยทุกเพศ ทุกวัยกำลังนิยมกันอยู่ สิ่งที่ตามมาก็คือมีครูสอนขับร้องเกิดขึ้นมามากมายดังดอกเห็ด ครูเหล่านี้บ้างก็รู้จริง บ้างก็รู้ไม่จริง การเรียนการสอนก็ทำกันตามมีตามเกิด คนที่เรียนก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง” ข้อความใดข้างต้นไม่ใช่กลวิธีการเขียนตามข้อใด

9

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 8.-9. “ปัจจุบันการร้องเพลงเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่คนไทยทุกเพศ ทุกวัยกำลังนิยมกันอยู่ สิ่งที่ตามมาก็คือมีครูสอนขับร้องเกิดขึ้นมามากมายดังดอกเห็ด ครูเหล่านี้บ้างก็รู้จริง บ้างก็รู้ไม่จริง การเรียนการสอนก็ทำกันตามมีตามเกิด คนที่เรียนก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง” ข้อความข้างต้นมีลักษณะการเขียนแบบใด

10

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ “การฟังบรรยายของอาจารย์ย่างเดียวไม่เพียงพอ..นักเรียนจึงต้องขวนขวายอ่านเพิ่มเติมจากตำรา...การค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองสามารถทำให้เรียนรู้และเข้าใจได้มากยิ่งกว่าที่อาจารย์บรรยายในห้องเรียน และจดจำสิ่งที่ค้นคว้าศึกษาได้แม่น ถ้าท่องจำโดยไม่เข้าใจจะยาก”

11

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีสาระสำคัญตรงกับข้อใด “อดีตเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้ว แต่ช่วงขณะที่ยังเป็นปัจจุบัน เป็นความจริง และรอการกระทำของเรานั้น ทำไมจึงไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน แล้วค่อยทำลงไป มันอาจยากลำบากในขณะนั้น แต่ก็คุ้มค่าที่จะฝืนใจ ข่มใจ ฝึก ดัด ให้ตัวเองเป็นคนรอบคอบ ต่อไปจะได้ไม่ต้องวกคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้ว ทำให้ใจมัวหมองและท้อแท้”

12

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของข้อความต่อไปนี้ “ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าในด้านประสบการณ์ ความชำนาญ ความเข้าใจชีวิต และอื่นๆ จึงอาจเป็นแบบฉบับของอนุชนบางคนยังสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ครอบครัว และสังคมได้ดี ผู้สูงอายุควรรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมอ”

13

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

คำขวัญในข้อใดเหมาะสมกับข้อความนี้ “ในยามที่เศรษฐกิจวิกฤตเช่นนี้ เป็นเรื่องที่คนไทยต้องต่อสู้กับความนิยมสินค้าต่างประเทศ คนไทยต้องส่งเสริมสนันสนุนสินค้าไทย เรามีความสามารถเทียบเท่าระดับโลก ขอเพียงโอกาสให้คนไทยได้พิสูจน์ฝีมือบ้าง”

14

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สาระที่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้ “อารยธรรมของมนุษย์เราในทุกวันนี้ตั้งอยู่บนความย่อยยับของดินฟ้าอากาศนี่ไม่เป็นเพียงข่าวเท่านั้น หากแต่สามารถรับรู้ได้จากการอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ และฟังคนอื่นพูดกันในเชิงวิชาการ”

15

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 15.-16. “ทุกวันเราชำระร่างกายเพื่อจะล้างฝุ่นละออง และโสโครก ถ้าเว้นการอาบน้ำสักเดือนตัวเราคงมีกลิ่นอย่างท่อขยะข้างถนนนั้นทีเดียว แต่ใจของเราเล่าได้เคยฟอกมันหรือเปล่า ในลม อากาศ นอกจากฝุ่นละอองและเชื้อโรคอันมองไม่เห็น ยังมีอะไรอยู่อีกบ้าง อาสัตย์ อาธรรม ริษยา พยาบาท อุปกิเลสทั้งสิบหก จุลินทรีย์อันปราศจากตัวร้ายแรงยิ่งกว่ากาฬโรค บนผิวโลกกำลังเต็มไปด้วยเชื้อสกปรกเหล่านี้ ปลิวแทรกซ่านเข้าสู่จิตมนุษย์ เราชำระร่างกาย แต่ไม่ชำระใจ ฉะนั้นบางคนจึงเป็นโรคทางใจงอมแงม มนุษย์ สังคม และโลกต้องสั่นสะเทือนเร่าร้อนอยู่ด้วยโรคอาธรรม” ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่สุดของข้อความข้างต้น

16

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 15.-16. “ทุกวันเราชำระร่างกายเพื่อจะล้างฝุ่นละออง และโสโครก ถ้าเว้นการอาบน้ำสักเดือนตัวเราคงมีกลิ่นอย่างท่อขยะข้างถนนนั้นทีเดียว แต่ใจของเราเล่าได้เคยฟอกมันหรือเปล่า ในลม อากาศ นอกจากฝุ่นละอองและเชื้อโรคอันมองไม่เห็น ยังมีอะไรอยู่อีกบ้าง อาสัตย์ อาธรรม ริษยา พยาบาท อุปกิเลสทั้งสิบหก จุลินทรีย์อันปราศจากตัวร้ายแรงยิ่งกว่ากาฬโรค บนผิวโลกกำลังเต็มไปด้วยเชื้อสกปรกเหล่านี้ ปลิวแทรกซ่านเข้าสู่จิตมนุษย์ เราชำระร่างกาย แต่ไม่ชำระใจ ฉะนั้นบางคนจึงเป็นโรคทางใจงอมแงม มนุษย์ สังคม และโลกต้องสั่นสะเทือนเร่าร้อนอยู่ด้วยโรคอาธรรม” ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีการเขียนเด่นที่สุดตามข้อใด

17

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความนี้ “ผลไม่เคยเขียนงานอะไรมาก่อนเลยแต่ก็ไม่รู้สึกมีปัญหาอะไรมากเพราะชอบวิภาษาไทยอยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะฝืนนิดหน่อยกว่าที่จะเสร็จแต่ละชิ้น บางทีลงพิมพ์แค่หน้าสองหน้า แต่เขียนเป็นวัน เพราะเราไม่ชำนาญทางด้านเขียน แต่ก็คล่องขึ้นเรื่อยๆ เป็นงานที่สนุกดี”

18

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดมีเนื้อความที่แสดงการโต้แย้งกันเด่นชัดที่สุด

19

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของการโต้แย้งในข้อความต่อไปนี้ “เวลานี้คนไทยรู้เรื่องของฝรั่ง และตามฝรั่งเต็มตัว ตามอย่างหลับหูหลับตา ไม่ว่าจะกินอยู่ยึดมาตรฐานฝรั่งทั้งนั้น ใครทำไม่เหมือนฝรั่งรู้สึกกันว่าเชย รู้เรื่องของฝรั่งแล้วเสียหายตรงไหน มีดีกว่ารู้หรือ รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ รู้ว่าอะไรดีก็เก็บไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์ อะไรไม่ดีก็ปฏิเสธจึงเรียกว่ารู้จริง เป็นการรู้เขารู้เราการตามฝรั่ง จึงไม่หมายความว่าไม่ดีเสียทุกเรื่องของดีๆ ของเขาก็มีมากมิฉะนั้นบ้านเมืองของเขาคงไม่เจริญรุ่งเรือง ผู้คนมีคุณภาพชีวิตอย่างที่ยอมรับกันอยู่”

20

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดมีการแสดงเหตุผล

21

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ “ฟังแล้วอย่าฟังเปล่า นำเอาสิ่งที่ฟังมาคิดด้วย ตอนฟังแล้วคิดนี่แหละจะทำให้มีเรื่องที่จะโต้ตอบแลกเปลี่ยนกัน การฟังได้ประโยชน์แก่ตนด้านเดียวไม่เหมือนพูด ที่ต้องเสี่ยงกับการเสียประโยชน์ตนอยู่ด้วย”

22

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรทำ

23

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นกิริยาอาการที่ไม่เหมาะสม ในขณะพูดในที่ประชุม

24

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

คำพูดในข้อใดเหมาะที่จะใช้ในการประชุม

25

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 5.-6. “อย่าคิดว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง และเป็นส่วนซึ่งมีความหมายมากต่อความยั่งยืน หรือล่มสลายของธรรมชาติ จงคิดว่ามนุษย์ไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้น แต่มนุษย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติทั้งหมดด้วย” ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น

26

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 5.-6. “อย่าคิดว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง และเป็นส่วนซึ่งมีความหมายมากต่อความยั่งยืน หรือล่มสลายของธรรมชาติ จงคิดว่ามนุษย์ไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้น แต่มนุษย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมชาติทั้งหมดด้วย” ข้อใดอนุมานได้จากข้อความข้างต้น

27

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ได้กล่าวถึงคุณค่าในด้านใดของวรรณคดี “วรรณคดีทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองล้วนเกิดจากประสบการณ์ และจินตนาการของมนุษย์ที่แสดงออกทางภาษาในรูปแบบต่างๆ และมีพัฒนาการมาโดยลำดับตามความเจริญของมนุษยชาติ การเรียนวรรณคดีส่งเสริมพัฒนาการทางความคิด อารมณ์ และคุณธรรมได้อย่างดียิ่ง ช่วยให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์กว้างขึ้น เข้าใจตนเอง เพื่อนมนุษย์ และสังคมโดยส่วนรวมดีขึ้น”

28

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 8.-9. “ปัจจุบันการร้องเพลงเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่คนไทยทุกเพศ ทุกวัยกำลังนิยมกันอยู่ สิ่งที่ตามมาก็คือมีครูสอนขับร้องเกิดขึ้นมามากมายดังดอกเห็ด ครูเหล่านี้บ้างก็รู้จริง บ้างก็รู้ไม่จริง การเรียนการสอนก็ทำกันตามมีตามเกิด คนที่เรียนก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง” ข้อความใดข้างต้นไม่ใช่กลวิธีการเขียนตามข้อใด

29

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 8.-9. “ปัจจุบันการร้องเพลงเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่คนไทยทุกเพศ ทุกวัยกำลังนิยมกันอยู่ สิ่งที่ตามมาก็คือมีครูสอนขับร้องเกิดขึ้นมามากมายดังดอกเห็ด ครูเหล่านี้บ้างก็รู้จริง บ้างก็รู้ไม่จริง การเรียนการสอนก็ทำกันตามมีตามเกิด คนที่เรียนก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง” ข้อความข้างต้นมีลักษณะการเขียนแบบใด

30

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้ “การฟังบรรยายของอาจารย์ย่างเดียวไม่เพียงพอ..นักเรียนจึงต้องขวนขวายอ่านเพิ่มเติมจากตำรา...การค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองสามารถทำให้เรียนรู้และเข้าใจได้มากยิ่งกว่าที่อาจารย์บรรยายในห้องเรียน และจดจำสิ่งที่ค้นคว้าศึกษาได้แม่น ถ้าท่องจำโดยไม่เข้าใจจะยาก”

31

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อความต่อไปนี้มีสาระสำคัญตรงกับข้อใด “อดีตเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้ว แต่ช่วงขณะที่ยังเป็นปัจจุบัน เป็นความจริง และรอการกระทำของเรานั้น ทำไมจึงไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน แล้วค่อยทำลงไป มันอาจยากลำบากในขณะนั้น แต่ก็คุ้มค่าที่จะฝืนใจ ข่มใจ ฝึก ดัด ให้ตัวเองเป็นคนรอบคอบ ต่อไปจะได้ไม่ต้องวกคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้ว ทำให้ใจมัวหมองและท้อแท้”

32

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของข้อความต่อไปนี้ “ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าในด้านประสบการณ์ ความชำนาญ ความเข้าใจชีวิต และอื่นๆ จึงอาจเป็นแบบฉบับของอนุชนบางคนยังสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ครอบครัว และสังคมได้ดี ผู้สูงอายุควรรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีอยู่เสมอ”

33

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

คำขวัญในข้อใดเหมาะสมกับข้อความนี้ “ในยามที่เศรษฐกิจวิกฤตเช่นนี้ เป็นเรื่องที่คนไทยต้องต่อสู้กับความนิยมสินค้าต่างประเทศ คนไทยต้องส่งเสริมสนันสนุนสินค้าไทย เรามีความสามารถเทียบเท่าระดับโลก ขอเพียงโอกาสให้คนไทยได้พิสูจน์ฝีมือบ้าง”

34

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สาระที่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้ “อารยธรรมของมนุษย์เราในทุกวันนี้ตั้งอยู่บนความย่อยยับของดินฟ้าอากาศนี่ไม่เป็นเพียงข่าวเท่านั้น หากแต่สามารถรับรู้ได้จากการอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ และฟังคนอื่นพูดกันในเชิงวิชาการ”

35

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 15.-16. “ทุกวันเราชำระร่างกายเพื่อจะล้างฝุ่นละออง และโสโครก ถ้าเว้นการอาบน้ำสักเดือนตัวเราคงมีกลิ่นอย่างท่อขยะข้างถนนนั้นทีเดียว แต่ใจของเราเล่าได้เคยฟอกมันหรือเปล่า ในลม อากาศ นอกจากฝุ่นละอองและเชื้อโรคอันมองไม่เห็น ยังมีอะไรอยู่อีกบ้าง อาสัตย์ อาธรรม ริษยา พยาบาท อุปกิเลสทั้งสิบหก จุลินทรีย์อันปราศจากตัวร้ายแรงยิ่งกว่ากาฬโรค บนผิวโลกกำลังเต็มไปด้วยเชื้อสกปรกเหล่านี้ ปลิวแทรกซ่านเข้าสู่จิตมนุษย์ เราชำระร่างกาย แต่ไม่ชำระใจ ฉะนั้นบางคนจึงเป็นโรคทางใจงอมแงม มนุษย์ สังคม และโลกต้องสั่นสะเทือนเร่าร้อนอยู่ด้วยโรคอาธรรม” ข้อใดเป็นสาระสำคัญที่สุดของข้อความข้างต้น

36

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 15.-16. “ทุกวันเราชำระร่างกายเพื่อจะล้างฝุ่นละออง และโสโครก ถ้าเว้นการอาบน้ำสักเดือนตัวเราคงมีกลิ่นอย่างท่อขยะข้างถนนนั้นทีเดียว แต่ใจของเราเล่าได้เคยฟอกมันหรือเปล่า ในลม อากาศ นอกจากฝุ่นละอองและเชื้อโรคอันมองไม่เห็น ยังมีอะไรอยู่อีกบ้าง อาสัตย์ อาธรรม ริษยา พยาบาท อุปกิเลสทั้งสิบหก จุลินทรีย์อันปราศจากตัวร้ายแรงยิ่งกว่ากาฬโรค บนผิวโลกกำลังเต็มไปด้วยเชื้อสกปรกเหล่านี้ ปลิวแทรกซ่านเข้าสู่จิตมนุษย์ เราชำระร่างกาย แต่ไม่ชำระใจ ฉะนั้นบางคนจึงเป็นโรคทางใจงอมแงม มนุษย์ สังคม และโลกต้องสั่นสะเทือนเร่าร้อนอยู่ด้วยโรคอาธรรม” ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีการเขียนเด่นที่สุดตามข้อใด

37

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความนี้ “ผลไม่เคยเขียนงานอะไรมาก่อนเลยแต่ก็ไม่รู้สึกมีปัญหาอะไรมากเพราะชอบวิภาษาไทยอยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะฝืนนิดหน่อยกว่าที่จะเสร็จแต่ละชิ้น บางทีลงพิมพ์แค่หน้าสองหน้า แต่เขียนเป็นวัน เพราะเราไม่ชำนาญทางด้านเขียน แต่ก็คล่องขึ้นเรื่อยๆ เป็นงานที่สนุกดี”

38

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดมีเนื้อความที่แสดงการโต้แย้งกันเด่นชัดที่สุด

39

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของการโต้แย้งในข้อความต่อไปนี้ “เวลานี้คนไทยรู้เรื่องของฝรั่ง และตามฝรั่งเต็มตัว ตามอย่างหลับหูหลับตา ไม่ว่าจะกินอยู่ยึดมาตรฐานฝรั่งทั้งนั้น ใครทำไม่เหมือนฝรั่งรู้สึกกันว่าเชย รู้เรื่องของฝรั่งแล้วเสียหายตรงไหน มีดีกว่ารู้หรือ รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ รู้ว่าอะไรดีก็เก็บไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์ อะไรไม่ดีก็ปฏิเสธจึงเรียกว่ารู้จริง เป็นการรู้เขารู้เราการตามฝรั่ง จึงไม่หมายความว่าไม่ดีเสียทุกเรื่องของดีๆ ของเขาก็มีมากมิฉะนั้นบ้านเมืองของเขาคงไม่เจริญรุ่งเรือง ผู้คนมีคุณภาพชีวิตอย่างที่ยอมรับกันอยู่”

40

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดมีการแสดงเหตุผล

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน ระดับชั้น เข้าชม เพิ่มรายการโปรด
19 ก.พ. 2553 THPA201563 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่11 20 ข้อ 43,755 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.พ. 2553 THPA201553 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่6 20 ข้อ 34,661 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB500127 วิชาภาษาไทยป.5 ชุดที่8 10 ข้อ 22,032 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
21 ส.ค. 2552 THPB600289 วิชาภาษาไทยป.6 ชุดที่12 10 ข้อ 28,440 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101155 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่7 20 ข้อ 15,812 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
18 ก.พ. 2553 THPA201547 ภาษาไทย ป.2 ชุดที่3 20 ข้อ 30,545 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
19 ส.ค. 2552 THPB400104 วิชาภาษาไทยป.4 ชุดที่10 10 ข้อ 19,062 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
29 ก.ย. 2552 THMA300612 วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่6 20 ข้อ 29,725 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
15 ม.ค. 2553 THPA101153 ภาษาไทย ป.1 ชุดที่5 20 ข้อ 19,265 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ
22 ต.ค. 2552 THMB400766 ข้อสอบเรื่องคำและการออกเสียง 20 ข้อ 151,659 ครั้ง เริ่มทำข้อสอบ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน